Дневен ред 3-то заседание – 15.12.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам трето заседание на Общински съвет – Поморие на 15.12.2023г. /петък / от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-706/25.10.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобрение на окончателен проект за обект: „Проектиране на промяна организацията на движението (посочност) и актуализация ГПОД в частта му на кв. „Св. Георги“ на територията на гр. Поморие, част: пътна – организация на движението“.
2.ОС-723/06.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – УПИ І, кв.4 и УПИ VІІІ, кв.4 в с.Габерово, общ.Поморие.
3.ОС-724/06.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ-29 кв.4 по регулационния план на с.Габерово, общ.Поморие.
4.ОС-725/06.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І-27 кв.4 по регулационния план на с.Габерово, общ.Поморие.
5.ОС-726/07.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – поземлен имот в УПИ XVIII, кв. 255 по регулационния план на гр. Поморие.
6.ОС-727/07.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за изграждане на бетонен комплексен трансформаторен пост в общински поземлен имот /ПИ/ 57491.501.734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие.
7.ОС-04/09.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост – възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда в УПИ XII, кв.14 по регулационния план на с.Порой, общ.Поморие.
8.ОС-14/13.11.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно отдаване под наем на общински имоти в горска територия в землището на гр.Каблешково.
9.ОС-27/16.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – частна общинска собственост (училищен автобус) на ОУ „Христо Ботев“ гр.Ахелой.
10.ОС-43/24.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на предварително съгласие от Общински съвет Поморие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 57491.16.776, 57491.16.778, 57491.16.779, 57491.16.780, 57491.16.781, 57491.16.782, 57491.16.784, 57491.16.785, 57491.16.786, 57491.16.787, 57491.16.794, 57491.16.795, 57491.16.802, 57491.16.803, 57491.16.804 по КК на гр.Поморие, Община Поморие, общинска собственост, включване в обхвата на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 57491.16.68, 57491.16.116, 57491.16.118, 57491.16.433, 57491.16.434, 57491.16.534, 57491.16.536, 57491.16.538, 57491.16.539, 57491.16.545, 57491.16.546, 57491.16.547, с който се обособяват нови седем УПИ, в кв.300, с осигурен транспортен достъп до тях и паркинг със 126 места, с цяло разширение на гробищния парк.
11.ОС-50/27.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие на Община Поморие като бенефициент и партньор в проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“, одобрен за финансиране от Министерството на туризма.
12.ОС-51/27.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпадане на публичния характер на имот – общинска собственост.
13.ОС-56/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ МИГ Поморие“, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование „Местни инициативи за европейска идентичност“.
14.ОС-57/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ МИГ Поморие“, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование „INNRETE Полюси на иновации в селските общности“.
15.ОС-58/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на окончателен Одитен доклад № 0400210522 на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Поморие за 2022 г. и приложения към него заверен финансов отчет.
16.ОС-59/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно План-сметка за дейностите по чистотата за 2024г.
17.ОС-72/30.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението – Бургас“, за 1 бр. моторно превозно средство, собственост на Община Поморие.
18.ОС-81/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – УПИ VІІІ-280, кв.30 в с.Гълъбец.
19.ОС-82/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне размера на възнаграждението па управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД.
20.ОС-83/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, за продажба на придобиваното право на собственост на общински имот в идеални части от УПИ VІІІ-280 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец.
21.ОС-87/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Поморие за периода 2023г. – 2027г.
22.ОС-84/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2024г.
23.ОС-85/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община  Поморие и стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие през 2024г.
24.ОС-86/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2023г.
25.ОС-90/05.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024 г.
26.ОС-91/05.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори за ползватели на полски пътища.
27.ОС-92/05.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно бракуване на овощни насаждения в землището на с.Гълъбец, община Поморие чрез изкореняване.
28.ОС-95/06.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение №1201/30.06.2023г. на Общински съвет – Поморие.
29.ОС-96/06.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД и обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.
30.ОС-99/07.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – във връзка с приета Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г. за ОУ „Христо Ботев“ с.Бата, общ.Поморие.
31.ОС-100/07.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – във връзка с приета Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г. за ОУ „Христо Ботев“ гр.Ахелой, общ.Поморие.
32.ОС-101/07.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – във връзка с приета Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г. за ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Каблешково, общ.Поморие.
33.ОС-688/03.10.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ VII-260 (ПИ 57491.16.260 по КК), масив 16, местност Кротиря, гр.Поморие.
34.ОС-707/26.10.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проверка и потвърждение на маршрутни разписания от общинската транспортна схема.
35.ОС-28/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I (ПИ 35033.501.1107 по КК), в кв.84 по плана на гр.Каблешково, община Поморие.
36.ОС-29/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2024г.
37.ОС-30/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на  вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“.
38.ОС-31/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на  осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, в м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“.
39.ОС-32/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 57491.18.739, 57491.18.740, 57491.18.371, 57491.18.340 и 57491.18.341, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“.
40.ОС-33/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел с 1kV от главно разпределително табло на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по кадастралната карта на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1“.    
41.ОС-34/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХI (ПИ 57491.501.707 по КК) и УПИ Х (ПИ 57491.501.706 по КК), кв.229 по плана на гр.Поморие.
42.ОС-44/24.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, разрешение за проектиране и възлагане изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от кв. 14, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр. Поморие, Община Поморие за урегулиране на част от имотите, които са неурегулирани и част от имотите, които представляват земеделска територия и ПУП-ПУР за предвиждане на трасета на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до урегулираните имоти в кв. 14, кв. 15 и кв.16, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр. Поморие, Община Поморие.
43.ОС-60/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, разрешение за проектиране и възлагане изработване на проект за ПУП-ПРЗ на кв. 21а, кв. 27, кв. 29 и част от кв. 31 и кв. 35, по кадастралния план на кв. Каменар – м.Разширението, с цел разширение на строителните граници на кв. Каменар и провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделските земи за част от имотите, които представляват земеделска територия.
44.ОС-61/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І, отреден – „за административно-делово, обществено обслужване и озеленяване“, кв. 231, по плана на гр. Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.501.230 по КК на гр. Поморие) и УПИ І, отреден – „За МВР, районен съд, магазини и обществено и жилищно строителство“, кв. 73а, по плана на гр.Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.502.481 по КК на гр. Поморие), с цел промяна на регулационните им граници и отреждане и изменение на уличната регулация с о. т. 495 – о. т. 1004 – о. т. 1005 – о. т. 1006 – о. т. 1007 – о. т. 1008 – о. т. 1017 – о. т. 1018 – о. т. 1019.
45.ОС-63/28.11.2023г. – Докладна записка от Никодим Стоянов, Ива Кусева, Веселин Анестиев, Д-р Христо Христов, Радостин Колев, Милен Манолов и Найден Пулакев – общински съветници в Общински съвет – Поморие, относно предложение за създаване на Публичен регистър на паметниците и възпоменателните знаци на територията на община Поморие.
46.ОС-73/30.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на общински съветници, които ще вземат участие в комисията за картотекиране на граждани с установени жилищни нужди и в комисията за провеждане на търг или конкурс по реда на ЗОС.
47.ОС-89/04.12.2023г. – Докладна записка от Ива Кусева, Веселин Анестиев, Д-р Христо Христов, Радостин Колев, Милен Манолов и Найден Пулакев – общински съветници в Общински съвет – Поморие, относно провеждане на процедура за избор на Обществен посредник.
48.Текущи.

АДАМ АДАМОВ        /П/
Председател на Общински съвет – Поморие   

 

 

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 3-то заседание 271 KB 35
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors