Обявление за провеждане на публичен търг

Община Поморие на основание чл.3, ал.3, т.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.1, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1, чл.32, ал.2, т.1 и ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл.5, чл.6, ал.1 , чл.8, чл.9 и чл.16, ал.2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решения №1201/30.06.2023г. и №41/15.12.2023г. на Общински съвет – Поморие обявява на заинтересованите, че е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК и чл. 11 – чл. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите за продажба на:

I.Предмет: Притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800.

II.Начална тръжна цена за продажбата на описаното в т.I /първа/ имущество е в размер на 1 954 200лв. (един милион деветстотин петдесет и четири хиляди и двеста лева).

III. Стъпка на наддаване – 195 420лв. (сто деветдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет лева).

ІV. Депозитът за участие в търга е в размер на 195 420лв. (сто деветдесет и пет хиляди четиристотин и двадесет лева). Банкова сметка за внасяне на депозити: IBAN:BG02UNCR70003317000103; BIC:UNCRBGSF, “УниКредит Булбанк”АД, филиал Поморие. Краен срок за внасянето му е – 30-я /тридесетия/ ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“– 19.02.2024г.

V. Утвърдената тръжна документация за участие в търга се закупува в отдел ОСТУП (втори етаж, стая 27) срещу документ за платена такса в размер на 50 (петдесет) лева без ДДС, внесена в касата на Община Поморие, всеки работен ден до 16:00 часа на 25-я /двадесет и петия/ ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ – 13.02.2024г.

VI. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименование на обекта (Публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК и чл. 11 – чл. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800) и името на участника в срок до 17:00 часа на 30-я /тридесетия/ ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ – до 19.02.2024г. в Център за административно обслужване на Община Поморие, гише №3, в административната сграда на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5.

VII. Дата за провеждане на търга: на 31-я /тридесет и първия/ ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” – 20.02.2024г. от 14,00ч. в заседателна зала №2, находяща се на първи етаж в административната сграда на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5.

VІІІ. В случай на неявяване на нито един кандидат, търгът за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800, следва да се проведе при същите условия, но със следните срокове:

  • Срок за закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 35-я /тридесет и петия/ ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ – 23.02.2024г.
  • Краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер – 195 420 лв. – 40 -я /четиридесетия/ ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник – 28.02.2024г.;
  • Срок за подаване на предложения – до 17:00 часа на 40 -я /четиридесетия/ ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ – 28.02.2024г.;
  • Провеждане на търга – 14.00 часа на 41-я /четиридесет и първия/ ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ – 29.02.2024г. в заседателна зала №2, находяща се на първи етаж в административната сграда на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5.

IX. Оглед на недвижимите имоти, собственост на дружеството да се извършва всеки работен ден в срок до 15.00 часа до деня, предхождащ датата за провеждането на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел ОСТУП.

X. Когато последния ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срока изтича в следващия след него присъствен ден.

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Обява за провеждане на публичен търг 276 KB 38
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors