Решения от 2-ро заседание мандат 2023-2027г., проведено на 04.12.2023г.

Р Е Ш Е Н И Я
ОТ 
2-РО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.12.2023г.
/мандат 2023-2027г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 19.12.2023г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-22/15.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 3/04.12.2023г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие.
На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.2. от дневния ред:„Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Поморие.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 4/04.12.2023г.

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира за заместник-председатели на Общинския съвет:

ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ
БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА

По т.3. от дневния ред:„Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 5/04.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие избира членове на постоянни комисии към Общинския съвет, както следва:

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 1.БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2.НИКОДИМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 3.ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ
 4.НАЙДЕН ЩЕРИОНОВ ПУЛАКЕВ
 5.ДОНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА-ВРАНЧЕВА
 6.ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА
 7.СЕЗГИН ХАСАН КАДИЛ

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

1.ИЛИАН ХРИСТОВ ЩЕРЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.НИКОДИМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
3.КАТЯ АРГИРОВА ХРИСТОФОРОВА
4.ФАТМЕ АХМЕД ХЮСЕИН
5.НАЗИЛЕ САЛИ ОСМАН
6.ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ
7.РАДОСТИН КОЛЕВ КОЛЕВ

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  И ОСНОВНИ ПОМИНЪЦИ

1.ХРИСТО СТОЯНОВ ШИРОКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.НИКОЛА ДЯКОВ АБРАШЕВ
3.ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ
4.СЕЗГИН ХАСАН КАДИЛ
5.ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
6.НАЙДЕН ЩЕРИОНОВ ПУЛАКЕВ
7.МИЛЕН ТОДОРОВ МАНОЛОВ

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

1.ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.НИКОЛА ДЯКОВ АБРАШЕВ
3.ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
4.ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ
5.ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ
6.НАЗИЛЕ САЛИ ОСМАН
7.ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.ИВАН КЪНЧЕВ ДАЧЕВ
3.ХРИСТО СТОЯНОВ ШИРОКОВ
4.ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ
5.ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
6.РАДОСТИН КОЛЕВ КОЛЕВ
7.МИЛЕН ТОДОРОВ МАНОЛОВ

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

1.НИКОЛА ДЯКОВ АБРАШЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА
3.БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА
4.НИКОДИМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
5.ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ

По т.4. от дневния ред:„ОС-36/20.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 6/04.12.2023г.

На  основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие председателят на Общински съвет – Поморие г-н Адам Георгиев Адамов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Община Поморие в частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”.

По т.5. от дневния ред:„ОС-23/15.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представители от Общински съвет – Поморие в състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия /ОбСНРБ/ на територията на Община Поморие.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 7/04.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 65 а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Поморие да бъдат включени 2 /двама/ представители на общинския съвет Поморие.
Общински съвет – Поморие определя за свои представители в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия:

Радостин Колев Колев
Георги Тошков Вражев

По т.6. от дневния ред:„ОС-38/21.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 8/04.12.2023г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт Общински съвет – Поморие:

Избира временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в състав:

1.Ива Димитрова Кусева
2.Адам Георгиев Адамов
3.Сезгин Хасан Кадил

2.Удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 19.01.2024г. при същите условия, утвърдени в предходно Решение №1137/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г., а именно:

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 • е на възраст от 21 до 68 години;
 • има настоящ адрес в община Поморие;
 • има завършено най-малко средно образование;
 • не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • не страда от психически заболявания.

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.

2.4. Кандидатите за съдебни заседатели, които отговарят на изискванията на ЗСВ, следва в срок до 19.01.2024г. да подадат в Общински съвет – Поморие, заявление по образец, към което прилагат документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, както следва:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;
 • мотивационно писмо;
 • писмено съгласие;
 • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.5.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

2.6.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание като провежда събеседване с тях. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 08.02.2024г. в зала №2 в сградата на Община Поморие, ул. „Солна“ №5.

2.8.Комисията съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

На основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.7.1. от дневния ред:„ОС-67/28.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, определяне представител от Общински съвет – Поморие за  член на Областния съвет за развитие на област Бургас.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 9/04.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, на основание чл.22 ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.45 ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Поморие

Определя за член на Областния съвет за развитие на област Бургас като представител на Общински съвет – Поморие Милен Тодоров Манолов.
При невъзможност за участие на определения по т.1 член на Областния съвет за развитие на област Бургас като представител на Общински съвет – Поморие, той ще бъде заместван от Бейхан Али Мустафа.

По т.7.2. от дневния ред:„ОС-76/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за проектно предложение „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ с рег. №BG14MFOP001-4.125-0001 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 10/04.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

1.Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ по процедура BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата”, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-4.125-0001 от 06.2023 г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 33 512,36 лева (тридесет и три хиляди петстотин и дванадесет лева и тридесет и шест стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ по процедура BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата”, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение BG14MFOP001-4.125-0001 от 06.2023 г.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Поради кратките срокове за изпълнение на проектното предложение и изтичащ краен срок на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По т.7.3. от дневния ред:„ОС-77/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане за проектно предложение „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ с рег. № BG14MFOP001-4.125-0001 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 11/04.12.2023г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал.4 от ЗМСМА:

1.Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ по процедура BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-4.125-0001 от 06.2023 г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 6702,47 лева (шест хиляди седемстотин и два лева и четиридесет и седем стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ по процедура BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-4.125-0001 от 27.10.2023г.

Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Поради кратките срокове за изпълнение на проектното предложение и изтичащ краен срок на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По т.7.4. от дневния ред:„ОС-78/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за проектно предложение „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ с рег. №BG14MFOP001-1.027-0001 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 12/04.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

1.Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки,, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-1.027-0001 от 27.10.2023г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 265 089,00лева (двеста шестдесет и пет хиляди и осемдесет и девет лева), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-1.027-0001 от 27.10.2023г.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Поради кратките срокове за изпълнение на проектното предложение и изтичащ краен срок на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По т.7.5. от дневния ред:„ОС-79/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане за проектно предложение „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ с рег. №BG14MFOP001-1.027-0001 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 13/04.12.2023г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал.4 от ЗМСМА:

1.Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-1.027-0001 от 27.10.2023г, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 53 017,80 лева (петдесет и три хиляди и седемнадесет лева и осемдесет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-1.027-0001 от 27.10.2023г.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Поради кратките срокове за изпълнение на проектното предложение и изтичащ краен срок на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 2-ро заседание – 04.12.2023г 464 KB 48
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors