С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 796 от 16.06.2022г. Административен съд – Бургас ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.14, чл.15 и чл.62, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 от Протокол № 2/26.11.2019г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение №  346/10.02.2020г. от Протокол № 15/10.12.2020г.

 

 

Председател на Общински съвет

Поморие: /п/

/Адам Адамов/

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Писмо от Административен съд 17 KB 11
pdf Решение №796 от 16.06.2022г. 160 KB 7