Дневен ред на 5-то заседание – 25.01.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие, свиквам пето заседание на Общински съвет – Поморие на 25.01.2024г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-108/13.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024г.

2.ОС-151/10.01.2024г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект на територията на Община Поморие.

3.ОС-155/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024г. – имоти находящи се в УПИ ХІІІ-243, кв.21 в с.Страцин и в УПИ І, кв.6 в с.Лъка.

4.ОС-156/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024г. – имот находящ се в УПИ VІІІ-280, кв.30 в  с.Гълъбец.

5.ОС-157/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ІІ кв.10 по регулационния план на с.Медово.

6.ОС-158/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на общински имот, съставляващ 480/960 кв.м. в идеални части от УПИ VІІІ-280 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец.

7.ОС-159/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ І кв.6 по регулационния план на с.Лъка.

8.ОС-160/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІІ-243 кв.21 по регулационния план на с.Страцин.

9.ОС-161/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

10.ОС-173/12.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2024г. – ПИ 57491.507.411 в гр.Поморие.

11.ОС-172/12.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на плътна ограда в имот – частна общинска собственост.

12.ОС-176/12.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”.

13.ОС-177/12.01.2024г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и имоти на територията на Община Поморие.

14.ОС-178/12.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на оператор на язовирна стена на язовир – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27440.6.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белодол.

15.ОС-183/15.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на социални услуги за ползване на обществен транспорт от социално слаби лица.

16.ОС-135/28.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане превози по маршрутни разписания от общинска, областна и републиканска транспортна схема.

17.ОС-168/11.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.

18.ОС-169/11.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35033.18.168, в местност Бадемите, по КК на гр.Каблешково, община Поморие, по реда на Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

 19.ОС-170/11.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по Спорт към Община Поморие за 2024 г.

20.ОС-189/16.01.2024г. – Докладна записка от Ива Кусева, Веселин Анестиев, Д-р Христо Христов, Радостин Колев, Милен Манолов и Найден Пулакев – общински съветници в Общински съвет – Поморие, относно отмяна на Решение № 14/15.12.2023г. на Общински съвет – Поморие.

21.ОС-180/15.01.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявление от Д-р Кирил Асенов Хинов за освобождаването му като управител и представляващ „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД.

22.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                        

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред на 5-то заседание 312 KB 37
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors