петък 16 април 2021 година 17:47 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

НАРЕДБА № 9

за управление на дейностите по отпадъците на територията Община Поморие

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. Тази наредба урежда:

 1. Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община   Поморие с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.
 2. Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, включително по отношение на стопанисваните и управляваните от тях търговски обекти, производствени и стопански сгради, болници, училища, административни сгради, и други обекти за лично и/или обществено ползване, разположени на територията на Община Поморие и взаимоотношенията между тях при управление на отпадъците.
 3. Реда и условията за изхвърлянето, събирането включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови (БО) и строителни отпадъци (СО), излишни земни маси (ЗМ), биоотпадъците, опасни битови отпадъци (ОБО), производствените отпадъци (ПО) и масово разпространените (МРО) отпадъци и поддържането на чистотата на територията на Община Поморие, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставянето на съответните услуги съгласно Закона за местните данъци и такси.
 4. Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО.
 5. Задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между Община Поморие от една страна и от друга – специализираните общински и/или частни лица, които по договорни отношения извършват организирано сметопочистване, сметоизвозване, оползотворяване на отпадъци от опаковки и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване в Общината.
 6. Контрола и санкциите за нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба.

            Чл.2. Наредбата действа на територията на Община Поморие съгласно чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е задължителна за всички постоянно и временно пребиваващи на територията и

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

            Чл.3 (1) Кметът на общината:

 1. Планира, организира и контролира цялата дейност по управлението на битовите и строителните отпадъци образувани на територията на Община Поморие, съобразени с изискванията на Закона за управление на отпадъците и настоящата наредба.

2./изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Организира изпълнението на Общинската програма за управление дейностите с отпадъците

 1. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.

            4.Предлага за одобряване от общински съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци, в т.ч. преференциални такси за районите, в които се извършва разделно събиране на отпадъци.

 1. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета от Закона за управление на отпадъците, на които е предоставено правото да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1, кметът на общината отговаря за:

 1. осигуряването на съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери,кофи и др.;
 2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
 3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места за обществено ползване;
 4. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
 5. Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината.
 6. Разделното събиране на битови отпадъци на територията на Община Поморие най-малко на следните отпадъчни материали: хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали;
 7. Дейностите по депонирането на неопасни производствени отпадъци на организираните депа за битови отпадъци;
 8. Организирането на системи за разделно събиране на отпадъци включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;
 9. 9. Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказване съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определянето местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
 10. Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
 11. Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определянето местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
 12. Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други в гр. Поморие, а при необходимост – и в други населени места на територията на общината;
 13. Организирането на дейностите по разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и/или оказването съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определянето местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
 14. Дейността по разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;
 15. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на нерегламентирани замърсявания и организиране почистването им, когато замърсяванията са върху общински имоти и издаване предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени, когато същите са частна собственост;
 16. Определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;
 17. Определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии;
 18. Почистването на отпадъци от общинските пътища в съответствие с чл.12 от ЗУО;
 19. Поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината;
 20. Провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с широко обществено участие;
 21. Осигуряването на информация на обществеността относно прилагането на разпоредбите на настоящата наредба чрез интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин.

       (3) Кметът на общината я представлява в регионалното сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас”.

       (4) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация във връзка с осъществяване на правомощията си по ал.1 и ал.2.

        (5) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите по чл.112,ал.1 от ЗУО, както и спазване на изискванията на настоящата наредба.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

Чл.4. Физическите и юридически лица имат право:

1.Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистота.

2.Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и настоящата наредба.

3.Да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнениена задълженията на лицата, извършващи дейности по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.

4.Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.

Чл.5 (1) Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите  лица, които експлоатират сградата.

            (2) Отговорност за замърсяването на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят:

            1.Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата.

            2.Живущите в жилищната сграда.

            (3) Собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, които обитават част от сградата носят отговорност за чистотата на прилежащите им тротоари.

            (4) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

            (5) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.

Чл.6 (1) Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, речните корита и поречията, спирките на градския транспорт и другите обществени места носи кметът на общината или упълномощени от него лица.

            (2) Отговорност за спазване на графиците по извозване на ТБО и уличното почистване носят специализираните фирми по чистотата и се контролират от Общината.

            (3) Санитарно-хигиенните изисквания и чистотата на пазарите и прилежащите им части, местата за улична търговия /сергии/, паркингите и прилежащите им части се осигуряват от фирмите които ги експлоатират и се контролират от Общината.

Чл.7 Миенето на улиците, булевардите, площадите и тротоарите се извършва по график от специализираните фирми по чистотата и се контролира от Общината.

Чл.8. (1) Физическите и юридическите лица са длъжни:

            1.Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и недопускат разпиляване на отпадъци извън тях;

            2.Да опазват и поддържат чистотата на имотите /в т. ч. и незастроените/ на които са собственици, ползватели или наематели.

            3.Да почистват, в т.ч. и от сняг и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват.

            4.Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

Чл.9 Забранява се:

            1.Изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове и места.

            2.Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете за разделно събиране на отпадъци.

            3.Изхвърлянето на отпадъци  от производствените и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет.

            4.Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените за всеки район места.

            5.Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци  на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.

            6.Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните/за разделно събиране/.

            7.Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. /едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др.

            8.Механичното увреждане на съдовете за битови отпадъци в т.ч. и съдовете за разделно събиране на отпадъци.

            9.Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на негасена жар.

            10.Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите  когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на които са издадени съответните разрешения.

            11.Изхвърлянето на отпадъци, изливането на води от балконите и прозорците на жилищните сгради.

            12.Миенето, почистването и ремонтирането на превозни средства по улиците, площадите, зелените площи и др. обществени места.

13./изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Изхвърлянето на земни маси, строителни отпадъци и др. материали на места извън определените от кмета на общината.

            14.Транспортирането на строителни отпадъци и земни маси над 1 м3 без издаден  от общинската администрация документ за транспортиране.

            15.Отклоняване от предварително указания в разрешението маршрут на движение при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси.

            16.Складирането на строителни и др. материали и приготвянето на варови, циментови и др. разтвори в зелените площи, по тротоарите и уличните платна, без издадено строително разрешение, при осигурено заграждение, ако не е заплатена такса.

            17.Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след прибирането на строителните материали от собственика им

            18.Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци /употребени батерии и негодни за употреба акумулатори, излезли от употреба луминисцентни  и други лампи, съдържащи живак, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества, излезли от употреба пневматични гуми, отпадъци от опаковки и др. /, обозначении с маркировка за разделно събиране/съгласно съответните наредби на Министерски съвет/, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.

            19.Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и /или изливане на електролит от тях.

            20.Умишлено нарушаване целостта на излезли от употреба луминисцентни и др. лампи, съдържащи живак, освен ако лицето притежава разрешение по чл.35 от ЗУО.

            21.Поставянето на открито на съдове за събиране и съхраняване на излезли от употреба лампи.

            22.Смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества водещо до замърсяване на почвата, зелените площи, тротоари и улични платна и др.

            23.Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества в повърхностните и подземните води и в канализационните системи.

            24.Изоставянето на излезли от употреба МПС,в т.ч плавателни съдове паркирани (изоставени) върху имоти – държавна и общинска собственост, както и освобождаването от тях или от техни компоненти или материали по начини, различни от предвидените в наредбата.

            25./изм. с Решение № 2124/05.12.2019г. на Административен съд – гр.Бургас/ Извършване на дейностите по временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС от лица, които не притежават разрешение по чл.35 от ЗУО.

            26.Разкомплектоване на ИУМПС на площадки за временно съхраняване, предаването на ИУМПС, техни компоненти или материали на лица, който не притежават разрешение по чл.35 от ЗУО.

            27.Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места.

            28.Съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, болести или създава предпоставки за опасност от епидемии.

            29.Освобождаване от опасни или производствени отпадъци на неразрешени за тази цел места.

            30.Разместването на съдовете за битови отпадъци без съответното разрешение на общинската администрация.

            31.Паркирането на превозни средства по начин който би попречил на събирането и извозването на отпадъците, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и снегопочистване.

            32.Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, стени, огради, ел. стълбове, дървета и др. / с изключение на определените за това места/, както и изписването на знаци, символи и текстове по тях.

            33.Изхвърлянето на угарки,  употребени билети, люспи и черупки от семки, фъстъци и др. по улиците, площадите, зелените площи и други обществени места.

            34.Струпването около дърветата на обработен със сол сняг.

            35.Разхождането на кучета и други домашни животни на територията на училища, детски градини, спортни и детски площадки, паркове и зелени площи/с изключение на нарочно определените за тази цел места/,  както и по плажната ивица.

            36.Пашата на животни в зелените площи и паркове.

 1. Извършването на дейности причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми съгласно действащото законодателство на Република България.

Чл.10. На територията на общината е забранено:

            (1) .Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведенията за обществено хранене, предприятия и организации в съдовете за твърди битови отпадъци на жилищните сгради.

            (2) /отм. с Решение № 1098/29.03.2019г./

            (3) Приютяването и храненето на бездомни кучета и други животни или птици във входовете и прилежащите територии на жилищните и обществените сгради, както и площадки, тавани и изби и други общи части на сградите.

            (4) Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и тротоарите, освен по маршрути, определени от Общината.

            (5) отм. с Решение № 1098/29.03.2019г./

Чл.11. Притежателите на отпадъци са длъжни:

 1. Да изпълняват разпоредбите за събиране,транспортиране и третиране на отпадъците;
 2. Да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци;
 3. Да предприемат всички мерки за несмесване на:
 • Опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци,вещества или материали,смесването включва и разреждането на опасни вещества;
 • Оползотворими отпадъци с неоползотворими;
 1. Да организират безопасно съхраняване на отпадъците,за които не може да бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците на територията на страната;
 2. При наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице       и да организират безопасното им управление;
 3. Да водят отчетност за отпадъците по реда определен със закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 4. В момента на поискване да осигуряват достъп на контролните органи до съоръженията,в които се образуват отпадъци,до съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъцитеи до документацията по отпадъците;
 5. Да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала,който работи с опасни отпадъци;
 6. Да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване след закриване на обектите и дейностите,както и на инсталацията или съоръжението за третиране на отпадъци;
 7. Да уведомят компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси,които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства.

Чл.12. За смесени отпадъци,образувани от домакинствата, не се прилагат изискванията на ЗУО относно:

 1. Контрол на опасни отпадъци;
 2. Забрана за смесване на опасни отпадъци по чл.8,ал.2,т.3,буква а от ЗУО
 3. Етикиране на опасни отпадъци
 4. Водене на документация за опасни отпадъци по глава четвърта, раздел І от ЗУО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТАЧл.14. /изм. с Решение № 2124/05.12.2019г. на Административен съд – гр.Бургас/ Дейности по съхранение, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.Чл.16. Лицата по чл.14 имат право:            2.Да сигнализират на общинската администрация за нарушения, по смисъла на тази наредба и Закона за управление на отпадъците, извършени от граждани, фирми и други организации.Чл.17. Лицата по чл.14 са длъжни:            2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и организационна схема на работа в т.ч. местоположение на съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, използване техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейности/сметопочистване, сметоизвозване, миене на улици, зимно почистване, измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци.            4.В случаи на авариии/или обстоятелства възпрепядстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите мерки за максимално бързо възстановяване на нормалният цикъл на работа.            6. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.            8. При възникване на извънредни ситуации/стихийни бедствия и аварии/спешно да осигуряват необходимите екипи и техника на разположение на специализираната комисия при Общината.Чл.18. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на ТБО в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса за битови отпадъци, по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.Чл.20. За райони в които се извършва разделно събиране на битови отпадъци, Общинския съвет може да определя преференциални такси, но не по-ниски от 50 % от общоприетите.           (2) Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито е задължение на ползвателите.            (2) От оператора на депото задължително се изисква разрешение по чл.35 от ЗУО за дейността.Чл. 23. (1) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ При организирани системи за разделно събиране на битови отпадъци, в т. ч. отпадъци от опаковки, общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране.            2. други лица притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета,раздели І и ІІ,за извършване на дейности по събиране,транспортиране,рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на община Поморие,и/или комплексно разрешително,издадено по реда на глава седма,раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда       (4) с договорите по ал.2 се определят най-малко следните условия:
 5.          (3) с договорите по ал.2 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните,социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавление и туризъм
 6. (2) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл.19, ал.3, т.6 от ЗУО като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общински съвет, със:             1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел IІІ от ЗУО, и/или
 7.             (3) Операторът на съоръжението за обезвреждане/депото/ води отчет на постъпилите отпадъци съгласно изискванията на Наредба №2/22.01.2013 за реда и отпадъците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
 8. Чл.22. (1) Отговорен за дейностите по обезвреждане/депониране/ на битовите отпадъци, стопанисването на съоръжението/депото/ по време на неговата експлоатация е операторът на депото.
 9. Чл.21 (1)Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите /жилищни, административни и обществени/, териториите на промишлените предприятия, автогарите, жп гарите, пазарите, платените паркинги, складови бази, пристанища, е задължение на лицата, които ги стопанисват.
 10. Чл.19. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с Решение на общински съвет въз основа на одобрена план-сметка.
 11.             9. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба № 1 / 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 
 12.             7. Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за ТБО, съгласно утвърдения график.
 13.            5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база/машинни съоръжения, съдове за отпадъци/за общо ползване/ и др.
 14.             3. Да съгласуват с общинската администрация всакъкви промени в технологичната и организационна схема на работа.
 15.             1.Да изпълняват дейностите предмет на сключения договор, качествено и в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
 16.             3.Да упражняват вътрешен контрол, при изпълнение на дейностите които извършват.
 17.             1.Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности.
 18. Чл.15. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци от районите включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Поморие, почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването са лицата, на които Общината чрез договор е възложила изпълнението на съответните дейности или самата Община в случаите в които тези дейности се осъществяват от специализирани общински звена.
 19.  
 20. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
 21. Чл.13 Отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се поема от производителя на продукта,в резултат на чиято употреба се образуват отпадъците,при условията на Закона за управление на отпадъците.
 1. Изискванията към системата за разделно събиране на отпадъци от домакинствата,в т.ч. обслужвано население,вид,брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събране на отпадъците,честота на обслужване;
 2. Количествени цели за разделно събиране,рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци,както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;
 3. Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на община Поморие;
 4. Задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

Чл.24.(1) Системите за разделно събиране на отпадъци по чл.19,ал.3,т.6 от ЗУО и за разделно събиране на отпадъци от опаковки задължително включват всички населени места на територията на общината с население по-голямо от 5 000 жители и курортните населени места.

(2) отпадъците от хартия и картон,стъкло,пластмаси и метали,образувани от търговските обекти,производствени,стопански и административни сгради,се събират разделно.

(3)изключение от изискването по ал.2 се допуска в населени места,където няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата.

(4) Ползвателите на търговски обекти,производствени,стопански и административни сгради в населените места по ал.1 са длъжни да събират разделно отпадъците по ал.2 и да ги предават на лица,притежаващи разрешение,комплексно разрешително и/или регистрационен документ по чл.35 и/или с организация по оползотворяване.

(5) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.

(6) биоотпадъците по ал.5, както и отпадъците от зелените  площи към търговските обекти,производствени,стопански и административни сгради се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане,по начин който осигурява висока степен на защита на околната среда.

(7)дейностите по ал.5 и ал.6 се извършват при спазване на изискванията на ЗУО и наредбата по чл.43,ал.5 от ЗУО.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

 

Чл.25. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Извършването на дейностите по събиране, транспортиране и/или третиране на излишни земни маси и строителни отпадъци от строителните площадки от премахването на строежите включително от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения е задължение на възложителя, инвеститора, изпълнителя на дейността, от която се формират отпадъците, или друго лице отговарящо на изискванията на чл.35 от ЗУО въз основа на писмен договор.

Чл.26. (1) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, отговорните по чл. 25 от настоящата наредба, лица подават молба по образец до Кмета на общината за определяне маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които Община Поморие, издава Разрешение за транспортиране на строителните отпадъци и/или земни маси от изкопните работи.

(2) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Документа по ал.2 се издава за всеки отделен обект

(3) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./  В протокола за откриване на строителна площадка за обекта задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране на СО и ЗМ и номерът на издаденото му разрешение

            (4) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./  Задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните отговорни лица са в сила до подписването на Акт 15 независимо от продължителността на строителството.

Чл.27. Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ЗМ лице в случая на чл.25 е длъжно да:

            1.Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея /не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;

            2.Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали на СО и ЗМ

            3.Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на околното пространство с прахови частици;

            Да не допуска при транспортирането на СО и ЗМ използването на транспортни средства с  неуплътнени каросерии, непочистена ходова част и замърсяването на уличните платна;

 1. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоарите, уличните платна, зелените площи и др. терени които са били включени в строителната площадка на обекта.

Чл.28. Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането на СО лице, в случаите на чл.25 е длъжно:

            1.Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо;

            2.или да ползва /срещу заплащане/ специалициран контейнер, предоставен му от фирма имаща разрешение за извършване на такава дейност.

Чл.29. (1) За депонирането на СО и ЗМ , формирани от обектите в случаите на чл.25 се заплащат такси, приети с Решение на Общински съвет;

            (2) таксата се заплаща предварително от лицето на което се издава разрешителният документ за транспортиране  на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, посочени в молбата по чл.26, ал.1 след съгласуването им с отдел “УТООС” от общинската администрация.

Чл.30. Депонирането на СО и ЗМ  се извършва само на определените от Кмета на общината депа.

Чл.31. (1)Отговорност за дейностите по депонирането на СО и ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация  носи операторът на депото.

            (2) Операторът на съоръжението за обезвреждане води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ.

Чл.32. (1) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

(2) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗУО.

(3) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали.

(4) Кметът на общината отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.

(5) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

(6) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно изискванията на наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали /приета с ПМС 267 от 05.12.2017г./

Чл. 33. (1) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на §5, т.40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата  за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

(2) /нова с Решение № 1098/29.03.2019г./  Планът по ал. 1 се изготвя от правоспособен проектант съгласно чл. 11, ал. 1 ЗУО и се одобрява от компетентния орган съгласно чл. 11, ал. 4 ЗУО.

(3) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Изискването по ал. 1 не се прилага за:

 1. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 300 кв. м;
 2. /нова с Решение № 1098/29.03.2019г./ Премахване на сгради с паянтова конструкция
 3. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
 4. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
 5. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП по-малка от 300кв.м.
 6. /нова с Решение № 1098/29.03.2019г./ изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии
 7. /нова с Решение № 1098/29.03.2019г./ изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии.
 8. /нова с Решение № 1098/29.03.2019г./ премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии.
 9. /нова с Решение № 1098/29.03.2019г./ изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра
 10. /нова с Решение № 1098/29.03.2019г./ изграждане и премахване на строежи от шеста категори.
 11. /нова с Решение № 1098/29.03.2019г./ всички текущи ремонти.

(4) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.

(5) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./  Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:

 1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното одобряване;
 2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.

  (6) /отм. с Решение № 2124/05.12.2019г. на Административен съд – гр.Бургас/

  (7) /отм. с Решение № 2124/05.12.2019г. на Административен съд – гр.Бургас/

(8) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.

(10) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите се установяват:

 1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор – с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;
 2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до кмета на общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

(11) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Документите по ал. 9 се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват строително-монтажните работи или разрушаването.

Чл. 34. Собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата отговарят за:

 1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 1 – 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата;
 2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 35. (1) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират:

            1.От причинителя, в собствени съоръжения съгласно утвърден проект на производствената дейност при условията на ЗУО.

            2.От лицата, на които е дадено разрешение по чл.35 от ЗУО за съответната дейност.

            (2) Предаването и приемането на производствените отпадъци за съответното третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор.

(3) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Неопасни производствени отпадъци се депонират само на депа за неопасни отпадъци

Чл.36.  Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 37. (1) Кметът на общината:

 1. оказва съдействие на организациите по оползотворяване, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО);
 2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори със:

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или

в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община.

 (2) /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Договорите с лицата по ал. 1, т. 2 съдържат най-малко следното:

 1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване;
 2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на съответната община;
 3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
 4. задължение за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината.

Чл. 38. (1) В случаите по чл. 37, ал. 1, т. 2 кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно.

(2) Графикът по ал. 1 се изготвя съвместно с лицата по чл. 37, ал. 1, т. 2.

(3) Графикът по ал. 1 се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

Чл.39 (1) Лицата, извършващи дейности по третиране на ИУЕЕО, трябва да притежават:

 1. разрешение, издадено по реда на чл. 35, ал. 1 ЗУО, или
 2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) Не се изисква разрешение за събиране на ИУЕЕО в обектите на дистрибуторите и лицата, предлагащи електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) за продажба на крайните потребители.

Чл.40  Лицата по чл.39,ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

РАЗДЕЛ  ОСМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Чл. 41. (1) Кметът на общината:

 1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;
 2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори със:

а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по ал. 1, т. 2 за всеки район поотделно.

(3) С договорите по ал. 1, т. 2 се определят най-малко:

 1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
 2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията на съответната община;
 3. задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
 4. задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж годишно на информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията на общината.

Чл. 42. (1) Лицата, извършващи дейности по третиране на НУБА, трябва да притежават:

 1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или
 2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на НУБА по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „а“, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.

(3) За дейностите по чл. 30, ал. 1, буква „б“ за портативни НУБА, както и за дейностите по обратно приемане на територията на търговски обекти на НУБА не се изисква документ по чл. 35 ЗУО.

РАЗДЕЛ  ДЕВЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА

Чл.43 (1) Кметът на общината:

 1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла;
 2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

 1. по т. 1 – когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и
 2. по т. 2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на отработени масла;

б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

РАЗДЕЛ  ДЕСЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл.44 (1) Кметът на общината организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за събиране и временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, когато лицата, които пускат на пазара МПС, не са изградили площадки за събиране и временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор със:

 1. организация по оползотворяване по чл. 35, ал. 2 от ЗУО;
 2. предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);
 3. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

Чл. 45. Дейностите по събиране и транспортиране, съхраняване, разкомплектоване (предварително третиране) на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 12, ал. 1 и/или ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

Чл.46 (1) Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

          (2) Собствениците на МПС с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, наричана по-нататък „Наредба № I-45 от 2000 г.“, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА /нов с Решение № 1098/29.03.2019г./

Чл.47. Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

(2) Опасните отпадъци от бита се предават за оползотворяване и/или обезвреждане на общинските площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, разположени на територията на Община Поморие или на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ

КОНТРОЛ /нов с Решение № 1098/29.03.2019г./

Чл.48. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Контролът по изпълнение на задълженията произтичащи от изискванията на настоящата наредба на територията на  община Поморие се осъществява от Кмета на общината, кметовете и кметските наместници по населени места и длъжностни лица, определени от кмета на общината.

 

            РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 49. /отм. с Решение № 2124/05.12.2019г. на Административен съд – гр.Бургас/

Чл. 50. /отм. с Решение № 2124/05.12.2019г. на Административен съд – гр.Бургас/

Чл. 51. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците се налагат санкциите предвидени в него.

Чл. 52. /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ (1) Нарушенията на тази наредба се установяват с акт на длъжностните лица, определени от Кмета на общината.

            (2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

            (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

            РАЗДЕЛ ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/нов с Решение № 1098/29.03.2019г./

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски обекти за отдих и забавления, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.
 2. „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост
 3. „Депо” е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира на земята или под земята, вкл. тези на територията на предприятията /депа, в които причинителят на отпадъци ги обезврежда непосредствено до мястото на образуването им/. Към депата не се включват съоръженията за временно съхранение на отпадъците и тези, в които отпадъците се претоварват или третират преди по-нататъшната им обработка или рециклиране. Депото за отпадъци е комплексен обект, който включва:

а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складиране на отпадъци за повече от шест месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и, за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците;

б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации, в съответствие с неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци.

 1. „Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година за отпадъци предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.
 2. „Едрогабаритни отпадъци” са битови отпадъци, различни от ИУЕЕО, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им;
 3. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.
 4. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
 5. „Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

 1. „Краен потребител на батерии и акумулатори“ е физическо или юридическо лице, което придобива батерии и акумулатори за свои нужди, а не за пускане на пазара.
 2. „Масла“ са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, компресорни, турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла.
 3. „Масово разпространени отпадъци” /МРО/ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
 4. „Моторни масла“ са масла за бензинови и дизелови двигатели, както и за газотурбинни двигатели, в т. ч. за:

а) товарни и лекотоварни автомобили;

б) леки автомобили;

в) авиационни бутални двигатели;

г) корабни двигатели.

 1. „негодни за употреба батерии и акумулатори“ /НУБА/ са батерии или акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, и са отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
 2. „Обезвреждане на отпадъците” е всяка дейност върху отпадъците /депониране, преработване, изгаряне и др./, различно от оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.
 3. „Обществени места” са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.
 4. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), или всяко вещество или смес, които попадат поне в една от класовете или категории на опасност, установени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB, L 353, 31 декември 2008 г.)
 5. „Оператор” е всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е налице една от следните характеристики:
 6. експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация;
 7. контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или инсталация;
 8. разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране на предприятието, съоръжението и/или инсталацията.
 9. „Оползотворяване на материали от строителни отпадъци“ са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално оползотворяване.
 10. „Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи по смисъла на § 1, т. 17 от ЗУО.
 11. „Отпадъци от МПС“ са отпадъци по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включват:

а) излезли от употреба моторни превозни средства;

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

 1. „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.
 2. „Отпадъци от черни и цветни метали“ са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.
 3. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер“ са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
 4. „отработени масла “ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците
 5. „Отпадъчни нефтопродукти“ са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:

а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;

б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;

в) отпадъци от маслено-водна сепарация;

г) отпадъци от течни горива;

д) отпадъци от преработка на нефт;

е) утайки и емулсии, получени от различни производства;

ж) нефтосъдържащи отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на кораби.

 1. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
 2. „Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
 3. „Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци(първичен причинител) и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности и операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.
 4. „Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци, физическо или юридическо лице, в чието владение се намират отпадъците до момента на предаването им на оправомощено за следващо третиране лице.
 5. „Прилежащи площи” са терени за обществено ползване около сгради, павилиони, имоти/дворни места, паркинги, гаражи, които са необходими за функционирането им, но не по-малко от 3 м.,
 6. „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.
 7. „Разделно събиране”е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
 8. „Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели.
 9. „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
 10. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и други съоръжения предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях.
 11. „Третиране на отпадъците” са дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката /събиране, съхранение и сортиране/ преди оползотворяване или обезвреждане
 12. „Строителни и монтажни“ са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват. /т.40 ЗУТ/

 

            РАЗДЕЛ ПЕТНАДЕСЕТИ

            ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1 Тази наредба отменя Наредба №9 за управление на отпадъците в Община Поморие, приета с Решение №621от31.07.2006г. г. на ОС – Поморие.

 • 2 /изм. с Решение № 1098/29.03.2019г./ Настоящата наредба се приема на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците и чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с Решение № 584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 1098/29.03.2019г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 2124/05.12.2019г. на Административен съд – гр.Бургас.

        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба № 9 319 KB 95

Свързани статии