Докладна зaписка ОС-552

Относно: Приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 57491.63.333 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-1884/17.11.2023г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-552 903 KB 17
doc ОС- 552 143 KB 14
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors