сряда, 29 ноември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 56-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2023г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 10.10.2023г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-646/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост за възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда в УПИ I, кв.9 по регулационния план на с.Порой, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1280/25.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на ХЮСЕИН АМДИ РЮСТЕМ, с постоянен адрес: с. Порой, община Поморие, ул. „…“ №…, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със заповед на Кмета на Община Поморие, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 160кв.м. в УПИ I, кв.9 по регулационния план на с.Порой, целият на площ от 660кв.м., актуван с АЧОС №782/25.05.2000г. на кмета на Община Поморие.

Данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 348,80 (триста четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка, изготвена от Дирекция „ПМДТ“ към Община Поморие.

Пазарната цена за правото на строеж е определена в размер на 3 710,00лв. (три хиляди седемстотин и десет лева), съгласно експертна оценка за определяне пазарната цена, изготвена от независим лицензиран оценител.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-647/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VI-299, кв.28 по регулационния план на с.Страцин, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1281/25.09.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІ-299 кв.28 по регулационния план на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 67/1498кв.м. в идеални части от УПИ VІ-299 кв.28 по регулационния план на с.Страцин, целият на площ от 1498кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7058/08.07.2022г. на съсобствениците Николинка Петрова Павлова, Снежанка Илчева Ганева, Станислав Любомиров Колев, Любомир Станиславов Колев, Илина Станиславова Колева, Анна Стоянова Масларова и Петя Стоянова Петрова, при цена 2410,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-648/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от самостоятелен обект с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КККР на гр. Поморие – частна общинска собственост.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1282/25.09.2023г.

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинска собственост и чл.65, ал.2 и ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – БУРГАС КЪМ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ с код по БУЛСТАТ:176986600 със седалище: Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, п. к. 8000, ул. „Хан Аспарух“ №36 върху следните обекти общинска собственост за срок от 5 (пет) години:

 1. Помещение, част от самостоятелен обект с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КККР на гр. Поморие, цялото на площ от 25 кв. м, при граници: от север – помещение; от юг –  самостоятелен обект в сградата с идентификатор 57491.506.467.1.13; от запад –  външен зид; от изток коридор, находящ  се на партерния етаж на сграда с идентификатор 57491.506.467.1 по КККР на гр. Поморие, изградена в ПИ с идентификатор 57491.506.467 по КККР на гр. Поморие, актуван с АЧОС №6486/15.02.2019г.
 2. Помещение, част от самостоятелен обект с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КККР на гр. Поморие, цялото на площ от 16,5 кв. м, при граници: от север – помещение и външен зид; от юг –  помещение; от запад –  външен зид; от изток – коридор, находящ се на партерен етаж на сграда, с идентификатор 57491.506.467.1 по КККР на гр. Поморие, изградена в ПИ с идентификатор 57491.506.467 по КККР на гр. Поморие, актуван с АЧОС №6486/15.02.2019г.
 3. Помещение, част от самостоятелен обект с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КККР на гр. Поморие, цялото на площ от 15 кв. м, при граници: от север – външен зид; от юг – помещение; от запад – външен зид; от изток – коридор, находящ се на партерен етаж на сграда, с идентификатор 57491.506.467.1 по КККР на гр. Поморие, изградена в ПИ с идентификатор 57491.506.467 по КККР на гр. Поморие, актуван с АЧОС №6486/15.02.2019г. ведно със съществуващ коридор, санитарно и складово помещение.

II. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-649/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение №1217/01.08.2023г. на Общински съвет – Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1283/25.09.2023г.

1.Общински съвет – Поморие, изменя Решение №1217/01.08.2023г. по протокол №53/01.08.2023г., както следва:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.501.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ кв.233 по регулационния план на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 185,12/462кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.501.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ кв.233 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 462кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6877/16.02.2021г. на съсобствениците Милтияди Василев Костадинов, Георги Димитров Карулев, Персефони Димитрова Кирова, Анастасия Ортодоксиева Костова, Михаил Любенов Гюров и Румен Любенов Гюров, за цена 300,00лв./кв.м. /без ДДС/, при следните квоти:

– за Милтияди Василев Костадинов – 24/48 идеални части от имота /92,56кв.м./;

– за Георги Димитров Карулев – 6/48 идеални части от имота /23,14кв.м./;

– за Персефони Димитрова Кирова – 6/48 идеални части от имота /23,14кв.м./;

– за Анастасия Ортодоксиева Костова – 6/48 идеални части от имота /23,14кв.м./;

– за Михаил Любенов Гюров – 3/48 идеални части от имота /11,57кв.м./;

– за Румен Любенов Гюров – 3/48 идеални части от имота /11,57кв.м./.

 1. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.
 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №1154/30.05.2023г. по протокол №50/30.05.2023г. и Решение №1217/01.08.2023г. по протокол №53/01.08.2023г. на Общински съвет – Поморие.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-650/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ХV кв.48 по регулационния план на с.Горица, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1284/25.09.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 16064.601.540 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица, съответстващ на УПИ ХV кв.48 по регулационния план на с.Горица и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 22/572кв.м. в идеални части от УПИ ХV кв.48 по регулационния план на с.Горица, целият на площ от 572кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7533/08.09.2023г. на съсобствениците Димитър Златанов Димитров, Явор Тодоров Янев и Наталия Тодорова Демирева, при цена 770,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-651/13.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост за възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда в УПИ V, кв.29 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1285/25.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на СИМЕОН АЛЕКСИЕВ ТОДОРОВ, с постоянен адрес: с. Гълъбец, община Поморие, ул. „…“ №…, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със заповед на Кмета на Община Поморие, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 180кв.м. в УПИ V, кв.29 по регулационния план на с.Гълъбец, целият на площ от 760кв.м., актуван с АЧОС №739/11.05.2000г. на кмета на Община Поморие.

Данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 797,00 (седемстотин деветдесет и седем лева), съгласно Удостоверение за данъчна оценка, изготвена от Дирекция „ПМДТ“ към Община Поморие.

Пазарната цена за правото на строеж е определена в размер на 4 420,00лв. (четири хиляди четиристотин и двадесет лева), съгласно експертна оценка за определяне пазарната цена, изготвена от независим лицензиран оценител.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-656/15.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на активите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1286/25.09.2023г.

На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие определя активите – частна общинска собственост и др., подлежащи на задължително застраховане през 2024г., съгласно списък, Приложение №1.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-657/15.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2023 г.“ с 16 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1287/25.09.2023г.

На основание чл.21, ал.l, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие

 1. Приема промяната на разпределението на Целевата субсидия за капиталови разходи на Община Поморие, отразени в Приложение № 1.

Приложението е неразделна част от решението.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.9. от дневния ред:„ ОС-660/18.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно кандидатстване на МИГ Поморие по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ за изпълнение на нова Стратегия за ВОМР по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. и осигуряване на финансов ресурс за доказване на финансов капацитет на Сдружението.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1288/25.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и 12 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване на МИГ Поморие по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ за изпълнение на Стратегия за ВОМР по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., Общински съвет – Поморие, дава своето съгласие Община Поморие да осигури финансиране под формата на субсидия в размер на над 5 % от сумата на финансовия ресурс за дейностите, свързани с управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране, но не повече от 75 000 лв. за периода 2023-2027 г.

На основание чл.60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-636/08.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1289/25.09.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство, Общински съвет –  Поморие приема Правилник за устройството и дейността па Градска художествена галерия „Дечко Стоев“- Поморие.

 

По т.11. от дневния ред:„ОС-640/12.09.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1290/25.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Поморие определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общите събрания на Окръжен съд – Бургас  и Апелативен съд – Бургас за мандат 2024-2027г., както следва:

 

 1. Анна Асенова Янкова
 2. Мариана Петкова Совен
 3. Асен Гергинов Благоев

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-658/18.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – във връзка с приета програма за управление на правителството в частта Образование и Наука, и целите за преминаване към едносменен режим на обучение в училищата – за СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1291/25.09.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да преотстъпи права с цел преработка и актуализация на одобрен технически проект, и възможност за кандидатстване в качеството си на партньор или самостоятелно, за обект “ Изграждане на нови спортни площадки и реновиране на спортни съоръжения в двора на СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие, в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да преотстъпи права на СУ „Иван Вазов“ с цел преработка и актуализация на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“, и възможност за кандидатстване в качеството си на партньор или самостоятелно, за обект „Пристройка и частично преустройство на училищна сграда към СОУ „Иван Вазов“ на ул. Солна 19 в ПИ 57491.502.339 по КККР на гр. Поморие“, гр. Поморие, в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По т.13. от дневния ред:„ОС-659/18.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – във връзка с приета програма за управление на правителството в частта Образование и Наука, и целите за преминаване към едносменен режим на обучение в училищата – за ОУ „Христо Ботев“, гр. Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1292/25.09.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие, при необходимост и след заявление на директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Поморие, да преотстъпи права с цел преработка и актуализация на одобрен технически проект, и възможност за кандидатстване в качеството си на партньор или самостоятелно, за обект „Реконструкция на сгради от образователната инфраструктура на територията на ОУ „Христо Ботев“ гр. Поморие, кв. 116, УПИ I, ПИ с идентификатор 57491.507.420 по КК на гр. Поморие, включващи следните подобекти:

Сграда 1- ЗП-280 кв.м., с идентификатор 57491.507.420.3;

Сграда 2 – ЗП -167,70 кв.м.,  с идентификатор 57491.507.420.5;

Сграда 3 – ЗП – 278,25 кв.м. и РЗП-357 кв.м., с идентификатор 57491.507.420.6;

Сграда 4 – ЗП-105,91 кв.м., с идентификатор 57491.507.420.7.,

на ОУ „Христо Ботев“ гр. Поморие, кв. 116, УПИ I, ПИ с идентификатор 57491.507.420 по КК на гр. Поморие, в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По т.14. от дневния ред:„ОС-663/19.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община  Поморие и кметове на кметства в населените места на община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1293/25.09.2023г.

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира временно изпълняващи длъжността „кмет на община“ и „кмет на кметство“ за периода от деня следващ изборния ден до полагане на клетва от новоизбраните кметове, както следва:

 

 1. Вр.и.д. Кмет на Община Поморие – Янчо Ангелов Илиев
 2. Вр.и.д. Кмет на гр. Каблешково – Милена Стойкова Иванова
 3. Вр.и.д. Кмет на с. Габерово – Юмюгюл Адем Смаил
 4. Вр.и.д. Кмет на с. Горица – Недялка Георгиева Георгиева
 5. Вр.и.д. Кмет на с. Гълъбец – Тодорка Маринова Кирова
 6. Вр.и.д. Кмет на с. Порой – Мария Николова Петрова
 7. Вр.и.д. Кмет на с. Бата – Христина Добрева Калчева
 8. Вр.и.д. Кмет на с. Страцин – Джемиле Кадир Байрям
 9. Вр.и.д. Кмет на с. Белодол – Фатме Мустафа Махмуд
 10. Вр.и.д. Кмет на с. Дъбник – Зехра Юсеин Мехмед

 

Същите да започнат да изпълняват функциите си от деня, следващ деня на изборите.

 

По т.15.1. от дневния ред:„ОС-666/21.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот – УПИ ХV-114 в квартал 11 по сега действащия подробен устройствен план на с. Гълъбец.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1294/25.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие, РЕШИ:

 

Отказва да закупи 1170/1180 кв.м. /хиляда сто и седемдесет от хиляда сто и осемдесет квадратни метра/ в идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХV-114 /петнадесети, римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто и четиринадесет/ в квартал 11 /единадесет/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Гълъбец, целият на площ от 1180 кв.м. /хиляда сто и осемдесет квадратни метра/, при граници: от изток – УПИ XIII; от юг – УПИ XIV; от запад – улица; от север – УПИ ХVI, ведно с изградените в този парцел жилищна сграда на площ от 39 кв.м /тридесет и девет квадратни метра/, салма на площ от 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/ и плевник на площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, собственост на Димитър Бойчев Петров и Веселина Бойчева Таралова, за сумата от 56000лв. /петдесет и шест хиляди лева/.

 

По т.15.2. от дневния ред:„ОС-667/21.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение на ОС – гр. Поморие №566/30.07.2021 г. във връзка с изпълнение на Споразумение за № РД 50-10/27.01.2017 г. изпълнение Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г. и интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ за нова Стратегия за ВОМР по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1295/25.09.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, изменя свое Решение №566, прието на заседание, проведено на 30.07.2021 г. по Протокол №23 в т.3 по следният начин:

Стар текст: „т. 3. Дава право на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие да предостави даденото право на ползване на сградата, описана в т.2 на МИГ Поморие, във връзка с изпълнение на проект по проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за срок от 10 (десет) години“

Нов текст:

„т. 3. Дава право на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие да предостави даденото право на ползване на сградата, описана в т.2 на МИГ Поморие, във връзка с изпълнение на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, Споразумение № РД 50-10/27.01.2017 г. за изпълнение Стратегия за ВОМР от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., както и всички дейности по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ за Стратегия за ВОМР на МИГ Поморие по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. за срок от 10 (десет) години“

Всички останали точки по Решение на ОС – гр. Поморие №566/30.07.2021 г. остават непроменени.

Настоящото решение е неразделна част от Решение №566/30.07.2021г. по Протокол №23/30.07.2021г. на Общински съвет – Поморие.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 56-то заседание на 25.09.2023г 471 KB 24