понеделник 19 октомври 2020 година 19:35 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

НАРЕДБА № 11

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие

Наредбата е приета от Общински съвет Поморие на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на третото заседание, проведено на 05.03.2003г., с Решение № 426 по Протокол № 3/05.03.2003г. и влиза в сила 15 /петнадесет/ дни след приемането й, изм. с Решение № 92/22.04.2004г., изм. с Решение № 108/22.04.2004г., изм. с Решение № 112/04.06.2004г. и № 113/04.06.2004г., .,  изм. с Решение № 219/22.12.2004г, изм. с Решение № 286/29.04.2005г., изм. с Решение № 308/01.06.2005г., изм. с Решение № 411/26.10.2005г., изм. с Решение № 418/29.11.2005г., изм. с Решение № 434/29.11.2005г., изм. с Решение № 446/28.12.2005г., изм. с Решение 492/ 27.02.2006 г., изм. с Решение № 525/02.03.2006 г., изм.с Решение № 535/27.04.2006 г., изм.с Решение № 704/14.12.2006 г., изм. с Решение № 728/30.01.2007г., изм. с Решение № 126/28.02.2008г. изм. с Решение № 134/28.03.2008г., изм. с Решение № 147/28.03.2008г.,  изм. с  Решение № 161/07.04.2008г., изм. с Решение № 209/13.06.2008г., изм. с Решение № 264/18.07.2008г., изм. с Решение № 414/30.01.2009г., изм. С Решение № 603/28.07.2009г., изм. с Решение № 742/28.04.2010г., изм. с Решение № 894/17.12.2010г., изм. с Решение № 925/28.01.2011г., изм. с Решение № 25/22.12.2011г., изм. с Решение № 25/22.12.2011г., изм. с Решение № 26/22.12.2011г., изм. с Решение №236/28.06.2012г. изм. с Решение № 404/20.12.2012г., изм. с Решение № 505/28.03.2013г., изм. с Решение 574/25.04.2013г., изм. с Решение № 646/21.06.2013г., изм. с Решение № 736/26.07.2013г., изм. с Решение № 840/21.12.2013г. и влиза в  сила от  01.01.2014г., изм. с Решение № 891/31.01.2014г.изм. с Решение № 22/22.12.2015г. изм. с Решение № 443/31.01.2017г. и влиза в сила от 01.01.2017г., изм. с Решение № 618/29.08.2017г., изм. с Решение № 991/28.12.2018г. и влиза в сила от 01.01.2019г., изм. с Решение № 1036/28.02.2019г., изм. с Решение №18 / 20.12.2019г., изм. с Решение №50 / 06.02.2020г., изм. с Решение №129/29.04.2020г., изм. с Решение №258/03.09.2020г. и влиза в сила от 01.09.2020г.,изм. с Решение №237/03.09.2020г., изм. с Решение №257/ 03.09.2020г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ   І.Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Поморие.

Чл.1а (1) /нов с Решение № 112/04.06.2004г./  Общинските вземания са публични и частни.

(2) Публични общински вземания са:

 1. за данъци;
 2. за такси и други вноски, установени по основание и размер със закон;
 3. по влезли присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на общината, както и по наказателни постановления.

(3) Публичните вземания се установяват и събират в левове.

(4) Частни са общинските вземания  извън тези по ал.2.

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични

платна;

 1. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,

лагери, общежития и други общински социални услуги;

 1. ./отм. с Решение № 25/22.12.2011г./
 2. за технически услуги;
 3. за административни услуги;
 4. за откупуване на гробни места;
 5. отм. с Решение № 925/28.01.2011г./

9./нова с Решение № 126/28.02.2008г./за притежаване на куче;

 1. ./нова с Решение № 126/28.02.2008г./ за радиоточки;
 2. други местни такси, определени със закон.

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал.1, по цени определени с Наредбата.

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определят в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително, едновременно с предоставяне на услугите или в сроковете определени в настоящата наредба, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго, като за всяка събрана сума се издава платежен документ, който се връчва на платеца.

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

4.ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;

 1. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.

Чл. 8. (1) ./изм. с Решение № 126/28.02.2008г./ Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) /изм. с Решение № 112/04.06.2004г./ Местните такси се събират от общинската администрация. Кметът на общината със Заповед определя длъжностните лица – събирачи на такси и приходи от услуги.

(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.

(4) /нова с Решение № 126/28.02.2008г./ Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(5)/изм. с Решение № 925/28.01.2011г./ Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

Чл.10.а /изм. с Решение №618/29.08.2017г./ Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази наредба се извършват по реда на чл. 9б от ЗМДТ.

РАЗДЕЛ ІІ. Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.

препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за:

1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

2.ползвателите на предоставената услуга;

3.изключенията от общата политика (преференции);

4.събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

 

ГЛАВА ВТОРА

Местни такси

Раздел І

Такса за битови отпадъци

Чл.14. /изм. с Решение № 22/22.12.2015г./ Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.15.(1) /изм. с Решение №257/03.09.2020г./ За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) /изм. с Решение № 22/22.12.2015г./  Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.”

Чл.15а.(1) До 10 октомври кметовете и кметските наместници на населените места изпращат на кмета на общината предложения за видовете услуги и границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал.1 в срок до 30 октомври на предходната година кметът на общината издава заповед, определяща границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответните населени места, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване. Заповедта се обявява съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 16. (1) /изм. с Решение № 22/22.12.2015г./  Таксата се заплаща от лицата по чл. 11 от Закон за местните данъци и такси.

(2) /изм. с Решение № 925/28.01.2011г./ Когато правото на собственост върху недвижим имот или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат такса битови отпадъци съответно на частите си.

(3) /изм. с Решение № 925/28.01.2011г./ Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати таксата за битови отпадъци за целия имот за сметка на останалите.

Чл..17.(1) ) /изм. с Решение № 925/28.01.2011г./ Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3./изм. с Решение № 840/21.12.2013г/. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците“.

 1. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) /изм. с Решение № 925/28.01.2011г./ Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(3) /изм. с Решение № 925/28.01.2011г./ Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.

(4) При определяне размера на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци се включват необходимите разходите за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери,кофи и други;
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 3. 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци.

(5) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в промили върху данъчната оценка на недвижимите имоти. Промяната на промилите да бъде пропорционален спрямо промяната на данъчната оценка.

(6) /изм. с Решение №257/03.09.2020г./ Собствениците на недвижими имоти, съответно ползвателите и концесионерите, които не ползват услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, дължат такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, когато общината предлага такива услуги.

Чл.17а.(1)  1. /изм. с Решение №18/20.12.2019г./ Годишни размери на таксата за битови отпадъци, когато се определят според вида и броя на използваните съдове, съгласно следната таблица:

 

№ по ред

 

Населено

място

За сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

Кофи

240 л.

(лв./бр.)

Контейнери

4 куб.м

(лв./бр.)

Контейнери

1100 л.

(лв./бр.)

1 2 3 4 5 6
1. Александрово 128.10 3744.62 585.50 7.50
2. Ахелой 172.17 4997.13 787.37 1.80
3. Бата 128.89 3757.64 589.07 2.55
4. Белодол 129.44 3766.93 591.63 6.90
5. Габерово 128.10 3744.62 585.50 3.90
6. Горица 129.67 3770.65 592.66 1.35
7. Гълъбец 129.21 3763.21 590.61 6.45
8. Дъбник 127.65 3737.18 583.44 1.80
9. Каблешково 127.10 3727.88 580.89 3.105
10. Каменар 127.65 3737.18 583.44 0.90
11. Козичино 130.56 3785.53 597.26 10.35
12. Косовец 129.67 3770.65 592.66 9.90
13. Лъка 127.10 3727.88 580.89 5.25
14. Медово 128.10 3744.62 585.50 2.70
15. Поморие 212.80 6189.39 972.71 1.87
16. Порой 128.77 3755.78 588.57 5.25
17. Страцин 129.44 3766.93 591.63 6.75
 1. /изм. с Решение №18/20.12.2019г./ Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване годишно е съгласно следната таблица:
№ по ред  

Населено

място

Кофи

240 литра

(бр./год.)

Контейнери

4 куб.м.

бр./год.

Контейнери

1100 литра

бр./год.

1 2 3 4 5
1. Александрово 53 53
2. Ахелой 70 70 70
3. Бата 53 53
4. Белодол 53
5. Габерово 53
6. Горица 53 53
7. Гълъбец 53
8. Дъбник 53
9. Каблешково 53 53 53
10. Каменар 53 53 53
11. Козичино 53
12. Косовец 53
13. Лъка 53
14. Медово 53
15. Поморие 87 87 87
16. Порой 53 53
17. Страцин 53
 1. При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 17, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
 2. Лицата по чл.16 подават декларация по образец, одобрен от кмета на общината, в срок до 31 декември на предходната година, а за новопридобитите имоти – в двумесечен срок от придобиването им, в която декларация посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината.
 3. /изм. с Решение № 22/22.12.2015г./ Декларацията по ал.2 се приема и завежда в отделен регистър в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси”, но поражда последици само след съгласуването й от длъжностно лице по компетентност.

(2) /изм. с Решение №257/03.09.2020г./ Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове /промили/ на ползвател или пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи. Размерът на таксата се определя както следва:

 1. 1. /изм. с Решение №18/20.12.2019г./ За жилищните и вилните имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия по следната таблица:
 

 

по

ред

 

 

Населено

място

 

За сметосъбиране и сметоизвозване

(‰)

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(‰)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

 

Общо

3+4+5

(‰)

1 2 3 4 5 6
1. Александрово 10 3 2 15.00
2. Ахелой 2.69 2 1 5.69
3. Бата 7.96 7 2 16.96
4. Белодол 15.34 11 4 30.34
5. Габерово 9.15 7 2.8 18.95
6. Горица 8.13 8 2 18.13
7. Гълъбец 5.63 8 0.5 14.13
8. Дъбник 13.67 9 2 24.67
9. Каблешково 5.45 1 0.4 6.85
10. Каменар 10 1.7 0.3 12.00
11. Козичино 3.5 2 2 7.50
12. Косовец 14.47 9 3 26.47
13. Лъка 10 1 1 12.00
14. Медово 4.5 2.5 0.5 7.5
15. Поморие 1.5 1.2 0.2 2.9
16. Порой 13.97 7 1 21.97
17. Страцин 7.93 6 1 14.93
 1. /изм. с Решение № 991/28.12.2018г./ За нежилищни и вилни имоти на предприятия и нежилищни имоти на граждани, съгласно следната таблица:
 

 

по

ред

 

Населено

място

 

За сметосъбиране и сметоизвозване

(‰)

 

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(‰)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

 

Общо

3+4+5

(‰)

1 2 3 4 5 6
1. Александрово 14.1 8.4 7.5 30.00
2. Ахелой 4.92 2.88 1.8 9.60
3. Бата 13.2 6.75 2.55 22.50
4. Белодол 19.5 14.1 6.9 40.50
5. Габерово 21.75 13.35 3.9 39.00
6. Горица 15.90 8.25 1.35 25.50
7. Гълъбец 11.25 7.8 6.45 25.50
8. Дъбник 18.3 11.4 1.8 31.50
9. Каблешково 9.89 5.405 3.105 18.40
10. Каменар 15.9 8.7 0.9 25.50
11. Козичино 4.35 3.3 10.35 18.00
12. Косовец 23.25 16.35 9,9 49.50
13. Лъка 11.55 8.7 5.25 25.50
14. Медово 4.5 3.3 2.7 10.50
15. Поморие 2.53 1.65 1.87 6.050
16. Порой 30.9 16.35 5.25 52.50
17. Страцин 11.25 7.5 6.75 25.50

 

3.При промяна на данъчната оценка на имота през годината таксата се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места таксата се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

4.Точка 1, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.

 1. /изм. С Решение № 22/22.12.2015г./ Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси.

6./изм. С Решение № 22/22.12.2015г./ Данъчната оценка на нежилищните недвижими имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

 1. /изм. С Решение № 22/22.12.2015г./ Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти – данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

8.Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от Закона за местните данъци и такст, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

 1. /изм. С Решение № 22/22.12.2015г./ При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

(3) /изм. с Решение № 404/20.12.2012г./ Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове /промили/ на ползвател или пропорционално върху основата, определена в ал.(2) т.3,4,5,6,7,8 и 9.

(4) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които не се обслужват,намиращи се в границите на районите определени със заповед на кмета на общината по чл. 15а, ал. 2 от наредбата. Удостоверяването, че услугата не се извършва става чрез проверка от комисия, назначена от кмета на общината въз основа на подадено заявление от собственика на имота.

(5) /изм. С Решение № 22/22.12.2015г./  За незастроените поземлени имоти се събира такса за поддържане на депа за битови отпадъци и такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Лицата по чл.11 ал.1 от Закона за местните данъци и такси подават декларация по образец. При започване застрояването на поземления имот /издаване на Протокол за строителна линия/ лицата се задължават в едноседмичен срок да уведомят писмено звеното администриращо местни данъци и такси.

(6) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост,  с изключение на тези които се използват за стопанско предназначение.

(7) ./изм. с Решение № 840/21.12.2013г./ Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.”

Чл. 18. /изм. с Решение № 925/28.01.2011г./ Не се събира такса за:

 1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
 2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;
 3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

Чл.18а.(1) /изм. С Решение № 925/28.01.2011г./Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата година, не са декларирани като основно жилище и е подадена декларация за това в общината до края на предходната година. За придобитите през текущата година имоти, които няма да се ползват до края на годината, срокът за подаване на декларацията е двумесечен от датата на придобиването им.

(2) Декларацията по ал.1 се приема и завежда в отделен регистър само когато всички съсобственици или ползватели на имота са я подписали.

(3) В течение на годината за обстоятелствата декларирани по ал. 1 се извършват проверки, които могат да се базират и на информация за дължими сметки за ток, вода и др., получена по Интернет. Същата се счита за достоверна до доказване на противното. При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер.

(4) /отм. с Решение № 25/22.12.2011г./

(5) /отм. с Решение № 25/22.12.2011г./

Чл. 18б. (1) /изм. с Решение № 22/22.12.2015г./ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.”

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“

(3) Таксата за битови отпадъци се събира от общинската администрация и се внася в приход на общинския бюджет.

(4) Общината уведомява лицата по чл. 16 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.

(5) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на следващия месец на придобиване на имота.

(6) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(7) /отм. с Решение № 25/22.12.2011г./   

Раздел ІІ. Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл. 19. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.

(3) Зоните по ал.1 са определени от Общински съвет – Поморие с Наредба № 6 и Наредба № 11.

(4) Таксите се определят съгласно приложена Тарифа № 1 на кв.м.;

(5) Таксите се заплащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) Издаденото разрешение за ползване на място може да се отнеме в следните случаи:

 1. Когато мястото не се ползва по предназначение;
 2. Когато не се използва от лицето, на което е предоставено;
 3. Когато обществените нужди налагат това.

(7) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 5 /Пет/ дни преди започване на месеца.

(8) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

(9) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

Чл. 20. /изм. с Решение № 126/28.02.2008г./ Регистрираните земеделски производители ползват предимство при заемане на определените за продажба на земеделска продукция собствено производство места.

Чл.20 /А/ /нов  с Решение № 126/28.02.2008г./ Производител на земеделска продукция – пенсионер, жител на Община Поморие ползва отстъпка в размер на 50% от размера на таксите по Тарифа № 1.

Чл.20./Б/ /нов  с Решение № 126/28.02.2008г./ Физически и юридически лица, които имат неизплатени задължения към Община Поморие не могат да ползват услугите по този раздел.

Чл.20./В/ /нов  с Решение № 126/28.02.2008г./ Таксите по този раздел се дължат и когато ползването не е разрешено по съответния ред и независимо  от санкциите на неразрешената дейност.

Чл. 21. Таксата за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени се събира от служителите на ОП “Стопанисване и поддържане на пазари и тържища” за гр.Поморие и гр.Каблешково и общинската администрация по кметства.

Раздел III. Такси за детски ясли, детски градини, домове за общински социални услуги

Чл. 22..(1) /изм. с Решение №258/03.09.2020г./ За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва:

Месечна такса гр. Поморие гр. Каблешково гр. Ахелой За всички останали селища на територията на общината
Такса за присъствен ден 1,50 лв. 1,25 лв. 1,00 лв.

(2)./нова с Решение № 891/31.01.2014г./ За ползване на детски градини от деца, подлежащи на задължително обучение две  години преди постъпването им в първи клас – подготвителни групи, родителите или настойниците на децата заплащат такси на присъствен ден, покриващи част от разходите за хранене на децата, както следва:

Месечна такса гр.Поморие гр.Каблешково и гр.Ахелой За всички останали селища на теритарията на общината
Такса

за присъствен ден

1,50 лв. 1,25 лв. 1,00 лв.

(3) )./нова с Решение № 891/31.01.2014г./ Таксите по ал.1 и ал.2 се заплащат с 50%  намаление за:

 1. Деца с един родител (полусираци и деца на самотни майки с баща неизвестен);
 2. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в Община Поморие;
 3. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете настанено в приемно семейство, съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето.

(4) )./нова с Решение № 840/21.12.2013г./ Не се заплаща такса за:

1./изм. с Решение №1036/28.02.2019г./ Деца с увреждания, които с решение на ЕКПО комисия посещават детското заведение и тези, чиито родители са със степен на трайно намалена работоспособност с над 90 % и родители със степен на трайно намалена работоспособност от 71 % до 90 %, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг.

 1. За третото и следващи деца на многодетни родители.
 2. 3. ./нова с Решение № 891/31.01.2014г./ Деца със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ТЕЛК/НЕЛК, издадено по реда на Наредба за медицинската експертиза.

4./нова с Решение №50/06.02.2020г./ Деца от уязвими групи, включени в провеждането на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /месечни, целеви и еднократни/, по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. /целеви помощи за отопление съобразно вида отопление/ и чрез фонд „Социална закрила” /еднократни помощи/.

(5) /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./

1./изм. с Решение №50/06.02.2020г./ За ползване на намаленията по ал.3 и освобождаването по ал.4, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи  преференцията.

2./нова с Решение №50/06.02.2020г./ Средствата за заплащане на такси за освободените по чл. 22, ал. 4, т. 4 деца се осигуряват от проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” по бюджетите на детските градини в дължимите от родителите размери.

(6) /нова с Решение № 840/21.12.2013г./ Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(7) ) /изм. с Решение №258/03.09.2020г./  За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, за периода 01.06 до 14.09. родителите или настойниците дължат месечна такса, както следва:

– такса за присъствен ден – 2,50 лв.

(8)  /изм. с Решение №258/03.09.2020г./ При отсъствие на дете, такса не се заплаща за времето, през което то ще отсъства, при условие че родителите са уведомили писмено директора на детското заведение с молба или медицински документ, представен до 3 (три) дни от издаването му.

(9) /отм. с Решение №258/03.09.2020г./

(10) ./нова с Решение № 891/31.01.2014г./     При закъснение плащането на таксата повече от един месец от определения срок, детето може да бъде отписано от детското заведение.

(11) /изм. с Решение №258/03.09.2020г./ Не се заплаща такса за времето, в което детското заведение не работи поради аварии и ремонт, карантина и други обективни причини (регламентирани със заповед на компетентен орган).

(12) /отм. с Решение №258/03.09.2020г./

(13) ./нова с Решение № 891/31.01.2014г./ При записване на децата,  родителите и настойниците заплащат депозитна такса в размер на една пълна месечна такса за съответното населено място. Таксата се възстановява на родителите при окончателното напускане на детската градина или детската ясла.

(14) ./нова с Решение №1036/28.02.2019г./ За организиране на почасови дейности за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при почасова организация се заплаща 10.00 лв. месечно, за постоянни и общи разходи по издръжка на групите в детската градина и се внасят в общинския бюджет до 5-то число на следващия месец.

За организиране на съботно – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детската градина се заплаща услугата както следва:

а) за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в съботно – неделни групи по 4 – астрономически часа на ден – 20.00 лв. на ден.

б) за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в сезонни групи по 4 – астрономически часа на ден – 105.00 лв. на месец.

в) за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в сезонни групи по 8 – астрономически часа на ден – 165.00 лв. на месец.

Чл.22а. (1) /изм. с Решение №1036/28.02.2019г./ В Детска млечна кухня се приготвя храна за деца от 10 месеца до навършване на 3 годишна възраст, съобразно физиологичните особености за възрастта и нормативните изисквания.

(2) /изм. с Решение №237/03.09.2020г./ Родителите /настойниците, попечителите/ заплащат стойността на един порцион готова храна /супа, основно и десерт/ на пределна цена от 3,20 лв.

(3) /изм. с Решение №237/03.09.2020г./ Стойността на един порцион готова храна може да бъде променяна в зависимост от калкулациите на фирмата изпълнител по приготвянето им при спазване на условията по сключения договор с Община Поморие.

(4) /отм. с Решение №237/03.09.2020г./

(5) /отм. с Решение №237/03.09.2020г./

(6) /изм. с Решение №237/03.09.2020г./ По мотивирано писмено предложение на Директора на ОП „СО“, Кметът на Община Поморие одобрява със заповед списък  на децата, имащи право на безплатна храна.

 1. Право на безплатна храна имат децата, чиито родители се намират в тежко социално и финансово положение и/или са:

– деца с увреждания, притежаващи ЕР на ТЕЛК,НЕЛК с 50% и над 50% ТНР, издадено съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

– деца с един родител

– трето и следващи деца на многодетни родители

– деца, пълни сираци

– деца, на които поне единият от родителите е със ЕР на ТЕЛК с ТНР от 71 % до 90%.

– деца на родители, загинали в производствени аварии и природни бедствия и децата на родители, загинали в изпълнение на служебния си дълг.

 1. Разходите за приготвяне на храна са за сметка на фирмата изпълнител, съгласно сключения договор с Община Поморие.

Чл. 23. (1) /изм. с Решение №1036/28.02.2019г./ Домашен социален патронаж е социална услуга, финансирана с местни приходи на Община Поморие и включва извършването на следните дейности:

– доставка на храна до домовете на потребителите

– поддържане на битова хигиена в обитаваните части от жилището на потребителя

– съдействие за покупки на медикаменти и необходими стоки със средства на

потребителите

– ежемесечни посещения от социален работник

– съдействие за ползване на други социални услуги при необходимост

(2) /изм. с Решение №1036/28.02.2019г./ Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ се предоставя на жителите на Община Поморие, които отговарят на следните условия:

 1. Лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности и нямат близки и роднини, които да полагат системни грижи  за тях
 2. Лица с определена степен на ТНР над 70 %, чието активно лечение е приключило и изпитват затруднение при задоволяване на ежедневните си битови нужди.
 3. Лица в риск, които нямат лични доходи, нямат близки или роднини, които да полагат грижа за тях и съществува реална опасност за сигурността на живота и здравето им.
 4. Лица, които не отговарят на условията по предходните точки, чиято обща бройка не надвишава 20 % от капацитета на социалната услуга.

(3) /изм. с Решение №1036/28.02.2019г./ Потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“ заплащат месечна такса както следва:

 1. /изм. с Решение №237/03.09.2020г./ Потребителите по чл. 23, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 заплащат месечна такса в размер на 60 % от стойността на готовата храна.
 2. /изм. с Решение №237/03.09.2020г./ Потребителите по чл. 23, ал. 2, т. 4 заплащат месечна такса в размер на реалната стойност на готовата храна.
 3. /изм. с Решение №237/03.09.2020г./ По мотивирано писмено предложение на Директора на ОП „СО“, Кметът на Община Поморие одобрява със заповед списък на лицата, които имат право на безплатна храна. Разходите за приготвяне на храна са за сметка на фирмата изпълнител, съгласно сключения договор с Община Поморие.

(4) /отм. с Решение № 1036/28.02.2019г./

            (5) /отм. с Решение № 1036/28.02.2019г./

(6) /отм. с Решение № 1036/28.02.2019г./

Чл. 24. (1) /изм. с Решение № 1036/28.02.2019г./ Месечните такси се начисляват и събират от съответните длъжностни лица до 25- то число на месеца, следващ месеца, през който са ползвани услугите.

(2) /изм. с Решение №1036/28.02.2019г./ Потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“, които не са платили месечната си такса в срока по ал. 1 се лишават от правото да ги ползват чрез прекратяване на договора за предоставяне на социални услуги.

Раздел ІV.

Туристическа такса /отмeнен с Решение № 925/28.01.2011г./

Чл.25. /отм. с Решение № 925/28.01.2011г./

Чл.25а. /отм. с Решение № 925/28.01.2011г./

 Раздел V. – отменен с Решение № 414/30.01.2009г.

Чл.26. /отменен с Решение № 414/30.01.2009г./

Чл.27. /отменен с Решение № 414/30.01.2009г./

Чл.28. /отменен с Решение № 414/30.01.2009г./

Чл.29. /отменен с Решение № 414/30.01.2009г./

Чл.30./отменен с Решение № 414/30.01.2009г./

Раздел VІ. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./

Такси за технически услуги предоставяни от Дирекция „Строителство, устроийство на територията, общинска собственост и управление на проекти“

Чл. 31. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 32. (1)  Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

(2) Таксите се събират от длъжностни лица от общинската администрация.

Чл. 33. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.

Чл. 34. (1) /изм. с Решение №50/06.02.2020г./ Размерът на таксите на техническите услуги са посочени в Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от община Поморие на основание чл.6, ал.2 от ЗМД, която е неразделна част от тази наредба.

Чл. 35. (1) При неспазване на сроковете по чл.34, ал.2 размерът на таксата се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Раздел VIІ. Такси за административни услуги

Чл. 36. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

 1. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за издаване на удостоверение за наследници                                                                                                            7,00лв.
 2. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за издаване на удостоверение за идентичност на имена:                                                                        5,00лв.
 3. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 4,00лв.
 4. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за издаване на дубликат на удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт:                                                                                   7,00лв.
 5. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за издаване на удостоверение за семейно положение                                                                                                7,00лв.
 6. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за издаване на удостоверение за родствени връзки:                                                                                   7,00лв.
 7. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен адрес или настоящ адрес: 5,00лв.
 8. /отменен с Решение № 742/28.04.2010г../

9./отменен с Решение № 742/28.04.2010г../ 

 1. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина:                                                                 9,00лв.
 2. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за всички др.видове удостоверения по искане на граждани:                                                                                                 5,00лв.
 3. /изм. с Решение №50 /06.02.2020г./ за заверени копия и преписи на документи – на страница:                                                                                       3,00лв.
 4. /отм. с Решение № 1036/28.02.2019г./          
 5. /изм. с Решение №50/06.02.2020г./ издаване удостоверение за родените от майката – деца:                                                                                                  5.00 лв.
 6. /изм. с Решение № 50 / 06.02.2020г./удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужд гражданин: 7.00 лв.
 7. /изм. с Решение № 50/06.02.2020г./удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец за чужбина: 9.00лв.
 8. /отм. с Решение № 1036/28.02.2019 г./
 9. /изм. с Решение №50/06.02 .2020г./ Комплектоване и проверка на документи към искане за признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове:                                                                                                52.00лв.
 10. /отм. с Решение № 1036/28.02.2019 г./

20./изм. с Решение № 50/06.02.2020г./ Многоезично удостоверение за раждане, брак  и смърт                                                                                                               7.00 лв.

21./изм. с Решение № 50 /06.02.2020 г./  Удостоверение за припознаване на дете

7.00 лв.

22./изм. с Решение №50 / 06.02.2020г./ Удостоверение за семейно положение за

сключване на брак с чужденец в Република България                                           8.00 лв.

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

 1. Съставяне на акт за раждане и издаване оригинално удостоверение за раждане;
 2. Съставяне на акт за граждански брак и издаване оригинално удостоверение за сключен граждански брак;
 3. Съставяне на акт за смърт и препис извлечение от него;
 4. Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
 5. Учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
 6. Поддържане на регистъра на населението;
 7. Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;
 8. Издаване на удостоверения за наследствена пенсия.

(3) /изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са три дни от подаване на заявлението, с изключение на услугите по ал.1, т.18, за които срокът за изпълнение е 30 дни.

(4) За извършване на услуга по ал.1, т.1 в срок от един ден, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто, а при експресна поръчка /до 4 часа/ – със 100 на сто.

Чл. 36 (а)  /изм. с Решение № 161/07.04.2008г/ (1). За администриране на местни данъци и такси се заплащат такси:

 1. за издаване на удостоверение за декларирани данни – 5 лв.;
 2. за издаване на удостоверение за платен данък наследство – 5 лв. ;
 3. /изм. с Решение № 443/31.01.2017г./ За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.3 ал.2 от Приложение 2 към Закона за местните данъци и такси и данъчна оценка по чл.264 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  се събира такса за първи обект. За всеки втори, трети и следващ обект се дължи такса в размер на 20% от съответната услуга.

Удостоверение за данъчна оценка се издава:

– за пет работни дни – 10 лева;

– за три работни дни – 25 лева;

– за един работен ден – 50лева.

 1. /отм. с Решение № 25/22.12.2011г./

5./изм. с Решение № 925/28.01.2011г./ за издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ   –  2 лв. на страница;

 1. /изм. с Решение № 925/28.01.2011г./ за издаване на удостоверение за задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК  – 10лв.;

7./изм. с Решение №50/ 06.02.2020г./ за заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка  – 10.00 лв.;

 1. за заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ – 5 лв..

9./нова с Решение № 925/28.01.2011г./ служебна бележка за липса на задължения към Община Поморие – 5.00лв.

10./нова с Решение №50/06.02.2020г./ Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства – 2,00 лв.

(2) /изм. с Решение № 25/22.12.2011г./ Удостоверенията по т. 3 се издават в два оригинални екземпляра.

(3) Удостоверенията по ал. 1, издавани на общината са безплатни..

Чл. 37. /отм. с Решение № 25/22.12.2011г./

Чл. 38. /отм. с Решение № 25/22.12.2011г./

Чл. 39. /отм. с Решение № 25/22.12.2011г./

Чл.39а Такса за издаване на разрешителни за таксиметрова дейност – 50лв.

Чл.39б. /нов с Решение № 25/22.12.2011г./ Такса за изготвяне на оценка от лицензиран оценител 120лв. /без ДДС/”

Чл. 40. (1)  /нова с Решение № 443/31.01.2017г./ Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.

(2) /нова с Решение № 443/31.01.2017г./ Административните разходи по ал.1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.

Раздел VІІІ. Такси за гробни места

Чл. 41. изм. с Решение № 126:28.02.2013г./ За ползване на гробни места наз 8 години се заплащат еднократно такси , както следва:

1.до 15 години                      – 10лв.

 1. за вечни времена – 50 лв.;

Чл. 42. (1) Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.

(2) Таксите се събират от длъжностни лица от общинската администрация.

Раздел ІХ. Други местни такси, определени със закон

Чл. 43. (1) За издаване на удостоверение по чл. 24, ал. 1 и 2 от „Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензите, данните подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоката и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им”, се заплаща такса   на дка в размер на:  25,00лв.

(2) Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.

Чл. 44. (1) На основание чл.16, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество се заплащат такси /на дка/ в размер на:

за ниви, ливади, пасища/изм. с Решение № 112/04.06.2004г./ 0,40лв.
за земи, засадени с многогод.тревни насаждения 0,50лв.
за земи трайни насаждения и зеленчукови култури 1,00лв

(2) Таксата се заплаща от лицата, ползващи тази услуга в срок до 30 септември.

Чл. 45. (1) /изм. с Решение № 742/28.04.2010г./ На основание чл. 53, ал.1, т.4 от Закона за горите определя такси за ползванията от горите и земите от общинския горски фонд, както следва:

На корен за облите дървени материали, дървата за горене и вършината се заплащат следните такси на корен:

1.Иглолистни обли дървени материали – на куб.м:

а) едър:

Iа клас на сортимента /изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 75,00лв.
I клас на сортимента/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 50,00лв.
II клас на сортимента/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 40,00лв.

б) среден

III клас на сортимента /изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 25,00лв.
IV и V клас на сортимента/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 15,00лв.

в) дребен –  10.00 лв.

г) за дървените материали от бяла мура таксите по букви „а“ и „б“ се завишават съответно с 50 на сто

 1. Широколистни обли дървени материали – на куб.м:

2.1. изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ Бук, дъб, габър и други твърди широколистни:

а) едър:

Iа клас на сортимента

/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

75,00лв.
I клас на сортимента /изм. с Решение № 742/28.04.2010г./ 50,00лв.
II клас на сортимента/изм. с Решение № 742/28.04.2010г./ 40,00лв.

б) среден

III клас на сортимента

/изм. с Решение № 742/28.04.2010г./

20,00лв.
IV и V клас на сортимента

/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

12.00лв.

в) дребен – 10лв..

2.2.Цер, акация, липа, бреза и меки широколистни

а) едър:

Iа клас на сортимента

/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

40,00лв.
I клас на сортимента/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 35,00лв.
II клас на сортимента/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 30,00лв.

б) среден

III клас на сортимента

/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

20,00лв.
IV и V клас на сортимента

/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

12,00лв.

в) дребен – 8 лв. /изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

2.3.Орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни

а) едър:

Iа клас на сортимента.

/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

130,00лв.
I клас на сортимента/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 85,00лв.
II клас на сортимента

/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

60,00лв.

б) среден

III клас на сортимента/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 20,00лв.
IV и V клас на сортимента

/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

12,00лв.

в) дребен – 8.00лв. /изм. с Решение № 742/28.04.2010г../

3.Дърва за горене и вършина – пространствен куб.м:

а) дърва от иглолистни дървесни видове/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 4лв.
б) дърва от широколистни меки дървесни видове/изм. с Решение № 742/28.04.2010г../ 4лв.
в) дърва от широколистни твърди дървесни видове 10лв.
г) вършина 1лв.

(2) /нова с Решение № 742/28.04.2010г../За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледани и санитарни сечи до 20-годишна възраст в годината на сечта, не се заплаща такса.

(3) /нова. с Решение № 742/28.04.2010г../ Алинея 2 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.

(4) /нова. с Решение № 742/28.04.2010г../ За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледани и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови насаждения от 20- до 40-годишна възраст в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по чл. 45 ал. 1.

(5) /нова. с Решение № 742/28.04.2010г../ Алинеи 1 и 4 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.

(6) /нова. с Решение № 742/28.04.2010г../ За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата чл. 45 ал. 1т. 1, т. 2. и т. 3.

(7) /нова. с Решение № 742/28.04.2010г../  За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по чл.45, ал.1, т.1.

(8) /нова. с Решение № 742/28.04.2010г../   За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледани и санитарни сечи до 20-годишна възраст в годината на сечта, не се заплаща такса, с изключение на добитите от тополови и акациеви насаждения и култури.

(9) /нова с Решение № 742/28.04.2010г../ За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища такси не се заплащат.

Чл.45а (1 )/нов с Решение № 742/28.04.2010г./Таксите по чл.45, на корен за облите дървени материали, дървата за горене и вършината се заплащат преди издаването на позволителното за извозване.

(2).За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните такси:

 1. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни:

а) Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, коприва, троскот) на кг:

0,04лв.

б) Листа (с изключение на такива от коприва)

орех (на кг) 0,02лв.
други 0,04лв.

в) Стръкове (с изключение на такива от маточина) на кг: 0,04лв.

г) Цветове (с изключение на такива от лайка) на кг: 0,04лв.

д) Плодове:

хвойна синя (на кг) 0,10лв.
шипка (на кг) 0,06 лв.
орех, обикновен кестен (на кг) 0,18лв.
други (на кг) 0,04лв.

е) Семена и репродуктивни материали от всички дървесни и храстови видове, използвани за производство на посадъчен материал

иглолистни шишарки (на кг) 0,12 лв.
от иглолистни видове (на кг) 1.20 лв.
жълъд, бадем, лешник (на кг) 0,18 лв.
други (на кг) 0,15лв.
тополови резници (на бр.) 0,03лв.
резници от други видове (на бр.) 0,01лв.

ж) Пъпки на кг:   –   0,08лв.

з)  Лишеи, мъхове на кг:

боров, дъбов 0,04лв.
други 0,07лв.
мъхове 0,10лв.

и) Гъби на кг:

смръчкула 0,48лв.
пачи крак 0,34лв.
манатарка 0,26лв.
сиво-жълт пачи крак 0,12 лв.
рижийка, челядинка 0,07 лв.
масловка 0,04лв.
други 0,07лв.
златист пачи крак 0,12 лв.
тръбенка 0,12 лв.

й) Събиране на охлюви на кг: 0,12лв.

к) Събиране на раци на кг: 0,36лв.

л) Улов на жаби на кг: 0,24лв.

т.2. Сено – сухо (без сеното за подхранване на дивеча) на кг:  0,04 лв.

т.3. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) пространствен куб.м: 0,12 лв.

т.4. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пространствен куб.м:            3,60 лв.

т.5. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) на тон: 2,40лв.

т.6. Коледни елхи на бр.:

до 1м 2,50лв.
до 2м 3,00лв.
над 2м 4,50лв.

т.7. Пръчки – върбови, лескови и др. на бр.:

сурови 0,12лв.
дрянови клони до 1 м 0,12лв.

т.8. Камъш, папур и др. на кг: 0,06лв.

т.9. Пънове от всички дървесни видове на пространствен куб.м: 0,60 лв.

т.10. Борина от пънове на тон:  2,40 лв.

т.11. Смола – балсамова (течна и суха) на кг: 0,10лв.

Ал.(3) Определя  такса за Паша в горите и горските пасища за една година както следва :

за едър рогат добитък За 1 бр. 1,50лв.
за коне, катъри, магарета и мулета За 1 бр. 0,80лв.
за овце За 1 бр. 0,30лв.
за свине За 1 бр. 2,00 лв.
за кози или ярета до 3 бр. За 1 бр. 2,00лв.
за кози или ярета до 5 бр. За 1 бр. 2,50лв.
за кози или ярета над 5 бр. За 1 бр. 6,00лв.

(4) Такса за събиране на инертни материали на куб.м:

Пясък, чакъл и баластра 1,00 лв.
Варовици, доломити, мрамори и други подобни за вътрешна и външна облицовка 3,00 лв.
Глина и други инертни материали   0,50 лв.

 

(5)  Определя  Месечна такса за ползване на площи за:

временни складове за дървени и растителни

материали

 дка 12лв
Временни депа за строителни материали – строителни камъни, декоративно-облицовъчни скали, инертни материали и др.

 

дка 24лв
временен престой на животни дка 12лв

(6) При изключване или предоставянето за ползване площи от общинския горски фонд се прилагат цените съгласно “Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд “

(7) /нова с Решение № 236/28.06.2012г./ За ползване на общински земеделски имоти с начин на трайно ползване – ливади, за окосяване с цел добив на сено се заплаща еднократна такса в размер на 6 /шест/ лв. на декар. Таксите се събират от съответните кметове и кметски наместници по местонахождение на имота.

Чл. 45б  / нова с Решение № 236/28.06.2012г./ Таксите по чл.45  и чл. 45а се заплащат преди издаването на позволителното.

Чл.46. /отменен с Решение № 894/17.12.2010г./

Чл.47. /отм. с Решение № 126/28.02.3008г./

Чл.48.  /нов с Решение № 112/04.06.2004г./  Такса “капан”за един ден престой:

Птици за 1 бр. 1,00лв.
Кози, магарета за 1 бр. 2,00лв.
Овце за 1 бр. 1,50лв.
Коне, крави, свине за 1 бр. 3,00лв.

Чл.49. /нов с Решение №50/06.02.2020г./ Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такси за категоризиране на    Места за настаняване Такси за категоризиране на  Заведения за хранене и развлечения
Такси за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели и мотели:

а) до 30 стаи – 500 лв.

б) от 31 до 150 стаи – 1 200 лв.

в) от 151 до 300 стаи – 1 900 лв.

г) от 301 до 500 стаи – 2 800 лв.

д) над 500 стаи – 5 000 лв.

 

Такси за категоризиране на заведения за хранене и развлечения /самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване/

а) до 20 места за сядане – 150 лв.

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.

в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.

г) от 151 до 300 места за сядане – 1 500 лв.

д) над 300 места за сядане – 2 000 лв.

Такси за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 200 лв.

б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.

в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.

г) от 61 до 100 стаи – 2 000 лв.

д) над 100 стаи – 4 000 лв.

Такси за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло  – 10 лв. на легло

б) за паркомясто за автомобил, каравана, кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой

в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой

Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване Такси за потвърждаване на категория на заведения за хранене и развлечения
Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване клас А – хотели и мотели:

а) до 30 стаи – 450 лв.

б) от 31 до 150 стаи – 1 000 лв.

в) от 151 до 300 стаи – 1 700 лв.

г) от 301 до 500 стаи – 2 500 лв.

д) над 500 стаи – 4 500 лв.

 

Такси за потвърждаване на категория  на заведения за хранене и развлечения /самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване/

а) до 20 места за сядане – 130 лв.

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.

в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.

г) от 151 до 300 места за сядане – 1 400 лв.

д) над 300 места за сядане – 1 800 лв.

Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.

б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.

в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.

г) от 61 до 100 стаи – 1 800 лв.

д) над 100 стаи – 3 600 лв.

Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло  – 9 лв. на легло

б) за паркомясто за автомобил, каравана, кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой

в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой

За промяна на категорията на туристически обект в по-висока от определената му, се заплаща дължимата такса при нова категоризация.
За промяна на категорията на туристически обект в по-ниска от определената му, се заплаща такса 100 лв.
За вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и преиздаване на удостоверението – 150 лв.
За вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти без преиздаване на удостоверението – 50 лв.
За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект – 100 лв.
За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект – 50 лв.
При подаването на заявлението се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Раздел Х. /нов с Решение № 126/28.02.2008г./

Такса за притежаване на куче

Чл.49 А. (1) Таксата се заплаща от собствениците на кучета на територията на общината, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) Таксата се събира от собствениците при подаване на декларация по чл.117 от ЗМДТ.

(3) Таксата се определя в годишен размер на  24.00  лв.

(4) Таксата се заплаща ежегодно в срок до 31.03. на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване.

(5) За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на 1/12 от годишната такса за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(6) Освобождават се от такса собствениците на:

 1. кучета на инвалиди;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. 6. /изм. с Решение № 1036/28.02.2019г./ кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

Раздел ХІ. /нов с Решение № 126/28.02.2008г./

Такса радиоточка

чл.49 Б (1) За ползване на радиоточка собствениците и ползвателите заплащат годишна такса в размер на  12.00 лв.

(2) Таксата се заплаща в срок до 31.03. на текущата година.

(3) Лицата, желаещи ползването на услугата, подават молба по образец до кмета на общината или кметството и заплащат такса пропорционално на броя на месеците до края на годината.

(4)При новоприсъединени абонати се заплаща първоначална такса в размер на 10.00 лв.

Глава трета

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.50. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл.51. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от Общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от Общината.

Те включват и съответен дял от:

Преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

Материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

Разходи за управление и контрол;

Разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

Пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.52. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

обикновена;

бърза;

експресна.

(2) Сроковете за извършване на услугите са:

обикновена – в рамките на 10 работни дни;

бърза – в рамките на 5 работни дни;

експресна – /изм. с Решение № 25/22.12.2011г./ в рамките на един работен ден, като за подадените молби до 10 часа на съответния работен ден – услугата се изготвя на същия ден, а за подадените молби след 10 часа на съответния работен ден – услугата се извършва до 12 часа на следващия работен ден.

с изключение на сроковете на услугите, които са регламентирани изрично.

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл.48 и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

(5) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната – със 100%.

Чл.53. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на Кмета на общината.

Чл.54. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.55. При неспазване на сроковете по чл.47, ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.56. Общинският съвет Поморие приема Тарифа № 2 За цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие, която е неразделна част от тази наредба.

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.57. (1) /отм.с Решение №618/29.08.2017г./

(2) /отм. с Решение № 618/29.07.2017г./

(3) /отм. с Решение № 25/22.12.2011г./

Чл.58. /изм. с Решение № 126/28.02.2008г./ Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от Кмета на Общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.59. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.60. /отм.с Решение №618/29.08.2017г./

Чл.61/отм.с Решение №618/29.08.2017г./

Глава Пета

/нова с Решение № 112/04.06.2004г./

РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

Чл.62. (1) Задълженията на физически и юридически лица за заплащане на такси се установяват с акт за установяване на частно общинско вземане – такса, издаден от кмета на общината.

(2) Не се образува производство по издаване на акт за установяване на частно общинско вземане – такса, ако дължимата такса е заплатена в пълен размер предварително или едновременно с извършване на услугата.

Чл.63. (1) Производството по издаване на акт за установяване на частно общинско вземане – такса започва с възлагане на финансова проверка по заповед на кмета на общината.

(2) Финансовите проверки се извършват от длъжностни лица от общинската администрация, упълномощени от кмета на общината.

(3) Общинските органи ал.2 могат да извършват текущи и периодични проверки за констатирането на факти и обстоятелства, свързани със задълженията на проверяващите лица за плащане на частни общински вземания и без изрично писмено възлагане при наличие на данни за нарушение на настоящата наредба.

(4) Актовете за установяване на частно общинско вземане – такса могат да бъдат издавани и въз основа на извлечения на електронния регистър за дължимите общински вземания.

Чл.64. / изм. с Решение № 126/28.02.2008г./   За резултатите от извършените проверки се съставят констативни актове, придружени от доказателства събирани по реда на АПК служебно от проверяващите органи или по инициатива на проверяваните лица.

Чл.65. (1) / изм. с Решение № 126/28.02.2008г./    Въз основа на съставения констативен акт за резултатите от финансовата проверка и събраните доказателства към него, или доказателствата по чл.63, ал.4, както и направените възражения, кметът на община Поморие издава акт за установяване на частно общинско вземане-такса при спазване на разпоредбите на глава ІІ от Административно-процесуалния кодекс.

(2) / изм. с Решение № 126/28.02.2008г./     Актът за установяване на частно общинско вземане подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс., а след влизането си в сила с изпълнително основание по смисъла на чл. 237, б.“Л“ от ГПК.

Чл.66. За ползвани услуги по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ се прилагат разпоредбите на чл.237, б.“В“ от ГПК.

ГЛАВА ШЕСТА

РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

/нов с Решение № 126/28.02.2008г./

Чл.67.(1) Задълженията на физически и юридически лица за заплащане на такси се установяват с акт за установяване на публично общинско вземане, издаден от кмета на общината.

(2) Не се образува производство по издаване на акт за установяване на публично общинско вземане, ако дължимата такса е заплатена в пълен размер предварително или едновременно с  извършване на услугата.

Чл.68.(1) Производството по издаване на акт за установяване на публично общинско вземане започва с възлагане на финансова проверка по заповед на кмета на общината.

(2)Финансовите проверки се извършват от длъжностни лица от общинската администрация упълномощени от кмета на общината.

(3)Общинските органи по ал. 2 могат да извършват текущи и периодични проверки за констатирането на факти и обстоятелства, свързани със задълженията на проверяващите лица за плащане на публични общински вземания и без изрично писмено възлагане при наличие на данни за нарушение на настоящата наредба.

(4)Актовете за установяване на публично общинско вземане могат да бъдат издавани и въз основа на извлечения на електронния регистър за дължимите общински вземания.

 Чл.69. За започване на производство по издаване на Акт за установяване на публично общинско вземане се уведомяват заинтересованите граждани и организации, от оправомощените със заповед на кмета длъжностни лица.

Чл.70. За резултатите от извършените проверки се съставят констативни актове, придружени от доказателства, събирани по реда на АПК служебно от проверяващите органи или по инициатива на проверяваните лица.

Чл. 71.  (1) Въз основа на съставения констативен акт за резултатите от финансовата проверка и събраните доказателства към него, или доказателствата по чл. 68, ал4, както и направените възражения, кметът на община Поморие издава акт за установяване на публично общинско вземане при спазване на разпоредбите на глава V от Раздел І от Административно процесуалния кодекс.

(2) Актът за установяване на публично общинско вземане подлежи на обжалване по реда на АПК.

(3) Публичните общински вземания се събират от публичните изпълнители при Агенцията за държавни вземания по реда на ДОПК, освен ако в закона е предвидено друго.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1 По смисъла на тази Наредба:
 1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
 2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
 3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:

а. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б. сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудово терапевтичен процес;

в. помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на Общината или определени от него длъжностни лица.
 • 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.
 • 4. (1) Размерът на такса за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І за 2003г. е определен съгласно Решение на ОбС № 260/29.12.2001г.

(2). Задължава Кмета на Общината в срок до 30.09.2003 г. да внесе предложение за промяна на таксата за битови отпадъци в съответствие с изменението на ЗМДТ (ДВ, бр. 119/2002 г.)

 • 5. Задължава Кмета на Общината в срок до 31.05.2003г. да внесе предложение за промяна на туристическата такса в съответствие с чл.93а от ЗМДТ
 • 6. Възлага на Кмета на Общината в срок от 1 месец след приемане на настоящата Наредба да изготви инструкция за реда и сроковете за внасяне на събраните такси от длъжностните лица в общинския бюджет.
 • 7. Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.
 • 8. Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
 • 9. С приемането на тази Наредба се отменят т.6 от Решение № 177/20.04.2001г., Решение № 224/05.10.2001г. и Решения № 271/22.02.2002 г., № 272/22.02.2002г. на Общински съвет – Поморие.

Преходни и заключителни разпоредби – Приети с Решение № 925/28.01.2011г.

 • 8 Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.

 

Преходни и заключителни разпоредби – Приети с Решение №129/29.04    .2020г.

 

 • 1. За 2020г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година. Разпоредбата влиза в сила от 01.05.2020г.

Наредбата е приета от Общински съвет Поморие на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на третото заседание, проведено на 05.03.2003г., с Решение № 426 по Протокол № 3/05.03.2003г. и влиза в сила 15 /петнадесет/ дни след приемането й, изм. с Решение № 92/22.04.2004г., изм. с Решение № 108/22.04.2004г., изм. с Решение № 112/04.06.2004г. и № 113/04.06.2004г.,  изм. с Решение № 219/22.12.2004г. изм. с Решение № 286/29.04.2005г., изм. с Решение № 308/01.06.2005г., изм. с Решение № 411/26.10.2005г., изм. с Решение № 418/29.11.2005г., изм. с Решение № 434/29.11.2005г., изм. с Решение № 446/28.12.2005г. изм. с Решение 492/ 27.02.2006 г., изм. с Решение № 525/02.03.2006 г., изм. с Решение № 535/27.04.2006 г., изм. с Решение № 704/14.12.2006 г. изм. с Решение № 728/30.01.2007г., изм. с Решение № 793/21.03.2007г., изм. с Решение № 126/28.02.2008г., изм. с Решение № 134/28.03.2008г. изм. с Решение № 147/28.03.2008г.,  изм. с  Решение № 161/07.04.2008г., изм. с Решение № 209/13.06.2008г., изм. с Решение № 264/18.07.2008г., изм. с Решение № 414/30.01.2009г., изм. С Решение № 603/28.07.2009г., изм. с Решение № 742/28.04.2010г., изм. с Решение № 894/17.12.2010г., изм. с Решение № 925/28.01.2011г. , изм. с Решение № 25/22.12.2011г, изм. с Решение № 26/22.12.2011г.., изм. с Решение №236/28.06.2012г., изм. с Решение № 404/20.12.2012г., изм. с Решение № 505/28.02.3013г., изм. с Решение 574/25.04.2013г., изм. с Решение № 646/21.06.2013г., изм. с Решение № 735/26.07.2013г., изм. с Решение № 840/21.12.2013г. . и влиза в  сила от  01.01.2014г., изм. с Решение № 891/31.01.2014г., изм. с Решение № 22/22.12.2015г., изм. с Решение № 443/31.01.2017г. и влиза в сила от 01.01.2017г., изм. с Решение № 618/29.08.2017г., изм. с Решение № 991/28.12.2018г. и влиза в сила от 01.01.2019г., изм. с Решение №1036/28.02.2019 г., изм. с Решение №18 / 20.12.2019г., изм. с Решение №50/06.02.     2020г., изм. с Решение №129/29.04.2020г., изм. с Решение №258/03.09.2020г. и влиза в сила от 01.09.2020г., изм. с Решение №237/03.09.2020г., изм. с Решение №257/03.09.2020г.

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба №11 изм. 09.2020 499 KB 4
pdf Тарифа № 1-2020 219 KB 99
pdf Тарифа № 2 /изм. април 2020г./ 477 KB 83
pdf Тарифа №3 /изм. юли 2020г./ 181 KB 26
pdf Тарифа 4 - Май 2016 година 74 KB 76
pdf Тарифа 5 230 KB 68

Свързани статии