вторник, 5 декември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 24-ТО/ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ

ПРОВЕДЕНО НА 05.08.2021г.

/мандат 2019-2023г./

 

 

По т.1. от дневния ред:„ ОС-512/02.08.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 584/05.08.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 68, във връзка с чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

Общински съвет – Поморие РЕШИ:

 

 1. Приема правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала, както следва:

 

 1. ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА

 

 1. С настоящите правила се определят условията и редът за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала, процедура за номиниране на кандидати, при спазване изискванията на Закона за публичните предприятия, правилника за неговото прилагане и съответните приложими нормативни актове, според вида на дружеството.
 2. Целта на правилата е да гарантират прозрачна процедура за номиниране на кандидати и прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на преценка за професионалните и деловите качества на кандидатите. Конкурсът се провежда въз основа на Решение на Общински съвет Поморие и настоящите правила, като в зависимост от вида на дружеството се прилагат и изискванията предвидени в специалните нормативни актове уреждащи съответната материя.

 

 1. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

 1. Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, изискванията предвидени в специалните нормативни актове уреждащи съответната материя. С конкурса се цели да се засили влиянието на подбора при избор на управител на търговски дружества с общинско участие в капитала, като се има предвид, че членовете на органите за управление и контрол следва да са лица с квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответните дружества дейности. Да отговарят на определени критерии за подбор по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения, както и да отговарят на нормативните изисквания за заемане на длъжността Управител. Конкурсите се провеждат по публично оповестени правила, определени от общинския съвет при спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 68 във връзка с чл. 69, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Управлението и контролът на общинските публични предприятия се възлага с договори, сключени между всеки член на органа за управление и контрол на предприятието и органа, упражняващ правата на общината, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

 

III. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

 

Общински съвет Поморие – обявява конкурса, утвърждава договор за възлагане управлението на дружеството, определя комисия за номиниране на кандидати, организиране и провеждане на конкурса, решава подадени възражения. Приема решение за определяне на кандидата, който е класиран на първо място в конкурса, за спечелил конкурса.

 

Комисия за провеждане на конкурс – допуска кандидатите до конкурса, провежда конкурса по обявения начин, преценява професионалните качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса.

 

Кандидат за заемане на обявената длъжност.

 

 1. ПРОЦЕДУРА – ЕТАПИ

 

 1. Вземане на решение и организиране на конкурсната процедура

Решението за обявяване на конкурс за заемане на длъжност Управител на търговско дружество с общинско участие в капитала се приема от Общински съвет Поморие, като орган на местното самоуправление. В решението си Общинският съвет определя:

 

1.Длъжността, за която се обявява конкурса;

2.Комисия за организиране и провеждане на конкурс;

3.Условията за провеждане на конкурса;

4.Изискванията към кандидатите;

5.Необходими документи; мястото и срока за подаването им;

6.Начин на провеждане на конкурса – Конкурсът се провежда на три етапа: а) Първи етап – предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи и проверка на съответствието им с предварително обявените изисквания); б) Втори етап – разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 3/Три/годишен период на управление; в) Трети етап – събеседване с допуснатите кандидати.

7.Дата, място и час за провеждане на конкурса.

8.С решението за обявяване на конкурса общинският съвет одобрява и проекта на договор за възлагане управлението на дружеството.

Обявата за конкурса се публикува на официалната интернет страница на община Поморие и в един официален ежедневник.

 

 1. Определяне на комисия за организиране и провеждане на конкурс

 

2.1. Общинският съвет определя комисия за организиране и провеждане на конкурс, като определя нейната численост и поименен състав. Комисията се състои от нечетен брой членове, но не повече от 7. В състава на комисията задължително се включват лице с юридическо образование, представител на Общински съвет Поморие, представител на Общинска администрация Поморие, както и външни специалисти в съответната област, при необходимост и др. лица, съгласно спецификата на дружеството. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса. Конкурсната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с обикновено мнозинство.

 

2.2Преди провеждането на конкурса всеки член на конкурсната комисия попълва декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на отношения, които да пораждат основателни съмнения относно неговата безпристрастност с някои от кандидатите за заемане на конкурсната длъжност.

 

3.Обявяване и оповестяване на конкурса

 

3.1. След приемане на решението за Обявяване на конкурс, оповестяването се извършва от служител на звеното по чл. 29а от ЗМСМА с публикуване на обявлението на официалната интернет страница на общината, както и в официален ежедневник.

 

 4.Ред за кандидатстване:

 

4.1.Подаване и приемане на документи за конкурсната процедура: До участие в конкурса се допускат всички пълнолетни кандидати без оглед на тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, сексуална ориентация, религия, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Кандидатът или упълномощено от него лице подава писмено заявление за участие в конкурса /съгласно Приложение към конкурсна документация/, лично подписано от кандидата. Към заявлението се прилагат: 1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не изтърпява присъда за престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност, съгласно Приложение /към конкурсна документация/; 2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 4. автобиография; 5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността; 6. писмена концепция за развитието на предприятието  /разработка / ; 7. декларация с текст, че кандидатът е запознат с възможността конкурсната комисия да извършва проверки по декларираните обстоятелства; 8.декларация-съгласие за обработване на лични данни при подбор; 9.нотариално заверено пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник).

Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в обявата на конкурса, не се регистрират.

 

         5.Допускане до конкурс

 

5.1. Предназначението на този етап е да гарантира, че всеки кандидат за длъжността може да бъде поканен да подпише договор за възлагане на управлението, ако спечели конкурса, тъй като отговаря на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Юристът – член на конкурсната комисия подготвя проекти на всички необходими документи във връзка с конкурсната процедура и съвместно с останалите членове на комисията разглежда заявленията на кандидатите и приложените документи, с оглед проверка на наличието и нормативното съответствие на всички изискуеми документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за длъжността.

 

5.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Решението на конкурсната комисия относно допускането на кандидатите до конкурса се оформя в протокол, който се подписва от всички членове на комисията. Въз основа на решението комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от председателя на комисията и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация, а при невъзможност, се поставя на таблото с обяви в сградата общината.

 

6.Провеждане на конкурса

 

6.1. Конкурсът се провежда в съответствие с разпоредбите на чл. 21 от Закона за публичните предприятия и чл. 69 от Правилника за прилагане на на закона за публичните предприятия, както и на съответните специални разпоредби в зависимост от вида на дружеството. Всеки кандидат заедно със заявлението за участие в конкурса и приложенията към конкурсната документация може да получи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните три отчетни годишни периода на дружеството, за което се провежда конкурса, в случай, че същите не са публично достъпни чрез интернет страницата на дружеството или Търговския регистър. Пликът с разработката /писмена концепция/ се отваря ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията на конкурса.

 

6.2.Събеседването с кандидатите се провежда съгласно решение на конкурсната комисия. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването се обявява на електронната страница на община Поморие секция Общински съвет. Графикът за събеседване с кандидатите се определя по азбучен ред на имената. Преди провеждането на събеседването, всеки член на конкурсната комисия се запознава с представената от съответния кандидат концепция. В хода на събеседването на всеки кандидат се дава възможност да направи кратко представяне на концепцията. На кандидатите се поставят сходни въпроси, с изключение на уточняващите въпроси, свързани с концепцията.

 

7.Оценяване и класиране Оценяването на кандидатите се формира, съгласно конкретното решение на Общинския съвет, като всеки член на комисията оценява и попълва карта за всеки участник в конкурса, съгласно Приложение/към конкурсната документация/.

 

7.1. „Некласираният на първо място кандидат може да подаде възражение пред конкурсната комисия в 7 дневен срок  от обявяване на класирането. Конкурсната комисия разглежда възражението и се произнася с решение, което е окончателно.“

 

7.2.След приключването на конкурса комисията представя на Общински съвет Поморие протокол с резултатите от проведения конкурс и оценителните карти на кандидатите, класирани на първите три места.

 

7.3.Общинският съвет взема решение за одобряване на спечелилия конкурса участник или за провеждане на нов конкурс.

 

7.4.След одобрението от Общинският съвет протокола на комисията, резултатът от избора се публикува на електронната страница на община Поморие, секция „Общински съвет“

 

Преходни и заключителни разпоредби

1.Настоящите правила са приети на основание чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

2.Конкурсна процедура може да не се провежда, когато лице – законен представител на дружество, с което е сключен договор за управление, е избрано след проведен конкурс и към момента на изтичане на договора му същото продължава да отговаря на нормативните изисквания за заемане на длъжността.

 

Настоящите правила са приети с Решение №584 по протокол №24 от заседание на общински съвет-Поморие проведено на 05.08.2021г.

 

Настоящите правила да бъдат публикувани на официалната интернет страница на Община Поморие.

 

Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Поморие и Областния управител на Област Бургас в седем дневен срок от приемането му.

 

Предвид кратките срокове и необходимостта от осигуряване животът и здравето на гражданите, т.к. същите правила са валидни за избор на управител на МБАЛ – Поморие ЕООД и като се отчита усложнената епидемиологична обстановка у нас причинена от COVID – 19, Общински съвет- Поморие допуска предварително изпълнение на настоящите правила на основание чл. 60, ал.1 от АПК.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

 

По т.2. от дневния ред:„ ОС-513/02.08.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев-Кмет на Община Поморие, относно конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Поморие“ ЕООД, гр. Поморие.“ с 15 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 585/05.08.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 1, ал. 3, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 65 и чл. 68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 2, чл. 3,чл. 4, чл. 5, чл. 6 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, с цел избор на управител на“ МБАЛ Поморие“ ЕООД гр. Поморие

 

Общински съвет Поморие РЕШИ:

 

 1. ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Поморие“ ЕООД, гр. Поморие.

1.Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да отговарят на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на чл. 4 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:

1.1.Да са лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.3.Да имат завършено висше образование;

1.4.Да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.5.Да не са поставени под запрещение;

1.6.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7.Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8.Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9.Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10.Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11.Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

1.12.Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

1.13.Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

1.14.Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

 ІІ. Необходими документи:

2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Поморие;

2.2. Автобиография     – европейски формат;

2.3. Собственоръчно   заверени четливи ксерокопия от: Документи за придобито образование, квалификация и специалност;

 • Квалификация по „Здравен мениджмънт“се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год.

2.4.Собственоръчно    заверени четливи ксерокопия на Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;

2.5.Декларация за обстоятелства по т. 1, с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;

2.6.Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на учет;

2.7.Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор;

2.8.Програма за развитието и дейността на “МБАЛ – Поморие” ЕООД за тригодишен период с обем до 40/четиридесет/ машинописни страници изготвена във три екземпляра.

2.9. Общински съвет – Поморие утвърждава образци на документи по т.2.1, т.2.5 и т.2.7.

 • Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

 

III.Определя следната тема за събеседването: Място и роля на “МБАЛ – Поморие“ ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.“

 

IV.Място и условия за подаване на документите:

4.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават на гише № 1 в „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, към Община Поморие, ул.“Солна“ № 5, гр.Поморие;

4.2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

плик№1:съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

плик № 2: съдържащ писмената разработка.

Плик № 1 и № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

4.3. Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден, след изтичане на 30 /тридесет / календарни дни от публикуването на обявата. Срокът се брои от датата на обявяване включително.

4.4.Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в зала № 2 на Община Поморие на следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 11:00 часа като може да продължи на следващия работен ден.

 

V.Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ – Поморие“ ЕООД:

Конкурсът се провежда на три етапа:

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

2.Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

3.Събеседване с кандидатите.

Конкурсът се провежда при спазване на „Правила за конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала“, приети с Решение №          584 по протокол №24/05.08.2021г.    от проведено заседание на Общински съвет-Поморие.

 

VI.Документи които се предоставят на кандидатите

“МБАЛ – Поморие“ ЕООД чрез Център за административно обслужване към Община Поморие“ предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели.

Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва на гише №1 в Център за административно обслужване към Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5.

 

VII.Общински съвет-Поморие назначава комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Поморие“ ЕООД гр. Поморие в състав:

Председател: Петя Янева Арнаудова – Председател на постоянната комисия към Общински съвет – Поморие по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

Секретар:Росица Димитрова Стоева – нач. отдел „Административно информационно обслужване“;

Членове:

 1. Валентина Канева Канева – юридически консултант към техническо звено на Общински съвет – Поморие;
 2. Представител на РЗИ – Бургас;

3.Д-р Фотка Калчева-Златанова- магистър по медицина;

 1. Никодим Стоянов Стоянов – Зам.-председател на Общински съвет – Поморие.

Резервни членове:

1.Хрисанта Стоянова Чухлева – нач.отдел „ОСТУП“;

2.Ива Димитрова Кусева – Председател на постоянната комисия към Общински съвет – Поморие по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци / председател /член на избраната комисия;

3.Д-р Христо Александров Христов – магистър по медицина ;

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка/при условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински – съвет Поморие кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници. На членовете на комисията да се изплати възнаграждение в размер на 50.00 /Петдесет/ лева, с изключение на тези по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения.

 

VІІІ. Критерии за оценяване и класиране:

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.

8.1. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

– съответствие на проекта с нормативната уредба;

-съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

-анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

-съответствие      на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

-логическа структура на разработката;

-степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

8.2.Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

-обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

-степен на познаване на нормативната уредба;

-способност да се планират и взимат управленски решения;

-административни умения, професионални и делови качества;

-комуникативни способности и организационни способности;

-способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;

8.3.Оценката по посочената в т. 3 тема и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по – ниска от мн. добър 4,50.

ІХ.Утвърждава Договор за управление на “МБАЛ – Поморие“ ЕООД неразделна част от настоящето решение. Образци на документи за участие се изготвят от юриста – член на комисията и се предоставят на разположение на кандидатите и се публикуват на официалната интернет страница на Общинска администрация, заедно с обявлението.

 1. Възлага на Кмета на Община Помориев 5-дневен срок от приемане на настоящето решение да обезпечи организационно и материално-технически работата на комисията по провеждане на конкурса и създаде необходимата организация в Общинска администрация – Поморие.

Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Поморие и Областния управител на Област Бургас в седем дневен срок от приемането му.

Предвид кратките срокове и необходимостта от осигуряване животът и здравето на гражданите, т.к. същите правила са валидни за избор на управител на МБАЛ – Поморие ЕООД и като се отчита усложнената епидемиологична обстановка у нас причинена от COVID – 19, Общински съвет-Поморие допуска предварително изпълнение на настоящите правила на основание чл. 60, ал.1 от АПК.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Бургас  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 24-то извънредно-05.08.2021г. 267 KB 108