ОБЯВЛЕНИЕ

Със свое Решение №8/04.12.2023г. Общински съвет – Поморие, мандат 2023-2027г. удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 19.01.2024г.
В срок до 19.01.2024г. кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 в сградата на Община Поморие при същите условия, утвърдени в предходно определена процедура с Решение №1137/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023г./, а именно:

1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
– е на възраст от 21 до 68 години;
– има настоящ адрес в община Поморие;
– има завършено най-малко средно образование;
– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
– не страда от психически заболявания.
2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
– е съдебен заседател в друг съд;
– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.
4. Кандидатите за съдебни заседатели, които отговарят на изискванията на ЗСВ, следва в срок до 19.01.2024г. да подадат в Общински съвет – Поморие, заявление по образец, към което прилагат документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, както следва:
– подробна автобиография, подписана от кандидата;
– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
– данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;
– мотивационно писмо;
– писмено съгласие;
– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
5.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.
6.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание като провежда събеседване с тях. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 08.02.2024г. в зала №2.
8.Комисията съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

/ ОСВЕН ОТ САЙТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ, КОМПЛЕКТ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ И В ДЕЛОВОДСТВОТО СТАЯ №6 /

 АДАМ АДАМОВ/п/
Председател на Общински съвет – Поморие

1 .Заявление до Общински съвет

  1. Декларация за конфликт на интереси
  2. Декларация по чл.67 ал.3 от ЗСВ
  3. Заявление по Чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ /това заявление касае единствено лица родени преди 16 юли 1973г. Изпраща се до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА на адрес: гр.София-1000, ул. „Врабча” №1./
  4. Лица за контакт-образец
  5. Писмено съгласие

АДАМ АДАМОВ       /п/
Председател на Общински съвет – Поморие

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors