четвъртък, 23 март 2023

Съобщение

         Общински съвет – Поморие уведомява, че на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), всички заинтересовани лица могат в 14-дневен срок, считано от 06.11.2019 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за приемане на Правилник за работата и организацията на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет –  Поморие, стая № 6  на втория етаж в сградата на Община – Поморие в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, с адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” №5 или на e-mail:  m.dragneva@ospomorie.bgs.dimitrova@ospomorie.bg

06.11.2019г.

гр.Поморие