четвъртък 14 октомври 2021 година 16:53 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

 НАРЕДБА № 10

 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Р а з д е л   I

Общи положения

            Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества по Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и в сдружения с нестопанска цел по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

            Чл. 2. Общински съвет упражнява правата на собственост пряко или чрез Кмета на Общината, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и настоящата наредба.

            Чл. 3. С настоящата се определят:

 1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;

 1. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;

 1. участието на общината в други търговски дружества;

 1. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

 1. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото;

 1. редът за определяне на представители на общината в органите за управление и контрол на търговските дружества, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

 1. изисквания към състава на органите за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие;

 1. участие на общината в граждански дружества по ЗЗД и сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ;

 1. регистър на търговските дружества, на гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел.

Р а з д е л   II

Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско участие в капитала

            Чл. 4. /1Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват по решение на Общинският съвет при реда и по условията на Търговския закон.

            /2/ Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на Общински съвет по реда предвиден в Търговския закон;

            Чл. 5. Дружествата могат да бъдат:

 1. ЕООД;

 1. ЕАД;

 1. търговски дружества, в които Общината да притежава част от дяловете – ООД;

 1. търговски дружества, в които Общината да притежава част от акциите – АД;

 1. търговски дружества, в които едноличните търговски дружества на общината имат участие в капитала на други търговски дружества /пълно или частично/;

 1. по изключение, Общината може да участва и в други търговски дружества, определени в Търговския закон, стига тя да не е неограничено отговорен съдружник.

            Чл. 6. /1/ В дружествата по чл.5 т.1, т.2 и т.5 /при пълно участие/ Общината е едноличен собственик на капитала.

            /2/ В дружествата по чл.5 т.3, т.4 и т.6, Общината е собственик на капитала.  

            Чл. 7. /1/ Преобразуването на общински предприятия в еднолични търговски дружества с общинско участие се извършва с решение на Общинския съвет.

            /2/ При преобразуването на общинските предприятия в еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала на новоучредените дружества се включват всички дълготрайни активи на предприятието по баланса към датата на преобразуване.

            Чл. 8. Преобразуването на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност в общинско еднолично акционерно дружество и обратно се извършва по решение на Общинския съвет и съгласно правилата, предвидени в Търговския закон.

            Чл. 9. Прекратяването на едноличните търговски дружества с общинско участие се извършва с решение на Общинския съвет.

Р а з д е л  ІІІ

Органи на управление и контрол на търговските дружества с общинско участие

            Чл. 10. /1/ Органи на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност са :

 1. Едноличният собственик на капитала;

 1. Управителят, назначен след провеждане на конкурс, а при дружества по чл.5 т.5 /при пълно участие/, управителя на дружеството едноличен собственик на капитала.

            /2/ Органи на общинските еднолични акционерни дружества са:

 1.   Едноличният собственик на капитала;

 1. Съветът на директорите /едностепенна система на управление/ или надзорният и управителният съвет /двустепенна  система на управление/.

            Чл. 11. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско участие в рамките на неговите правомощия, установени в съответните закони и уредени в тази Наредба, и определя конкретните правомощия на Кмета.

            Чл. 12. Кметът, в рамките на делегираните му по настоящата Наредба права на управление и разпореждане, издава заповеди.

            Чл. 13. В търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, представителите на общината в общото събрание на съдружниците или акционерите се избират от Общинския съвет.

            Чл. 14.  Органите на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, и техните правомощия се формират при условията и по реда на Търговския закон и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества.

Р а з д е л   ІV

Правомощия на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие

            Чл. 15. /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност:

 1. образува, преобразува и прекратява дружеството;

 1. изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството;

 1. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването;

 1. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;

 1. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;

 1. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти – собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;

 1. взема решения за разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;

 1. взема решения за допълнителни парични вноски;

 1. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;

 1. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

 1. освобождава от отговорност управителя;

 1. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на  печалбата и за изплащане на дивиденти;

 1. решение за участие в капитала на други търговски дружества;

 1. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

 1. дава съгласие за закупуване на ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.

            /2/ Кметът на общината упражнява следните определени му от Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност:

 1. назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.32 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл, както и при новообразувано или преобразувано ЕООД;

 1.  назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, определя, а при необходимост и удължава срока на ликвидацията;

 1. сключва договора за управление с управителя, както и договора за управление с управителя на търговски дружества, в които едноличните търговски дружества на общината имат еднолично/ пълно участие в капитала на други търговски дружества;

 1. сключва договор за ликвидация с ликвидатора;

 1. предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община Поморие в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;

 1. дава съгласие за закупуване на ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година  е до 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.

            Чл. 16.  Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност:

 1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата наредба, решенията на общински съвет;

 1. представлява дружеството;

 1. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

 1. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

            Чл. 17. /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества:

 1.  учредява, преобразува и прекратява дружеството;

 1.  изменя и допълва устава на дружеството;

 1.  взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването;

 1.  взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;

 1. решава издаването на облигации;

 1. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти – собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;

 1. взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;

 1. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размерът на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;

 1. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;

 1. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;

 1. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

 1. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

 1. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите или надзорния и управителния съвет.

            /2/ Кметът на общината упражнява следните, определени му от Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества:

 1. назначава временен съвет на директорите /при едностепенна система на управление/ или временен надзорен съвет и управителен съвет /при двустепенна система на управление/ до провеждането на конкурс по чл.32 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите или надзорния съвет е прекратен предсрочно или е изтекъл срокът им и сключва договори с тях, както и при новоучредено или преобразувано ЕАД;

 1.  взема решения за предявяване на иск срещу членовете на съвета на директорите или срещу членовете на надзорния и управителния съвет и назначава представители за водене на процес;

 1. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, определя срока за ликвидация както и при необходимост удължава същия;

 1. сключва договори с ликвидатора;

 1. предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община Поморие в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество.

            Чл. 18. /1/ Съветът на Директорите (при едностепенна система на управление):

 1. представлява дружеството;

 1. възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;

 1. одобрява щатното разписание на дружеството;

 1. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, респ. на Кмета на Общината.

            /2/ Надзорния съвет (при двустепенна система на управление):

 1.  избира членове на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;

 1.  представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;

 1. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, респ. на Кмета на Общината.

            /3/ Управителният съвет (при двустепенна система на управление):

 1.  управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет;

 1. решава всички въпроси, които не са  от изключителна компетентност на Общински съвет, респ. на Кмета на Общината и на Надзорния съвет.

            Чл.19. В еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

            Чл. 20. Учредителните актове или уставите на едноличните търговски дружества с общинско участие се приемат от Общински съвет и се подписват от Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет.

Р а з д е л   V

Особени правила при сключване на някои видове договори

 

            Чл. 21. /1/ В капитала на търговски дружества могат да се апортират движими вещи и недвижими имоти –частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на общински съвет.

            /2/ Оценката на имотите и вещите по ал.1 се извършва по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон.

            /3/ В случаите на § 10, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, оценката на имотите и вещите се извършва от лицензиран от Агенцията по приватизация оценител, определен със Заповед на Кмета на Общината.

            Чл. 22 /1/ Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

            /2/ Решението за провеждане на публичния търг или публичния конкурс за отдаване под наем се взема от Управителя на едноличното общинско дружество с ограничена отговорност, съответно от Съвета на директорите /при едностепенна система на управление/ или Управителния съвет /при двустепенна система на управление/ на едноличното общинско акционерно дружество и след съгласието на Кмета на Общината до 5 години, а над 5 години с решение на Общински съвет. Същите органи упражняват посочените в Наредбата на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество правомощия на Кмета по отношение на провеждането на търга или конкурса.

            /3/ Разпореждане с ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година, се извършва след решение на Общинския съвет.

            /4/ Ал.1 не се прилага при сключване на договори с държавни или общински предприятия или учреждения.

            /5Отдаването под наем на недвижими имоти или части от такива имоти между търговски дружества, в които Община Поморие е едноличен собственик на капитала, става по цени 10 на сто от определените от Общинския съвет базисни цени за отдаване под наем на общинско имущество.

            /6/ Цените по договорите за наем, сключени по реда и условията на ал.1, не могат да бъдат по-ниски от базисните наемни цени, утвърдени и актуализирани с решение на Общински съвет Поморие.

            /7/ Общински съвет дава право на управителите на фирми със 100 % общинско участие, с предоставени за стопанисване и управление  и заведени в счетоводния баланс на дружествата жилища, да подписват договори за отдаване под наем на общински жилищен имот с наематели, след издаване на заповед за настаняване от Кмета на Община Поморие.

            Чл. 23. Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.

Р а з д е л  VI

Задължения на представителите на общината в търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник

            Чл. 24. В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, представителите по чл.13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи:

 1. изменяне и допълване на дружествения договор;

 1. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял;

 1. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

 1. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

 1. решение за допълнителни парични вноски;

 1. решение за участие в капитала на други търговски дружества;

 1. обезпечения в полза на трети лица;

 1. сключване на договори за кредитиране на трети лица;

 1. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

 1. преобразуване и прекратяване на дружеството.

            Чл. 25. В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, представителите по чл.13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Кмета на Община Поморие, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи:

 1. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалби и изплащането на дивиденти;

 1. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

 1. решение за откриване и закриване на клонове.

            Чл. 26. В акционерните търговски дружества, в които общината е акционер, представителите по чл.13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на акционерите само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи:

 1. изменяне или допълване на устава на дружеството;

 1. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

 1. преобразуване и прекратяване на дружеството;

 1. обезпечения в полза на трето лице;

 1. сключване на договори за кредитиране на трети лица;

 1. даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;

 1. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

 1. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт – счетоводителя, разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденти;

 1. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

 1. освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния съвет, на Управителния съвет.

            Чл. 27. В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, както и в акционерните търговски дружества, в които общината е акционер, представителите по чл.13 от Наредбата:

 1. предлагат за одобрение от Общински съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление;

 1. са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено дейността си пред Общински съвет, както и да информират в три дневен срок Председателя на Общински съвет и Кмета за предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от протоколите на заседанията;

 1. при неизпълнение на задълженията по т.2 Общински съвет може да смени представителя на Общината по чл.13 от Наредбата.

Р а з д е л VII

Състав на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие

            Чл. 28. /1/ Управители на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица, които не са регистрирани като търговци по ТЗ.

            /2/ Членове на съвета на директорите на общинските еднолични акционерни дружества, съответно на надзорния или управителния съвет, могат да бъдат както физически лица, така и търговски дружества, кооперации /с изключение на ЖСК/ или юридически лица с нестопанска цел. Юридическите лица се представляват в управителните органи от законните си представители или други изрично и писмено упълномощени от тях физически лица.

            Чл. 29. Не могат да бъдат управители на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност физически лица, които:

 1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки;

 1. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества;

 1. заемат длъжност в управителни органи на други търговски дружества;

 1. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;

 1. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност – ако са останали неудовлетворени кредитори;

 1. са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители;

 1. работят по трудов договор.

           Чл. 30. Не могат да бъдат членове на съвета на директорите, надзорните и управителните съвети, физически и юридически лица,  които:

 1.  от свое или от чуждо име извършват конкурентни на дружеството търговски сделки;

 1. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества;

 1. участват като съдружници или акционери в търговски дружества с конкурентна на дружеството търговска дейност;

 1.  са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;

 1.  са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

 1.  са съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително на член на управителен орган;

 1.  са управители или членове на управителни органи на друго дружество;

 1.  са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители.

 

Р а з д е л  VІІІ

Възлагане на управлението на  търговски дружества с общинско участие

            Чл. 31. /1/ Управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие се възлага с договори за управление, сключени между Кмета на общината и съответния управител, членове на съвета на директорите или надзорен съвет, като контролът върху изпълнението им се упражнява от Кмета.

            /2/ Възлагането на управлението на търговски дружества, в които Общината е съдружник или акционер, става с договор за управление при условията и по реда на Търговския закон.

            /3/ Контролът за изпълнението на учредителния акт/дружествения договор и контролът за опазване имуществото на търговските дружества с общинско участие, се осъществява от Общински съвет.

            Чл. 32 /1/ Управлението се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет.

            /2/ Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато Кметът на общината назначава временен управител, временен съвет на директорите или надзорен съвет.

            /3/ В тримесечен срок от назначаването на временния управител, съответно на временния съвет на директорите или надзорен съвет, се обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество.

            ­/4/ Управлението на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения и Закона за лечебните заведения. Избраният по този ред управител има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията по утвърден график на лечебното заведение до три часа дневно, без право на допълнителни часове от РЗОК. Графикът се изготвя съгласно Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение.

            /5/ Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. Това изключение не важи за новоизбрания управител на лечебно заведение.

            Чл. 33. Договорите за управление се сключват за срок не по-дълъг от четири години.  

            Чл. 34. Договорите за управление уреждат:

            1.задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, съответно на членовете на съвета на директорите или надзорния съвет, както и начина на взаимодействието им с другите органи на дружеството;

 1. размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя, съответно на членовете на съвета на директорите или надзорния съвет;

            3.отговорността на страните при неизпълнение на задълженията;

            4.основанията за прекратяване.

            Чл. 34а. /1/ Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие, се задължават да изготвят ежегодно бизнес задача на дружеството и да я представят на Общински съвет до 30 ноември. 

            /2/ Бизнес задачата по ал.1 следва да е изготвена в съответствие с бизнес плана/програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала, вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.  

            Чл.34б. /1/ Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие, са длъжни в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, да представят на Кмета писмен отчет за резултатите от изпълнението на бизнес задачата на дружеството.

            /2/ Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие, са длъжни в срок до 10 март да представят на Кмета и на Общински съвет годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.

            Чл.34в.  Кметът на Общината може да възлага на общинското звено за одит извършването на одит на едноличните търговски дружества с общинско участие и тези с над 50% общинско участие в капитала. Резултатите от одита се представят за сведение на Общински съвет, след приключване на проверката.

            Чл. 35. /1/ Кметът на общината назначава ликвидатори и сключва договори с назначените ликвидатори на едноличните търговски дружества с общинско участие, в които се посочват задълженията на ликвидатора, срока, в който следва да завърши ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.

            /2/ При незавършване на ликвидацията в срок договорът с ликвидатора може да бъде удължен от Кмета.

            Чл. 36. Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

 1. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества;

 1. са управители или членове на управителни органи на други дружества;

 1. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално- отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;

 1. са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители;

 1. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност – ако са останали неудовлетворени кредитори.

Р а з д е л  ІХ

Ред за участие на Общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите

            Чл. 37. За осъществяване на стопанска дейност Общината може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

            Чл. 38. С договора за дружество, Общината съвместно с друго лице или лица се съгласява/т да обединят своите усилия за постигането на една обща цел.

            Чл. 39. /1/ Решения за участие на Общината като съдружник в гражданско дружество, както и прекратяването на участието, при участие на Общината с парична сума до 20 000 лева се взема от Кмета на Общината.

            /2/ При участие на общината с парична сума над 20 000 лева, както и при участие със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в гражданското дружество се взема от Общински съвет Поморие.

            Чл. 40 /1/ Общински съвет Поморие определя представителя на Общината в гражданското дружество при условията на ал.2 на чл.39;

            /2/ Кмета на Община Поморие определя представителя на Общината в граждански дружества по ал.1 на чл.39.

            Чл. 41. /1/ Лицето по чл.40 има правата и задълженията дадени от закона и дружествения договор на съдружника в сдружението.

            /2/ В дружествения договор се определят случаите в които решенията относно работите на дружеството се вземат от общински съвет, респ. От Кмета на Общината.

            Чл. 42. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 357 – чл. 362 от Закона за задълженията и договорите.

Р а з д е л  Х

Ред за участие на Общината в сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ

            Чл. 43./1/ Общината може да участва в сдружения с нестопанска цел и да осъществява стопанска дейност чрез тях.

            /2/ Сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината, могат да осъществяват дейност само в обществена полза. 

            Чл. 44. Общински съвет взема решение:

 1. за участие на общината в сдружение с нестопанска цел;

 1. за прекратяване на членството на общината в сдружение с нестопанска цел.

            Чл. 45. Решението за участие на Общината в сдружение с нестопанска цел и за образуване на сдружение с нестопанска цел съдържа:

 1. съгласие за участие на общината в сдружението, определяне на представител на общината в общото събрание, както и предложения за представител на общината в органите на управление и контрол;

 1. при образуване на сдружение с нестопанска цел – седалището и адреса на управление, наименование, цели и средства за постигане, предмет на дейност, както и утвърждава устава на сдружението; представителя на общината в органите на управление и контрол на сдружението, ако съответно бъде избран от общото събрание, както и представителя на общината в общото събрание.

            Чл. 46. /1/ Представителят на общината в общото събрание дава мнения становища и гласува, след решение на Общински съвет Поморие в следните случаи:

 1. изменя и допълва устава;

 1. приема и изключва членове;

 1. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

 1. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

 1. взема и други решения, предвидени в устава.

            /2/ Представителят на общината в общото събрание дава мнения становища и гласува, след решение на Кмета в следните случаи:

 1. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

 1. взема решение за откриване и закриване на клонове;

 1. взема решение за участие в други организации;

 1. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

 1. приема отчета за дейността на управителния съвет;

 1. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

 1. приема други вътрешни актове;

 1. приема бюджета на сдружението.

            Чл. 47. Представителят на Общината в Общото събрание информира Общински съвет и Кмета на Общината за дейността на сдружението най – малко два пъти годишно.

            Чл. 48. За неуредените в настоящия раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на сдружението.

Раздел XІ

Публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината

            Чл. 49. /1/ В общината се създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината.

            /2/ Образците на регистрите, редът за воденето и съхранението им,  се извършва по реда на Наредба № 8 от 17.12.2009 година за утвърждаване на образците на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхранението им.

            /3/ На вписване в регистъра подлежат:

 1. Еднолични търговски дружества с общинско имущество;

 1. Смесени търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник;

 1. Гражданските сдружения в които общината е съдружник;

 1. Сдружения с нестопанска цел в които общината участва.

            /4/  Регистърът на предприятията, създадени с общинско имущество, предприятията с общинско участие, сдруженията с нестопанска цел, в които Общината участва и гражданските сдружения, в които Общината е съдружник, е публичен.

            Чл. 50. Регистърът на предприятията, създадени с общинско имущество, предприятията с общинско участие, сдруженията с нестопанска цел, в които Общината участва и гражданските сдружения, в които Общината е съдружник, се води съгласно изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009 година за утвърждаване на образците на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхранението им.

            Чл. 51. /1/ Вписването в регистъра се извършва от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината.

            /2/ Длъжностното лице по ал.1 извършва вписване в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства.

            /3/  Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

            Чл. 52. Органите на управление на едноличните търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат в Общината преписи от издадени от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване регистъра на търговските дружества и на предприятията с общинско участие в 7 /седем/ дневен срок от издаването им.

Заключителни разпоредби

 •  1. Настоящата наредба се приема с Решение № 1099/29.03.2019г.   на Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост.
 • 2. Настоящата Наредба отменя Наредба №10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приета с решение №576/26.05.2006г. на Общински съвет Поморие.ю
 • 3.  Договорите за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество, сключени преди влизането в сила на настоящата Наредба №10 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, запазват правното си действие до изтичане срока на съответните договори.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ПОМОРИЕ 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба № 10 285 KB 119

Свързани статии