сряда, 29 ноември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 57МО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.10.2023г.

/мандат 2019-2023г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 20.10.2023г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-685/03.10.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Годишен финансов отчет на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ” ЕООД гр. Поморие за 2022г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1296/05.10.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.3 и чл.22, ал.1, т.3 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност Общински съвет – Поморие приема Годишния финансов отчет на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ” ЕООД гр. Поморие за 2022г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-686/03.10.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Годишен финансов отчет на „Медицински център 1 – Поморие” ООД – гр. Поморие за 2022г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1297/05.10.2023г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, чл.34, т.13 от Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие приема Годишния финансов отчет на „Медицински център 1 – Поморие” ООД – гр. Поморие за 2022г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.

2.Упълномощава Весела Желязкова Гуджукова – Зам.-председател на постоянната комисия по финанси и европейска интеграция към Общински съвет – Поморие да вземе участие в заседанието на общото събрание на  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД, гр. Поморие, на което се разглежда приемането на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор, като гласува съобразно приетото по т.1 решение.

  1. Дава съгласие управителят на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД да гласува съобразно приетото по т.1 решение в заседанието на общото събрание на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД, гр. Поморие, на което се разглежда приемането на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-687/03.10.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Годишен финансов отчет на „ЧИСТОТА ПОМОРИЕ“ ЕООД – гр. Поморие за 2022г., ведно с Доклад на независим одитор.“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 2 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1298/05.10.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон Общински съвет – Поморие приема Годишния финансов отчет на „ЧИСТОТА ПОМОРИЕ“ ЕООД – гр. Поморие за 2022г., ведно с Доклад на независим одитор.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 57-мо извънредно заседание – 05.10.2023г 239 KB 26