Наредба № 10

за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящата наредба се определят:
1. редът за образуване, преобразуване и прекратяване на публични предприятия – еднолични търговски дружества, както и упражняването на собственост на Общината върху дялове или акции в търговски дружества;
2. политиката за участието на Общината в публичните предприятия с общинско участие в капитала;
3. управлението на общинските публични предприятия и търговските дружества, в които Общината има участие в капитала – компетентността на органите за управление и контрол на публичните предприятия с общинско участие в капитала и изискванията към тях; правилата за сключване на някои видове сделки; за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото;
4. задълженията на представителите на Общината в публичните предприятия и търговските дружества, в които Общината е съдружник или акционер; редът и изискванията за определяне на представители на Общината в органите за управление и контрол на търговските дружества с общинско участие в капитала, техните права и задължения, отговорността при неизпълнение на задълженията;
5. редът за възлагане на управление и определяне на възнаграждението на членовете на управителни и контролни органи на публични предприятия; редът и изискванията за възлагането на управлението и контрола на търговските дружества с общинско участие в капитала – публични предприятия, съдържанието на договорите, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
6. процедурата за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия;
7. счетоводство, одит и публично оповестяване на публичните предприятия с общинско участие в капитала;
8. участието на Общината в граждански дружества по ЗЗД и в сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ;
9. създаването и поддържането на публични електронни регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва Общината.
Чл. 2. (1) Търговски дружества, в които Общината е едноличен собственик на капитала, са дружествата публични предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества.
(2) Търговските дружества, в които Общината има участие в капитала са:
1. дружество с ограничена отговорност (ООД) – дружества, в които Общината притежава част от дяловете;
2. акционерно дружество (АД) – дружества, в които Общината притежава част от акциите;
(3) Търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала могат да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост при равни условия с другите стопански субекти и не се допускат злоупотреби с монополно или господстващо положение или нелоялна конкуренция.
(4) Общината може да участва и в други търговски дружества, определени в Търговския закон, стига тя да не е неограничено отговорен съдружник и отговорността й не може да надвишава размера на дяловото й участие.
Чл. 3. (1) Общинският съвет упражнява правото на собственост на Общината в търговските дружества с общинско участие в капитала при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и съответното приложимо законодателство.
(2) Правата на собственост на Общината в общинските публични предприятия се упражняват от Общински съвет – Поморие при спазване на принципите на местното самоуправление.
(3) Общината упражнява правата си на собственост в общинските публични предприятия при спазване на принципите:
1. всички съдружници и акционери се третират еднакво;
2. упражняването на правата на Общината в публичните предприятия се извършва по прозрачен и отчетен начин;
3. Общината действа като информиран и активен собственик;
4. Общината позволява на публичните предприятия да разполагат с оперативна самостоятелност за постигане на определените цели и се въздържа от намеса в оперативното управление на предприятията;
5. когато публичните предприятия съчетават икономически дейности и дейности в изпълнение на цели на публичната политика, се поддържат високи стандарти на прозрачност и оповестяване на приходите и разходите, относими към съответната област на дейност;
6. достъпът на публичните предприятия до дългово и капиталово финансиране на икономическите им дейности се извършва при пазарни условия;
7. членовете на органите за управление и контрол в публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол.

ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Чл. 4. (1) Общинският съвет разработва и приема политика за участието на Общината в общинските публични предприятия, която съдържа:
1. обосновката на собствеността на Общината в публичните предприятия;
2. целите, които Общината си поставя като собственик в публичните предприятия;
3. ролята на Общината в ръководенето на публичните предприятия;
4. показателите за изпълнението на политиката;
5. ролята и отговорностите на Общинския съвет като упражняващ правата на Общината в общинските публични предприятия, както и на други общински структури, участващи в осъществяване на политиката.
(2) Политиката се публикува на интернет страниците на Общината.
Чл. 5. В обосновката на причините Общината да притежава участие в публичните предприятия се включва:
1. информацията за публичните предприятия, в които Общината участва;
2. причините, поради които Общината участва в публичните предприятия;
3. информация за очакваното развитие на публичните предприятия.
Чл. 6. (1) Целите, които Общината си поставя с участието си в публичните предприятия, могат да бъдат: дългосрочни и средносрочни за всяко конкретно предприятие, финансови и нефинансови.
(2) В Политиката общите цели с дългосрочен характер се определят в съответствие с обосновката за общинската собственост, информацията за начина, по който се упражняват правата на общината в публичните предприятия, основните функции, ролята и отговорностите на всички общински институции, участващи в нейното изпълнение, както и очакваните резултати,
(3) Средносрочните цели са за един бизнес цикъл от 3 до 5 години – за всяко конкретно предприятие. Те се одобряват от Общинския съвет в съответствие с одобрената Политика за участие на Общината в публичните предприятия.
(4) Очакваните резултати представляват предварително заложени в политиката показатели, които позволяват да се измери степента на постигане на всяка от целите.
Чл. 7. За всяка една от целите (дългосрочни и средносрочни) се залагат ключови показатели за изпълнение, които следва да са:
1. относими към определените цели;
2. ясни, специфични и измерими – да имат базова стойност, целева стойност и ясно определен източник на данни, даващ информация за изпълнението на годишна база и като краен резултат;
3. достоверни и сравними.
Чл. 8 . (1) Политиката се актуализира от Общинския съвет периодично:
1. поне веднъж на всеки четири години;
2. когато установи изменение на икономическите условия или други обстоятелства, налагащи промяна в подхода на общината като собственик в публичните предприятия.
(2) Актуализацията се изготвя въз основа на извършените годишни прегледи на действащата политика.
(3) При разработването и актуализирането на Политиката за участието на общината в публичните предприятия, Общинският съвет може да провежда обществени консултации.
Чл. 9. (1) Общинският съвет приема годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на публичните предприятия с общинско участие в капитала и го публикува на своята интернет страница в срок до 31 октомври на следващата година.
(2) Докладът включва информация най-малко за:
1. общинския портфейл в публичните предприятия (обща стойност и структура);
2. изпълнението на политиката за участието на общината в публичните предприятия през отчетния период;
3. финансовото и оперативно състояние на предприятията в края на отчетния период;
4. представянето на публичните предприятия и изпълнението на заложените стратегически цели и планирани резултати;
5. оценка за степента на съответствие на дейността на публичните предприятия с приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване;
6. състава на органите за управление и контрол, техните възнаграждения и извършените промени в тях.
(3) Проектът на обобщен доклад се изготвя от комисия, определена със заповед на кмета на общината, със съдействието на публичните предприятия с общинско участие в капитала, които предоставят необходимата информация. В състава на комисията се включват специалисти, компетентни по въпросите, определени в ал. 2.
Чл. 10. (1) Органите на управление на публичните предприятия – едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала изготвят бизнес план на дружеството за следващата година, който съдържа най-малко следната информация:
1. състояние на дружеството – анализ на активите и пасивите, приходите и разходите, паричните потоци, човешките ресурси и други;
2. средносрочните цели;
3 организационни и финансови мероприятия за постигане на целите и намеренията -необходими ресурси, инвестиционни разходи, в т. ч. със собствени средства;
4 очаквани резултати – приходи от оперативна дейност, печалба или намаляване на загуба задължения, в т. ч. към финансови предприятия и други дългове.
(2) Бизнес планът следва да е изготвен в съответствие с бизнес програмата за срока на управление.
(3) Проектът на бизнес плана се публикува на официалната интернет страница на дружеството и се представя до 31-ви март в Общинския съвет, на комисията по чл. 9, ал. 3 и на заместник-кметовете, в чието направление попада дейността на дружеството, като се приема от Общинския съвет най – кьсно с приемането на годишния финансов отчет на дружеството.
(4) При необходимост органите на управление могат да предложат на Общинския съвет да приеме изменение и допълнение на приетия бизнес план.
Чл. 11. (1) Органите на управление на публичните предприятия – едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие и до 25 април на следващата година представят в Общински съвет, на комисията по чл. 9, ал. 3 и на заместник-кметовете, в чието направление попада дейността на дружеството, тримесечни и годишни финансови отчети, писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната информация:
1. анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството;
2. анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес плана по показателите, заложени в него;
3. изпълнение на мероприятията, включени в бизнес плана, съответно етапа на изпълнение;
4. съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване;
5. информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.
(2) В срок до 30 юни на годината, следваща отчетния период, представят одитираните и приети годишни финансови отчети, заедно с одобрените бизнес програми, както и отчети за степента на изпълнение на показателите, заложени в бизнес програмите.
Чл. 12. Годишният отчет за изпълнението на бизнес плана е елемент от годишния доклад за дейността, който се приема от Общинския съвет с приемането на годишния финансов отчет на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА
ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧАСТИЕ В ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 13. (1) Общинският съвет взема решение за образуване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, в които Общината е едноличен собственик на капитала, по реда и условията, предвидени в закон.
(2) Общинският съвет може да взема решения за създаване на акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност съвместно с други съучредители и за участие на Общината в капитала на акционерни дружества и на дружества с ограничена отговорност чрез придобиване на акции или дялове от техния капитал.
(3) След решение на Общинския съвет, Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост. Участието може да е с парична или с непарична вноска.
Чл. 14. (1) Свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти частна общинска собственост могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества след решение на Общински съвет по реда предвиден в Закона за общинска собственост.
(2) Предоставеното имущество престава да бъде общинско и става собственост на съответното дружество.
Чл. 15. Преобразуването на търговско дружество с общинско участие в капитала се извършва с решение на Общинския съвет по реда на глава шестнадесета от Търговския закон.
Чл. 16. (1) Преобразуването на общински предприятия в еднолични търговски дружества с общинско участие се извършва с решение на Общинския съвет.
(2) При преобразуването на общинските предприятия в еднолични търговски дружества с общинско участие, в капитала на новоучредените дружества се включват всички дълготрайни активи на предприятието по баланса към датата на преобразуване.
Чл. 17. (1) По решение на Общинския съвет, капиталът на публичните предприятия – еднолични търговски дружества с общинско участие може да се намали със стойността на имоти и вещи, или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им.
(2) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на публичните предприятия – еднолични търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по ал. 1 и се управляват по ред, определен от Общинския съвет.
Чл. 18. (1) Прекратяването на публични предприятия – едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала се извършва по реда на Търговския закон след решение на Общинския съвет.
(2) Прекратяването на публични предприятия – лечебни заведения се извършва след съгласие на министъра на здравеопазването.
Чл. 19. Имоти и вещи, придобити от Общината при ликвидация на публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, в които Общината е съдружник или акционер, придобиват статут на частна общинска собственост и се управляват по ред, определен от Общинския съвет.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА ИМА УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Раздел I
Органи на публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала

Чл. 20. (1) Органи на публично предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност са:
1. Общинският съвет, изпълняващ функциите на общо събрание;
2. Управителят.
(2) Органи на публично предприятие – еднолично акционерно дружество са:
1. Общинският съвет;
2. съветът на директорите при едностепенна система на управление, респективно управителния и надзорния съвет при двустепенна система.
(3) Членовете на органите за управление се избират от Общинския съвет.
(4) Общинският съвет осъществява контрол върху дейността на органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала.
Чл. 21. (1) Органите за управление на търговските дружества с общинско участие в капитала, в които Общината е съдружник или акционер, се избират съобразно реда и условията, посочени в Търговския закон.
(2) Общинският съвет избира представителите на общината в органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала, при условията и по реда на Търговския закон и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества.
(3) Общинският съвет може да упълномощи кмета на общината, зам.-кмет или трето лице да представлява Община Поморие в общото събрание на търговско дружество, в което общината е съдружник или акционер.
(4) Когато в търговското дружество, в капитала на което се внася непаричната вноска, има и частно участие, общината има блокираща квота при вземането на следните решения:
1. изменение на устава или на дружествения договор;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
4. извършване на разпоредителни сделки с имущество – предмет на непарична вноска на публичния съдружник;
5. преобразуване и прекратяване на дружеството.

Раздел II
Компетентност на органите на публичните предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност

Чл. 22. (1) Общинският съвет, изпълняващ функциите на общо събрание в публично предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност:
1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за:
5.1. намаляване и увеличаване на капитала;
5.2. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
5.3. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5.4. предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
5.5. допълнителни парични вноски;
5.6. одобряване на бизнес програмата;
5.7. избиране и освобождаване на независимия регистриран одитор;
5.8. придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството, в други дружества;
5.9. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения в полза на трети лица, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
5.10. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
5.11. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и сделки за отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; сключване на договори за получаване на заеми или кредити;
5.12. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
5.13. други въпроси, предоставени в негова компетентност от законодателството и от дружествения договор или учредителния акт.
(2) Предложения за вземане на решения по ал.1 до Общинския съвет могат да правят кметът, зам.-кметовете и общинските съветници.
Чл. 23. Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност има следните права и задължения:
1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството, решенията на Общинския съвет и настоящата наредба;
2. представлява дружеството пред собственика на капитала, държавни, съдебни, банкови и финансови институции, пред други юридически и физически лица, както и пред легитимни синдикални организации и упълномощава с тези права длъжностни лица от дружеството;
3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общинския съвет.
5. разработва и организира изпълнението на бизнес програма за развитие на дружеството за периода на действие на договора му за управление;
6. разработва и представя всякакъв вид информация и документация, свързани с дейността на дружеството по искане на кмета на Общината и упълномощени от него лица;
7. отговаря за прилагане и спазване изискванията, регламентирани със закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Раздел III
Компетентност на органите на публичните предприятия – еднолично акционерно дружество

Чл. 24. (1) Общинският съвет, упражняващ правата на Общината като едноличен собственик на капитала в публично предприятие – еднолично акционерно дружество:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя числеността и състава на съветите на директорите и надзорните съвети в общинските публични предприятия, както и броя на независимите членове в тях, при спазване на изискванията на Закона за публичните предприятия.
5. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет;
6. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност; както и определяне на тяхното възнаграждение; Определя и при необходимост удължава срока на ликвидацията.
11. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
12. одобрява бизнес програмата;
13. взема решение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;
14. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от законодателството и от устава или учредителния акт.
(2) Съветът на директорите:
1. управлява и представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.
3. решава всички въпроси, свързани с управлението на публичното предприятие, които не са от предоставени в компетентност на Общинския съвет съгласно правомощията му, уредени в учредителния акт, дружествения договор или устава на публичното предприятие.
4. взема следните решения, които влизат в сила след одобрението от общото събрание на акционерите за:
4.1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
4.2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
4.3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
4.4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
4.5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.
(3) Управителният съвет:
1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет
2. решава всички въпроси, свързани с управлението на публичното предприятие, които не са предоставени в компетентност на общото събрания съгласно правомощията му, уредени в учредителния акт, дружествения договор или устава на публичното предприятие.
(4) Надзорният съвет:
1. избира членовете на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги освобождава по своя преценка;
2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;
3. решава всички въпроси, свързани с управлението на публичното предприятие, които не са предоставени в компетентност на общото събрание съгласно правомощията му, уредени в учредителния акт, дружествения договор или устава на публичното предприятие.

Раздел IV
Изисквания към органите за управление и контрол

Чл. 25. (1) Управител или член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
(2) Забраните по ал. 1, т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.
Чл. 26. (1) Всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс.
(2) Членовете на органите за управление и контрол са лица с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности, отговарят на определени критерии по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.
(3) Управител, съответно изпълнителен директор на публично предприятие – лечебно заведение може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

Раздел V
Управление, придобиване и разпореждане с
дълготрайни активи на дружеството

Чл. 27. (1) Продажбата, замяната или учредяването на вещни права върху недвижими дълготрайни активи се извършва след решение на Общински съвет.
(2) Разпоредителни сделки с дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи, собственост на дружеството към 31 декември на предходната година, се извършват след решение на Общински съвет.
Чл. 28. (1) Отдаването под наем на дълготрайни материални активи собственост на дружеството се извършва от управителя, съответно от законния представител на дружеството, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие. Органите за управление на търговските дружества упражняват правомощията на кмета по отношение на провеждането на търга или конкурса, посочени в Наредбата.
(2) След решение на Общински съвет, без търг или конкурс, по определените от Общинския съвет базисни цени за отдаване под наем на общинско имущество може да се извърши отдаване под наем или предоставяне за ползване на недвижими имоти или части от тях и на ДМА:
1 на други общински публични предприятия или търговски дружества, в които Община Поморие е собственик на капитала, съдружник или акционер;
2. на Община Поморие;
3. на общинските предприятия и разпоредителите с бюджет в структурата на Община Поморие
(3) Срокът на договорите за учредяване право на ползване и за наем на тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.
Чл. 29. (1) С разрешение на Общински съвет, като орган, упражняващ правата на Общината в публичните предприятия, съответно на общото събрание на съдружниците/акционерите, сключването на договори за наем на дълготрайни активи – спортни обекти и съоръжения, независимо от балансовата им стойност, може да се извърши чрез пряко договаряне с юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на актива, като началната цена се определя от независим оценител.
(2) Договорите по ал. 1 са за срок до една година.
Чл. 30. Придобиване на дълготрайни материални активи на стойност по чл. 27, ал. 2, не включени в годишната бизнес задача на дружеството се извършва след решение на Общинския съвет.
Чл. 31. Търговските дружества с общинско участие в капитала задължително застраховат имоти или части от тях, внесени от Общината като непарична вноска в капитала им, включително срещу природни бедствия и земетресения. Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.
Чл. 32. Разпоредбите на настоящия раздел не се прилагат, когато със закон или друг нормативен акт е предвиден друг специален ред.

ГЛАВА ПЕТА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е СЪДРУЖНИК ИЛИ АКЦИОНЕР

Чл. 33. (1) Всички представители на Общината в органите за управление и контрол на публичните предприятия и търговските дружества, в които Общината е съдружник или акционер е необходимо да отговарят на изискванията:
– да са лица с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности;
– да отговарят на определени критерии по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.
(2) Представителят на Общината има същите права, задължения и отговорности като останалите членове на органите за управление и контрол, включително правото да получава възнаграждение и задължението да не разкрива търговски тайни на публичното предприятие.
(3) В случай на умишлено нарушение на интересите на Община Поморие от неин представител, Общинският съвет го отстранява и определя нов представител.
Чл. 34. Представителите на Общината в търговски дружества, в които Община Поморие е съдружник или акционер, правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците/акционерите само след предварително писмено съгласие на Общинския съвет под формата на решение, когато се касае до следните въпроси:
1. изменяне и допълване на дружествения договор;
2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;
3. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5. решение за допълнителни парични вноски;
6. решение за участие в капитала на други търговски дружества;
7. учредяване на обезпечения в полза на трети лица;
8. сключване на договори за заем, респективно кредит с трети лица;
9. учредяване на ипотека и/или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
10. даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
11. преобразуване и прекратяване на дружеството.
12. дава съгласия за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се опрощава дълг или се признават задължения;
13. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор, разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти;
14. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
15. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
16. освобождаване от отговорност управителите, съответно членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния съвет, на Управителния съвет
17. приемане на решение за откриване и закриване на клонове.
18. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.
Чл. 35. При избор на членове на съвети на директорите или на надзорни съвети в дружествата, упълномощеното от Общински съвет лице, представляващо общината в общото събрание, предлага брой членове, съответен на не по-малко от пропорционалното участие на общината в капитала на търговското дружество.
Чл. 36. В търговските дружества с под 50 на сто общинско участие в капитала представителите на Общината внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко шестмесечие до Общинския съвет и до кмета на общината, а в търговските дружества по Закона за публичните предприятия с над 50 на сто общинско участие – на всяко тримесечие.

ГЛАВА ШЕСТА
ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел I.
Възлагане на управлението на членовете на управителни и контролни органи на публични предприятия

Чл. 37. (1) Управлението и контролът на общинските публични предприятия се възлага с договори за управление и контрол, сключени между всеки член на органа за управление и контрол на предприятието и кмета на общината, след провеждането на конкурс и решение на Общински съвет, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон или специалния закон, с който е създадено предприятието.
(2) При общинските публични предприятия – еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, договорите за възлагане на управлението се сключват чрез кмета на общината.
(3) При общинските публични предприятия – еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление, договорите за възлагане на управлението:
– с изпълнителния член на съвета на директорите (изпълнителен директор) се сключва чрез председателя на съвета на директорите;
– с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, се сключват от името на дружеството чрез кмета на общината.
(4) При общинските публични предприятия – еднолични акционерни дружества с двустепенна система на управление, договорите за възлагане на управлението се сключват между председателя на надзорния съвет и всеки член на управителния съвет.
Чл. 38. (1) В договора за управление или за контрол се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора;
5. размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, която те дават за своето управление;
6. взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на орган за управление или контрол в Търговския регистър.
(2) Членовете на съвета на директорите, на надзорния съвет, на управителния съвет, както и управителите на публичните предприятия дават парична гаранция за своето управление само в това си качество.
(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление или за контрол и след решението на общото събрание на съдружниците/акционерите за освобождаване от отговорност в 14 дневен срок от влизане в сила на решението. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.
(4) Органите на управление и контрол на публичните предприятия – еднолични търговски дружества имат право да ползват 30 (тридесет) платени неприсъствени дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следваща година, както и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за управление.
Чл. 39. Договорите за възлагане на управлението и контрола на общинските публичните предприятия се сключват за срок от 3 до 5 години, с изключение при публичните предприятия – лечебни заведения, които са за срок от три години.
Чл. 40. (1) Договорите за възлагане на управлението и контрола на общинските публични предприятия се прекратява предсрочно при:
1. смърт или поставяне под запрещение;
2. подаване на молба за освобождаване с предизвестие не по-малко от 3 месеца или по решение на общинския съвет с предизвестие от 1 месец;
3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от ЗПП;
6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
8. неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.
9. преобразуване или прекратяване на търговското дружество.
10. други условия, посочени в договора.
(2) В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на общинско публично предприятие с член на негов едноличен или колективен орган на управление и контрол, Общинският съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член на този орган и без провеждане на конкурсна процедура.
(3) В тримесечен срок от назначаването на временния управител, съответно на временния съвет на директорите или надзорен съвет, се обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество.
Чл. 41. (1) При прекратяване на публично предприятие – еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала чрез ликвидация, Общинският съвет взема решение за назначаване на ликвидатори и определя срок за завършване на ликвидацията, одобрява договорите с ликвидатор, който се сключва от кмета на общината.
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки.
2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност.
4. заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
5. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(3) Ликвидатор на общинско еднолично търговско дружество – лечебно заведение може да бъде лице, което:
1. има висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, дентална медицина, икономика или право;
2. не е лишено от правото да заема материално отчетническа длъжност;
3. не е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(4) В договора с ликвидаторите се определят:
1. Правата и задълженията на страните.
2. Размерът на възнаграждението и начинът на плащането му.
3. Отговорността на страните при неизпълнение на договора.
4. Срокът за приключване на работата.
(5) Ликвидаторите представят отчет за резултатите от дейността си до края на месеца, следващ всяко тримесечие пред Общински съвет и заместник кмета по „Бюджет и финанси”.
(6) Договорите с ликвидаторите се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:
1. при смърт или поставяне под запрещение;
2. писмено предизвестие за освобождаване;
3. по взаимно съгласие;
4. с решение на Общинския съвет;
5. при влизане в сила на присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
6. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
7. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
8. при други условия, посочени в договора;
9. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Раздел II
Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи
в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала

Чл. 42. (1) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала се определят от Общинския съвет по предложение на кмета на общината и общински съветници.
(2) Възнагражденията могат да бъдат коригирани в зависимост от резултатите от изпълнението на бизнес програмата на дружеството, финансовото и икономическото състояние на дружеството, изпълнението на преките задължения и поставените задачи от доверителя.
Чл. 43. (1) Възнагражденията на управителите по договорите за управление на общинските публичните предприятия – лечебни заведения са в размер на 280% от отчетната средната месечна брутна заплата в дружествата, съгласно Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, но не повече от дванадесет кратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
(2) Възнагражденията на изпълнителните и контролните органи се определят тримесечно. След приключване на всяко тримесечие се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието членовете на изпълнителните и контролните органи авансово получават месечното си възнаграждение въз основа на достигнатата средна месечна брутна работна заплата за предходното тримесечие.
Чл. 44. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружествата.
Чл. 45. (1) Възнагражденията на членовете на управителните органи на общинските еднолични търговски дружества се определят съобразно с поетите задължения и отговорности в сключените договори за възлагане на управлението, стойността на дълготрайните активи, числеността на персонала, финансовия резултат от основната дейност и другите специфични показатели.
(2) Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на едноличните акционерни търговски дружества с общинско участие, които не са овластени да представляват дружеството се определя посредством комплексна оценка, образувана въз основа на резултатите от финансовите отчети за тримесечие по показатели и критерии, характеризиращи стойността на предоставените за управление дълготрайни материални активи, числеността на персонала, обслужването на задълженията, размера на средната работна заплата и постигнатите финансови резултати. Показателите, критериите, броят и размерът на тегловните единици, формиращи комплексната оценка са посочени в Приложение № 1 – неразделна част от настоящата наредба. Съветът на директорите сключва договор за възлагане на управлението с изпълнителния директор, овластен да представлява дружеството, като му определя възнаграждение, посредством комплексна оценка образувана при същите условия. Членовете на съвета на директорите получават възнаграждение, определено при стойност на една тегловна единица, равна на 30% от минималната работна заплата за страната. Възнаграждението на изпълнителните директори е определено при стойност на една тегловна единица в размер на 80% от минималната работна заплата за страната.
(3) Възнаграждението на управителите на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност се определя посредством комплексна оценка, образувана въз основа на резултатите от финансовите отчети за тримесечие по показатели и критерии, характеризиращи стойността на предоставените за управление дълготрайни материални активи, числеността на персонала, обслужването на задълженията, размера на средната работна заплата и постигнатите финансови резултати. Показателите, критериите, броят и размерът на тегловните единици, формиращи комплексната оценка са посочени в Приложение № 1 – неразделна част от настоящата наредба. Възнаграждението на управителите е определено при стойност на една тегловна единица в размер на 80% от минималната работна заплата за страната.
(4) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи се изчисляват месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие, членовете на изпълнителните и контролните органи получават възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.
(5) Изпълнителните директори, членовете на съвета на директорите и управителите на търговските дружества могат-да получат тантиеми, извън размера на начисленото през годината възнаграждение, когато в годишните финансови отчети за съответната година са регистрирали:
• ръст на счетоводната печалба, спрямо предходната година;
• липса на просрочени задължения;
(6) Решението за получаване на тантиеми от изпълнителните директори, членовете на съвета на директорите и управителите се взема от Общински съвет – Поморие след приемане на годишните финансови отчети на дружествата. Размерът на тантиемите не може да бъде по-висок от 20 на сто от начисленото годишно възнаграждение на ръководните екипи. Тантиемите са за сметка на нетната печалба, след заделяне на нормативно определения резерв за дружеството (за акционерните ЕТД) и изплатен дивидент за общината. Начисляването на тантиемите става в дружеството, при стриктно изпълнение на посочените условия и при наличие на остатък от печалбата, равен или по-голям от размера на тантиемите.
(7) Възнаграждението на контрольорите на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност се определя в размер на 25 на сто от възнаграждението на управителя.

ГЛАВА СЕДМА
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл. 46. (1) Общински съвет – Поморие взема решение за обявяване и провеждане на процедура за избор на членове на управителен/контролен орган на публично предприятие – еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала, определя критериите за подбор и методиката за оценка на кандидатите, в съответствие с действащото законодателство, и назначава комисия за номиниране, като определя състава й.
(2) С решението за обявяване на конкурсната процедура по ал. 1 Общинският съвет одобрява и проекта на договор за възлагане управлението/контрола на дружеството.
(3) Въз основа на решението на Общински съвет за откриване на конкурса, Кметът издава заповед, в която посочва поименния състав на комисията, минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, условията на конкурса, необходимите документи, мястото и сроковете за подаването им.
Чл. 47. Конкурсна процедура за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия на Община Поморие се провежда след приемане на решение на Общински съвет – Поморие в следните случаи:
1. постъпило предложение за промени в органите за управление и контрол на публичното предприятие;
2. при предсрочно прекратяване на договор за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие и назначаване на временно изпълняващ за срок до 6 месеца;
3. при необходимост от попълване на минималния изискуем брой независими членове на колективен орган за управление и контрол, вкл. когато такъв член престане да отговаря на изискванията на чл. 23 на Закона за публичните предприятия;
4. в срок от 4 месеца преди изтичане срока на договора за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие.
Чл. 48. Конкурсната процедура за избор на лицата по чл. 47 се провежда на три етапа:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
2. оценяване на изготвена и представена от кандидатите бизнес програма за развитие на предприятието за целия срок на договора за управление;
3. провеждане на събеседване с кандидатите.
Чл. 49. (1) Общински съвет – Поморие открива конкурсната процедура за избор на членове на органи за управление/контрол с решение, което съдържа:
1. позицията, за която се провежда конкурса;
2. комисия за организиране и провеждане на конкурса;
3. условията за провеждане на конкурса;
4. изискванията към кандидатите;
5. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени;
6. начин на провеждане на конкурса;
7. темите, предмет на събеседването;
8. срока, в който ще бъдат предоставени материалите по ал. 4;
9. дата, място и час на провеждане на конкурса.
(2) Оповестяването на конкурсната процедура се извършва в 7-дневен срок след влизане в сила на решението на Общински съвет на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“/ чрез обявление, което съдържа данните от решението по ал. 1 и необходимите образци на документи.
(3) Срокът за подаване на документи от кандидатите не може да е по-кратък от 30 календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на интернет страницата на Община Поморие, като конкретният срок се определя с решението на Общински съвет – Поморие.
(4) Председателят на комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурсната процедура следните документи: годишен финансов отчет за предходните две години; информация за предходните тримесечия, за които има изготвени междинни финансови отчети; справка за дълготрайните материални активи по групи; структура на лечебното заведение; длъжностно щатно разписание на персонала; обобщена справка за изпълнение на договора с РЗОК за предходната година; утвърден образец на договор за възлагане на управлението или за възлагане на контрол.
Чл. 50. (1) /изм. с Решение №773/19.04.2022г./ До участие в конкурсната процедура за избор на членове на органи за управление/контрол на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, а за лечебни заведения – на изискванията на Закона за лечебните заведения, съобразно вида на лечебното заведение.
(2) Необходимите документи за участие в конкурсната процедура са:
1. Заявление за участие в конкурсната процедура, адресирано до Общински съвет – Поморие по образец;
2. Автобиография в европейски формат;
3.Собственоръчно заверени копия на документи за придобито образование, квалификация и специалност;
4.Собственоръчно заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
5. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
6. Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец;
7. Писмена бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество за период от 3 години, изготвена в три екземпляра;
8. Други документи, посочени по преценка на Общински съвет в решението.
Чл. 51. (1) С решението на Общински съвет – Поморие се определя състава на комисия за номиниране и провеждане на конкурсната процедура – председател, членове и най-малко трима резервни членове.
(2) Комисията по ал. 1 е в състав от 5 души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика, а за публичните предприятия – лечебни заведения и един магистър по медицина.
(3) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една втора от състава й.
(4) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове.
(5) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието.
(6) Преди започване на работа председателят и членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати и неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурсната процедура.
(7) Ако член на комисията, установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.
Чл. 52. (1) За участие в конкурсната процедура се подава заявление в деловодството на Община Поморие, към което се прилагат два отделни плика с документи, както следва:
1. плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;
2. плик № 2 съдържа бизнес програмата по чл. 48, т. 2.
(2) Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства, наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявлението се завежда в специален регистър по реда на подаване на документите в деловодството на Община Поморие, като на всеки кандидат се предоставя входящ номер.
Чл. 53. (1) В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверка на документите от плик № 1, по реда на тяхното постъпване, за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати.
(2) Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който
съдържа обстоятелствата по ал. 1.
(3) Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на конкурсната процедура се публикува на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“.
(4) След подписване на протокола по ал. 2 се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ бизнес програмата, като оценяването се извършва в 7-дневен срок.
(5) До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената бизнес-програма не по-ниска от мн. добър 4,50.
(6) Оценката на бизнес програмата се формира въз основа на следните критерии:
1. съответствие с нормативната уредба;
2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие и с предмета на дейност;
3. съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие;
4. логическа структура на разработката.
(7) Комисията приключва втория етап от конкурсната процедура със съставяне на протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до третия етап, подписан от председателя и членовете на комисията.
(8) В третия етап на конкурсната процедура-събеседване, комисията предварително формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване, определени в решението на Общински съвет – Поморие за конкурса. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:
1. степен на познаване на нормативната уредба;
2. способност да се планират и взимат управленски решения;
3. административни умения, професионални и делови качества;
4. комуникативни способности и организационни способности;
5. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
(9) Оценките, поставени от всеки един член на комисията се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията на концепцията и проведеното събеседване, за всеки от критериите по ал. 6 и ал. 8.
(10) В 3-дневен срок след провеждането на събеседването с всички допуснати кандидати, комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Поморие, /раздел „Обяви и съобщения“/. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. Окончателният протокол в срок до 10 дни от провеждане на последното заседание на комисията се входира в деловодството на Общински съвет – Поморие за утвърждаване.
(11) В 3-дневен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“/.
(12) Общински съвет – Поморие може да не утвърди протокола с предложеното класиране, като в решението посочва мотивите за това.
(13) Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Поморие, чрез председателя на комисията по номиниране – в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на Община Поморие. Когато възражението е основателно, Общински съвет – Поморие отменя предложеното класиране и възлага на комисията по номиниране да проведе отново конкурсната процедура от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.
Чл. 54. /изм. с Решение №773/19.04.2022г./ В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и Закона за лечебните заведения преди сключване на договора за възлагане на управлението, се обявява нова конкурсна процедура.
Чл. 55. В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по-ниска от мн. добър 4,50 или няма подадени заявления, Общински съвет – Поморие прекратява процедурата и обявява нова конкурсна процедура.

ГЛАВА ОСМА
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

Чл. 56. Счетоводството на публичните предприятия се извършва в съответствие със Закона за счетоводството. Публичните предприятия съставят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти или на Международните счетоводни стандарти в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
Чл. 57. Годишните отчети на публичните предприятия подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. Одитите се изпълняват стриктно в съответствие с международните одиторски стандарти.
Чл. 58 . Вътрешният одит на публичните предприятия се организира в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 59. (1) Органите на управление и контрол на публичните предприятия оповестяват тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади за дейността по чл. 29 от Закона за публичните предприятия в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) Тримесечното отчитане включва оповестяване на:
1. междинни финансови отчети, съдържащи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
2. междинен анализ на дейността, включващ и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели.
(3) Годишното отчитане включва оповестяване на:
1. годишни финансови отчети, съдържащи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
2. годишен доклад за дейността изготвен съгласно Закона за счетоводството и Търговския закон, включващ и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели;
3. доклад на регистрирания одитор;
4. нефинансова декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролни органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнение на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика;
5. декларация за корпоративното управление съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа – за предприятия, на които са възложени задължения за извършване на обществени услуги и/или цели на публичната политика;
6. аналитична отчетност на приходите и разходите на предприятието за изпълнение на възложените му задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика;
7. доклад и въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол, изготвени съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
8. друга изискуема информация.
(4) Оповестяването на информацията по ал. 1 – 3 се извършва на електронната страница на Община Поморие.
Чл. 60. (1) Общинският съвет, съответно общото събрание на съдружниците/акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на съответното публично предприятие.
(2) Регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на едно и също публично предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година се заменя с друг регистриран одитор.
Чл. 61. (1) Публичните предприятия с общинско участие в капитала следва да разработят своя политика за оповестяване на информация, която включва:
1. списък от информация, която подлежи на публично оповестяване;
2. списък с информация, която не подлежи на разкриване като информация, съдържаща бизнес тайни, чувствителни лични данни (по Закона за защита на личните данни) и др.;
3. срокове за публикуване на информацията;
4. процедури за осигуряване на качеството на информацията;
5. процедури за оценка на съответствието на информацията, която трябва да бъде оповестена с изискванията на нормативните актове;
6. процедурата и честотата на проверка и актуализиране на разкритата информация;
7. лицата, отговорни за публикуване на информация в капиталовото дружество.
(2) Органът за управление и контрол е отговорен за изпълнението на задължението за разкриване на информация за предприятието, но специфичните задължение за разкриването на информация могат да бъдат делегирани на длъжностни лица на дружеството.

ГЛАВА ДЕСЕТА
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Раздел I
Ред за участие на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите

Чл. 62. За осъществяване на стопанска дейност Общината може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и да сключва договори за съвместна дейност.
Чл. 63. С договора за дружество, Общината съвместно с друго лице или лица се съгласява/т да обединят своите усилия за постигането на една обща цел.
Чл. 64. (1) Решения за участие на Общината като съдружник в гражданско дружество, както и прекратяването на участието, при участие на Общината с парична сума до 20 000 лева се взема от кмета на общината.
(2) При участие на Общината с парична сума над 20 000 лева, както и при участие със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в гражданското дружество се взема решение от Общинския съвет .
Чл. 65. (1) Общинският съвет определя представителя на Общината в гражданското дружество при условията на чл. 64, ал. 2;
(2) Кметът на община Поморие определя представителя на Общината в граждански дружества по чл.64, ал. 1.
Чл. 66. (1) Лицето по чл. 65 има правата и задълженията дадени от закона и дружествения договор на съдружника в сдружението.
(2) В дружествения договор се определят случаите, в които решенията относно работите на дружеството се вземат от Общински съвет.
Чл. 67. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 357 – чл. 362 от Закона за задълженията и договорите.

Раздел II
Ред за участие на общината в сдружения с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Чл. 68. (1) Общината може да участва в сдружения с нестопанска цел и да осъществява стопанска дейност чрез тях.
(2) Сдруженията с нестопанска цел, в които участва Общината, могат да осъществяват дейност само в обществена полза.
Чл. 69. Общинският съвет взема решение:
1. за участие на Общината в сдружение с нестопанска цел;
2. за прекратяване на членството на Общината в сдружение с нестопанска цел.
Чл. 70. Решението за участие на Общината в сдружение с нестопанска цел и за образуване на сдружение с нестопанска цел съдържа:
1. съгласие за участие на Общината в сдружението, определяне на представител на Общината в общото събрание, както и предложения за представител на Общината в органите на управление и контрол;
2. при образуване на сдружение с нестопанска цел – седалището и адреса на управление, наименование, цели и средства за постигане, предмет на дейност, както и утвърждава устава на сдружението; представителя на общината в органите на управление и контрол на сдружението, ако съответно бъде избран от общото събрание, както и представителя на Общината в общото събрание.
Чл. 71. Представителят на Общината в общото събрание дава мнения, становища и гласува след решение на Общинския съвет в следните случаи:
1. изменяне и допълване на устава;
2. приемане и изключване на членове;
3. вземане решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
4. приемане основните насоки и програма за дейността на сдружението;
5. взема и други решения, предвидени в устава.
6. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет;
7. вземане решение за откриване и закриване на клонове;
8. вземане решение за участие в други организации;
9. вземане решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
10. приемане отчета за дейността на управителния съвет;
11. отменяне решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
12. приема други вътрешни актове;
13. приема бюджета на сдружението.
Чл. 72. Представителят на Общината в Общото събрание информира Общински съвет и Кмета на Общината за дейността на сдружението най – малко два пъти годишно.
Чл. 73. За неуредените в настоящия раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на сдружението.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА

Чл. 74. (1) В Общината се създават и поддържат публични електронни регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва Общината. Регистрите са достъпни чрез електронната страница на Община Поморие.
(2) Регистрите се водят и съхраняват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009 година за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.
Чл. 75. (1) Органите на управление на публични предприятия – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала и лицата, упълномощени да представляват Община Поморие в търговските дружества, в които е акционер или съдружник, в сдружения с нестопанска цел и в граждански дружества, изпращат на длъжностното лице водещо регистъра, заверени преписи от актовете, удостоверяващи промените на подлежащите на вписване обстоятелства, в 7 (седем) дневен срок от издаването им.
(2) Възникналите промени се отразяват в регистрите, от определеното длъжностно лице, в срок не по-дълъг от 1 (един) месец от вписване на съответните обстоятелства в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 51а, ал. 4 и чл. 54а от Закона за общинската собственост и отменя Наредба № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Приета с Решение № 1099/29.03.2019г. на Общински съвет – Поморие).
§ 2. Настоящата Наредба отменя Правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала, приети с Решение № 584/05.08.2021 г. на Общински съвет – Поморие.
§ 3. Настоящата Наредба не се прилага за общинските предприятия по смисъла на чл. 52 от ЗОС.
§ 4. Когато учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества противоречат на настоящата Наредба, същите се привеждат в съответствие с нея не по-късно от 6 месеца от влизането й в сила.
§ 5. Сключените преди влизане в сила на настоящата Наредба договори за възлагане на управление и контрол, както и одобрените бизнес програми запазват своето действие до провеждането на предвидените в Наредбата процедури.
§ 6. Започналите производства по отдаване под наем и конкурси за управители на общински еднолични търговски дружества се довършват по досегашния ред.
§ 7. Настоящата Наредба е приета с Решение №690/21.12.2021г. на Общински съвет – Поморие и влиза в сила от влизане в сила на настоящото решение – 05.01.2022г., изм. с Решение №773/19.04.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Приложение № 1
към Наредба № 10,
приета с решение № 690/21.12.2021г.,
взето с протокол №30/21.12.2021г.

Показатели и критерии за определяне на комплексна оценка за формиране на възнаграждението на ръководните екипи в едноличните търговски дружества с общинско участие
Месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите, изпълнителните директори и управителите на едноличните търговски дружества с общинско участие се определя въз основа на резултатите от тримесечните отчети за текущата година, съпоставени с резултатите от тримесечните отчети на предходната година съответното дружество, по посочените показатели и критерии, формиращи комплексната оценка, по ред и начин подробно описан в договорите за възлагане на управлението (анексите). Членовете на съвета на директорите получават възнаграждение, определено при стойност на една тегловна единица в размер 30% от минималната месечна работна заплата за страната за съответната година. Възнаграждението на изпълнителните директори и управителите е определено при стойност на една тегловна единица в размер на 80% от минималната месечна работна заплата за страната.

№ по ред показатели критерии за изпълнение тегловни единици
1 Изменение на счетоводната печалба или загуба Печалба
-увеличение
-запазване
-намаление
-загуба
Загуба
-увеличение
-запазване
-намаление
-печалба
2,0
1,5
1,0
-1,5-1,5
1,0
1,0
2,0
2 Задлъжнялост -текущо обслужване
-просрочие (без към бюджета)
-просрочие
2,0
0
-1,0
3 Изменение на отчетената средна брутна работна заплата -увеличение и
запазване
-намаление
               1,0

0

4 Стойност на предоставените за управление ДМА по балансова стойност  (раздел А, група І от Актива на баланса) – до 100 х. лв.
– до 500 х. лв.
– до 1000 х. лв.
– до 1500 х. лв.
– над 1500 х. лв.
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
5 Средносписъчен брой на персонала, без лицата в отпуск по майчинство – до 20 души
– до 50 души
– до 100 души
– до 200 души
– до 250 души
– над 250 души
 1,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
6. Изпълнение на целеви задачи, определени от Общински съвет – изпълнение
– липса на задача
– неизпълнение
3,0
0
-3,0

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба №10 - изм. с Решение №773/19.04.2022г. 443 KB 19
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors