Наредба № 14

НАРЕДБА № 14
за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие
(по чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията – ЗУТ)

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Поморие.

(2) Зелената система на Община Поморие е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от формите на собственост.

(3) Общинският съвет на Община Поморие чрез бюджета на общината осигурява необходимите средства за поддържане на декоративната растителност в общинските зелени площи.

(4) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди, причинени на озеленените площи и декоративната растителност от физически и юридически лица, както и от длъжностни лица от общинската администрация или държавни органи.

(5) По този ред се определят и присъждат обезщетения срещу юридически и физически лица, които солидарно с причинителя отговарят за неговите действия.

Чл. 2. (1) Не подлежат на установяване и обезщетение по реда на тази Наредба вреди причинени от природни бедствия.

(2) В случаите, когато в друг нормативен акт се предвижда специализиран ред за установяване на щети или нарушения на озеленените площи и растителността в тях, се прилага съответният нормативен акт.

ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 3. (1)  Органите за управление на зелената система са Общинският съвет на Община Поморие, кметът на Община Поморие и кметовете на кметства в общината и кметските наместници.

(2) С тази наредба се определят функциите на структурни звена от общинската администрация по отношение на изграждането, поддържането и опазването на зелената система.

Чл. 4. (1) Общинският съвет на Община Поморие управлява качеството на зелената система на общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

(2) Общинският съвет на Община Поморие определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на Община Поморие.

Чл. 5. (1) Кметът на Община Поморие ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.

(2) Кметът на Община Поморие или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

(3) Кметът може да прехвърля свои правомощия и да възлага свои функции по дейностите свързани със зелената система на ресорния заместник кмет или на ръководителите на поделения от структурата на общинската администрация за случаите, когато това е предвидено с нормативен акт или Устройствения правилник за организацията и дейността на администрацията на Община Поморие.

(4) Общинският експертен съвет по устройство на територията / ОбЕСУТ / при Община Поморие, разглежда и приема устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система.

(5) За разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система кметът на Община Поморие включва в ОбЕСУТ съответните специалисти по озеленяване.

Чл. 6. Кметовете на кметства в Община Поморие:

1.изпълняват бюджета по дейност “озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;

 1. изпълняват делегираните им от кмета на Община Поморие функции.

Чл. 7. Дирекция ”СУТОСУП”  и / или  ОП „ОГСС“ в общинската администрация:

 1. разглежда заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;
 2. изразява становище и дава препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;
 3. извършва проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;
 4. контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи;
 5. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия при разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;

Чл. 8.  Директор дирекция ”СУТОСУП” в общинската администрация:

 1. 1. възлага на представител на ОП „ОГСС” да заверява заснемания и да изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи, както и да дава препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;
 2. 2. изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;
 3. 3. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;
 4. 4. прави предписания при разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ , за зелени площи, поддържани от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Поморие.

Чл. 9. Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ :

 1. изготвя проектобюджет за необходимите му бюджетни средства за следващата година и го представя в Дирекция „Бюджет, финанси и стопански дейности“ на Община Поморие в определения от Директора на Дирекцията срок за съответната календарна година;
 2. подготвя документи за провеждане на търг или конкурс за изпълнител на дейности по извършване на строителство на нови озеленени площи на територията на Община Поморие, като извършва инвеститорски контрол в процеса на изпълнение, когато обекта се финансира изцяло или частично от Община Поморие.
 3. организира и извършва дейности по озеленяване, почистване и поддържане на имотите- общинска собственост, включително паркове, градини и други места за общо ползване;

Чл. 10. Главният архитект на Община Поморие  и ОбЕСУТ:

 1. ръководи  и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и изграждането на зелената система;
 2. разглежда и приема задания и проекти на подробни устройствени планове за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
 3. разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
 4. разглежда и се произнася и по други въпроси по изграждането и поддържането на зелената система на Община Поморие.
 5. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

ГЛАВА ТРЕТА
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел първи
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 Чл. 11. (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

(2) С ОУП на Община Поморие и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 12. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ОбЕСУТ  и специалист от ОП „ОГСС“, след одобрение от ОбС-Поморие.

(2) По решение на общинския съвет или на кмета на общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.

Чл. 13. Разрешение за поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП, съвместим със озеленената система и на план-схемите към него.

Чл. 14. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за културното наследство.

Чл. 15. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта.

Чл. 16. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.

Чл. 17. При ново засаждане на дървесна растителност в парцелите е необходимо да се спазват най – малките отстояния на дърветата от регулационните линии към съседите, определени от ЗУТ и чл. 94 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.

1.За ниски дървета / с височина до 2.5 м / – на 1.00 м.от границата

2.За средно високи дървета / с височина до 5.00 м./ – на 1.5 м. от границата

3.За високи дървета / с височина над 5.00 м./ – на 3.00 м. от границата.

4.На вътрешната регулационна линия към съседните имоти се препоръчват живи огради с височина до 1.20 метра.

Раздел втори
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл. 18.  В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

 Чл. 19. (1) В  незастроените имоти, предвидени по ОУП или ПУП за озеленени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, които не са реализирани, както и в изградени паркове и зелени площи могат да се разполагат само временни обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ по представен инвестиционен проект след положителна оценка по чл. 142 ал. 6 т. 1 от ОбЕСУТ и решение на ОбС – Поморие.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

Чл. 20. Изпълнителят на временния обект е длъжен:

 1. да вземе необходимите мерки за опазване на озеленените площи и декоративната дървесно-храстова растителност от повреди и наранявания;
 2. да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в определения от общинската администрация срок;
 3. да спазва нормативните изисквания при засаждане на декоративна растителност за отстоянието от проводи, съоръжения и сгради, съгласно Приложение № 2 към настоящата наредба.

Раздел трети
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)

 Чл. 21. (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

(2)  Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват със специалист от ОП „ОГСС“ .

(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.

Чл. 22. (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се разглеждат от специалист от ОП „ОГСС“.

(3) При разглеждане на заснемането по ал. 1  специалист от ОП „ОГСС“  изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.

(4) Разгледаните заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Чл.  23. (1) Молбата за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване с плътност над 50 % се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 22, ал. 1.

(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 22, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

(4) Разглеждането на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва специалист от ОП „ОГСС“ .

(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност, са Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или Националният институт за паметниците на културата (НИПК), съобразно територията, в която попада имотът.

(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.

Чл. 24. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи от шеста категория, задължително включват част “Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.

(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.

Чл. 25. Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват и удобряват само когато са съобразени с:

 1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);
 2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
 3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;

4.нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;

 1. биологичните изисквания на използваните растителни видове.

Чл. 26. (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване,  специалист от ОП “ОГСС” предписва размера, видовия състав и местоположението му.

(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода за съответната растителност.

Чл.  27. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на специалист “Озеленяване”.

Чл.  28. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.

(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.

Чл. 29.  За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване специалист  от ОП “ОГСС” съставя констативен протокол.

Чл. 30. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта “Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.

(3) В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството  специалист от ОП “ОГСС” извършва проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 31. (1) Поддържането на зелените площи се ръководи и осъществява от  ОП „ОГСС“. То е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.

(2)  Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от комисия, включваща: инспектор „Опазване на околната среда”, специалист „Кадастър и геодезия“, строителен техник и специалист от ОП “ОГСС”.

Чл. 32.  Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на ежегодни програми, на одобрени технологични проекти и нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

Чл. 33.  Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.

Чл. 34.  Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от ресорния заместник кмет на Община Поморие.

ГЛАВА ПЕТА
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел първи
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

 Чл. 35. (1) Не може да бъде променяно предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях  в урбанизирани територии, реализирани съгласно предвижданията на  устройствените планове.

(2) Не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове в урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

(3) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в устройствените планове в урбанизираните територии за озеленени площи, се разрешава след обществено обсъждане, проведено по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ.

 1. от Министерски съвет по предложение на областния управител – за държавни имоти;
 2. от Общински съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците в останалите случаи.

(4)  Проектите за общи устройствени планове се публикуват в интернет страницата на община Поморие и подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията.

(5)  Възложителят на проекта организира и провежда общественото обсъждане, като разгласява мястото, датата и часа на провеждане с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на възложителя и на община Поморие, в един национален всекидневник и в един местен вестник. На общественото обсъждане се води писмен протокол, който се прилага към документацията за експертния съвет и за общинския съвет. Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.

(6) На общественото обсъждане присъстват главния архитект на Община Поморие, специалист “Озеленяване” и началник отдел “УТООС” към общинска администрация, които подписват протокола.

Чл. 36.  Озеленени системи  които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Чл. 37. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на зелените площи включва:

1.полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;

2.недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 38. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

 1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;
 2. повреждането на растителността;
 3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата;
 4. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, съгласно утвърден списък, освен в специално обозначените за целта места;
 5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
 6. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;
 7. разхождането на свобода на домашни животни извън определените и обозначените за това места;
 8. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;
 9. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;
 10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
 11. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;
 12. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.

Чл. 39. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.

(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Поморие

 Чл. 40.  Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят около прилежащата им територия, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема на специализираната общинска служба по озеленяване.

Чл. 31. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.

(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи.

Раздел втори
ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

 Чл. 42. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Поморие се опазва по реда на тази наредба.

(2) Тази разпоредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.

(3)  Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за културното наследство /ЗКН), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Чл. 43. (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от дирекция “СУТОСУП” и ОП „ОГСС“ за извършване на огледи, картотекиране и контрол. (3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази наредба.

(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл. 44, или увреждат дървета и храсти.

(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета и Раздел трети от Глава четвърта.

Чл. 44. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 50 от Наредбата.

Чл. 45. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност при новоизградени обекти и в частни имоти, задължително се спазват нормативно, изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници съгласно Приложение № 2 към наредбата..

(2) Съществуващите дървета и храсти, които не отговарят на изискванията по Приложение № 2 от наредбата, след подадено заявление до общинската администрация, могат да бъдат преместени или премахнати, в зависимост от възрастта им.

(3) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува със  специалист от ОП “ОГСС”

Раздел трети
ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ

 Чл. 46. (1) На територията на Община Поморие се забранява отсичане или изкореняване на дървета с историческо значение и дървета, обявени за защитен природен обект, на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

(2) Общинската дълготрайна декоративна растителност и картотекираните дървета и храсти в частни имоти могат да се премахват, преместват и окастряне в следните случаи:

 1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
 2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
 3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
 4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

Чл. 47. (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или окастрене на декоративна растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, след подадено заявление.

(2) Срокът на валидност на разрешенията е 2 (две) години.

Чл. 48. (1) Заявлението за издаване на разрешение за преместване, премахване или окастрене на декоративна растителност се подава до кмета на общината.

(2) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица или упълномощени от тях лица.

(3) Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект,  квитанция за внесена такса /за администриране на услугата /и др. документи.

(4) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и въз основа на санитарна експертиза за състоянието на декоративната растителност издава разрешение или мотивиран отказ при липсата на съответни фактически основания, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за паметниците на културата (НИНКН), когато територията е паметник на културата.

Чл. 49. Когато за един обект, включително и за подобектите към него, се налага премахване на повече от 15 броя здрави дървета, се извършва съгласуване с РИОСВ.

Чл. 50. (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на декоративна растителност, засегнатата растителност се оценява по тарифата в тази наредба / Приложение № 1/

(2) В разрешението се вписват документа за внесеното обезщетение и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането.

(3) Стойността за засегнатата декоративна растителност се внася от възложителя или собственика, в касата на центъра за административно обслужване на Община Поморие или по указана банкова сметка.

(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот.

(5) Дърветата и храстите по чл. 46, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок специализираната общинска служба по озеленяване – при всички случаи, НИНКН – за обекти-паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени.

Чл.51. (1)  Отрязването на клони, премахване или преместване на декоративна растителност, за които има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице от ОП „ОГСС“ за декоративна растителност, намираща се в общински имоти или от външен изпълнител за имоти на физически или юридически лица.

(2) С получения дървесен или друг материал се разпорежда собственика.

(3) Дървесината, добита при отсичане на дървесна и храстова растителност с разрешение за премахване, се маркира с общинска горска марка и за транспортиране се издава превозен билет, за което се събира

Чл. 52. (1) Споровете между собствениците за отсичане и премахване на дървета, храсти и живи огради  в частни имоти и за обезщетения на неправомерно премахната растителност се решават по съдебен ред в следните случаи когато:

 1. дърветата и храстите са разположени на по-малки от допустимите отстояния по  чл. 15 и Приложение № 2 от наредбата.
 2. живите огради  по границите на съседни имоти  са с  височина над 1,20м.

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

(4) При непостигане на съгласие по ал.3, всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.

ГЛАВА ШЕСТА
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Поморие, кметовете на кметства в общината и от оправомощените от него длъжностни лица от общинската администрация.

Чл. 54. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Поморие – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им.

(2) Обезщетението не се дължи, ако в определения с констативен протокол срок виновните лица възстановят причинените щети.

(3)  В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетението се установява по съдебен ред.

(4) Размерът на обезщетенията по ал.1 и ал.3 се определя по Приложение № 1.

(5) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(6) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване за сметка на нарушителите.

Чл. 55. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.

(2) При нарушения на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи.

(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината издава наказателно постановление.

(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) Санкциите, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите на МОСВ.

(6) Санкциите за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи, се налагат по   Наредбата № 2 за подържане и опазване на обществения ред в Община Поморие или друг нормативен акт.

(7)  Санкциите за монтиране без разрешение в зелени площи на обекти за реклама, търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на Наредбата на Общински съвет Поморие приета на основание чл. 56, ал.2 от Закона за устройство на територията

Чл. 56. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 5 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:

 1. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност;
 2. отсече или премахне повече от разрешения или от нормативно определения максимално допустим брой дървета.
 3. създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване.
 4. разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна или декоративна растителност, зелена площ, паркова територия и др. без писмено разрешение на компетентния орган;

(2)  Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:

 1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите;
 2. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност;
 3. извършва косене на трева в места за широко обществено ползване, без разрешение или възлагане от Община Поморие.
 4. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;
 5. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;
 6. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;
 7. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи или други съоръжения, паркова мебел и обзавеждане;

(3)  За други нарушения на тази наредба извън посочените в ал. 1 и ал. 2, на виновните лица се налага глоба от 50 до 500 лв.

(4) При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

(5) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 10 000 лв., а за нарушение по ал. 2 и ал.3 – от 500 до 5 000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. ”Декоративна растителност” е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. “Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.

2.“Озеленени площи за широко обществено ползуване” са територии, върху които се намират паркове, градини, скверове и зелени площи, съобразно чл.61, ал.2 от ЗУТ.

 1. “Поддържане на озеленените площи” на територията на Община Поморие е дейност със строително-ремонтен характер, която осигурява доизграждането на обектите и пространствата, агробиологическото състояние и техническата изправност на техните елементи и естетическия им облик, с цел увеличаване на експлоатационните им срокове и обезпечаване на пълноценната им среда за ползуване.
 2. “Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.
 3. ”Специализирана служба по озеленяване” е ОП „ОГСС“.
 • 2. Санитарна експертиза за състоянието на растителността се изготвя специалист от ОП „ОГСС“ и включва:
 1. Определяне местоположението и собствеността;
 2. Определяне на декоративния вид с преценка за неговата екологична и естетическа стойност, ландшафтна съвместимост и изисквания към поддържането.
 3. Информация за възрастта и жизнеността на декоративния вид с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда.
 4. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.
 • 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 4. Наредбата се приема на основание чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията и чл.20, чл.21, ал.1, т.13 и чл. 22, ал.1 от ЗМСМА.
 • 5.  Неразделна част от настоящата Наредба е Приложение № 1  и 2
 • 6. Наредбата е приета с  Решение №1217/11.07.2019г. на Общински съвет  – Поморие, изм. с Решение № 1250/21.08.2019г. на Общински съвет – Поморие.
 • 7.  В три месечен срок от влизане в сила на тази наредба, Общинският съвет на Община Поморие приема изменение и допълнение на Наредбата № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, с които се определят таксите по нея, Наредбата № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие и други местни нормативни актове.
 • 8. След одобряване на ПУП и/или на план-схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени в общинските озеленени площи преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми, се премахват.

Приложение № 1

Т А Р И Ф А

ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ

НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Вид Показатели

Височина

/метри/

Стойност

при добро състояние

/лв/

 Стойност

при отлично състояние

/лв/

І Иглолистни дървета:
1 Бързорастящи

кипарис, морски бор и други

2,5 – 4,5 12 14
4,5 – 7,5 14 16
над 7,5 18 24
2 Умеренорастящи

ела, кедър, туя и други

2,5 – 4,5 15 17
4,5 – 7,5 18 21
над 7,5 20 30
3 Бавнорастящи

Тис и други

2,5 – 4,5 17 20
4,5 – 7,5 19 24
над 7,5 20 30
ІІ Широколистни дървета:
1 Многобързорастящи

Айланд, акация, върба, топола, чинар, пауловния и други

До 4 7 15
4-5 12 20
Над 5 15 30
2 Бързорастящи

Бреза, ясен, акаталпа, ацер, дъб и други

3-6 10 15
Над 6 15 30
3 Умеренорастящи

Бук, клен, дъб, липа, явор, кестен, бряст, див рожков и други

3-6 15 30
ІІІ Декоративна растителност Категория Обезщетение

/лв/

1 Тревни площи за 1 дка І 140
ІІ 110
ІІІ 80
ІV 20
2 Летни цветя за 1 кв.м І 6
ІІ 5
ІІІ 4
3 Перенни /многогодишни/ цветя за 1бр. 0,50
4 Почвопокривни за 1 дка 100
5 Жив плет – широколистен за 1 лин.м до 5 години 3
над 5 години 5
6 Жив плет – иглолистен за 1 лин.м 2
7 Рози за 1 брой до 3 години 2
над 3 години 4
8 Храсти за 1 брой до 5 години 5
до 10 години 10
над 10 години 20
9 Вечнозелени храсти за 1 брой до 5 години 10
над 10 години 20

 

 

Приложение № 2

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ОТСТОЯ НИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

ОТ СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОВОДИ

Вид на съоръжението

 

Минимални  разстояния от стъблото в метри
Дървета Храсти
1. От външни стени и сгради
за ниски дървета  с височина до 2.5м 1,5
за средно високи дървета с височина до 5.0м 2,0
за високи дървета с височина над 5.0м 5,0 1,5
2 От бордюри на тротоари и паркови алеи 0,7 0,5
3 От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и основи на  канавки 2,0 1,0
4 От основата и ръбовете на откоси и тераси 1,0 0,5
5 От основата и ръбовете на подпорни стени 3,0 1,0
6 От стълбовете на осветителни мрежи и естакади 4,0
7 От стените на канализационни, газопроводни и топлофикационни тръби 2,0 1,0
8 От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори 2,0 1,0
9 От високопроводи и дренажи 1,0
10 От подземни електрокабели до 2.5 кv 2,0 0,7
11 От подземни електрокабели над 2.5 кv 3,0 2,0
12 От слаботокови кабели 1,5 0,7
13 От горната част на подземни колектори до повърхността на почвата 1,0 0,5
14 От надземни улични линии – слаботокови проводници с ниско напрежение до короната на дърветата 1,25

 

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба № 14 344 KB 27
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors