Наредба № 11

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ   І

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Чл.1.  С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги и права, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Поморие.

 Чл.2.  (1) На територията на Община Поморие се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 3. /изм. с Решение №770/19.04.2022г. / за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет.
 4. /отм. с Решение №770/19.04.2022г./
 5. за технически услуги;
 6. за административни услуги;
 7. за откупуване на гробни места;
 8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
 9. за притежаване на куче;
 1. други местни такси, определени със закон.

(2) За всички други услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал.1, Общинският съвет определя цена с настоящата наредба.

Чл.3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително, едновременно с предоставяне на услугите или в сроковете определени в настоящата наредба, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго, като за всяка събрана сума се издава платежен документ, който се връчва на платеца.

Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2)  За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл.5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл.6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл.7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, се освобождават изцяло или частично от заплащане на съответната такса по ред определен с тази наредба.

Чл.8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл.9.  В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси и цените на предоставените от Община Поморие услуги се събират от общинската администрация или от второстепенните разпоредители с бюджет. Кметът на общината или съответния ръководител на второстепенен разпоредител с бюджет със Заповед определя длъжностните лица – събирачи на такси и приходи от услуги.

(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.

(4) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване по реда на ДОПК на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(5) Разрешение за отсрочване или разсрочване по реда на ДОПК на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

Чл.11. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази наредба се извършват по реда на чл. 9б от ЗМДТ.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл.12. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл.13. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:

 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
 2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
 3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.
 4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Чл.14. Общинската администрация поддържа данни за:

1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

2.ползвателите на предоставената услуга;

3.изключенията от общата политика (преференции);

4.събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ І
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Чл.15. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

(2) Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.16. (1) До 10 октомври кметовете и кметските наместници на населените места изпращат на кмета на Община Поморие предложения за видовете услуги и границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал.1 в срок до 30 октомври на предходната година кметът на общината издава заповед, определяща границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответните населени места, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване. Заповедта се обявява съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

(3) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл.17. (1)  Таксата се заплаща от лицата по чл. 11 от Закон за местните данъци и такси.

(2) Когато правото на собственост върху недвижим имот или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат такса битови отпадъци съответно на частите си.

(3) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати таксата за битови отпадъци за целия имот за сметка на останалите.

Чл.18. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(3) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.

(4) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

Чл.19. (1)  Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване.

т.1./изм. с Решение №1078/07.03.2023г./Годишни размери на таксата за битови отпадъци, когато се определя според вида и броя на използваните съдове, съгласно следната таблица:

 

№ по ред

 

Населено

място

За сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

Кофи

240 л.

(лв./бр.)

Контейнери

4 куб.м

(лв./бр.)

Контейнери

1100 л.

(лв./бр.)

1 2 3 4 5 6
1. Александрово 135.45 3836.42 619.13 7.5
2. Ахелой 181.91 5159.52 832.04 1.8
3. Бата 136.11 3847.36 622.14 3
4. Белодол 136.65 3856.48 624.65 7
5. Габерово 135.34 3834.60 618.63 4
6. Горица 138.19 3882.03 631.67 4
7. Гълъбец 137.76 3874.74 629.67 7
8. Дъбник 135.02 3829.12 617.13 2
9. Каблешково 135.24 3832.77 618.12 3
10. Козичино 137.76 3874.74 629.67 10
11. Косовец 137.10 3863.79 626.66 10
12. Лъка 134.25 3816.34 613.61 5.5
13. Медово 135.34 3834.60 618.63 2.7
14. Поморие 222.37 6317.72 1016.42 1.9
15. Порой 136.22 3849.19 622.65 8
16. Страцин 136.65 3856.48 624.65 6.75

т.2./изм. с Решение №684/21.12.2021г./ Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване годишно е съгласно следната таблица:

№ по ред  

Населено

място

Кофи

240 литра

(бр./год.)

Контейнери

4 куб.м.

бр./год.

Контейнери

1100 литра

бр./год.

1 2 3 4 5
1. Александрово 52 52
2. Ахелой 70 70 70
3. Бата 52 52
4. Белодол 52 52
5. Габерово 52 52
6. Горица 52 52
7. Гълъбец 52 52
8. Дъбник 52 52
9. Каблешково 52 52 52
10. Каменар 52 52
11. Козичино 52
12. Косовец 52 52
13. Лъка 52
14. Медово 52
15. Поморие 86 86 86
16. Порой 52 52
17. Страцин 52 52

(2) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват необходимите разходи по чл.18, ал. 1, т. 1, 2 и 3.

(3) Освен таксата по ал.2 задължените лица заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите на предприятията, респективно на данъчната оценка на имотите на гражданите.

(4) За определяне на такса за битови отпадъци по реда на ал.1 задължените лицата подават декларация по образец, одобрен от кмета на общината, в срок до 31 декември на предходната година, а за новопридобитите имоти – в двумесечен срок от придобиването им, в която декларация посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината.

(5) Декларацията по ал.4 се приема и завежда в отделен регистър в Дирекция „Приходи, местни данъци и туризъм”.

(6) Когато декларацията не е попълнена коректно, не е подадена в срока по ал.4 или са заявени по-малко от необходимия брой и вид съдове, размерът на таксата за битови отпадъци се определя по реда на чл.20. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съобразно сроковете за плащане.

Чл.20.  (1) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на чл.19, размерът на таксата се определя в левове /промили/ пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти съгласно приложение № 2 от ЗМДТ за имоти /жилищни и нежилищни/ на граждани и жилищни имоти на предприятия, а за нежилищни имоти на предприятия – в промили върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка. Размерът на таксата се определя както следва:

т.1/изм. с Решение №1078/07.03.2023г./За жилищните и вилните имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия по следната таблица:

по

ред

Населено

място

За сметосъбиране и сметоизвозване

(‰)

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(‰)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

 

Общо

3+4+5

(‰)

1 2 3 4 5 6
1. Александрово 13 3 2 18
2. Ахелой 4 2 1 7
3. Бата 13.5 10 2 25.5
4. Белодол 22.5 15 5 42.5
5. Габерово 15.5 10 3 28.5
6. Горица 14 10 3 27
7. Гълъбец 10 9 2 21
8. Дъбник 20 13 4 37
9. Каблешково 7.8 1.7 0.4 9.9
10. Козичино 5 2 2 9
11. Косовец 20 13 3 36
12. Лъка 12 1.4 1 14.4
13. Медово 6 2.5 0.5 9
14. Поморие 1.6 1.35 0.2 3.15
15. Порой 19 11 3 33
16. Страцин 10 7 1 18

 

т.2./изм. с Решение №1078/07.03.2023г./За нежилищни и вилни имоти на предприятия и нежилищни имоти на граждани, съгласно следната таблица:

 

 

по

ред

 

Населено

място

 

За сметосъбиране и сметоизвозване

(‰)

 

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(‰)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

 

Общо

3+4+5

(‰)

1 2 3 4 5 6
1. Александрово 20 8.4 7.5 35.9
2. Ахелой 6 3.7 1.8 11.5
3. Бата 17 10 3 30
4. Белодол 25.5 16 7 48.5
5. Габерово 24 16 4 44
6. Горица 20 10 4 34
7. Гълъбец 14 11 7 32
8. Дъбник 23 15 2 40
9. Каблешково 12 9 3 24
11. Козичино 8.3 3.3 10 21.60
12. Косовец 29 20 10 59
13. Лъка 16 9 5.5 30.5
14. Медово 6.5 3.3 2.7 12.50
15. Поморие 2.7 2.1 1.9 6.7
16. Порой 35 20 8 63
17. Страцин 14 10 6.75 30.75

При промяна на данъчната оценка на имота през годината таксата се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места таксата се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

 1. Точка 3, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.
 2. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси.
 3. Данъчната оценка на нежилищните недвижими имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
 4. Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти – данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
 5. Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
 6. При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове /промили/ пропорционално върху основата, определена в ал.1. т.3,4,5,6,7,8 и 9.

 

(3) За незастроените поземлени имоти се събира такса за поддържане на депа за битови отпадъци и такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Лицата по чл.11 ал.1 от Закона за местните данъци и такси подават декларация по образец. При започване застрояването на поземления имот /издаване на Протокол за строителна линия/ лицата се задължават в едноседмичен срок да уведомят писмено звеното администриращо местни данъци и такси.

 (4) Собствениците на недвижими имоти, съответно ползвателите и концесионерите, които не ползват услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, дължат такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения,

Чл.21. Не се събира такса за:

 1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
 2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;
 3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

Чл.22. (1) /изм. с Решение № 325/27.03.2023г. на Административен съд – Бургас/ Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в общината до края на предходната година. За придобитите през текущата година имоти, които няма да се ползват до края на годината, срокът за подаване на декларацията е двумесечен от датата на придобиването им.

(2) Декларацията по ал.1 се приема и завежда в отделен регистър само когато всички съсобственици или ползватели на имота са я подписали.

(3) В течение на годината за обстоятелствата декларирани по ал. 1 се извършват проверки, които могат да се базират и на информация за дължими сметки за ток, вода и др., получена по Интернет. Същата се счита за достоверна до доказване на противното. При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер.

Чл.23. (1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

(2) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост,  с изключение на тези които се използват за стопанско предназначение.

Чл.24. (1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(3) Таксата за битови отпадъци се събира от общинската администрация и се внася в приход на общинския бюджет.

(4) Общината уведомява лицата по чл.17 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.

(5) Собствениците на новопостроени или придобити по друг начин имоти, уведомяват писмено в двумесечен срок общината и дължат такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

(6) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало. Данъчно задълженото лице уведомява общината в срока по ал.5.

РАЗДЕЛ ІІ
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл.25. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.

(3) Зоните по ал.1 са определени от Общински съвет – Поморие с Наредба № 6 и Наредба № 1.

(4) Таксите се определят съгласно Тарифа № 1 към Наредба № 6 на кв.м.;

(5) Таксите се заплащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) Издаденото разрешение за ползване на място може да се отнеме в следните случаи:

 1. Когато мястото не се ползва по предназначение;
 2. Когато не се използва от лицето, на което е предоставено;
 3. Когато обществените нужди налагат това.

(7) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 5 /пет/ дни преди започване на месеца.

(8) При предсрочно прекратяване на издаденото разрешение по вина на ползвателя, същият следва да заплати допълнителна такса в размер на една месечна такса.

(9) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

Чл.26. Регистрираните земеделски производители ползват предимство при заемане на определените за продажба на земеделска продукция собствено производство места.

Чл.27. Производител на земеделска продукция – пенсионер, жител на Община Поморие ползва отстъпка в размер на 50% от размера на таксите по Тарифа № 1 към Наредба № 6.

Чл.28. Ползватели, извършващи търговска дейност на територии за обществено ползване, заплащат и такса за поддържане чистота на територията за обществено ползване в размер на 10% върху договорената такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение.

Чл.29. Таксата за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени се събира от служителите на ОП „Стопанисване и управление на общински имоти” за гр.Поморие, гр.Каблешково и гр.Ахелой и общинската администрация по кметства.

РАЗДЕЛ III
/изм. с Решение №770/19.04.2022г./
ТАКСИ ЗА ДОМОВЕ ЗА ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл.30 (1) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

(2) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

(3) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

(4) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

(5) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

(6) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

(7) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

(8) /изм. с Решение № 770/19.04.2022г./ За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, за периода 01.06. до началото на учебната година родителите /настойниците, попечителите/ на децата дължат месечна такса, както следва:

– такса за присъствен ден – 2.50лв.

(9) При отсъствие на дете, такса не се заплаща за времето, през което ще отсъства, при условие че родителите /настойниците, попечителите/ са уведомили писмено директора на детското заведение с молба или медицински документ, представен до 3 /три/ дни от издаването му.

(10) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

(11) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

(12) /отм. с Решение №770/19.04.2022г./

Чл.31 (1) За организиране на почасови дейности за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при почасова организация се заплаща 10.00 лв. месечно, за постоянни и общи разходи по издръжка на групите в детската градина и се внасят в общинския бюджет до 5-то число на следващия месец.

(2) За организиране на съботно – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детската градина се заплаща услугата както следва:

а) за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в съботно – неделни групи по 4 – астрономически часа на ден – 20.00 лв. на ден.

б) за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в сезонни групи по 4 – астрономически часа на ден – 105.00 лв. на месец.

в) за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в сезонни групи по 8 – астрономически часа на ден – 165.00 лв. на месец.

Чл.32 (1)  В Детска млечна кухня се приготвя храна за деца от 10 месеца до навършване на 3 годишна възраст, съобразно физиологичните особености за възрастта и нормативните изисквания.

(2) Родителите /настойниците, попечителите/ заплащат стойността на един порцион готова храна /супа, основно и десерт/ на пределна цена от 3,20лв.

(3) Стойността на един порцион готова храна може да бъде променяна в зависимост от калкулациите на фирмата изпълнител по приготвянето им при спазване на условията по сключения договор с Община Поморие.

(4)  По мотивирано писмено предложение на Директора на ОП „СО“, Кметът на Община Поморие одобрява със заповед списък на децата, имащи право на безплатна храна.

т.1 Право на безплатна храна имат децата, чиито родители се намират в тежко социално и финансово положение и/или са:

 • деца с увреждания, притежаващи ЕР на ТЕЛК, НЕЛК с 50 % и над 50 % ТНР, издадено съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността;
 • деца с един родител;
 • трето и следващи деца на многодетни родители;
 • деца, пълни сираци;
 • деца, на които поне единия от родителите е със ЕР на ТЕЛК с ТНР от 71 % до 90 %;
 • деца на родители, загинали при производствени аварии и природни бедствия и децата на родители, загинали в изпълнение на служебен дълг.

т.2 Разходите за приготвяне на храна са за сметка на фирмата изпълнител, съгласно сключения договор с Община Поморие.

Чл.33 (1) Домашен социален патронаж е социална услуга, финансирана с местни приходи на Община Поморие и включва извършването на следните дейности:

– доставка на храна до домовете на потребителите;

– поддържане на битова хигиена в обитаваните части от жилището на потребителя;

– съдействие за покупки на медикаменти и необходими стоки със средства на потребителите;

– ежемесечни посещения от социален работник;

– съдействие за ползване на други социални услуги при необходимост;

(2) Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ се предоставя на жителите на Община Поморие, които отговарят на следните условия:

т.1 Лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности и нямат близки и роднини, които да полагат системни грижи  за тях

т.2 Лица с определена степен на ТНР над 70 %, чието активно лечение е приключило и изпитват затруднение при задоволяване на ежедневните си битови нужди.

т.3 Лица в риск, които нямат лични доходи, нямат близки или роднини, които да полагат грижа за тях и съществува реална опасност за сигурността на живота и здравето им.

т.4 Лица, които не отговарят на условията по предходните точки, чиято обща бройка не надвишава 20 % от капацитета на социалната услуга.

(3) Потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“ заплащат месечна такса както следва:

т.1 Потребителите по чл.33, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 заплащат месечна такса в размер на 60 % от стойността на готовата храна.

т.2 Потребителите по чл.33, ал. 2, т. 4 заплащат месечна такса в размер на реалната стойност на готовата храна.

т.3 По мотивирано писмено предложение на Директора на ОП „СО“ Кметът  на Община Поморие одобрява със заповед списък на лицата, които имат право на безплатна храна. Разходите за приготвяне на храна са за сметка на фирмата изпълнител, съгласно сключения договор с Община Поморие.

Чл.34 (1) Месечните такси се начисляват и събират от съответните длъжностни лица до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който са ползвани услугите.

(2) Потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“, които не са платили месечната си такса в срока по ал. 1 се лишават от правото да ги ползват чрез прекратяване на договора за предоставяне на социални услуги.

РАЗДЕЛ ІV
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл.35 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл.36 (1)  Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

(2) Таксите се събират от длъжностни лица от общинската администрация.

Чл.37 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.

Чл.38 Размерът на таксите за техническите услуги са, както следва:

Технически услуги Крайна

цена в лв.

1. Издаване на скица за недвижим имот:
обикновена 30.00лв.
бърза 40.00лв.
експресна 50.00лв.
2. Извадка от кадастрален или регулационен план:
обикновена 30.00лв.
бърза 40.00лв.
експресна 50.00лв
3.Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване:
обикновена 40.00лв.
експресна 100.00лв
4.За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца. 15.00лв.
5.Издаване на Скица – Виза за проучване и проектиране. 100.00лв.
6.Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво на строеж (Образец 2):
– за сгради – на кв.м. застроена площ /ЗП/ 0.70лв.
 -за линейни обекти и огради до 100м. 50.00лв.
– за линейни обекти и огради от 100м. до 500м. 150.00лв.
– за линейни обекти и огради от 500м. до 1000м. 250.00лв.
– за линейни обекти над 1000м. 250,00лв.+ 0,15лв./м. допълн.
7.Издаване на :

7.1.Удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство; Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот /УПИ/; Удостоверения по чл.181 от ЗУТ (груб строеж); Удостоверение за степен на завършеност.

обикновена 50.00лв.
 – бърза 75.00лв.
експресна 100.00лв.
       7.2.Констативен протокол във връзка с чл.3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ  

100.00лв.

8.Издаване на Удостоверение за административен адрес 50.00лв.
9. Издаване на Удостоверение за търпимост по §16 от ПЗР на ЗУТ
– до 50 кв.м. застроена площ 200.00лв.
– от 50 кв.м. до 100 кв.м. застроена площ 300.00лв.
– над 100 кв.м. застроена площ 400.00лв.
10. За заверяване преписи от документи и на копия от планове и документация към тях:
– формат А4 За първия лист – 3лв.

За всеки следващ – 2лв./лист

-формат А3 За първия лист – 4лв.

За всеки следващ – 3лв./лист

-над формат А3           5.00лв./лист
11.За издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и изкопни земни маси. 5.00лв.
12. За издаване на разрешение по чл.56, ал.2 от ЗУТ (преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане), за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и други:
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по чл.145, ал.1 от ЗУТ
– за обекти до 15 кв.м. 100.00лв.
– за обекти над 15 кв.м. 150.00лв.
13. За издаване на разрешения по чл.57, ал.1 от ЗУТ (преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане) за поставяне на рекламно и монументално – съоръжения:
– табла за обяви, реклами и др. 50.00лв.
– билбордове 100.00лв.
14. Издаване на разрешение за строеж /РС/ без одобряване на инвестиционни проекти по чл.147, ал.1 от ЗУТ.  

100.00лв.

14a. /нова с Решение №685/21.12.2021г. влиза в сила от влизането в сила на Решението – 05.01.2022г./ Издаване на Разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи /съгл. чл.147а от ЗУТ/  

250.00лв.

15. За издаване на разрешение за строеж /РС/:

15.1.Основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях се заплаща такса за обекти от:

-четвърта категория (ІV категория) /чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ/ 250.00лв.
– пета категория (V категория) /чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ/ 150.00лв.
– шеста категория (VI категория) /чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ/ 50.00лв.
– ІІІ, ІІ, І категории /чл.137, ал.1, от т.1 до т.4 от ЗУТ/ 500.00лв.
– за базови мобилни оператори 1200.00лв.
– за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени до 100м. 300.00лв.
– за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени от 100м. до 500м.  

600.00лв.

– за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени над 500м.

 

800,00лв.+ 0,60лв./л.м допълн.
– за одобрен комплексен инвестиционен проект

 

Завишени с     30% спрямо предвидените такси по общия ред.
      15.2. Когато разрешението за строеж /РС/ се издава едновременно за няколко от посочените по–горе видове обекти. Сбор от сумата на таксите за всеки отделен обект
16.  За презаверка на строително разрешение /РС/ с изтекъл срок. 50% от таксата за издаване РС
17. За промени в инвестиционните намерения и/или промени по време на строителството от одобрения инвестиционен проект на вече издадено РС (по чл.154 от ЗУТ). 50% от предвидените такси по общия ред
18.  Съгласуване и одобряване на екзекутивна документация по реда на чл.175 от ЗУТ. 50% от предвидените такси по общия ред
19. Процедиране и разглеждане на градоустройствени разработки и преписки за попълване и поправка на кадастрален план от ОЕСУТ:
– до 3 парцела 100.00лв.
– над 3 парцела 200.00лв.
20. Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (за фази: технически проект и/или работен проект), които са основание за издаване на РС (чл.142, ал.6, т.1 и чл.145, ал.1 от ЗУТ):
– проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 70,00лв.  

2,00лв./кв.мРЗП

–  проекти за преустройство и реконструкции на сгради (лв./кв.м РЗП), но не по малко от 30,00лв.  

1,50лв./кв.мРЗП

–  проекти за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени 2,50лв./кв.мРЗП
–  проекти за фотоволтанични централи и ветрогенератори 500.00лв.
–  проекти на базови станции на мобилни оператори 1500.00лв.
–  проекти за оранжерии:

– до 100кв.м.

– до 100кв.м. до 200кв.м.

– над 200кв.м.

50.00лв.

100.00лв.

150,00лв.+ 0,20лв./м2 допълн.

–  проекти за самостоятелни сградни инсталации /ОВ, ЕЛ, ВиК/ – за всеки вид инсталация поотделно, но не по-малко от 50лв. 50% от таксите по т.20
–  проекти с изтекъл срок, но не по-малко от 30,00лв. 30% от таксите по т.20
21.  Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за фаза идеен проект):
-проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 30,00лв.  

2,50лв./кв.м.РЗП

– проекти за преустройство и реконструкции на сгради (лв./кв.м РЗП), но не по малко от 70,00лв.  

1.00лв./кв.м.РЗП

22.  Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които са основание за издаване на РС (чл.145, ал.1 от ЗУТ), когато са придружени с оценка за съответствие (комплексен доклад) по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ:

22.1. Проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради; преустройство и реконструкция на сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 50,00лв.:

– за фази: технически проект и/или работен проект 1,00лв./кв.м.РЗП
– за идеен проект 1,00лв./кв.мРЗП
          22.2. Проекти за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени; трафопостове; за фотоволтаични централи и ветрогенератори  

350.00лв.

          22.3. Проекти на базови станции на мобилни оператори. 1500.00лв.
23. Разглеждане, съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150 от ЗУТ):

 

– проект за подробен устройствен план

– инвестиционен проект

 

 

Завишени с 30% спрямо цените за съответните етапи.

24.  Задание за допускане и изработване на подробен устройствен план /ПУП/:
– за урбанизирани и земеделски територии 150.00лв.
– за парцеларни планове 200.00лв.
25. Разглеждане, съгласуване и одобряване на подробен устройствен план /ПУП/:
– за урбанизирани територии 150.00лв.
– за парцеларни планове и земеделски територии 400.00лв.
26. Удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/:

26.1. За обекти от четвърта категория (IV категория) /чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ/:

– до 1000 кв.м. РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях 350.00лв.
– от 1000 кв.м. до 5000 кв.м. РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях  

600.00лв.

– за жилищни и смесени сгради със средно застрояване от 5000 кв.м. до 10 000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях  

1000.00лв.

– за жилищни и смесени сгради със средно застрояване над 10 000 кв.м. РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях  

1500.00лв.

– за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях; паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар и физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изградени в  урбанизирани територии с високо и средно застрояване  

 

 

1500.00лв.

         26.2. За обекти от пета категория (V категория) /чл.137, ал.1, т.5 от /ЗУТ/:
– до 100 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях         150.00лв.
– от 100 кв.м. до 500 кв.м РЗП. и сградните отклонения на инж. мрежи към тях 300.00лв.
– от 500 кв.м. до 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях 400.00лв.
– за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради над 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изградени в урбанизирани територии с ниско застрояване  

 

 

600.00лв.

          26.3. За обекти на инженерната инфраструктура от четвърта (IV-та) и пета (V-та) категории.  

300.00лв.

27. Становища за изпълнение на технически условия:
-становище за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди – съгласно ТУП (за един имот)  

100.00лв.

– становище за изпълнение на техническите условия при жилищни и нежилищни сгради  

150.00лв.

– становище за изпълнение на техн. условия при инженерни обекти 250.00лв.
28.Удостоверение за попълване на кадастрален план (инфраструктурни обекти и нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР във връзка с чл.175 от ЗУТ). 50.00лв.
29. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа. 100.00лв.
30. Регистрация на технически паспорти. 20.00лв.
31. Предоставяне на геодезически данни по кадастрални и регулационни планове. 50.00лв.
32. Проверка на имотни граници, строителни линии и нива по сигнали и/или жалби.  

100.00лв.

33.Такса за преминаване на извънгабаритни товари в територията на община Поморие.  

200.00лв.

34.Съгласуване на проекти за организация на движението:
– за постоянни  80.00лв.
– за временни  50.00лв.
35. Заверка на молба – декларация за признаване правото на собственост, върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка.  

60.00лв.

36. Удостоверения, издавани от отдел ОСТУП 20.00лв.
 37. Широкоформатно сканиране:
– черно – бяло (лв./кв.м.)       4.50лв./кв.м
– цветно (лв./кв.м.)       7.00лв./кв.м
38. Утвърждаване на маршрутното разписание за срок от една година             60.00лв.
39. Утвърждаване на маршрут за движение на превозни средства за срок от една година  

60.00лв.

40.  Презаверка на утвърден маршрут за движение/маршрутно разписание за срок от една година  

25.00лв.

РАЗДЕЛ V
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл.39 (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

Вид услуга Цена в лв.
1.  Издаване на удостоверение за наследници 7.00лв.
2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена 5.00лв.
3. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 4.00лв.
4. Издаване на дубликат на удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт 7.00лв.
5.  Издаване на удостоверение за семейно положение 7.00лв.
6.  Издаване на удостоверение за родствени връзки 7.00лв.
7.  За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен адрес или настоящ адрес 5.00лв.
8.  Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина 9.00лв.
9.  Всички други видове удостоверения по искане на граждани 5.00лв.
10. За заверени копия и преписи на документи – на страница 3.00лв./стр.
11. Издаване удостоверение за родените от майката – деца 5.00лв.
12. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужд гражданин 7.00лв.
13. Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец за чужбина 9.00лв.
14.  Комплектоване и проверка на документи към искане за признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове 52.00лв.
15.  Многоезично удостоверение за раждане, брак  и смърт 7.00лв.
16.  Удостоверение за припознаване на дете 7.00лв.
17. Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец в Република България 8.00лв.

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

 1. Съставяне на акт за раждане и издаване оригинално удостоверение за раждане;
 2. Съставяне на акт за граждански брак и издаване оригинално удостоверение за сключен граждански брак;
 3. Съставяне на акт за смърт и препис извлечение от него;
 4. Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
 5. Учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
 6. Поддържане на регистъра на населението;
 7. Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;

(3) Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са три дни от подаване на заявлението, с изключение на услугите по ал.1, т.14, за които срокът за изпълнение е 30 дни.

(4) За извършване на услуга по ал.1, т.1 в срок от един ден, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто, а при експресна поръчка /до 4 часа/ – със 100 на сто.

Чл.40 (1) /изм. с Решение №684/21.12.2021г./ За администриране на местни данъци и такси се заплащат следните такси:

Вид услуга Цена в лв.
1.  Издаване на удостоверение за декларирани данни
–        Обикновена услуга – 7 дни 5.00лв.
–        Експресна услуга – 1 ден 10.00лв.
2.  Издаване на удостоверение за платен данък наследство
–        Обикновена услуга – 7 дни 5.00лв.
–        Експресна услуга – 1 ден 10.00лв.
3.  Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.3 ал.2 от Приложение 2 към Закона за местните данъци и такси и данъчна оценка по чл.264 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  се събира такса за първи обект. За всеки втори, трети и следващ обект се дължи такса в размер на 20% от съответната услуга.
–        за пет работни дни 10.00лв.
–        за три работни дни 25.00лв.
–        за един работен ден 50.00лв.
4.  Издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ 2.00лв./стр.
5.  Издаване на удостоверение за задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
–        Обикновена услуга – 7 дни 10.00лв.
–        Експресна услуга – 1 ден 20.00лв.
6.   Заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ 5.00лв.
7.  Издаване на  служебна бележка за липса на задължения към Община Поморие
–        Обикновена услуга – 7 дни 5.00лв.
–        Експресна услуга – 1 ден 10.00лв.
8.   Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 2.00лв.
9.  Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 5.00лв.

(2)  Удостоверенията по ал.1, т.3 се издават в два оригинални екземпляра.

(3) Удостоверенията по ал.1, издавани на общината са безплатни.

Чл.41 За изготвяне на оценка от лицензиран оценител се заплаща такса в размер на  144.00лв. с вкл. ДДС.

Чл.42 За издаване на регистрационен талон и регистрационна табела на ППС с животинска тяга на територията на Община Поморие се заплаща такса в размер на 18.00лв. с вкл.ДДС.

Чл.43 Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.

РАЗДЕЛ VІ
ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

Чл.44 (1)За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

т.1. до 15 години       – 10лв.;

т.2  за вечни времена – 50 лв.;

(2)Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.

РАЗДЕЛ VІІ
ТАКСИ ЗА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА НАУКИТЕ, ТЕХНОЛОГИИТЕ, ИЗКУСТВАТА И СПОРТА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЦПЛР – ОДК ПОМОРИЕ

Чл.45 (1) За услугите предоставени в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта от ЦПЛР – ОДК Поморие се заплащат следните такси:

Вид услуга: Освободени от ДДС
– Клуб “Компютър” 10.00лв./мес.
– Школа изобразително изкуство 2.00лв/мес.
– Школа народни танци 5.00лв./мес.
– Школа английски език 5.00лв./мес.
– Вокално студио безплатно
– Такса за ползване на залата за изложби на ЦПЛР – ОДК  Поморие 50.00лв./ден

(2) Деца, посещаващи повече от една форма, заплащат такса, както следва:

Първа форма 100%
Втора форма,  с изключение на таксата на Клуб „Компютър” 50%
Трета форма,  с изключение на таксата на Клуб „Компютър” безплатно

(3) Деца, чиито брат или сестра посещават някоя от формите в комплекса се заплаща такса за едното дете, с изключение на таксата на Клуб „Компютър”

(4) Освобождаването от такси да става след предложение за одобрение от Педагогическия съвет в ЦПЛР – ОДК Поморие.

РАЗДЕЛ VІІІ
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

Чл.46 (1) Таксата се заплаща от собствениците на кучета на територията на общината, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) Таксата се събира от собствениците при подаване на декларация по чл.117 от ЗМДТ.

(3) Таксата се определя в годишен размер на  24.00лв.

(4) Таксата се заплаща ежегодно в срок до 31.03. на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване.

(5) За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на 1/12 от годишната такса за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(6) Освобождават се от такса собствениците на:

 1. кучета на лица с увреждания;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
 7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

ГЛАВА ТРЕТА
ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН

РАЗДЕЛ І
ТАКСИ ПО ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

Чл.47 /изм. с Решение №684/21.12.2021г./  (1) За категоризиране и регистриране на места за настаняване се събират следните такси:

1.   Такси за категоризиране на места за настаняване клас „А” /хотели и мотели/
а) до 30 стаи
–          за разглеждане на документи 200.00лв.
–          за вписване в Националния туристически регистър 200.00лв.
б) от 31 до 150 стаи
–          за разглеждане на документи 500.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 500.00лв.
в) от 151 до 300 стаи
–          за разглеждане на документи 900.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 900.00лв.
г) от 301 до 500 стаи
–          за разглеждане на документи 1 250.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 1 250.00лв.
д) над 500 стаи
–          за разглеждане на документи 2 250.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 2 250.00лв.
2.   Такси за категоризиране на места за настаняване клас „Б” /семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции/
а) до 20 стаи
–          за разглеждане на документи 100.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 100.00лв.
б) от 21 до 40 стаи
–          за разглеждане на документи 175.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 175.00лв.
в) от 41 до 60 стаи
–          за разглеждане на документи 370.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 370.00лв.
г) от 61 до 100 стаи
–          за разглеждане на документи 600.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 600.00лв.
д) над 100 стаи
–          за разглеждане на документи 1 750.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 1 750.00лв.
3.  Такси за категоризиране на места за настаняване клас „Б” /Къщи за гости, бунгала и  къмпинги/
Къщи за гости:
–          за разглеждане на документи 10.00лв./на легло
–          за вписване в  Националния туристически регистър 10.00лв./на легло
Бунгала:
–          за разглеждане на документи 8.00лв./на легло
–          за вписване в  Националния туристически регистър 8.00лв./на легло
Къмпинги:
За паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг
–          за разглеждане на документи 5.00лв./бр.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 5.00лв./бр.
За място на палатка в къмпинг
–          за разглеждане на документи 5.00лв./бр.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 5.00лв./бр.

 

(2) За категоризиране на заведения за хранене и развлечения се събират следните такси:

Такси за категоризиране на заведения за хранене и развлечения /самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване/ – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
1. до 20 места за сядане
–          за разглеждане на документи 75.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 75.00лв.
2. от 21 до 50 места за сядане
–          за разглеждане на документи 125.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 125.00лв.
3. от 51 до 100 места за сядане
–          за разглеждане на документи 250.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 250.00лв.
4. от 101 до 150 места за сядане
–          за разглеждане на документи 400.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 400.00лв.
5. от 151 до 250 места за сядане
–          за разглеждане на документи 600.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 600.00лв.
6. от 251 до 300 места за сядане
–          за разглеждане на документи 700.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 700.00лв.
7. над 300 места за сядане
–          за разглеждане на документи 1 000.00лв.
–          за вписване в  Националния туристически регистър 1 000.00лв.

 

(3) За регистрация и вписване в Националния туристически регистър на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости се събира такса от 20.00лв. на легло.

(4) За потвърждаване на категория на места за настаняване се заплащат следните такси:

1.Такси за потвърждаване на категория на места за настаняване клас „А“ /хотели и мотели/
а) до 30 стаи 350.00лв.
б) от 31 до 150 стаи 800.00лв.
в) от 151 до 300 стаи 1 600.00лв.
г) от 301 до 500 стаи 2 200.00лв.
д) над 500 стаи 4 000.00лв.
2.   Такси за  потвърждаване на категория на места за настаняване клас „Б” /семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции/
а) до 20 стаи 180.00лв.
б) от 21 до 40 стаи 300.00лв.
в) от 41 до 60 стаи 650.00лв.
г) от 61 до 100 стаи 1 100.00лв.
д) над 100 стаи 3 200.00лв.
3.   Такси за  потвърждаване на категория на места за настаняване клас „Б” /Къщи за гости, къмпинги и бунгала/
Къщи за гости
–          За едно легло 18.00лв./на легло
Къмпинги
–          за паркомясто за автомобил, каравана, кемпер в къмпинг за брой 9.00лв./бр.
–          За място на палатка в къмпинг 9.00лв./бр.
Бунгала
–          За едно легло 14.00лв./на легло

(5) За потвърждаване на категория на заведения за хранене и развлечения се заплащат следните такси:

Такси за потвърждаване на категория  на заведения за хранене и развлечения /самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване/ – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
а) до 20 места за сядане 130.00лв.
б) от 21 до 50 места за сядане 220.00лв.
в) от 51 до 100 места за сядане 450.00лв.
г) от 101 до 150 места за сядане 720.00лв.
д) от 151 до 250 места за сядане 1 100.00лв.
е) от 251 до 300 места за сядане 1 300.00лв.
ж) над 300 места за сядане 1 800.00лв.

Чл.48 (1) За вписване на промени в обстоятелства относно туристическите обекти се заплащат следните такси:

1. За промяна на категорията на туристически обект в по-висока от определената му Дължимата такса при нова категоризация
2. За промяна на категорията на туристически обект в по-ниска от определената му 80.00лв.
3. /изм. с Решение №684/21.12.2021г./ За вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ, относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) 50.00лв.
4. За вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ, относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) 30.00лв.
5. За вписване на промени в Националния туристически регистър на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) 50.00лв.
6. За вписване на промени в Националния туристически регистър на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) 20.00лв.

 (2) За издаване на дубликати на удостоверения за категоризация и регистрация и нова табела за определена категория се заплащат следните такси:

За издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект 50.00лв.
За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект 30.00лв.

РАЗДЕЛ ІІ
ТАКСИ ЗА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Чл.49 (1) /изм. с Решение № 99/13.03.2024г./ За административни услуги, свързани с озеленяване, горско и селско стопанство се заплащат такси както следва:

Вид услуга Цена

 с вкл. ДДС

1.За издаване на  превозни билети за дървесина добита извън горски територии за 1бр. 13.70лв./бр.
2.За издаване на превозни билети за дървесина добита извън горски територии от 2 до 5 бр. 6.90лв./бр.
3.За издаване на превозни билети за дървесина добита извън горски територии от6 до 10бр. 4.10лв./бр.
4.За издаване на превозни билети за дървесина добита извън горски територии  над 10бр. 2.70лв./бр.
5.За издаване на разрешение за сеч  в имоти извън населени места, които не са горски територии – 1 бр. 30.00лв./бр.
6.За издаване на разрешително за отсичане на дърво в имоти в урбанизирана територия 30.00лв./бр.
7./нова с Решение № 99/13.03.2024г./ За издаване на позволително за странични ползвания от горите 20.00лв./бр.

(2) /изм. с Решение № 99/13.03.2024г./ За услугите, свързани с озеленяване, горско и селско стопанство се заплащат такси както следва:

Вид услуга Цена без вкл. ДДС
 1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
– Едра строителна дървесина /куб.м/

– Средна строителна дървесина /куб.м/

– Дребна строителна дървесина /куб.м/

– Дърва за огрев /пространствен куб.м/

2.30лв./(м3)

2.70лв./(м3) 3.00лв./(м3)

3.00лв./(м3)

 1. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
– Едра строителна дървесина /куб.м/

– Средна строителна дървесина /куб.м/

– Дребна строителна дървесина /куб.м/

– Дърва за огрев / пространствен куб.м/

1.20лв./(м3)

1.50лв./(м3)

0.90лв./(м3)

0.80лв./(м3)

 1. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:
– Едра строителна дървесина /куб.м/

– Средна строителна дървесина /куб.м/

– Дребна строителна дървесина /куб.м/

– Дърва за огрев / пространствен куб.м/

0.80лв./(м3)

0.90лв./(м3)

1.20лв./(м3)

0.80лв./(м3)

 1. За страничните ползвания от горите се заплащат следните такси
Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни
Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, коприва, троскот) 0,04 лв./кг
Листа (с изключение на листа от коприва):

– орех

– други

0,02 лв./кг

0,04 лв./кг

Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) 0,04 лв./кг
Цветове (с изключение на цветове от лайка) 0,04 лв./кг
Плодове:
– хвойна синя

– шипка

– орех, обикновен кестен

– други

0,12 лв./кг

0,06 лв./кг

0,18 лв./кг

0,04 лв./кг

Горски репродуктивни материали:
– иглолистни шишарки:
пълни (със семена)

празни (без семена)

0,12 лв./кг

0,05 лв./кг

– семена от иглолистни видове 1,20лв. кг
– необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:
пълни (със семена)

празни (без семена)

0,12 лв./кг

0,05 лв./кг

– семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други 0,18 лв./кг
– части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване  0,04 лв./бр.
Пъпки 0,10лв./кг
Кори:
– корков дъб (женски корк)

– обикновен кестен

– други

0,12 лв./кг

0,05 лв./кг

0,05 лв./кг

Лишеи, мъхове:
– боров, дъбов

– други

– мъхове

0,04 лв./кг

0,07 лв./кг

0,10 лв./кг

Гъби:
– смръчкула

– пачи крак

– манатарка

– сиво-жълт пачи крак

– рижийка, челядинка

– масловка

– златист пачи крак

– тръбенка

– други

0,48 лв./кг

0,34 лв./кг

0,26 лв./кг

0,12 лв./кг

0,07 лв./кг

0,04 лв./кг

0,12 лв./кг

0,12 лв./кг

0,07 лв./кг

Събиране на охлюви 0,12 лв./кг
Събиране на раци 0,36 лв./кг
Улов на жаби 0,24 лв./кг
Сено – сухо (без сеното за подхранване на дивеча) 0,04 лв./кг
Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча)      0,12 лв./пр.м³
Зеленина иглолистна и широколистна (за украса)      3,60 лв./пр.м³
Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели)           2,40лв./т
Коледни елхи:
– до 1 м

– до 2 м

– над 2 м

  2,50 лв./бр.

3,00 лв./бр.

4,50 лв./бр.

Пръчки:
– върбови, лескови и др. (сурови)

– дрянови клони до 1 м

   0,12 лв./бр.

0,12 лв./бр.

Камъш, папур и др.   0,06 лв./кг
Пънове от всички дървесни видове        4,00 лв./пр.м³
Борина от пънове 2,40 лв./т
Смола – балсамова (течна и суха)   0,12 лв./кг
Паша в горите и горските пасища на (за една година):
– едър рогат добитък

– коне, катъри, магарета и мулета

– овце

– свине

– кози или ярета до 3 бр.

2,15 лв. за 1 бр.

1,15 лв. за 1 бр.

0,45 лв. за 1 бр.

2,80 лв. за 1 бр.

0,45 лв. за 1 бр.

Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие):
– в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове

– в други гори и земи от общинския горски фонд

1,20 лв. за 10м²

0,60 лв. за 10м²

Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания 20,00 лв. за 1 МПС за 1 ден
Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания в защитени територии (за едно моторно превозно средство) 40,00 лв. за 1 МПС за 1 ден

(3) /изм. с Решение № 99/13.03.2024г./ За услуги, свързани с предоставяне на автовишка, се заплащат такси, както следва:

Предлагана услуга Стойност

без ДДС, лв

Услуги с използване на автовишка, извън границите на гр. Поморие
Първи час 65,00 лв./м.ч.
Всеки следващ час, след първия 35,00 лв./м.ч.
Транспорт извън гр. Поморие  1,80 лв./км
Услуги с използване на автовишка на територията на гр. Поморие
Първи час 60,00 лв./м.ч.
Всеки следващ час, след първия 30,00 лв./м.ч.
Косене на тревна растителност  0,90 лв./м2
Кастрене на правостоящо дърво – над 2м. 83,00 лв./бр.
Оформяне на жив плет     0,90 лв./л.м.
Поваляне, разкройване на дърво  83,00 лв./бр.
Раздробяване на пънове     46,00 лв./ч.
Транспортиране на растителни отпадъци     60,00 лв./курс

РАЗДЕЛ ІІІ
ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

Чл.50 (1) За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, представляващо стопанска дейност, се заплащат такси в размер, както следва:

по

ред

Наименование

 

Мярка

 

Такса

(лв.)

I. Билки (в сурово състояние)
1. Грудки, корени, коренища
– божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка,

ягода горска

кг 0,09
– кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика кг 0,07
– бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02
– глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка кг 0,01
– други кг 0,03
2. Листа
– мечо грозде кг 0,08
– боровинка червена и черна, лудо биле кг 0,04
– бръшлян, чобанка кг 0,03
– глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер,

ягода горска

кг 0,02
– бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел кг 0,01
– други кг 0,03
3. Стръкове
– блатно кокиче кг 0,10
– горицвет, лазаркиня кг 0,08
– гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче кг 0,05
– зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива,

чубрица планинска

кг 0,04
– дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен,

мащерка, очанка, риган обикновен

кг 0,03
– великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица,

изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши,

пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло,

подъбиче червено, пчелник, равнец бял

кг 0,02
– врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче,

змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш,

оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

кг 0,01
– други кг 0,03
4. Цветове
– липа кг 0,10
– божур, иглика кг 0,05
– метличина, паричка, подбел, ралица, слез,

тъжник блатен

кг 0,03
– акация бяла, бъз кг 0,02
– вратига, глог, равнец бял кг 0,01
– други кг 0,03
5. Плодове
– боровинка червена и черна, хвойна червена кг 0,15
– хвойна сибирска кг 0,10
– кисел трън, къпина, малина кг 0,04
– бъз, глог, конски кестен, киселица кг 0,02
– бъзак, трънка кг 0,01
– други кг 0,03
6. Семена
– есенен минзухар кг 0,15
– други кг 0,08
7. Пъпки
– странични борови връхчета кг 0,15
– бяла бреза, черна топола кг 0,10
– други кг 0,08
8. Кори
– мъждрян, ясен кг 0,20
– зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10
– върба кг 0,05
– дъб кг 0,03
– бреза кг 0,02
– други кг 0,03
9. Лишеи
– исландски кг 0,10
10. Водорасли кг 0,30
II. Генетичен материал за култивирано отглеждане,

включително при лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата

1. От защитени лечебни растения
– плодове 100 г 20,00
– семена 100 г 50,00
  – резници бр. 2,00
2. От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване
  – луковици, грудки, коренища бр. 1,00
  – плодове 100 г 5,00
  – семена 100 г 10,00
  – резници бр. 0,50
3. От други лечебни растения
  – луковици, грудки, коренища от всички видове,

с изключение на описаните

бр. 0,10
  – лук (всички видове), перуника (всички видове) бр. 0,20
– ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00
– плодове 100 г 2,00
– семена 100 г 5,00
– резници бр. 0,10

(2) /изм. с Решение № 99/13.03.2024г./ За ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, се издава позволително от лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от кмета на Община Поморие и регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, след заплащане на таксата по чл. 85, т. 2 от тази наредба.

РАЗДЕЛ ІV
ТАКСИ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ

 Чл.51 Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

т.1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

т.2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

т.3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

т.4. вида на обекта;

т.5. възможността за напояване.

Чл.52 (1)При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, размерът на таксата се определя по следната формула:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

където:

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);

СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк – коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол – коефициентът за поливност.

(2)Коефициентът за площта на земята /Кплощ/ се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

т.1. за обектите, чиито видове са посочени в чл.53

а) при площ до 1 дка. включително – 2,00;

б) при площ над 1 до 5 дка. включително – 3,00;

в) при площ над 5 до 10 дка. включително – 4,00;

г) при площ над 10 дка.- 5,00;

т.2.  за обектите по чл.54,  независимо от размера на площта, която се засяга – 2,00;

т.3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по ал.2 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

(3) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

ГРУПИ ПО КАТЕГОРИЯ ВИД НА ОБЕКТА
по чл.53 по чл.54
1 2 3
За земи в землищата на гр. Поморие и кварталите на града, населени места от II категория, национални курорти и землища на населени места,  граничещи с морската  брегова ивица 13,00  1,20
За земи в землищата на
населени места от IV и
V категория 9,00 0,80
За земи в землищата на
населени места от VI и
VII категория 6,00 0,50

(4) За линейни обекти коефициентът по ал.3 е 1,00.

(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни – 1,00.

Чл.53 Размерът на таксата се определя по формулата в чл.52, като се ползва съответният коефициент в колона 2 от таблицата към ал.3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

т.1. търговски обекти;

т.2. производствени обекти;

т.3. складови обекти;

т.4. административни обекти;

т.5. курортни обекти;

т.6. туристически и спортни обекти;

т.7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

Чл.54 Размерът на таксата се определя по формулата в чл.52,  като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към ал.3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

т.1. здравни обекти;

т.2. обекти на науката, образованието и културата;

т.3. обекти на енергетиката и транспорта;

т.4. обекти със социално предназначение;

т.5.обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

т.6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

т.7. обекти на отбраната и националната сигурност;

т.8. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

т.9. хидромелиоративна инфраструктура;

т.10. игрални полета на игрища за голф.

Чл.55 (1) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд в тримесечен срок от получаване на уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ от Комисията по чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ, след положително  Решение по чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя.

(2) За определяне размера на таксата, инвеститора подава заявление в Общинската администрация, придружено със следните документи:

т.1 Уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ за постановено положително решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ;

т.2. Копие от акта за категоризация. Когато имотът представлява полски път /без категория/се прилага чл.1, ал.4 от Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.

т.3. Копие от удостоверение за поливност

(3) Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя от комисия, назначена от Кмета на община и се отразява в протокол. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, по реда на АПК.

(4) Таксата се заплаща еднократно, в срока предвиден в  уведомлението към Решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ, по бюджетна сметка на Община Поморие.

(5) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ, както и в случаите по чл.24, ал.5, т.2 и т.3 от същия закон, заплатената такса по чл.52 не се възстановява.

РАЗДЕЛ V
ТАКСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.56 (1) /изм. с Решение №797/26.05.2022г./ Разходите по предоставянето на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (с Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г.), които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето, а именно:

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 МВ 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 МВ 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 МВ 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

(2) Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в касата на Община Поморие или по банков път по сметка на Общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация.

(3) Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.

 РАЗДЕЛ VІ

ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ И ВОДОВЗЕМАНЕ

Чл.57 (1) За издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган Кмета на общината се събират следните такси:

Наименование на таксата Такса в лв.

 

1. За издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от община Поморие. 250.00лв.
2. За издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите 250.00лв..
3. За продължаване на срока на издадено разрешително за водовземане/водоползване. 100.00лв.
4. За изменение и/или допълнение на издадено разрешително за водовземане/водоползване 130.00лв.

 (2) Такси за водовземане съгласно целта на ползване на минералната вода се определя съгласно следната таблица:

Цел на използва- Размер на таксата – Е
по не на минералната (лв./куб. м)
ред вода t <= 30 °С 30 °С < t t > 50 °С
<= 50 °С
1. Питейно-битово 0,031 0,030 0,029
водоснабдяване
2. Лечебни цели в 0,04 0,045 0,05
специализирани
болници за
лечение и рехабили-
тация
3. Всички други цели 0,15 0,35 0,50

РАЗДЕЛ VІІ
ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Чл.58 (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събират следните такси:

Наименование на таксата Такса в лв.
1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 100.00лв.
2. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство 10.00лв.
3. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. 100.00лв.
4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация 10.00лв.

(2) Таксите по този член се заплащат при подаване на необходимите документи.

 Чл.59 За издаване на разрешителни за таксиметрова дейност се заплаща такса в размер на 50.00лв

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.60 За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл.61 (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от Общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от Общината.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.62 (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

т.1. Обикновена;

т.2. Бърза;

т.3. Експресна.

(2) Сроковете за извършване на услугите, с изключение на сроковете на услугите, които са регламентирани изрично, са:

т.1. Обикновена – в рамките на 5 /пет/ работни дни;

т.2. Бърза – в рамките на 3 /три/ работни дни;

т.3. Експресна – в рамките на един работен ден, като за подадените молби до 10 часа на съответния работен ден – услугата се изготвя на същия ден, а за подадените молби след 10 часа на съответния работен ден – услугата се извършва до 12 часа на следващия работен ден.

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

Чл.63 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на Кмета на общината.

Чл.64 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на Кмета на общината.

Чл.65 При неспазване на сроковете по чл.62, ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

РАЗДЕЛ ІІ
ЦЕНИ НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ В ОБРЕДЕН ДОМ

Чл.66 (1) За извършването на услуги в обреден дом се заплащат следните такси:

  Забележка Цена
1. За ползване на Дом на покойника осв.ДДС 10.00лв.
2. Сключване на граждански брак без ритуал осв.ДДС 15.00лв.
3. Сключване на граждански брак с ритуал
–        в зала осв.ДДС 100.00лв.
–        извън зала /изнесен ритуал/ осв.ДДС 200.00лв.
4. Погребение – осигуряване на ковчег и др.материали /дъски, плат, надгробен знак/ по фактурирана стойност
5. Изкопаване, заравяне и оформяне на
–        нов гроб осв.ДДС 30.00лв.
–        стар гроб осв.ДДС 50.00лв.
6. Извозване на ковчег/кръст от гробищата до дома осв.ДДС 7.00лв.
7. Извозване на покойника от дома до гробищата с вкл. ДДС 12.00лв.
8. Извозване на покойник
–        извън територията на гр.Поморие /на км./ с вкл. ДДС 0.50лв./км.
–        до гр.Бургас /фиксирана цена/ с вкл. ДДС 22.00лв.
9. Урнополагане осв.ДДС 12.00лв.
10. Погребение осв.ДДС 10.00лв.

(2) Услугите за погребение са БЕЗПЛАТНИ за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане, лица и трупове с неустановена самоличност.

РАЗДЕЛ ІІІ
ТАКСИ ЗА ОБЩИНСКИ МУЗЕИ

Чл.67 (1)/изм. с Решение №201/30.05.2024г./  Цените на входните билети за общинските музеи са, както следва:

 1. Общински исторически музей
 
– за възрастни 5.00 лв.
– за учащи и пенсионери 2.00 лв.
– семеен билет (двама възрастни + две деца) 12.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно
-предоставяне на реплики на облекла от различни исторически епохи за използване от посетители за снимки в сградата на музея (за брой) 5.00 лв.
 1. Музей на солта

 

 
– за възрастни 4.00 лв
– за учащи и пенсионери 2.00 лв.
– семеен билет (двама възрастни + две деца) 10.00 лв.
– комбиниран билет МС и ПЦ – възрастен 6.00 лв.
– комбиниран билет МС и ПЦ – деца 3.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно
 1. Куполна гробница

 

 
– за възрастен 5.00 лв.
– за учащ 2.00 лв..
– семеен билет (двама възрастни + две деца) 12.00 лв.
– деца до 7 г. и хора с увреждания Безплатно
3.1. Провеждане на културно събитие (концерт и др.)

§  Първите два реда седящи места в залата на монумента

 

20,00 лв.

 

§  От третия до последния ред седящи места в залата на монумента

 

15,00 лв.
При провеждане на събитие с участие на по-известни изпълнителни цената на билета ще се променя съгласно допълнително издадена заповед от директора на ИМ-Поморие

 

 

 
 1. Керамично ателие

 

 
– индивидуален учебен час за деца 15,00 лв.
– групови занятия за 1 учебен час – от 3 до 7 деца (за дете) 10.00 лв.
– индивидуален астрономически час за възрастни 18.00 лв.
– групови занимания за възрастни – от 3 до 5 души (за възрастен) 15.00 лв.
– изпичане на изделие изработено в ателието по керамика:

изпичане на бисквит

5.00 лв.
–  изпичане на изделие изработено в ателието по керамика:

изпичане с глазура и бои

8.00 лв.
5         Детска програма „Приключения в музея ”  
− участие на дете 10.00 лв.
– За семейство с повече от 2 деца (за дете) 5.00 лв.
6         Посетителски център „Поморийско езеро“

 

 
 –    за възрастен 4.00 лв.
 –    за учащ 2.00 лв.
 –    семеен билет (двама възрастни + две деца) 10.00 лв.
 –    комбиниран билет мс и пц – възрастен 6.00 лв.
 –    комбиниран билет мс и пц – деца 3.00 лв.
–             деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно
7         ПЦ по Рибарство и морско дело

 

 
– За възрастен 5,00 лв.
– За учащ 2,00 лв.
– Семеен билет (двама възрастни + две деца) 12,00 лв.
– Деца до 7 г. и хора с увреждания безплатно

Чл.68 /изм. с Решение №201/30.05.2024г./  Пакетните цени за туристи при посещение на: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница; Посетителски център „Поморийско езеро“, са както следва:

 1. за посещение на 4 обекта: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница и ПЦ „Поморийско езеро“

 

 
– за възрастни 18.00 лв
– за учащи и пенсионери 7.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 36.00 лв.
– деца до 7 години и хора с увреждания безплатно
 1. за посещение на 3 обекта: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница или ПЦ „Поморийско езеро“

 

 
– за възрастни 12.00 лв
– за учащи и пенсионери 5.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 28.00 лв.
– деца до 7 години и хора с увреждания безплатно
 1. за посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и Музей на солта
 
– за възрастни 8.00 лв
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00лв.
– деца до 7 години и хора с увреждания безплатно
 1. за посещение на 2 обекта : Музей на солта и Куполна гробница

 

 
– за възрастни 8.00 лв
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00 лв.
– деца до 7 години и хора с увреждания безплатно
 1. за посещение на 2 обекта : Общински исторически музей и Куполна гробница
 
– за възрастни 9.00 лв.
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00 лв.
– деца до 7 години и хора с увреждания безплатно
 1. за посещение 2 обекта: ПЦ „Поморийско езеро“ и Музей на солта
 
– за възрастни 6.00 лв
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00 лв.
– деца до 7 години и хора с увреждания безплатно
 1. за посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и ПЦ по Рибарство и морско дело
 
– за възрастни 9.00 лв
– за учащи и пенсионери 3.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 18.00 лв.
– деца до 7 години и хора с увреждания безплатно
Семеен билет 2 два обекта по избор  (включва двама възрастни + две деца) 18.00 лв.
 1. за посещение на 5 обекта: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница; ПЦ „Поморийско езеро и и ПЦ по Рибарство и морско дело
 
– за възрастни 20.00 лв
– за учащи и пенсионери 8.00 лв.
– семеен билет – – включва двама възрастни + две деца 40.00 лв.
– деца до 7 години и хора с увреждания безплатно
 1. за групово посещение на Общински исторически музей / група над 10 души/
 
– за възрастни 4.00 лв
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
 1. за групово посещение на Куполна гробница / група над 15 души/
 
– за възрастни 4.00 лв
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
 1. за групово посещение на Музей на солта / група над 15 души/
 
– за възрастни 2.00 лв
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
 1. за групово посещение на 10 души ПЦ „Поморийско езеро“
 
– за възрастни 2.00 лв
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.
 1. за групово посещение на ПЦ по Рибарство и морско дело /над 10 души/
 
– за възрастни 4.00 лв
– за учащи и пенсионери 1.00 лв.

Чл.69 При сключване на договор за посещение на музеен обект се заплаща такса:

–        За възрастни 2.00лв.
–        За учащи и пенсионери 1.00лв.

Чл.70 /изм. с Решение №201/30.05.2024г./Такса за беседи се заплаща, както следва:

1. Кратка беседа 10.00 лв.
2. Стандартна беседа на български език в 1 обект / за групи до 5 души/          10.00 лв.
3. Стандартна беседа на български език в 1 обект / за групи над 5 души/          20.00 лв.
4. Тематична след предварителна заявка 20.00 лв.
5. Беседа на руски език за Общински исторически музей – след предварителна заявка /предлага се през летния сезон/ 25.00 лв.
6. Беседа на български език в ПЦ „Поморийско езеро“/ за групи  над 10 души/ 12.00 лв.
7. Беседа на български език в ПЦ „Поморийско езеро“/ за групи    над 10 души /след предварителна заявка от туристическа фирма/            6.00 лв.

Чл.71 За заснемане на музейни експозиции се заплащат следните такси:

1. За любителско видео и фото заснемане 5.00лв.
2. За професионално заснемане 100.00лв.

Чл.72 За наем на зала в Общински исторически музей се заплащат следните такси:

1.Еднократно ползване на зала в музея 50.00лв.
2.Зала за изложба – на ден 10.00лв.

Чл.73 За извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати се заплащат следните такси:

1. За заверяване на препис и препис извлечение на документи от основния, обменния и научно – спомагателния фонд на музея 5.00лв. за първа страница и

2.00лв. за всяка следваща страница

2. За извършване на експертна справка вкл. справка за наличието на документи и културни ценности в основния, обменния и научно – спомагателния фонд на музея:
–        за устна справка 7.00лв.
–        за писмена справка 10.00лв.
–        за предоставяне на изображения на културни ценности от фонда и експозицията на музея и територията на неговото регионално действие с цел, която не е научна 50.00лв.
3. За издаване на удостоверение или справка за идентификация на движими вещи като предмет на културни ценности:
–        за една движима културна ценност; 15.00лв.
–        за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети; 50.00лв.

 

–        за колекция от движими културни ценности 100.00лв.
4. За издаване на удостоверение или справка за статута на паметник на културата:  

 

–        за срок от 7 дни 10.00лв.
–        за срок от 24 часа 30.00лв.
5. За предоставяне на писмена информация относно регистрация и опазване на недвижими културни ценности на територията на Община Поморие 10.00лв. за всяка страница

Чл.74 /отм. с Решение №201/30.05.2024г./

Чл.75 Всички такси за услуги предоставяни от общински музеи са освободени от начисляване на ДДС.

РАЗДЕЛ ІV

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ДЕЧКО СТОЕВ”

Чл.76 За услугите предоставяни от градска художествена галерия „Дечко Стоев” се заплащат следните такси:

1.  Такси за събития в Зала № 1 и Зала №2 С вкл.ДДС
–        За събитие до 2 часа 150.00лв.
–        За събитие над 2 часа 250.00лв.
2. Такси за изложби в Зала № 1 и Зала №2 С вкл.ДДС
–        За изложба до две седмици 150.00лв.
–        За изложба до 4 седмици 250.00лв.
3.  Такса вход за посещение на галерията
–        За възрастни 2.00лв.
–        За учащи и пенсионери 1.00лв.
–        За деца до 7 годишна възраст, хора с увреждания, деца от социални домове безплатно
4.  Такса вход за представителна изложба
–        За възрастни 5.00лв.
–        За учащи и пенсионери 2.00лв.
–        За деца до 7 годишна възраст, хора с увреждания, деца от социални домове безплатно

РАЗДЕЛ V
ТАКСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ  УСЛУГИ, ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И СПОРТ

Чл.77 За предоставяне на помещения за педагогически  услуги, художественотворческа дейност и спорт се заплащат следните такси:

1.Общински училища
1.1.Физкултурен салон 10.00лв./час

без вкл.ДДС

1.2.Класна стая 5.00лв./час

без вкл.ДДС

1.3.Оборудван компютърен кабинет 15.00лв./час

без вкл.ДДС

2. Общински детски градини
2.1. Физкултурен салон 10.00лв./час

без вкл.ДДС

2.2.Занималня, кабинет, фоайе 8.00лв/час

без вкл.ДДС

3. Други имоти и зали 10.00лв./час

без вкл.ДДС

РАЗДЕЛ VІ
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.78 (1) За ползване на общински спортни площадки се плащат такси съгласно следната таблица:

Спортни площадки: Светла част на деня На осветление
Футбол 30.00лв./час 40.00лв./час
Тенис на корт /01 юни – 15 септември/ 12.00лв./час 15.00лв./час
Тенис на корт /15 септември – 01 юни/ 10.00лв./час 12.00лв./час
Хандбал 10.00лв./час 12.00лв./час
Волейбол 10.00лв./час 12.00лв./час
Баскетбол 10.00лв./час 12.00лв./час
За други мероприятия 20.00лв./час

(2) За ползване на мотописта в с.Порой се плащат такси съгласно следната таблица:

1.Ползване за тренировка:
–        За лица до 10г. 10.00лв./на ден
–        За лица над 10г. 20.00лв./на ден
2.Вход за организирани състезания:
–        За възрастни 2.00лв.
–        Възрастен с лек автомобил 4.00лв.
–        За учащи и пенсионери 1.00лв.
–        За деца до 7 годишна възраст, за хора с увреждания и за деца от социални домове безплатно

РАЗДЕЛ VІІ
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧИВНА БАЗА ПОМОРИЕ

Чл.79 (1) /изм. с Решение №1110/18.04.2023г./ (1) За ползване на почивна база „Поморие” се заплащат следните такси:

1.За бунгало с две легла (с вкл. туристически данък) на нощувка

 

60,00 лв.

с вкл.ДДС

2.За бунгало с три легла  (с вкл. туристически данък) на нощувка

 

90,00 лв.

с вкл.ДДС

3.За бунгало с четири легла  (с вкл. туристически данък) на нощувка

 

110,00 лв.

с вкл.ДДС

(2) За хора с увреждания през месеците юни и септември таксата се намалява с 30 %.

РАЗДЕЛ VІІІ
ПРИСТАНИЩНИ ТАКСИ

Чл.80 (1) /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги:

Пристанищни такси и цени на услуги Цена в лв. с вкл.ДДС
1. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие заплащат кейова такса: 450.00 лв. на линеен метър
   1.1 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд заплащат годишна кейова такса 50%

от таксата по т.1

   1.2 /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие на понтон заплащат годишна такса 450.00 лв. на линеен метър
2. /изм. с Решение №167/ 25.04.2024г./ Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пристанище за обществен транспорт – Поморие заплащат годишна кейова такса 300.00 лв. на линеен метър
2.2 /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пристанище за обществен транспорт – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд заплащат годишна кейова такса 50%

от таксата по т.2

3. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Всички собственици на плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие заплащат месечна такса 3.00 лв. на  квадратен метър
3.1 /изм. с Решение №16/725.04.2024г./ Всички собственици на плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие, през месеците юни, юли август и септември заплащат месечна такса 200 % от таксата по т. 3
3.2 /нова с Решение №449/28.04.2021г./  За използване на хале за съхранение на плавателни съдове заплащат такса 3.00 лв. на линеен метър на ден
4. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ За посещение на чужди плавателни съдове на Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие се събира дневна кейова такса 3.00 лв. на линеен метър
4.1. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ За посещение на чужди плавателни съдове на Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса 50%

от таксата по т.4

4.2 /отм. с Решение №167/25.04.2024г./
4.3 /отм. с Решение №167/25.04.2024г./
5. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Собственикът на всяко плавателно средство домуващо на Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие и платило своята такса, получава пропуск за безплатен достъп.
5.1 За плавателни съдове до 10 м. получава пропуск за един автомобил;
5.2 За плавателни средства над 10 м. получава пропуски за два автомобила;
5.3 За достъп на допълнителен автомобил собствениците закупуват пропуск на цена от: 50.00 лв.
5.4 За всеки получен пропуск се внася депозит в размер на: 5.00 лв.
6. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Собственик на плавателен съд, получил разрешение от ИАМА да превозва пътници заплаща еднократно сезонна такса за периода от 01.06. до 30.09. Таксата се заплаща до 01.07. на съответната година. по 30.00 лв. на одобрено място
7. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./  За предоставяне на открита площ, находяща се в района на Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие за поставяне на колесари, стапели и други материали и съоръжения се заплаща месечна такса: 3.00 лв. на квадратен метър
7.1 /изм. с Решение №167/25.04.2024г./  За предоставяне на открита площ, находяща се в района на Рибарско пристанище – Поморие и Пристанище за обществен транспорт – Поморие за поставяне на колесари, стапели и други материали и съоръжения, през месеците, юни, юли, август и септември се заплаща месечна такса: 200 % от таксата по

т. 7

7.2 /отм. с Решение №167/ 25.04.2024г./
8. Паркиране и престой
8.1 /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ За паркиране на автомобили до 6 часа на територията на Пристанище за обществен транспорт – Поморие и Рибарско пристанище – Поморие се заплаща такса
-за леки автомобили 2.00 лв./час
– за микробуси 4.00 лв./час
8.2 /изм. с Решение №793/18.05.2022г./  За престой над 6 часа се заплаща такса на денонощие:
– за леки автомобили; 12.00 лв.
– за микробуси. 16.00 лв.
8.3 /изм. с Решение №793/18.05.2022г./ За паркиране на кемпер на Рибарско пристанище Поморие се заплаща такса на денонощие, като в тази такса не се включват разходите за ток и вода. 36.00 лв.
8.4 /изм. с Решение №793/18.05.2022г./  За паркиране на леки автомобили на територията на Рибарско пристанище Поморие за срок от един месец се заплаща такса 150.00лв.
9. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./  Собственици на плавателни съдове с колесар ползващи рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките на деня, заплащат такса 20.00 лв.
9.1 /изм. с Решение №167/25.04.2024г./  При престой на лодка с колесар и ползване на рампата един път в рамките на едно денонощие се заплаща такса 30.00 лв.
9.2 /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие, с изключение на собствениците на джетове за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса 120.00лв.
9.3 /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Собственици на джетове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса 220.00 лв.
9.4 /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Собственици на плавателни съдове, ползващи стационарния кран на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите заплащат такса в едната посока 15.00 лв.
10. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./  За ползване на площ на хелинг до Пристанище за обществен транспорт – Поморие и хелинг в кв. ”Свети Георги” за поставяне на плавателен съд се заплаща годишна такса 240.00 лв. на година
11. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./  За ползване на хелинг на Рибарско пристанище – Поморие за поставяне на плавателен съд се заплаща годишна такса 800.00 лв. на година
12. За ползване на хелинг на Рибарско пристанище – Поморие за поставяне на плавателен съд притежаващ валидно разрешение за стопански риболов се заплаща такса 180.00лв. на година
13. /изм. с Решение №793/18.05.2022г./ За ползване на люспест лед се заплаща такса 0.30 лв. на кг.
13.1 /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ За ползване на люспест лед произведен от ледогенератори на Пристанище за обществен транспорт – Поморие се заплаща такса 0.20 лв. на кг.
14. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ За направа на швартова линия от персонала на пристанището по желание на собственик на плавателно средство се заплаща еднократна такса 30.00 лв.
15. /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ Собственици на плавателни съдове желаещи да престоят на  Рибарско пристанище- Поморие в периода от 15 септември до 15 декември заплащат еднократно кейова такса 85.00 лв. на линеен метър
16. /нова с Решение №167/25.04.2024г./ За ползване на водоструйка собственост на ОП СУОИ за измиване корпуса на плавателен съд се заплаща такса   4.00 лв. на линеен метър

(2) /изм. с Решение №167/25.04.2024г./ За морски клуб, хелинги, Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие се заплаща такса отпадъци, както следва:

Видове плавателни съдове Админи- стративни разходи /лв./ Отпадъци от нефтопродукти (анекс I на МАРПОЛ 73/78) литри/лв. с вкл. ДДС Твърди отпадъци (анекс V на МАРПОЛ 73/78) кг./лв. с вкл. ДДС
До 15л. 15-50л. 50-100л. Над 100л. До 15л. 15-50л. 50-100л. Над 100л.
1. Риболовни кораби 10.00 20.00 35.00 50.00 80.00 20.00 35.00 50.00 80.00
2. Плавателни съдове осъществяващи спортно-развлекателна дейност 10.00 25.00 50.00 85.00 100.00 25.00 50.00 85.00 100.00

(3) За ползване на вода и ел. енергия се заплаща по цената на оператора.

Чл.81 На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, собствениците на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, притежаващи редовно разрешение за стопански риболов за съответната година се освобождават от заплащане на 90% от размера на таксата по чл.80 ал.1, т. 1 и 2 /заплащат 10%/.

Чл.82 (1) /изм. с Решение №167/25.04.2024г./  На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, всички собственици на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, с разрешение от Изпълнителна Агенция „Морска администрация” за превоз на пътници, домуващи в Пристанище за обществен транспорт– Поморие, се освобождават от заплащане на 88% от размера на таксата по чл.80, ал.1, т.2 /заплащат 12%/.

(2) /нова с Решение №167/25.04.2024г./ На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, собствениците на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, се освобождават от заплащане на 75 % от размера на таксата по т. 10 от Тарифата /заплащат 25 %/.

(3) /нова с Решение №167/25.04.2024г./ На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, собствениците на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, се освобождават от заплащане на  55 % от размера на таксата по т. 11 от Тарифата /заплащат 45 %/.

Чл.83 Когато собственик на плавателния съд е юридическо лице, за да се възползва от правата си по чл.81 и чл.82 е необходимо собственика и лицето, което представлява дружеството да са с постоянен адрес на територията на Община Поморие.

РАЗДЕЛ ІХ
ТАКСИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ППС

Чл.84 /изм. с Решение № 102/13.03.2024г./ За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните такси:

 

Такса транспортни дейности Цена в лв.

С вкл. ДДС

1. Режим на почасово платено паркиране на ППС

в „Зона за кратковременно платено паркиране“

1.1.На започнат час: до 2 часа

Паркинг автомат

 

1, 00 лв. / час

1.2. /изм. с Решение № 102/13.03.2024г./
На започнат час
SMS, Viber и др.
1, 20 лв. / час
 2. Режим на платено паркиране на ППС – служебен абонамент
2.1. На месец – за минимум 4 месеца   120, 00 лв.
2.2. Годишен абонамент   960, 00 лв.
2.3. депозит за конус  50, 00 лв.
3. Режим на локално платено паркиране на ППС

на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ 

3.1. На месец  30, 00 лв.
3.2. Годишен абонамент  140, 00 лв.
4. Режим на платено преференциално паркиране на ППС

на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“

4.1. /изм. с Решение № 102/13.03.2024г./
На месец – за минимум 4 месеца
 30, 00 лв.
4.2. /изм. с Решение № 102/13.03.2024г./
От 01.06. – 30.05. на следващата календарна година
180, 00 лв.
4.3. Депозит за конус 50, 00 лв.
5. Паркиране и престой в паркинг
5.1. Леки автомобили

Престой на час за периода от 01.10. – 31.05.

 1, 00 лв. / час
5.2. Леки автомобили

Престой на час за периода от 01.06. – 30.09.

 2, 00 лв. / час
5.3. Леки автомобили

Престой на денонощие за периода от 01.10. – 31.05

 8, 00 лв.
5.4. Леки автомобили

Престой на денонощие от 01.06. – 30.09.

 12, 00 лв.
5.5 Такса за месечно паркиране и престой на лек автомобил за периода 01.10. – 31.05.  72, 00 лв.
6. За принудителни административни мерки
6.1. /изм. с Решение № 102/13.03.2024г./ Преместване на ППС по чл.171, т.5, б. „Б” и б. „Г“ от ЗДвП. 60,00 лв.
6.2 /изм. с Решение № 102/13.03.2024г./
За започване на процедура по преместване на МПС по чл.171, т.5, б. „Б” и б. „Г“ от ЗДвП
30, 00 лв.
6.3 /изм. с Решение № 102/13.03.2024г./
За отговорно пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „Б” и б. „Г“ от ЗДвП на паркинг собственост на Община Поморие
Над 1 час: 2, 00 лв. / час
6.4 /изм. с Решение № 102/13.03.2024г./
Освобождаване на блокирано неправилно паркирано ППС чрез техническо средство /скоба
30, 00 лв. на денонощие
6.5 /нова с Решение № 102/13.03.2024г./ Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя общински акт за неправилното паркиране, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява както следва: – до 1 час престой – такса не се дължи ;
– над 1 час престой – по 2 лева на час ;

РАЗДЕЛ Х
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 Чл.85 За други административни услуги предоставяни от Община Поморие се заплащат такси съгласно следната таблица:

1. Удостоверения от общ характер 5.00лв.
2. Разрешително за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти – общинска собственост 20.00лв.
3. За заверка на типови договори, договори за замяна, договори за покупко-продажба, акт за общинска собственост и др.документи 3.00лв. за първа страница
–        за всяка следваща страница 2.00лв.
4. Копирни и други услуги
4.1.Спирала от Ø6 до Ø14 0.50 лв.
4.2.Спирала от Ø16 до Ø25 1.31 лв.
4.3.Картон шегрен 0.54 лв.
4.4.Опушена корица 0.70 лв.
4.5.Ламинат А4 0.84 лв.
4.6.Ламинат А3 1,44 лв.
4.7.Папки цветни 0.50 лв.
4.8.Джобове 0.08 лв.
4.9.Едностранно копиране А4 0.10 лв.
4.10.Двустранно копиране А4 0.16 лв.
4.11.Едностранно копиране А3 0.20 лв.
4.12.Двустранно копиране А3 0.26 лв.
4.13.Копиране при размер на листа до 62см 1.58 лв./л.м.
4.14.Копиране при размер на листа до 92см 2.18 лв./л.м.
4.15.Принтиране при ширина на ролката 620мм 1.30 лв./л.м.
4.16.Принтиране при ширина на ролката 914мм 1.80 лв./л.м.
4.17.Сгъване на чертежи 0.20 лв./бр.
4.18.Рязане на чертежи 0,20 лв./бр.
4.19.Подлепяне на чертежи 0.10 лв./бр.
5. Всяка молба/бланка по образец, издадена от общината 1.00лв.
6. За ползване на общинската зала в сградата на общината – на час 20.00лв.

ГЛАВА ПЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.86 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от Кмета на Общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.87 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ГЛАВА ШЕСТА
РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

 Чл.88 (1) Задълженията на физически и юридически лица за заплащане на такси се установяват с акт за установяване на частно общинско вземане – такса, издаден от кмета на общината.

(2) Не се образува производство по издаване на акт за установяване на частно общинско вземане – такса, ако дължимата такса е заплатена в пълен размер предварително или едновременно с извършване на услугата.

Чл.89 (1) Производството по издаване на акт за установяване на частно общинско вземане – такса започва с възлагане на финансова проверка по заповед на кмета на общината.

(2) Финансовите проверки се извършват от длъжностни лица от общинската администрация, упълномощени от кмета на общината.

(3) Общинските органи ал.2 могат да извършват текущи и периодични проверки за констатирането на факти и обстоятелства, свързани със задълженията на проверяващите лица за плащане на частни общински вземания и без изрично писмено възлагане при наличие на данни за нарушение на настоящата наредба.

(4) Актовете за установяване на частно общинско вземане – такса могат да бъдат издавани и въз основа на извлечения на електронния регистър за дължимите общински вземания.

Чл.90 За резултатите от извършените проверки се съставят констативни актове, придружени от доказателства събирани по реда на АПК служебно от проверяващите органи или по инициатива на проверяваните лица.

Чл.91 Въз основа на съставения констативен акт за резултатите от финансовата проверка и събраните доказателства към него, или доказателствата по чл.89, ал.4, както и направените възражения, кметът на община Поморие издава акт за установяване на частно общинско вземане-такса при спазване на разпоредбите на глава ІІ от Административно-процесуалния кодекс.

(2) Актът за установяване на частно общинско вземане подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс., а след влизането си в сила с изпълнително основание по смисъла на чл. 237, б.“Л“ от ГПК.

Чл.92 За ползвани услуги по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ се прилагат разпоредбите на чл.237, б.“В“ от ГПК.

ГЛАВА СЕДМА
РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

 Чл.93 (1) Задълженията на физически и юридически лица за заплащане на такси се установяват с акт за установяване на публично общинско вземане, издаден от кмета на общината.

(2) Не се образува производство по издаване на акт за установяване на публично общинско вземане, ако дължимата такса е заплатена в пълен размер предварително или едновременно с  извършване на услугата.

Чл.94 (1) Производството по издаване на акт за установяване на публично общинско вземане започва с възлагане на финансова проверка по заповед на кмета на общината.

(2)Финансовите проверки се извършват от длъжностни лица от общинската администрация упълномощени от кмета на общината.

(3)Общинските органи по ал. 2 могат да извършват текущи и периодични проверки за констатирането на факти и обстоятелства, свързани със задълженията на проверяващите лица за плащане на публични общински вземания и без изрично писмено възлагане при наличие на данни за нарушение на настоящата наредба.

(4)Актовете за установяване на публично общинско вземане могат да бъдат издавани и въз основа на извлечения на електронния регистър за дължимите общински вземания.

Чл.95 За започване на производство по издаване на Акт за установяване на публично общинско вземане се уведомяват заинтересованите граждани и организации, от оправомощените със заповед на кмета длъжностни лица.

Чл.96 За резултатите от извършените проверки се съставят констативни актове, придружени от доказателства, събирани по реда на АПК служебно от проверяващите органи или по инициатива на проверяваните лица.

Чл.97 (1) Въз основа на съставения констативен акт за резултатите от финансовата проверка и събраните доказателства към него, или доказателствата по чл.94, ал.4, както и направените възражения, кметът на община Поморие издава акт за установяване на публично общинско вземане при спазване на разпоредбите на глава V от Раздел І от Административно процесуалния кодекс.

(2) Актът за установяване на публично общинско вземане подлежи на обжалване по реда на АПК.

(3) Публичните общински вземания се събират от публичните изпълнители при Агенцията за държавни вземания по реда на ДОПК, освен ако в закона е предвидено друго.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • По смисъла на тази Наредба:
 1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
 2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
 3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:

а. добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ;

б. сумите, които лицата, ползващи социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, получават като възнаграждение в трудово терапевтичен процес;

в. помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи социални услуги за резидентна грижа.

д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Поморие или определени от него длъжностни лица.
 • 3. Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
 • 4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 година.
 • 5. Тази наредба отменя: Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Поморие, приета от Общински съвет Поморие на третото заседание, проведено на 05.03.2003г., с Решение № 426 по Протокол № 3/05.03.2003г., изм. с Решение № 92/22.04.2004г., изм. с Решение № 108/22.04.2004г., изм. с Решение № 112/04.06.2004г. и № 113/04.06.2004г.,  изм. с Решение № 219/22.12.2004г. изм. с Решение № 286/29.04.2005г., изм. с Решение № 308/01.06.2005г., изм. с Решение № 411/26.10.2005г., изм. с Решение № 418/29.11.2005г., изм. с Решение № 434/29.11.2005г., изм. с Решение № 446/28.12.2005г. изм. с Решение 492/ 27.02.2006 г., изм. с Решение № 525/02.03.2006 г., изм.с Решение № 535/27.04.2006 г., изм. с Решение № 704/14.12.2006 г. изм. с Решение № 728/30.01.2007г., изм. с Решение № 793/21.03.2007г., изм. с Решение № 126/28.02.2008г., изм. с Решение № 134/28.03.2008г. изм. с Решение № 147/28.03.2008г.,  изм. с  Решение № 161/07.04.2008г., изм. с Решение № 209/13.06.2008г., изм. с Решение № 264/18.07.2008г., изм. с Решение № 414/30.01.2009г., изм. с Решение № 603/28.07.2009г., изм. с Решение № 742/28.04.2010г., изм. с Решение № 894/17.12.2010г., изм. с Решение № 925/28.01.2011г. , изм. с Решение № 25/22.12.2011г, изм. с Решение № 26/22.12.2011г.., изм. с Решение №236/28.06.2012г., изм. с Решение № 404/20.12.2012г., изм. с Решение № 505/28.02.3013г., изм. с Решение 574/25.04.2013г., изм. с Решение № 646/21.06.2013г., изм. с Решение № 735/26.07.2013г., изм. с Решение № 840/21.12.2013г. . и влиза в  сила от  01.01.2014г., изм. с Решение № 891/31.01.2014г., изм. с Решение № 22/22.12.2015г., изм. с Решение № 443/31.01.2017г. и влиза в сила от 01.01.2017г., изм. с Решение № 618/29.08.2017г., изм. с Решение № 991/28.12.2018г. и влиза в сила от 01.01.2019г., изм. с Решение №1036/28.02.2019 г., изм. с Решение №18 / 20.12.2019г., изм. с Решение №50/06.02.2020г., изм. с Решение №129/29.04.2020г. и приетите Тарифи към нея: Тарифа №1, приета с Решение №1237/21.08.2019г.; Тарифа №2, приета с Решение №426/05.03.2003г.; Тарифа №3, приета с Решение №312/27.09.2016г.; Тарифа №4, приета с Решение № 208/28.04.2016г. и Тарифа №5, приета с Решение №354/26.10.2016г.
 • 6. Наредбата е приета с Решение №312/10.12.2020г. на Общински съвет – Поморие, протокол №15 от 10.12.2020 година. изм. с Решение № 449/28.04.2021г., изм. с Решение №553/30.07.2021г., изм. с Решение №684/21.12.2021г. и влиза в сила от 01.01.2022г.,  изм. с Решение №685/21.12.2021г. влиза в сила от влизането в сила на Решението – 05.01.2022г., изм. с Решение №781/19.04.2022г., изм. с Решение №770/19.04.2022г. изм. влизат в сила от 01.04.2022г., изм. с Решение №777/19.04.2022г., изм. с Решение №793/18.05.2022г., изм. с Решение №797/26.05.2022г., изм. с Решение №838/30.06.2022г. – настоящите изменения и допълнения да се считат в сила от 01.07.2022г., изм. с Решение №978/20.12.2022г., изм. с Решение №1069/28.02.2023г., изм. с Решение №1074/07.03.2023г., изм. с Решение №1078/07.03.2023г.-измененията по това Решение да се считат в сила от 01.01.2023г., изм. с Решение №1110/18.04.2023г., изм. с Решение № 325/27.03.2023г. на Административен съд – Бургас; изм. с Решение № 99/13.03.2024г., изм. с Решение № 103/13.03.2024г., изм. с Решение №167/25.04.2024г., изм. с Решение №201/30.05.2024г.  

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf НАРЕДБА №11 изм. с Реш. №201 от 30.05.2024г. 814 KB 12
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors