Общински съвет – Поморие удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 13.12.2019г.

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 в сградата на Община Поморие.

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 при същите условия, утвърдени в предходно определена процедура с Решение 1110/29.03.2019г. на Общински съвет – Поморие, а именно:

1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

 има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

 има завършено най-малко средно образование;

 не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 не страда от психически заболявания.

 съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

 е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

 участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.

4.Кандидатите следва да предоставят в срок до 13.12.2019г. документите, посочени в чл.68ал.3 от Закона за съдебната власт.

5.Утвърждава образец от заявление за кандидатстване, декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 и писмено съгласие.

6.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ.

7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 08.01.2020г. в зала № 2 на Община Поморие.

8.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

9.Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

  

АДАМ АДАМОВ       /п/                                                   

Председател на Общински съвет – Поморие

Приложение  1 – Заявление

Приложение  2 – декларация

Приложения  3 – писмено съгласие

 

Заявление по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ /това заявление касае единствено лица родени преди 16 юли 1973г. Изпраща се до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА на адрес: гр.София-1000, ул. „Врабча” №1/