Наредба № 2

НАРЕДБА № 2
за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие

 

Чл. 1. (1) Тази Наредба урежда обществените отношения на територията на община Поморие за осигуряване обществения ред, с оглед спокойствието и условия за труд и отдих на гражданите, на територията на Община Поморие.

  • Наредбата има действие и е задължителна за:
  1. Всички физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи на територията на общината;
  2. Собственици, наематели и обитатели на жилищни сгради и сгради от многофункционален тип;
  3. Ръководства на фирми, предприятия, учреждения, организации и лица, развиващи търговска и/или други видове дейност.
  • Наредбата определя правомощията на администрацията на Община Поморие и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с осъществяването на дейността и целите по ал. (1), както и правомощията на общинската администрация и други задължени институции за констатиране и санкциониране на нарушенията.

РАЗДЕЛ I. ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧНИЯ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл. 2. Поддържането на чистотата и приветливия вид на населените места кметовете възлагат на:

1 .Ръководителите на фирми, учреждения и организации;

  1. Собствениците и наемателите и арендаторите на сгради жилища магазини и заведения за хранене;
  2. Собствениците и водачите на МПС за опазване чистотата на уличните платна и площадките за паркиране.

Чл. 3. Задължават се едноличните търговци, управителите на търговски дружества, организации и едноличните търговци да организират почистването пред търговските обекти – магазини, павилиони и открити щандове, по време както и след изтичане на работния ден.

Чл. 4. Забранява се продажбата на стоки на открито, разполагането и съхранението на стоки, амбалаж, каси и други подобни материали за разносна и временна търговия на територията на Община Поморие без заплатена такса към Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” (ОП „СУОИ”).

Чл. 5. На обществени места – улици, тротоари, градини, паркове, площади и други предназначени за общо ползване се забранява:

  1. Разполагане на стоки, амбалаж и други вещи.
  2. Изливане и отвеждане на отпадни води, включително от басейни и домашни водохранилища освен в канализацията или септични ями, отговарящи на санитарно – хигиенните изисквания.
  3. Изхвърлянето на отпадъци от строителен, битов и органичен характер, освен на определените за това места.
  4. Изхвърлянето в кофи, кошчета и контейнери за смет на избухливи вещества, строителни отпадъци, твърди и обемни предмети, които могат да повредят сметосъбирачните машини;
  5. Изгарянето на смет по улиците, парковете, градините, кофите, кошчетата и контейнерите.
  6. Разлепването на некролози, освен на входа на жилището и на определените за това места;
  7. Разлепването на рекламни материали, обяви, афиши и др., освен на определените за това места.
  8. Забранява се паркирането/поставянето на плавателни съдове с лош външен вид, които са разкомплектовани, със значителни повреди или които не са регистрирани в Регистър на плавателните съдове, по тротоарите, улиците, откритите улични паркинги и на други обществени места.

Чл. 6. Всички надписи на улици, площади, текстове на обяви и реклами се изписват на български език, след което могат да бъдат изписани и на латиница.

Чл.7. / отм. с Решение №1422/24.07.2019г. на Административен съд – Бургас/

РАЗДЕЛ II. ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО И ПОЧИВКАТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНАТА

Чл.8. (1) /изм. с Решение №678/30.11.2021г./ Забранява се нарушаването на почивката на гражданите, предизвикано от превозни средства, звукови сигнали, музика и висок говор, товарно – разтоварни дейности и други, свързани с наднормен шум по улиците, площадите и в сградите за времето от 14,00 до 16,00 часа и от 23.00 до 8.00 часа.
(2) /изм. с Решение №678/30.11.2021г./ Забранява се нарушаването почивката на живущите, гостите и гражданите на гр.Поморие от шум, звукови сигнали, високоговорители, мегафони, изстрели, гърмежи, музика, рекламирането на циркове, шоута, програми, туристически атракциони, плавателни съдове извършващи атракционна дейност и др. подобни в интервала от 14:00ч. до 16:00ч. и от 23:00ч. до 08:00ч.
(3) /изм. с Решение №678/30.11.2021г./ Забранява се извършването на производствена дейност, занаятчийски услуги, дейности от стопански и битов характер и всякакви други дейности в жилищни сгради и в близост до тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите граждани в часовете: от 14, 00 до 16,00 часа и от 23,00 до 8,00 часа.
(4) /изм. с Решение № 906/01.09.2022г. Забранява се нарушаването почивката на живущите, гостите и гражданите на гр. Поморие чрез излъчване на шум от каквито и да било строителни процеси, включително текущи ремонти в обекти въведени вече в експлоатация за времето от 14, 00 до 16,00 часа и от 23,00 до 8,00 часа.
(5) /изм. с Решение №678/30.11.2021г./ Забранява се в заведения за хранене и развлечения, намиращи се в близост до жилищни сгради, хотели и места за настаняване да се използват оркестри, озвучителни и/или музикални уредби извън указаните по – горе часове за почивка, ако шумът от тяхното използване не е ограничен в помещения с необходимата шумоизолация. Собствениците, наемателите или ползвателите на такива обекти са длъжни да притежават документ удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума, документ за направени оценка за риска на работните места от служба за трудова медицина, документ удостоверяващ направена щумоизолация на обекта и урегулираната озвучителна техника.
(6) /изм. с Решение №678/30.11.2021г./ Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения разположени в жилищни зони и курорти за времето между 23,00 и 8,00 часа.
(7) /изм. с Решение №678/30.11.2021г./ Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради във времето между 23,00 и 8,00 часа.
(8) /изм. с Решение №678/30.11.2021г./ Забранява се провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен шум, смущаващ живущите в населените места на Община Поморие в интервала от 23:00ч. до 08:00ч.
(9) /изм. с Решение №678/30.11.2021г./ При организирането на публични и масови увеселения, културни, спортни и др. мероприятия, предвиждащи провеждането на илюминации и/или използването на фойерверки, създаващи силен шум, организаторът следва предварително да уведоми Кмета на Общината, съответно на кметствата или кметските наместници, както и Районно Управление „Полиция” – Поморие.
(10) /изм. с Решение №678/30.11.2021г./ Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация, упражнява контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство, упражняват контрол за спазване изискванията на закона за защита от шума в околната среда в тихите зони и урбанизираните територии. При необходимост от извършване на измерване нивото на шума контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерство на здравеопазването.”
Чл.8 а. /нов с Решение №678/30.11.2021г./ (1) При откриване на обекти по чл. 16 а, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ на територията на община Поморие, физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават в община Поморие заявление по образец, утвърден от кмета на общината за регистриране на определеното от тях работно време, както и за промяна на работното им време.
(2) Към заявлението по ал. 1 задължително се прилага:
1. Становище от Регионална здравна инспекция гр. Бургас (РЗИ – Бургас) относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с Наредба № 6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
2. Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.
3. Други документи съгласно изискванията на българското законодателство, когато са необходими.
(3) Заявлението ведно с приложенията се подава в Община Поморие в 7 – дневен срок от получаване на становището на РЗИ – Бургас.
(4) Работното време се вписва в публичен регистър, воден от длъжностно лице, определено от кмета на общината в срок от 3 работни дни от заявяването му.
(5) В регистъра по ал. 4 се въвеждат минимум следните данни:
1. Наименование на заявителя, ЕИК и адрес на управление
2. Дейност / вид обект
3. Лицето, отговорно за обекта
4. Работно време и период в които ще работи търговския обект (сезонно, няколко месеца, целогодишно)
5. Други данни в зависимост от обекта
(6) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да информират община Поморие по реда на ал. 1 и 2 в 14 – дневен срок от настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. Преобразуване на юридическото лице или продажба на предприятието
2. Промяна в дейност / вид на търговския обект
3. Промяна на работното време
(7) Новите обстоятелства се вписват в регистъра по реда на ал. 4 и ал. 5.
(8) При прекратяване на дейността в обекта физическите, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да подадат заявление по образец, утвърден от кмета на Община Поморие за отписване от регистъра за работното време на търговските обекти.

РАЗДЕЛ III. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.9. Забранява се:

  1. Непристойното поведение и хулигански прояви на обществени места, в търговски заведения и в превозните средства от масовия транспорт.
  2. Просията под каквато и да е форма на обществени места.
  3. Забранява се на собствениците на нощни увеселителни заведения, ресторанти, барове, интернет-клубове и др. обществени места да допускат лица под 18 годишна възраст без придружител – родител или настойник след 22 часа. Забраната се отнася и за лицата извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход в изброените търговски обекти.
  4. Забранява се на лицата посочени в т.3 да допускат влизането в съответните обекти на лица, въоръжени с хладно или огнестрелно оръжие, както и на лица в явно нетрезво състояние.
  5. Забранява се употребата на алкохолни напитки, бира и упойващи вещества в паркове, градини и тревни площи, детски площадки, спортни площадки и дворове на училища и детски градини.
  6. Забранява се носенето на огнестрелно, газово, пневматично и механично и други общоопасни средства в заведения, дискотеки, училища и др. обществени и административни сгради.
  7. Забранява се рисуването на графити, знаци, фигури, рисунки по жилищни, обществени сгради, паметници на културата и др.
  8. Забранява се къпането и влизането на хора и животни в градските фонтани.
  9. Забранява се посегателството върху паметници на културата, паметните и надгробните плочи и тяхното оскверняване.
  10. Забранява се използването на общински площи от певци, артисти, художници, улични музиканти и самодейци, с изключение в случаите, когато дейността им е съобразена с определените за целта търговски зони и след заплащане на такса според действащите тарифи за почасово, целодневно или месечно заплащане съгласно Наредбите на Общински съвет Поморие.

Чл. 10. Забранява се повреждането на обществени чешми, фонтани, автобусни спирки, заслони, осветителни тела, детски съоръжения за игра, пътни, декоративни настилки, части от тротоари и други общински и обществени съоръжения.

Чл. 11. За опазване на зелените площи и паркове се забранява:

  1. Изсичането на клони и дървета, освен с писмено разрешение на Кмета на Общината.
  2. Откъсването на цветя и храстови клонки.
  3. Разместване или унищожаване на декоративни елементи и инвентар.
  4. Разполагане на маси за консумация или атракционни съоръжения.
  5. Косене на общински тревни площи без съответното разрешение.
  6. Пашата на животни в общински терени.

Чл. 12. Забранява се паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи и на необезопасени места около блоковите пространства.

Чл. 13 Собствениците или ползватели на апартаменти или обекти в жилищни и административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, тротоари, проходи и други площи за движение на граждани.

Чл. 14 При снеговалеж и заледяване всички собственици, ползватели или наемател, еднолични търговци, физически лица или обитаващи сгради, административни ръководители и/или управители на търговски дружества и/или етажна собственост са длъжни да организират своевременно почистване пред входовете и прилежащите им тротоари и площи.

Чл. 15. Забранява се добив на пясък от плажната ивица и речните корита, пръст, както и на инертни материали от нерегламентираните или закрити кариери.

РАЗДЕЛ IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ

Чл.16. Забранява се:

  1. Отглеждането на селскостопански животни (впрегатен добитък, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, копринени буби, пчелни семейства) на територията на гр. Поморие и гр. Ахелой.
  2. Пашата и свободното пускане на животни и птици в границите на населените места, намиращи се на територията на Община Поморие.
  3. Отглеждането, пашата и свободното пускане на селскостопански животни на територията на всички природозащитни обекти и естествени местообитания на защитени от закона растителни и животински същества.
  4. Отглеждането на селскостопански животни в района на охранителни вододайни зони за питейна вода.
  5. Приютяването и отглеждане на безстопанствени животни във входове и прилежащите територии на жилищните сгради, без разрешение от етажната собственост.

Чл.17. Организирането от физически и юридически лица на временни и постоянни животновъдни стопанства, отговарящи на санитарно-хигиенните и строителни норми се допуска извън чертите на населените места на Община Поморие, както и извън охранителните и вододайни зони с писмено разрешение на Кмета на община Поморие.

РАЗДЕЛ V ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ, МЕРИТЕ, ГОРИТЕ, ВОДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл.18. (1) Забранява се:

  1. Самонастаняването и заграбването на земеделски земи и тревни площи – общинска собственост.
  2. Замърсяване на водите, мерите и земите.
  3. Повреждане на обществени чешми.

(2) В границите на Защитена местност – ЗМ „Поморийско езеро” се забранява:

  1. Изхвърлянето и/или депонирането на промишлени, строителни и битови отпадъци.
  2. Изливането и отвеждането на замърсени и отпадни води.
  3. Вливането на сладки води водещи до промяна на солевия баланс на езерото.
  4. Организирането на промишлена или друга дейност, водеща до смущаване на естествените обитатели на екосистемата на Поморийското езеро.
  5. Отглеждането на селскостопански животни и направата на животновъдни ферми.
  6. Достъпът на хора до колониите от гнездящи водолюбиви птици, както и влизането в езерото с лодки и други плавателни средства, практикуването на развлекателен воден туризъм и спортове, с изключение на дейности свързани с калодобив, солодобив, както и дейности свързани с опазване на езерото и с научна цел.
  7. Преследването, уловът и отстрела на местни и прелетни птици, унищожаването на техните гнезда, яйца, както и тяхната продажба.
  8. Преследването, уловът и отстрела на животни и бозайници, унищожаването на техните местообитания, леговища, както и тяхната продажба.
  9. Събиране, късане, отсичане, изкореняване, както и всякаква форма на унищожаване на характерната за езерото естествена растителност.
  10. Паленето на огън, сухи треви, саз, стърнища и друга крайбрежна растителност.
  11. Поставяне на риболовни мрежи и спортен риболов, без съгласуване с регионалната инспекция по опазване на околната среда – Бургас, както и други компетентни органи.
  12. Къмпингуването с каравани и палатки.
  13. Паркирането на ППС извън указаните за това места.
  14. Поставянето на преградни съоръжения, направата на диги, насипи или разкопаването на такива без писмено разрешение на Министерството на околната среда и водите, Регионалната инспекция по опазване на околната среда.
  15. Преминаването в демонстрационните солници, разположени до Музея на солта, както и рушенето на инвентар и музейни експонати.
  16. Човешка дейност противоречаща на традиционните методи на солодобив и водеща до унищожаването на солообразуващия слой;
  17. Добиването от Поморийското езеро на лечебна кал и други естествени ресурси, с цел осъществяване на търговска или стопанска дейност от физически и/или юридически лица /извън случаите за лични нужди/, без необходимото разрешение от съответния компетентен орган.

Чл. 19. Всеки стопанин е длъжен да се грижи за доброто състояние на имота си, на пътищата и съоръженията край него, да води механична и химична борба с вредителите по посевите и трайните насаждения.

РАЗДЕЛ VI АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Контролът по изпълнение на настоящата Наредба се възлага на кмета на общината, или на упълномощени от него лица  и на РУП в гр.Поморие.

Чл. 21.(1). За нарушения на тази наредба, на физически лица се налагат глоби, а на юридически лица и еднолични търговци имуществени санкции както следва:

За нарушения по Чл. 2, Чл. 3, Чл. 4, Чл. 5, Чл. 6 и Чл. 7 – Физически лица – от 50,00 до 300,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция – до 500,00лв.

За нарушения по Чл. 8 – Физически лица – от 50,00 до 300,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция – от 200, 00 до 1000,00лв.

За нарушения по Чл. 9, Чл. 10, Чл. 11, Чл. 12, Чл. 13, Чл. 14, Чл. 15 – Физически лица – от 50,00 до 300,00лв., Юридически лица – от 100,00 до 500,00лв.

За нарушения по Чл. 16, Чл. 17 и Чл. 18 – Физически лица – от 50,00 до 300,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци – от 100,00 до 500,00 лв.

За нарушения по Чл. 19 – Физически лица – от 50,00 до 500,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци – от 200,00 до 2000,00 лв.

  1. Лице, наказано за нарушение на тази наредба, което до една година от влизане в сила на наказателното постановление извърши ново нарушение от същия вид, се наказва с глоба до 1000,00 (хиляда) лева, а когато повторното нарушение е свързано с определена професия или дейност, може да му бъде наложено и наказание лишаване от право да упражнява съответната професия или дейност за срок до две години.
  2. При повторност на нарушение на тази наредба на физически лица се налагат глоби а на юридически лица и еднолични търговци имуществени санкции както следва:

За нарушения по Чл. 2, Чл. 3, Чл. 4, Чл. 5, Чл. 6 и Чл. 7 – Физически лица – от 300,00 до 600,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция – от 500,00 до 1000,00 лв.

За нарушения по Чл. 8 – Физически лица – от 300,00 до 600,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция – от 500,00 до 2000,00 лв.

За нарушения по Чл. 9, Чл. 10, Чл. 11, Чл. 12, Чл. 13, Чл. 14, Чл. 15 – Физически лица – от 300,00 до 600,00 лв., Юридически лица – от 500,00 до 2000,00 лв.

За нарушения по Чл. 16, Чл. 17 и Чл. 18 – Физически лица – от 300,00 до 600,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци – от 1000,00 до 2000,00 лв.

За нарушения по Чл. 19 – Физически лица – от 500,00 до 1000,00 лв., Юридически лица и еднолични търговци – от 2000,00 до 4000,00 лв.

  • Наказанията по ал. 1 се налагат, ако за тях не се предвиждат по – тежки наказания по други нормативни актове.
  • /изм. с Решение №1745/22.10.2019г. на Административен съд – Бургас/ За констатираните нарушения се съставят актове от контролните органи или определени от тях длъжностни лица, въз основа на които се издават наказателни постановления от кмета на община Поморие.
  • Административно – наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години и разбират значението на извършеното от тях нарушение.
  • За административни нарушения, извършени от лица, ненавършили 16 години или поставени под пълно запрещение, отговорност носят родителите или настойниците им, които са допуснали извършването им.
  • За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от предприятия, учреждения, заведения, организации или от търговци по смисъла на Търговския закон, административно – наказателна отговорност носят както работниците и служители, извършили нарушенията, така и ръководителите (законните представители на лицата), които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл. 22 (1) Контролът по изпълнението на изискванията на настоящия раздел се възлага на Звено „Обществен ред и сигурност” (ОРС), инспекторите по „Опазване на околната среда” (ООС) от Дирекция „СУТОСУП” на Община Поморие и РУП – Поморие. Актовете за установяване на административните нарушения се издават от органите на РПУ – Поморие или от упълномощени от Кмета на община Поморие длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Органите и лицата по предходната алинея могат да дават задължителни писмени разпореждания на нарушителите. В разпорежданията се посочват срокове, в които трябва да се преустановят нарушенията и/или мерки, които трябва да се изпълнят за преустановяване и предотвратяване на повторни нарушения.

Чл. 23 /изм. с Решение №1745/22.10.2019г. на Административен съд – Бургас/ Въз основа на актовете за установяване на административните нарушения, съставени от органите и лицата по чл. 22, ал. 1, Кметът на община Поморие издава наказателни постановления.

Чл. 24. Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице,определено със заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което води регистъра ежемесечно информира директор дирекция ПМДТ към Община Поморие за вписаните актове и наказателни постановления.

Чл. 25. (1) Административно – наказателните производства за нарушения, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетения за причинени от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, се извършва по реда и сроковете на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

  • Кметът на община Поморие издава заповеди по прилагането на тази наредба.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1 По смисъла на тази Наредба:
  1. „Обществен ред” е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и дава възможност да се упражняват съответните граждански права.
  2. „Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, туристически обекти, спортни и развлекателни обекти, кина, стадиони, зали и други.
  3. „Повторно” е нарушението,извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление,с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.
  4. ”Лица, извършващи търговска дейност” по смисъла на тази наредба са собственици, управители и персонал в търговския обект.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1. Тази наредба урежда обществени отношения, неуредени изрично от други законови и подзаконови нормативни актове.
  • 2. Наредбата се приема с Решение №1022/05.02.2019г. на ОбС – Поморие изм. с Решение № 1745/22.10.2019г. на Административен съд – Бургас, изм. с Решение № 678/30.11.2021г. /, изм. с Решение № 906/01.09.2022г. на Общински съвет – Поморие и отменя Наредба № 2 за поддържане на обществения ред в Община Поморие приета с Решение № 136 на заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 04.12.2000г., изм. с Решение № 305/17.04.2002г., изм. с Решение№114и№115/04.06.2004г.,изм.сРешение№243/13.06.2008г.,изм.сРешениe№230/28.06.2012г.,изм.сРешение№380/08.11.2012г.,изм.сРешение№447/08.02.2013г., изм. с Решение № 647/21.06.2013г., изм. с Решение № 992/ 29.04.2014г., изм. с Решение № 1482/30.07.2015г., изм. с Решение № 1483/ 30.07.2015г., изм. с Решение № 65/28.01.2016г., изм. с Решение № 410/13.12.2016г., изм. с решение № 620/29.08.2017г. /
  • 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Общината.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба № 2 - изм. септември 2022г. 351 KB 46
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors