КОМИСИИ-ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД- КОМИСИИ

Постоянните комисии  към Общински съвет- Поморие ще проведат заседания при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.ОС-232/29.01.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2024г.

2.ОС-230/29.01.2024г.- Докладна записка от инж. Марияна Музакова- Директор на ОП „СУОИ“- Поморие, относно отпадане на позиции в търговска зона „Яворов“ за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие и приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.

3.ОС-234/30.01.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно Общо събрание на съдружниците в „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 15.02.2024г.

4.ОС-242/31.01.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпадане на публичния характер на имот – общинска собственост.

5.ОС-244/31.01.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Общински културен институт Исторически музей – Поморие.

6.ОС-233/29.01.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация.

 7.ОС-243/31.01.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към СВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и определяне на съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Благоустрояване на площи за широко обществено ползване – пространства, разположени на изток от ул. „Г.Кондолов“ и на юг от ул.„ Морска“, гр.Поморие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ДНЕВЕН РЕД КОМИСИИ 142 KB 23
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors