Дневен ред на 7-мо /извънредно/ заседание – 26.02.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие, свиквам седмо /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 26.02.2024г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-304/22.02.2024г. – Предложение от Адам Адамов – Председател на  Общински съвет – Поморие за приемане на Декларация за подкрепа на становището на Сдружение на хотелиери и ресторантьори Поморие, Сдружение „Чисто Море” – Поморие, Асоциация на туроператорите и турагентите – Поморие, Рибарско сдружение „Нептун” – Поморие относно приетия на първо четене Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства.

2.ОС-271/15.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024 – 2025г.

3.ОС-279/19.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно заявление постъпило в Община Поморие с вх. рег. № 94К-1880-1/10.01.2024 г. от д – р Кирил Хинов за освобождаването му като управител на търговско дружество „МБАЛ – Поморие“ ЕООД и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ – Поморие“ ЕООД.

4.ОС-280/19.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване на д-р Ирина Данчева Янчева като управител на търговско дружество „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД до провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.

5.ОС-276/19.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от змсма и във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                                   

Председател на Общински съвет – Поморие   

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors