Наредба № 12

Наредба № 12

за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие

/приета с Решение №943/11.03.2014г. на ОбС Поморие, изм. с Решение №304/27.09.2016г., изм. с Решение №1250/21.08.2019г. на ОбС-Поморие, изм. с Решение №944/17.11.2022г. на ОбС-Поморие/

(на основание чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси)

 

РАЗДЕЛ І

 Общи положения

Чл. 1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:

 1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;
 2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
 3. изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;

(2) Наредбата регламентира управлението на общинския бюджет, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг при спазване принципите за всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност и в интерес на местната общност.

Чл.2(1) Бюджетния процес включва всички етапи по подготовка, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, в съответствие с бюджетната процедура, настоящата наредба и правилата на СФУК на община Поморие, за които се прилагат специфични механизми за наблюдение и анализ и се осигурява прозрачност.

(2) Общинският бюджет е:

1.самостоятелен бюджет, извън републиканския и включва собствени приходоизточници и субсидии от държавата;

2.годишен финансов план за приходите и разходите на общината за една бюджетна година, който се съставя, обсъжда, приема, изменя, изпълнява и отчита съгласно закона и тази наредба;

3.финансова сметка, която включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на закона;

4.основен документ на политиката на общината, съставен и обсъден с участието на местната общност;

5.ръководство за оперативна дейност.

Чл. 3 (1) Участниците в бюджетния процес осъществяват своите правомощия в съответствие със закона, настоящата наредба и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и са:

 1. Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на общинския бюджет и съставянето на бюджетната прогноза, в съответствие със закона и при условията на настоящата наредба;
 2. Общинският съвет – приема и изменя годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, при условията на настоящата наредба;
 3. Общинска администрация – осъществява оперативно изпълнение на възложените задачи в бюджетния процес;
 4. Второстепенните и от по-ниска степен разпоредители – осъществяват оперативно изпълнение на утвърдените им бюджети или разчети;
 5. Местната общност – осъществява публичен контрол върху разходването на бюджетни средства и дава предложения.

(2) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджет:

 1. разработва и утвърждава правила за организация на бюджетния процес, включително и определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
 2. предлага за определяне от общинския съвет на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
 3. определя разпоредителите от по-ниска степен, които прилагат делегиран бюджет, в случаите определени по закон;
 4. упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

(3) Кметът на общината като разпоредител със сметки за средства от Европейския съюз:

 1. организира разработването на разчетие за сметки от средства от Европйския съюз;

2.внася проекта на индикативен годишен разчет за сметки от средства от Европйския съюз, заедно с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година;

 1. организира разработването на детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ;
 2. утвърждава разработеният детайлен разчет по т. 3
 3. изпълнява и други функции, произтичащи от конкретните правила за управление, разпореждане и отчитане на сметките за средства от Европейския съюз.

Чл. 4 (1) Бюджетът на общината се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

(3) Бюджетът се съставя в български левове.

Чл. 5 (1) В общината:

1.първостепенен разпоредител с бюджет е кмета на общината;

2.второстепенни разпоредители с бюджет са определените с решение на общинския съвет, по предложение на кмета на общината ръководители на бюджетни организации, а при колективни органи – техните председатели, освен ако с нормативен акт е определено друго.

3.второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи делегиран бюджет са определените по закон или въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител да прилагат делегиран бюджет.

4.разпоредители от по-ниска степен са определените с решение на общински съвет – Поморие, по предложение на кмета на общината ръководители на структурни звена на бюджетни организации, които може и да не са юридически лица, чиито бюджет се включва в бюджета на съответен разпоредител с бюджет от по-висока степен.

(2) Разпоредителите с бюджет по ал.1, т.2 и т.4 се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(3) Кметът на общината може да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител с бюджет по реда и условията на чл.11 от ЗПФ.

(4) Кметът на общината, а в случаите на ал. 3 и съответното упълномощено лице, упражняват контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по ниска степен.

 

РАЗДЕЛ I­І

Финансова политика и управление

Чл. 6 (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление, приоритети и правила относно местните финанси, която осигурява:

 1. бюджетна рамка, гарантираща предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност;
 2. достатъчно гаранции за способността на общината да отговаря  на промените в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
 3. кредитна способност;
 4. стабилно финансово състояние;
 5. балансирано бюджетно салдо.

Чл. 7 (1) Целите на общината се определят в общинския план за развитие, общинските стратегии, прогнозите за развитие на общината и програмата за управление за срока на мандата.

(2) Ежегодно на базата на документите по ал. 1, приетите от общинския съвет въз основа на тях годишни планове и програми и актуализираната тригодишна бюджетна прогноза, кметът на общината определя годишните оперативни цели по общинския бюджет.  Годишните оперативни цели могат да се формулират и по области на политиката.

(3) Въз основа на годишните оперативни цели по ал. 2, общинската администрация, звената на общината, общинските предприятия и разпоредителите от по-ниска степен, разработват прогнозна годишна програма за тяхната реализация и очакваните резултати от нейното изпълнение. Програмата включва и проект на разчет за необходимите ресурси, който се предлага да бъде включен в общинския бюджет.

(4) Принципите на управление са съвкупност от правила, процедури, норми за поведение на участниците в бюджетния процес.

Чл. 8 (1) Политиката за управление на текущия бюджет представлява система от правила и процедури, осигуряващи финансиране на текущите разходи чрез:

1.приходите от местни данъци, такси, неданъчни приходи, глоби, санкции и дарения;

2.изравнителната субсидия от централния бюджет;

3.други трансфери от централния бюджет;

4.преходния остатък от предходната година.

(2) Текущи разходи за местни дейности не могат да се финансират с дългосрочен общински дълг, по смисъла на Закона за общинския дълг (ЗОД).

(3) Ангажименти за самостоятелно финансиране от община Поморие на услуги с регионален обхват могат да бъдат поемани само след конкретно решение на общинския съвет и при условие, че са планирани в общинския бюджет.

Чл.9 (1) Политиката за управление на инвестициите и активите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:

1.приоритетно осигуряване на инвестиции, минимизиращи бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

2.защита на инвестициите;

3.поддържане на общинските активи на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

4.средно- и дългосрочно планиране и управление на инвестиционните разходи;

5.точно определяне на текущите разходи за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.

6.подробна информация за източниците за финансиране на капиталовите разходи;

7.разходване на постъпления от продажба на общински нефинансови активи само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура;

(2) Инвестициите включват разходите за основен ремонт на материалната база и инфраструктурата, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, за придобиване на земя и други.

(3) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

 1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните звена;
 2. предложенията на местната общност;
 3. прехвърлените задължения, включително и по поет общински дълг в частта за капиталови разходи.
 4. задължения за съфинансиране по национални и международни програми и проекти.

(4) Източници за финансиране на капиталовите разходи са:

 1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;
 2. приходи от продажба на нефинансови активи;
 3. средства от програми и проекти;
 4. средства от дарения;
 5. собствени приходи;
 6. заемни средства.

Чл.10 (1) Политиката по управление на приходите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:

 1. поддържане и актуализиране на тригодишни прогнози за приходите;
 2. прилагане на консервативен подход на планиране, с оценка на потенциалните външни неблагоприятни икономически въздействия;
 3. наблюдение на приходите с еднократен характер и въвеждане на специални мерки за компенсирането им в случай на риск от неизпълнението им;
 4. интегрирано използване на методите „анализ на тенденциите” и „анализ на облозите, недоборите и събираемостта” при прогнозиране на данъчните приходи;
 5. определяне на такси и цени на услуги в случаите, когато потребителите на конкретна услуга са ясно определени и разходите за нейното предоставяне могат да бъдат изчислени точно.
 6. цялостно възстановяване на разходите (текущи, капиталови и за обслужване на дълга), извършени за предоставяне на конкретна услуга за сметка на постъпленията от такси и цени, определени за тази услуга.
 7. най-малко веднъж годишно извършване на анализ на разходите и размера на таксите и цените на услуги, като при необходимост се предлагат за утвърждаване от общинския съвет съответните актуализации и изменения.
 8. планиране на приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки на база изпълнение от предходната година и въз основа на издадени и влезли в сила изпълнителни листове и актове.

Чл.11 (1) Политиката по резервите е система от правила и процедури, осигуряващи поддържането на ресурс за неотложни и непредвидени разходи, който да се използва за преодоляване на временен недостиг на бюджетни средства, за покриване на необходими еднократни разходи и/или като източник на лихвени приходи.

(2) Резервът може да бъде общ и целеви, като конкретният му размер се определя с решението на общински съвет за приемане на общинския бюджет и като общ размер не може да надвишава 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

(3) При планирането на резервите се използват следните лимити:

 1. за делегираните държавни дейности – не повече от 10% от средствата, определени по стандартите за делегираните от държавата дейности, с изключение на учебните и детски заведения и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети.
 2. за учебните и детски заведения и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети – не повече от нормативно определения лимит.
 3. за останалите дейности – до 5 % от собствените приходи.

Чл.12 (1) Правилата и процедурите по настоящия раздел се синхронизират и интегрират в Системата за финансово управление и контрол на община Поморие.

(2) В изпълнение на своите правомощия, кметът на общината може да утвърждава и други специфични правила, процедури, механизми и заповеди, с които се осигурява изпълнението на настоящия раздел.

 

РАЗДЕЛ IІІ

 Фискални правила

Чл.13 (1) При съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет се спазват съответните приложими за общините фискални правила, определени по Закона за публичните финанси.

(2) Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

(3) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по общинския бюджет за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(4) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 2 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи.

(5) Допълнителните мерки по ал. 4 следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(6) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по общинския бюджет, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

Чл.14 (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общината по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор „Държавно управление“.

(6) Максималният размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз се определя със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл.15 (1) Кметът на общината:

 1. организира изпълнението на определените от Министъра на финансите ред, начин и срокове за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга, включително за намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции;
 2. 2. утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел.

(2) Общинският съвет определя с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година:

 1. максималния размер на новия общински дълг;
 2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
 3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

(3) Кметът на общината утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел и за представянето на информация в общинския съвет.

 

РАЗДЕЛ IV

 Бюджетна процедура. Съставяне на средносрочна бюджетна прогноза и на общинския бюджет.

Чл.16  (1) Бюджетната процедура на общината включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, общинския бюджет и годишните разчети за сметките от Европейския съюз.

(2) Ежегодно в срок до 10 работни дни от публикуването на РМС за бюджетната процедура, кметът на общината, в съответствие с нормативната уредба и указанията на министъра на финансите утвърждава бюджетен календар или график, включващ етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината.

(3) Съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности се организира от кмета на общината, като се включват и прогнози за:

 1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;
 2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
 3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
 4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
 5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

(4) Бюджетната прогноза на общината се разработва в съответствие с утвърдените политики по Раздел ІІ,  със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

 1. указанията на министъра на финансите;
 2. допусканията за развитието на региона и общината;
 3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
 4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси и в настоящата наредба;
 5. предложенията на местната общност;
 6. предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации.

(5) Кметът на общината внася в общинския съвет, разработената бюджетната прогноза.

(6) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината, в срок до 15 работни дни от внасянето и.

(7) Кметът на общината представя в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

(8) Кметът може да упълномощи длъжностни лица от състава на администрацията за изпълнение на ангажиментите му по ал. 7.

(9) В случаите, в които срокът по ал. 6 не е спазен, кметът на общината представя в Министерство на финансите служебно само проекта на бюджетна прогноза, внесен в общинския съвет.

Чл.17 (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45 от ЗПФ със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

 1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 16 от Наредбата;
 2. указанията на министъра на финансите;
 3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;
 4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
 5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
 6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
 7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
 8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
 9. други оценки и прогнози.

(2) /отм. с Решение № 304/27.09.2016г./

(4) За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

(5) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията на Министъра на финансите, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 16 от Наредбата;

(6) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 16, ал.3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

(7) /нова с Решение № 304/27.09.2016г./ В случаите когато общината е в процедура по финансово оздравяване, кмета изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

(8) /нова с Решение № 304/27.09.2016г./  В рамките на срока по ал. 6 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най- малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно приложение № 1 към настоящата Наредба.

 

РАЗДЕЛ V

Приемане на бюджета на общината

Чл.18 (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда и приема по реда, определен в настоящата наредба и в Правилника за организацията на Общински съвет – Поморие.

(2) С решението за приемане на бюджета на общината, ОбС определя размерите на:

 1. приходите от местни данъци; от такси; от услуги и права, предоставяни от общината; от разпореждане с общинска собственост; от глоби и имуществени санкции; от лихви и неустойки; от други постъпления; от помощи и дарения;
 2. разходите за делегирани от държавата и за местни дейности, включително и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, по видове разходи за: персонал; издръжка; лихви; помощи и обезщетения за домакинства; текущи субсидии; капиталови разходи;
 3. бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, съответстващи на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за общината показатели и разпоредби и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
 4. бюджетното салдо;
 5. финансирането;
 6. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи;
 7. допълнителното финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия.

(3) Решението по ал. 2 включва и:

1.основания;

2.общ обем на приходите;

3.общ обем на разходите, в т.ч и по разпоредители;

4.приоритети за съответната година;

5.разчети за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и списък на капиталовите разходи по източници на финансиране, обекти за строителство и видове разходи;

6.допълнителни условия, определени със закон или с друг нормативен акт;

7.правомощия на кмета за съответната година;

8.допълнителни условия за финансиране на специфични разходи (субсидии и др.);

9.допълнителни изисквания към разпоредителите с бюджет;

10.други.

(4) Допълнителното финансиране по ал.2, т. 7 се определя по предложение на кмета на общината.

(5) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:

 1. /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 2. /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
 4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
 5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
 6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;
 7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;
 8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
 9. актуализирана бюджетна прогноза.

10.допълнителните правомощия на кмета и условията за разпределение на резерва.

 1. конкретни правила за съответната година, които се прилагат и от разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

(6) /нова с Решение № 304/27.09.20156г./ При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община Поморие, ако тя е в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджета.

(7) /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./  Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи друг размер на ограниченията по ал. 5, т. 1 и 2, като в този случай се прилагат специфичните за съответната година.

(8) /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ Общинският съвет приема бюджета на общината по показателите по чл. 45 от Закона за публичните финанси в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(9) /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ Приетият от общинския съвет бюджет на общината по ал. 7 се разпределя по тримесечия, като разпределението се утвърждава от кмета на общината.

(10) /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ В срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет, бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината.

(11) /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ Бюджетът на общината  и информацията към него се предоставят на органите по чл. 97 от Закона за публичните финанси в срок до един месец след приемането му.

Чл.19  (1) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по закон и по реда и условията на настоящата наредба .

(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

 

РАЗДЕЛ VІ

Изпълнение и текущо наблюдение на общинския бюджет

Чл.20 (1) Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет не може да извършва разходи и да поема задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по общинския бюджет.

(2) Второстепенните и от по ниска степен разпоредители с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на определените от първостепенния разпоредител разчети.

(3) Наложените санкции и неустойки, както и неправомерно усвоеното безвъзмездно финансиране са за сметка на утвърдения бюджет, доколкото със закон не е определено друго.

Чл.21 Приходите по общинския бюджет се събират от общинска администрация, освен когато със закон е определено друго.

Чл.22 (1) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

(4) При обсъждането на решения, в случаите на ал.2 и ал. 3, общинския съвет разглежда и информация за оценката на въздействие върху общинския бюджет.

(5) Проекти за решения, които биха довели до нарушение на фискалните правила и/или до влошаване на показателите по общинския бюджет, съгласно раздел ІІІ не се разглеждат.

(6) В случаите на внесени проекти за решение по ал. 2 – 5, кметът на общината представя мотивирано становище за влиянието върху общинския бюджет.

Чл.23 (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси, на закона за държавния бюджет за съответната година, настоящата наредба и конкретното решение за приемане на бюджета за съответната година.

(2) Промените по общинския бюджет, извън тези по показателите на общинския бюджет, в резултат на получени като трансфери или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки, се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.

(3) Общинският съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, в случаите в които общината не е в договорни отношения за съответния обект и промените засягат само съответната бюджетна година.

(4) Решението на общинския съвет за приемане на общинския бюджет по чл. 18, може да се изменя по начина, по който е прието.

(5) При промяна във финансово-икономическите условия и нормативната и методическа рамка, кметът на общината има право да променя текущо през годината показателите по общинския бюджет (чл. 18, ал. 5, т. 8 и т.9), като внася информация в деловодството на общинския съвет за направените промени.

(6) В случаите на изменения в размерите на бюджетните взаимоотношения в изпълнение на нормативен акт, кметът на общината има право служебно да изменя показателите по общинския бюджет (чл. 18, ал. 2, т.2 и т.3).

(7) /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ С настоящата Наредба /в Приложение № 2 към Наредбата/ са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси.

(8) Кметът отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, като издава заповеди.

Чл.24  (1) Общинският съвет може с решението за приемане на бюджета, доколкото със закон не е определено друго, да упълномощи кмета на общината да извършва компенсирани промени:

 1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
 2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.

(4) След изтичането на всяко тримесечие, кметът на общината представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети в резултат на извършените промени по реда на ал. 1 и чл. 18, ал.9 . под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета.

Чл.25 (1) Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

(2) С приемането на решението за общинския бюджет или във всеки конкретен случай, общинския съвет може да упълномощи кмета на общината да ползва временно свободните средства, при условията на ал. 1.

Чл.26 Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

Чл.27 (1) Общината възстановява. в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.

(2) Постъпилите по бюджета на общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл.28  (1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина, настоящата наредба и/или решенията на общинския съвет до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

(3) Нарушение по ал.1 се установява по реда на правилата по СФУК, като в зависимост от тежестта на нарушението, кметът на общината може да уведоми и общинския съвет за предприетите действия.

Чл.29 (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на:

 1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;
 2. показателите на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;
 3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

(2) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието в срок до 30.09. на текущата година.

(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т. 1 в обем, форма и съдържание, определени с указание на министъра на финансите.

Чл.30 (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение за състоянието на дълга на общината и на търговските дружества с общинско участие в капитала и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

(2) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал.1 се утвърждават от кмета и се публикуват на интернет страницата на общината.

(3) Управителите на търговските дружества с общинско участие в капитала, изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в съответствие с определените условия и ред по ал.2; ръководителите на контролираните от общината лица, чиито операции не са включени в общинския бюджет изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в съответствие с определените условия и ред по ал.2.

(4) В случай на неизпълнение на горните изисквания, кметът на общината внася информация в общинския съвет с предложение за предприемане на действия.

(5) Кметът представя с информацията за изпълнението на бюджета на общината и данни от текущото наблюдение на състоянието на дълга по ал. 1.

 

РАЗДЕЛ VIІ /нов с Решение № 304/27.09.2016г./

          ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ

           Част I    Общи разпоредби

           Чл. 30a. (1) Общината е във финансово затруднение, когато са налице три или повече от следните условия:

1.не се спазват фискалните правила по чл. 14,ал.1 и ал.2;

2.наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

 1. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
 2. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
 3. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;
 4. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година.

Чл. 30б. (1) Когато общината е във финансово затруднение се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

(2) Процедурата за финансово оздравяване се открива за период от една до три години.

(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.

         Чл. 30в. (1) Министърът на финансите издава методически насоки и указания по прилагането на Чл. 30 а, ал.1, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.

         Част II Откриване на процедура по финансово оздравяване

Чл. 30г. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по Чл. 30а, ал.1 към края на предходната година.

(2) Когато при оценката по ал.1 се установи, че са налице три или повече от условията по Чл. 30а, ал.1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.

(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал.2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

 1. открива процедурата за финансово оздравяване;
 2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;
 3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.

(5) С решенията по ал.3 и ал.4 общинският съвет възлага на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по Чл. 30а, ал.1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

         Част IIІ  План за финансово оздравяване на общината. Изпълнение на плана

         Чл. 30д. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа§

 1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
 2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;
 3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването;
 4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
 5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.

(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.

(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал.1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения, която включва:

 1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
 2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
 3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.

(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по Чл. 30е, ал.1, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет.

(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал.4 се изпраща на министъра на финансите.

(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Част IV   Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване

         Чл. 30е. (1) Министърът на финансите може да отпусне за сметка на централния бюджет временен безлихвен заем за изпълнение на плана за финансово оздравяване на общината.

(2) Временен безлихвен заем по ал.1 се отпуска от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.

(3) За заемите по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.105 и чл.106 от Закона за публичните финанси.

Чл. 30ж. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по Чл. 30е, ал.1.

(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, когато е в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал.2 в 30-дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.

Чл. 30з. В случаите по Чл.30е,ал.1, Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по Чл.30е. При отклонение от постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по Чл.30 е ал.1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.

Чл. 30и. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общината може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по Чл.30е, ал.1, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото й състояние, като при изпълнението на плана по Чл. 30е са постигнати:

1.намаление на просрочените задължения;

 1. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;
 2. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с еднократен характер;
 3. повишена събираемост на собствените приходи;
 4. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер. (2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.

(3) Към искането по ал.2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.

Част V. Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината

         Чл. 30к. (1) По предложение на кмета, общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.

(2) Предложението за предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване – финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.

 

РАЗДЕЛ VІІІ /изм.с Решение № 304/27.09.2016г./

            Отчитане

Чл.31 (1) /изм. с Решение № 304/27.09.2016г. Кметът на община Поморие изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, то кметът внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

 1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
 2. отчетната информация за осъщественото текущо наблюдение по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПФ;
 3. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на бюджетната прогноза за следващите три години.

(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината, по ред, определен от общинския съвет съгласно Приложение № 1 от настоящата Наредба.

(5) /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината, в срок до 10 работни дни от датата на приемането им.

 

РАЗДЕЛ ІХ /изм.с Решение № 304/27.09.2016г./

Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС

Чл.32 Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.

Чл.33 (1) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.

(2) Кметът на общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз, въз основата на:

 1. сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;
 2. публикуваните решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 3. консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.

(3) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.

(4) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат и информация за основни финансови показатели;

(5) С решението за утвърждаване на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.

(6) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се актуализират по начина, по който са утвърдени.

Чл.34 (1) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се съставят в български левове, независимо от спецификите на финансиращата програма.

(2) Чрез сметките за средства от Европейския съюз се финансират всички проекти, по които общината е бенефициент по различни програми и международни договори, за които е определено, че се използват такива сметки.

(3) Чрез сметките за средства от Европейския съюз може да се извършва авансово финансиране на плащания на общината или на нейни звена, в качеството им на бенефициенти, под формата на безлихвени заеми по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, включително за сметка на осигуряване на средства за такова финансиране от централния бюджет.

(4) По предложение на кмета на общината, с решение на общинския съвет, за авансово финансиране на плащания по проекти по ал. 2, може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на общината.

(5) Срокът на погасяване на заемите се обвързва със сроковете на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране и може да превишава края на годината, при условие, че не се нарушава нормалната дейност на общината.

(6) В случай на недостиг на средства, за авансови и междинни плащания по отделните проекти, общината може да поема общински дълг, при условията и по реда на ЗОД, ЗПФ, ЗДБРБ, Настоящата наредба и решението на общински съвет за приемане на бюджета.

 

РАЗДЕЛ Х /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./

 Общински дълг

Чл. 35. Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:
1. емисиите на общински ценни книжа;
2. дълга, поет с договори за общински заеми;
3. /отм. с Решение №944/17.11.2022г./;
4. изискуемите общински гаранции;
5. /изм. с Решение №944/17.11.2022г./ безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл.103, ал.3 от закона;
6. /отм. с Решение №944/17.11.2022г./;
7. /изм. с Решение №944/17.11.2022г./ финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.
Чл. 36. Общината може да поема дългосрочен дълг за:
1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;
2. рефинансиране на съществуващ дълг;
3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции;
5. /изм. с Решение №944/17.11.2022г./ финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента.
6. /нова с Решение №944/17.11.2022г./ финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси;
7. /нова с Решение №944/17.11.2022г./ финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;
8. /нова с Решение №944/17.11.2022г./ разплащане на просрочени задължения;
9. /нова с Решение №944/17.11.2022г./ осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.
Чл. 37. (1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:
1. /изм. с Решение №944/17.11.2022г./ предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;
2. /изм. с Решение №944/17.11.2022г./ капиталови разходи;
3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. плащания по изискуеми общински гаранции;
5. /нова с Решение №944/17.11.2022г./ плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
6. /нова с Решение №944/17.11.2022г./ проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.
(2) /отм. с Решение №944/17.11.2022г./
(3) /отм. с Решение №944/17.11.2022г./
Чл. 38. /отм. с Решение №944/17.11.2022г./
Чл. 39. Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.
Чл. 40. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:
1. проектът да е от полза на местната общност;
2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;
3. /изм. с Решение №944/17.11.2022г./ да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;
4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.
Чл. 41. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.
(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.
(3) /изм. с Решение №944/17.11.2022г./ Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с настоящата наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл. 39.
Чл. 42. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:
1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;
2. валутата на дълга;
3. вида на дълга съгласно чл. 3 от Закона за общинския дълг;
4. начина на обезпечаване;
5. условията за погасяване;
6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.
(2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.
(3) /изм. с Решение №944/17.11.2022г./ С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция съгласно приложение № 3 към настоящата наредба, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.
Чл. 43. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
(2) /изм. с Решение №944/17.11.2022г./ Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.
Чл.44. Кметът на общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.
Чл. 45. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.
(2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 44 и издадените от тях гаранции.
(3) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 44.
Чл. 46. Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по чл. 45, ал. 3 в 30-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.
Чл. 47. (1) Кметът на общината носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга.
(2) Временно свободните постъпления по дългосрочен дълг до момента на тяхното влагане в проекта по чл. 40 могат да бъдат инвестирани само в български държавни и общински ценни книжа.

РАЗДЕЛ ХІ /изм.с Решение № 304/27.09.2016г./
Мониторинг и контрол
Чл. 48 (1) Мониторинг на бюджетния процес е система за постоянно наблюдение и оценка, с цел предотвратяване, отстраняване, минимизиране на рискове, както и разкриване на резерви и допълнителни финансови средства по общинския бюджет.
(2) Кметът на общината може да утвърди правила и да упълномощи длъжностни лица от състава на администрацията, които осъществят функции по мониторинг и контрол и по изпълнение на настоящата Наредба.
(3) Лицата по ал. 2 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност, за да могат да осъществяват ефективно възложените функции.
Чл. 49 Резултатите от дейността по мониторинг са предназначени да се ползват за анализ и оценка на финансовото състояние на общината и за основа при подготовката на прогнози и тенденции при спазването на фискалните правила.
Чл. 50 Лицата по чл.48, ал.2 имат право да предлагат на кмета подобрение в процесите и процедурите по бюджетната процедура.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата наредба е приета с Решение № 943/11.03.2014г. на ОбС Поморие, на основание чл. 82 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, влиза в сила от 1 януари 2014 г. и от тази дата отменя действащата Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие приета с Решение № 377/08.11.2012г. на Общински съвет – Поморие.
§ 2. В рамките на три години от влизането в сила на тази наредба, община Поморие следва да приведе показателите си в съответствие с определените по чл. 18, ал. 5, т.1 и 2 от Наредбата.
§ 3. В срок до шест месеца от влизането в сила на настоящата наредба, кметът на общината утвърждава предвидените в нея правила и процедури, като предоставя копие в ОбС.

Приложение № 1 /изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ към чл.17, ал.8 и чл.31, ал.4 от настоящата Наредба

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
І.ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
1.Проектът за общински бюджет се публикува на страницата на Община Поморие. Кметът на Община Поморие организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.
2.На интернет страницата на общината се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет.
3./изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ В срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година се провежда публично обсъждане на проекта за общински бюджет.
4.Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
5.Кметът на Община Поморие и Председателят на Общински съвет Поморие отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.
6.Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на Община Поморие не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

7.За постъпилите предложения по т. 6 и предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на Общински съвет Поморие.

ІІ.ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
1.Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикува на страницата на Община Поморие.
2./изм. с Решение № 304/27.09.2016г./ Срокът за приемане от Общински съвет Поморие на отчета за изпълнение и приключване на годишния общински бюджет за съответната година е 30 септември на следващата година.
3.Кметът на Общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели в документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в обсъждането.
4.В деня, в който кметът на Община Поморие внася отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане от Общински съвет, на интернет страницата на общината се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на отчета.
5.Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
6.Кметът на Общината и Председателят на Общински съвет Поморие отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.
7.Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Община Поморие не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
8.За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичното обсъждане се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии на Общински съвет , заедно с разглеждането на отчета.

Приложение № 2 към чл.27, ал.7 от настоящата Наредба

Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
/свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/
1.Община Поморие изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.
2.Общински съвет Поморие одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на общината индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.
3.Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят в Община Поморие справка за ангажиментите заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.
4.Разпоредителите с бюджетни средства на Община Поморие изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент дадени с указание ДДС №3/01.04.2009 г. на Министерството на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.).
5.Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет /ГФО/ на Община Поморие за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
6.Наличния ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определената сума в договора, намалена с начислените задължения.
7.Разходите за консумативи ( вода, ток, отопление) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
8.За спазване на изискването на чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
9.При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.
Приложение № 3 към чл.42, ал.3 от настоящата Наредба
/ново с Решение № 944/17.11.2022г./

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ
1. Настоящата процедура определя реда и условията за избор на:
1.1. Финансова или кредитна институция – при поемането на дългосрочен дълг;
1.2. Финансова или кредитна институция – при поемането на краткосрочен дълг;
1.3. Финансов посредник – при емитиране на ценни книжа.
1.4. Финансова или кредитна институция при рефинансиране на поет дълг.
2. Процедурата не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонда за организиране на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез „Фонд мениджър на финансови институции в България“ ЕАД.
3. Изборът на финансова/кредитна институция или на финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура.
4. Не може да участва в процедурата лице, което: е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност; има парични задължения към общината по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; е банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на закона за кредитните институции;
5. В процедурата може да участват лица, които са кредитна/финансова институция, или финансов посредник, притежаващи съответния лиценз или вписани в съответния регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се извърши подбора.
6. Кметът на общината изготвя обява за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник и документация за участие в процедурата.. Обявата съдържа най-малко следната информация:
6.1. описание на проекта/обекта/ услугата;
6.2. размер и вид на финансирането;
6.3. срок на валидност на офертите;
6.4. критерии за оценка на офертите;
6.5. начин на достъп до документацията за участие в процедурата;
6.6. място, срок и начин на подаване на офертите;
6.7. наименование, адрес, телефон, електронен адрес на общината и лице за контакт.
7. Обявата се публикува на интернет страницата на Община Поморие.
8. Срок за подаване на оферти – не по-кратък от 10 календарни дни, считано от датата на публикуването на обявата.
9. Документацията за участие в процедурата съдържа най-малко следната информация:
9.1.решението на общинския съвет за поемане на дълг;
9.2.описание на проекта;
9.3. критерии за оценяване на офертата;
9.4. актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет.
10. Срокът за получаване на оферти се определя в обявата, като същият следва да не е по-кратък от 10 календарни дни, считано от датата на публикуването на обявата.
11. Кметът може да прекрати процедурата със съобщение, публикувано на интернет страницата на Община Поморие, когато:
– не е подадена нито една оферта, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията;
– всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
– отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени;
12. Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, допускане, оценка и класиране на подадените оферти, която се състои от нечетен брой членове, като се определят и резервни членове. Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията.
13. Не може да бъде член на комисията лице, което:
13.1. има материални интереси в съответната финансова/кредитна институция, различни от тези на вложител;
13.2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата;
13.3. не може да бъде член на комисията служител на съответната финансова/кредитна институция;
14. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
15. Членовете на комисията представят декларация относно обстоятелствата по т.11 в началото на заседанието по отваряне на офертите. При възникване на някое от обстоятелствата по т. 11 преди приключване на работата на комисията, съответния член е длъжен да си направи самоотвод.
16. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.
17. Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата и документацията.
При установяване на липсващ документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска от участника допълнителни документи или информация.
Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително обявените критерии и класира кандидатите.
За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на общината.
В 3-дневен срок от утвърждаването на протокола, извлечение от него се публикува на официалната интернет страница на Община Поморие.
Кметът на общината отправя покана до кандидата, класиран на първо място за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата, часа и мястото на провеждането им.
18. Страните в преговорите съгласуват проектодоговор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат съгласие за сключване на договор, кметът на общината може да отправи покана до следващия класиран кандидат за провеждане на преговори.
19. Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите съгласно проведените преговори, в рамките на едномесечен срок от приключване на преговорите.
20. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на настоящата процедура.
20.1 Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
20.2 Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, б. „в“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба №12 – изм. на 17.11.2022г. 994 KB 29
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors