Доклад на постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията към Общински съвет – Поморие

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТПОМОРИЕ

 

Д О К Л А Д

По чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията към Общински съвет – Поморие,  като комисия по чл. 12, ал. 1 от НОРИПДУКИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДАМОВ,

 

Днес, 08.01.2024г., постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията към Общински съвет – Поморие в състав:

 1. Никола Абрашев – Председател на комисията и членовете
 2. Петя Арнаудова – член
 3. Веселин Анестиев – член

/по уважителни причини не присъства Бейхан Мустафа. Отсъства Никодим Стоянов/

проведе заседание, на което бе извършена проверка, относно това подадени ли са в едномесечния срок от полагане на клетва на 08.11.2023 год. декларациите за несъвместимост по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК, от избраните на изборите за общински съветници и кметове, произведени на 29.10.2023г. кметове на кметства в общината, а именно:

 

Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие;

 1. Димитър Стоянов Нейчев – Кмет на кметство – Ахелой;
 2. Георги Неделчев Георгиев – Кмет на кметство  – Бата;
 3. Фирдес Муталиб Нурула – Кмет на кметство – Белодол;
 4. Ахмед Али Мехмед – Кмет на кметство – Габерово;
 5. Тончо Апостолов Киров – Кмет на кметство – Горица;
 6. Атанас Райков Тодоров – Кмет на кметство – Гълъбец;
 7. Мустафа Кадир Юсеин – Кмет на кметство – Дъбник;
 8. Ивайло Душев Иванов – Кмет на кметство – Каблешково;
 9. Иван Неделчев Атанасов – Кмет на кметство – Козичино;
 10. Али Дуран Хашим – Кмет на кметство – Косовец;
 11. Жасмина Недкова Димитрова – Кмет на кметство – Лъка;
 12. Горан Неделчев Манчев – Кмет на кметство – Медово;
 13. Сейфетин Юмед Сатаджъ – Кмет на кметство – Порой;
 14. Кмет на кметство с.Страцин – Хасан Иса Кралъ,

като лица, заемащи длъжност по §2, ал.1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗПК.

Комисията провери и съответствието на декларациите по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК, във връзка с чл.41, ал.1 от ЗМСМА.

 

Комисията намери, че посочените по – горе избрани и положили клетва кметове на кметства в Община Поморие, като лица по §2, ал.1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗПК са задължени да подадат декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПК.

Същите са положили клетва на 08.11.2023 год. и са подали декларациите си както следва :

Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 11/08.12.2023г.;

 1. Димитър Стоянов Нейчев – Кмет на кметство – Ахелой – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 12/08.12.2023г., а декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК с вх.№ 06/06.12.2023г. /встъпителна/;
 2. Георги Неделчев Георгиев – Кмет на кметство – Бата – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 06/08.12.2023г.;
 3. Фирдес Муталиб Нурула – Кмет на кметство – Белодол – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 15/08.12.2023г.;
 4. Ахмед Али Мехмед – Кмет на кметство – Габерово – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 03/08.12.2023г.;
 5. Тончо Апостолов Киров – Кмет на кметство – Горица – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 05/08.12.2023г.;
 6. Атанас Райков Тодоров – Кмет на кметство – Гълъбец – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 09/08.12.2023г., а декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК с вх.№ 01/23.11.2023г. /встъпителна/;
 7. Мустафа Кадир Юсеин – Кмет на кметство – Дъбник – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 02/08.12.2023г.;
 8. Ивайло Душев Иванов – Кмет на кметство – Каблешково – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 01/08.12.2023г.;
 9. Иван Неделчев Атанасов – Кмет на кметство – Козичино – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 08/08.12.2023г., а декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК с вх.№ 05/04.12.2023г. /встъпителна/;
 10. Али Дуран Хашим – Кмет на кметство – Косовец – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 13/08.12.2023г., а декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК с вх.№ 02/30.11.2023г. /встъпителна/;
 11. Жасмина Недкова Димитрова – Кмет на кметство – Лъка – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 07/08.12.2023г., а декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК с вх.№ 04/04.12.2023г. /встъпителна/;
 12. Горан Неделчев Манчев – Кмет на кметство – Медово – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 10/08.12.2023г., а декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК с вх.№ 03/04.12.2023г. /встъпителна/;
 13. Сейфетин Юмед Сатаджъ – Кмет на кметство – Порой – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 04/08.12.2023г.;
 14. Кмет на кметство с.Страцин – Хасан Иса Кралъ – декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК с вх.№ 14/08.12.2023г.;
 15. Тодорка Николова Липчева – Кмет на с.Гълъбец /мандат 2019-2023г./ – декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК с вх.№ 07/07.12.2023г. /заключителна/.

 

Един не е подал заключителна декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК, а именно Иван Георгиев Георгиев – Кмет на гр.Ахелой /мандат 2019-2023г./.

 

Комисията прегледа регистъра на декларациите по ЗПК, а също разполагаше с подадените декларации на хартиен и електронен носител. Подадените декларации са съгласно утвърдените от комисията образци /за декларацията по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК/ и по образеца на КПКОНПИ /за декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК.

Декларациите са подадени съгласно изискванията на чл.49, ал.5 от ЗПК, както на хартиен, така и на електронен носител, регистрирани са и се съхраняват в Общински съвет – Поморие.

        

Преизбраните     кметове      на      кметства Бата, Белодол, Габерово, Горица, Дъбник, Каблешково, Порой и Страцин, съответно Георги Георгиев, Фирдес Нурула, Ахмед Мехмед, Тончо Киров, Мустафа Юсеин, Ивайло Иванов, Сейфетин Сатаджъ, Хасан Кралъ, които са изпълнявали тази длъжност и през мандата 2019 – 2023г. с нарочни заявления във връзка със задължението си за подаване на декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК, са заявили, че се позовават на декларацията си подадена при встъпване в длъжност през 2019г., кмета на кметство Порой, съответно през 2022г. и няма да подават нова за новия мандат, което е допустимо.

 

С оглед проверката на достоверността на декларираните факти в декларацията за несъвместимост в изпълнение на чл.16, ал.1 от НОРИПДУКИ, във връзка с изискванията по чл.41 ал.1 от ЗМСМА комисията извърши справки в Търговския регистър на Агенция по вписвания за всеки един от кметовете на кметства.

Комисията констатира, че декларираните факти в декларацията за несъвместимост са достоверни.

 

Въз основа на установеното във фактическата част и в изпълнение на чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от НОРИПДУКИ и Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт па интереси при Общински съвет – Поморие, постоянната комисия УСТАНОВИ:

Кметовете на кметства на територията на общината, а именно: Кмет на Община Поморие – Иван Атанасов Алексиев; Кмет на кметство гр.Ахелой – Димитър Стоянов Нейчев; Кмет на кметство с.Бата –  Георги Неделчев Георгиев; Кмет на кметство с.Белодол – Фирдес Муталиб Нурула; Кмет на кметство с.Габерово – Ахмед Али Мехмед; Кмет на кметство с.Горица – Тончо Апостолов Киров; Кмет на кметство с.Гълъбец – Атанас Райков Тодоров; Кмет на кметство с.Дъбник – Мустафа Кадир Юсеин; Кмет на кметство гр.Каблешково – Ивайло Душев Иванов; Кмет на кметство с.Козичино – Иван Неделчев Атанасов; Кмет на кметство с.Косовец – Али Дуран Хашим; Кмет на кметство с.Лъка – Жасмина Недкова Димитрова; Кмет на кметство с.Медово – Горан Неделчев Манчев; Кмет на кметство с.Порой – Сейфетин Юмед Сатаджъ; Кмет на кметство с.Страцин – Хасан Иса Кралъ са подали в предвидените в ЗПК срокове – един месец от датата на полагане на клетва декларациите си по чл.49, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗПК.

Иван Георгиев Георгиев – Кмет на гр.Ахелой /мандат 2019-2023г./ не е подал в срока по чл.52, ал.1, т.3 от ЗПК декларацията си по чл.49, ал.1, т.2 /заключителна/ от ЗПК, поради което името му следва да бъде включено в списъка на неподалите в срок декларации по ЗПК, който се публикува на сайта на общината.

Декларираните в декларацията по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК факти по чл.41, ал.1 от ЗМСМА са достоверни.

 

Докладът е приет на заседание на постоянната комисия в едномесечен срок от изтичане на срока за подаване на декларациите по чл.49, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПК и се предоставя на вниманието на председателя на Общинския съвет.

 

 

Никола Абрашев – Председател /п/

 

Петя Арнаудова – член  /п/

 

Веселин Анестиев  – член /п/

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Доклад на комисията по ЗПК 244 KB 37
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors