Докладна записка ОС-619

ОТНОСНО: Предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330, местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-619 1 MB 10
doc ОС-619 196 KB 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors