вторник, 7 февруари 2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 2394 от 17.12.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена разпоредбата  чл.18а  от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 263 по протокол № 15/29.03.2005г. на Общински съвет – Поморие. С Решение № 16696/09.12.2019г.   на Върховен административен съд на Република България е отменена разпоредбата на чл.17, ал.1, относно израза „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране” от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 263 по протокол № 15/29.03.2005г., изменена с решение № 1255/23.12.2014г. на Общински съвет – Поморие.

 

Председател на Общински съвет

Поморие: /п/

/Адам Адаов/

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Писмо ОС-128 23 KB 132
pdf Решение 2394 220 KB 136
pdf Решение №16696 ВАС 149 KB 140