докладна записка ОС-618

ОТНОСНО: Предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57491.601.1167, местност Разширението, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-618 1 MB 13
doc ОС-618 198 KB 11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors