четвъртък, 30 ноември 2023

Наредба № 11

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ   І ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА…

Наредба №24

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПОМОРИЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Тази наредба определя…

Правилник за организацията и дейността на ОП „Социално обслужване“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, финансирането и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му…

Наредба № 22

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ, ПРАВИЛА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ…