НАРЕДБА № 15

 ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПОМОРИЕ

/приета с Решение № 523/20.04.2017г.; изм. с Решение № 796/03.04.2018г., изм. с Решение № 1250/21.08.2019г./

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в първи клас в общинските училища в град Поморие.

Чл. 2. Приемането на учениците в първи клас се осъществява чрез централизирано електронно класиране, съгласно описаните в настоящата наредба правила.

Чл. 3. Наредбата обхваща целия процес на:

 1. Определяне броя на паралелките и броя на местата в паралелките.
 2. Регистриране за участие в централизираното класиране.
 3. Класиране на учениците по определени критерии.
 4. Записване на учениците, класирани за прием, в съответното училище.
 5. Изготвяне на график на дейностите.

Чл. 4. (1) Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година.

(2) В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование.

(3) Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас, след подадено заявление от родителите.

Решението за отлагането следва да бъде взето до 31 май на съответната календарна година.

(4) Децата по ал. 3 кандидатстват за прием в първи клас по настоящата наредба през годината, през която навършват 8-годишна възраст.

Чл. 5. Централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по утвърдения от кмета на общината график на дейностите, съгласно Раздел VI. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.

Чл. 6. (1) /изм. с Решение № 796/03.04.2018г./ Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общинската администрация изготвя списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас, и в срок до 31 януари на съответната година ги предоставя на директорите на училищата.

(2) /изм. с Решение № 796/03.04.2018г./ Списъците съдържат данни за децата, които трябва да постъпят в първи клас през следващата учебна година и са адресно регистрирани по постоянен или настоящ адрес на територията на Община Поморие към началото на календарната година (1 януари).

(3) /изм. с Решение № 796/03.04.2018г./ За всяко училище се изготвят индивидуални списъци на база определените в Приложение № 4 и Приложение № 5 райони, така  че децата да са с постоянен или  настоящ адрес в близост до училището.

(4) /изм. с Решение № 796/03.04.2018г./ Община Поморие, съвместно с училищата и екипите по обхват, съгласно Решение № 373/05.07.2017г. на Министерски съвет на република България, проследява обхвата на всички деца, фигуриращи в списъците по ал. 3. При установяване на деца без заявления за кандидатстване представители на учебните заведения имат ангажимент да изяснят причините и да информират родителите за задължителния характер на училищно образование на децата им в първи клас през предстоящата учебна година.

Чл. 7. (1) Училищното обучение в първи клас се осъществява при полудневна или целодневна организацията на учебния ден.

(2) Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, които желаят целодневна организация, при заявяването на своето желание декларират, че са запознати с правилата за този вид организация на учебния ден.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И БРОЯ НА МЕСТАТА В ТЯХ ЗА ПРЕДСТОЯЩА УЧЕБНА ГОДИНА

Чл. 8. (1) Училищният план-прием за първи клас определя броя на паралелките и броя на местата в паралелките за училището за всяка предстояща година.

(2) Директорът на училището определя училищния план-прием въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система на общината.

(3) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет.

(4) Утвърденият план-прием за първи клас се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на системата за централизирано електронно класиране.

Чл. 9. Всяко училище публикува на страницата на системата подробна информация за вида на целодневната организация на обучение, за начина на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация, за изучаваните в училището чужди езици, за сменността на обучение на класовете след първи и другa информация по преценка на директора.

Чл. 10. За изпълнение на училищния план-прием директорът определя със заповед училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на учениците, които са ангажимент на училището, в това число и разпределението на учениците по паралелки.

Чл. 11. След второ класиране и анализ на броя на записаните по училищата деца и броя на все още необхванатите, при необходимост се прави корекция в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. Родителите се уведомяват за промяната чрез обявяване на актуален брой свободни места за трето класиране.

 

РАЗДЕЛ ІІI

РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Чл. 12. Децата, кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Поморие, се регистрират в електронната система.

Чл. 13. Процедурата по подаване на заявленията за участие в централизираното електронно класиране стартира след утвърждаване на училищния план-прием.

Чл. 14. Родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1):

а) или по електронен път (онлайн);

б) или на хартиен носител в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението. Данните от заявлението се въвеждат в момента на подаването му в електронната система от представителите на училищната комисия в рамките на посочения в графика срок. В този случай управлението на профила на детето се поема от директора на училището.

Чл. 15. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. Двата начина са равностойни.

Чл. 16. По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Чл. 17. Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.

Чл. 18. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в училището, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

Чл. 19. Родителите (настойниците) имат право да посочат до 2 желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием. За училищата, които имат сгради с различни адреси и определят прием за отделните сгради, всеки адрес е отделно желание.

Чл. 20. Родителите имат възможност да преподреждат желанията си и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията.

Чл. 21. Кандидатстването на деца за предстоящата учебна година се осъществява в срокове, определени от Община Поморие и описани в графика на дейностите. Той се публикува в електронната система, на интернет страниците на училищата и се поставят на информационните табла за родители във всяко училище.

     Чл. 22.  Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

 

РАЗДЕЛ ІV

КЛАСИРАНЕ

Чл. 23. (1) Всяко от предвидените три класирания се извършва в срокове, определени от Община Поморие, описани в графика на дейностите.

(2) Класирането е отделно за всяко училище и за всеки негов адрес (при отделен прием за различните сгради).

(3) Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище(или негов отделен адрес), съобразно поредността на посочените от родителя (настойника) желания. При наличие на достатъчен брой места, спрямо кандидатстващите за прием за дадено училище, определящо е желанието на родителя.

(4) При по-голям брой кандидати, спрямо наличните свободни места, за определено училище електронната система класира децата, съобразно подадената от родителите (настойниците) информация, по посочените в Приложение № 2 критерии за класиране.

(5) Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от събраните точки и реда на посочените желания. Общият брой точки е сбор от точките по отделните критерии.

(6) /изм. с Решение № 796/03.04.2018г./ В случаите, когато за едно и също училище броят на кандидатстващите деца с равен брой точки е по-голям от броя на свободните места, децата се подреждат:

1.По годината на адресната регистрация на ползвания по-благоприятен за детето за съответното желание постоянен или настоящ адрес на територията на град Поморие, като първо се класират децата с по-ранна адресна регистрация;

 1. При една и съща година на адресна регистрация по т.1 се класират децата с по-големи случайни числа след прилагане на процедура по генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием.

Чл. 24. При отказ от записване на класирано дете не се запазва мястото му за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се анулира автоматично и родителите трябва да подадат ново заявление за участие в класиране.

Чл. 25. Ако детето не е класирано на първо и второ класиране, заявлението му за участие автоматично се прехвърля към следващото класиране. В тези случаи е важно родителят да се запознае с обявените свободни места и да подаде ново заявление при необходимост (след анулиране на старото), съобразено с наличните места.

Чл. 26. При класиранията се спазва ограничението на нормативните разпоредби за максимален брой на учениците със СОП (специални образователни потребности) в една паралелка, който е три.

Чл. 27. Близнаците се записват заедно в съответното училище, ако поне единият от тях е класиран и са кандидатствали с едно заявление и еднакви желания.

Чл. 28. Резултатите от всяко класиране се публикуват в електронната система в профила на родителите. Справка с резултатите от класирането, разпечатана от системата, се поставя на информационните табла в училищата, съгласно графика на дейностите. Заинтересованите лица се уведомяват и по електронната поща.

Чл. 29. За изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 4 от настоящата наредба след всяко от класиранията от системата за прием за всяко училище се извеждат списъци на децата, за които или не са подадени заявления за кандидатстване към съответния момент, или все още не са класирани и записани.

 

РАЗДЕЛ V

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ

Чл. 30. (1) Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е класирано, в определените в графика на дейностите срокове.

Чл. 31. /изм. с Решение № 796/03.04.2018г./ Записването се извършва от училищната комисия след сверяване на заявените данни с представените от родителя /настойника/ задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране /Приложение № 2/.

Чл. 32. Задължителни документи са:

 1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием;
 2. /изм. с Решение № 796/03.04.2018г./ удостоверение за раждане на детето;
 3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
 4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

Чл. 33. Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.

Чл. 34. Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

Чл. 35. Училищната комисия отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

Чл. 36. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново.

 

            РАЗДЕЛ VI

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Чл. 37. Изготвя се за всяка календарна година от дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт“ при Община Поморие и се утвърждава от кмета до 31 март в годината, през която ще бъде осъществен приемът за предстоящата учебна година. При необходимост, графикът може да бъде променян, след утвърждаване от кмета на общината.

Чл. 38. Графикът съдържа срокове за следните дейности за всяко от предвидените класирания:

1.1. обявяване на свободните места;

1.2. регистриране за участие в класиране за прием (подаване на Заявление):

1.2.1. от родителите в училищата на хартиен носител;

1.2.2. от родителите по интернет и въвеждане на данните от подадените в училищата заявления в системата;

1.3. обявяване на резултатите

1.4.    записване на децата:

1.4.1 подаване на документите за записване от родителите в училищата;

1.4.2 отразяване на данните за записаните деца в системата.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящата Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие е разработена на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 • 2. „Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.
 • 3. Лицата, на които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал. 4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази наредба дейности.
 • 4. Тази наредба може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет – Поморие.
 • 5. По смисъла на §1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищно и училищно образование „Специални образователни потребности“ на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.
 • 6. Контролът по спазване на условията и реда за класиране и записване на ученици в първи клас на общинските училища на град Поморие, определени в настоящата наредба, се осъществява от ресорния заместник-кмет в Община Поморие.

 

Приложения:

Приложение № 1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

Приложение № 2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.

Приложение № 3 – Заявление за записване.

Приложение № 4 – Район СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие.

Приложение № 5 – Район ОУ „Христо Ботев“ гр. Поморие.

 

                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Вх. № ……………../…………………………………….                                                     Приложение № 1

/издава се от дневник ЕДСД на училището/

 

До Директора на ………………………………………………………………………………………………….

Гр. Поморие                          /училище/

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в класиране за прием в първи клас за учебната …………./………… година

 

І. Данни за детето, подлежащо на класиране за прием
1.    Трите имена:
ЕГН / ЛНЧ
Полетата 2. и 3. по-долу се попълват само, ако детето има брат/сестра, които са близнак/тризнак
2.    Трите имена на брат/сестра:
ЕГН / ЛНЧ
3.    Трите имена на брат/сестра:
ЕГН / ЛНЧ
Постоянен адрес:

(по адресна карта)

нас. място:                               община:                                  адм. район:

ул./бул.                                        №            бл.          вх.           ет.          ап.

Настоящ адрес:

(по адресна карта)

нас. място:                               община:                                  адм. район:

ул./бул.                                       №            бл.          вх.           ет.          ап.

Детето посещава/завършило е подготвителна група в:

(посочва се детската градина или училището)

или

Детето е/било в чужбина и не е завършило подготвителна група:                ДА/НЕ

                                                                                                                 (огражда се верният отговор)

 

ІІ. Данни за родителите (настойниците)
майка Трите имена:

 

Постоянен адрес:  нас. място:                               община:                                  адм. район:

 

ул./бул.                                                         №            бл.          вх.           ет.          ап.

Настоящ адрес:  нас. място:                               община:                                  адм. район:

ул./бул.                                                           №            бл.          вх.           ет.          ап.

ЕГН / ЛНЧ
Месторабота:
Телефони:
e-mail:

 

 

баща Трите имена:

 

Постоянен адрес:  нас. място:                               община:                                  адм. район:

ул./бул.                                                           №            бл.          вх.           ет.          ап.

Настоящ адрес:  нас. място:                               община:                                  адм. район:

ул./бул.                                                             №            бл.          вх.           ет.          ап.

ЕГН / ЛНЧ
Месторабота:
Телефони:
e-mail:

 

 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

Посочете групата, в която попада детето

 

ДА НЕ
1. Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението;
2. Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
3. Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;
5. Други деца от семейството, обучаващи се в училището (проверка от комисията при записване на детето):

 

Трите имена на детето ………………………………………………………………………………………………………

 

ЕГН / ЛНЧ
 

Трите имена на детето ………..…………………………………………………………………………………………

 

ЕГН / ЛНЧ

 

Трите имена на детето ……….…………………………………………………………………………………………

 

ЕГН / ЛНЧ

 

Трите имена на детето …………………………………………………………………………………………………

 

ЕГН / ЛНЧ
6. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище (ползва се само за училищата, в които има подготвителни групи);
7. Деца със СОП (специални образователни потребности);
8. Дете с трайни увреждания над 50%;
9. Дете с двама починали родители;

 

ЖЕЛАЯ/ НЕ ЖЕЛАЯ дъщеря ми/синът ми да посещава групите за целодневна организация на учебния ден.

                                                                                          (огражда се верният отговор)

Декларирам:

 1. Съгласен/а съм ОУ/СУ ………………………….да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 1. Запознат съм с:

. целта и средствата на обработка на личните данни;

. доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;

. правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни;

. получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

. срока, за който ще се съхраняват личните данни.

 

 1. Запознат/а/ съм с Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие.

 

 1. Запознат/а/ съм с правилата за целодневна организация на учебния ден в училището.

 

 1. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Заявлението е подадено от: …………………………………………………………………………………………………………………

/трите имена/

Дата:…………………..                                                                                            ..…………..………….

/подпис/

 

Заявлението е прието от: ……………………………………………………………………………………………………………………..

/трите имена/

Дата:…………………..                                                                                          ………………………….

/подпис/

 

Приложение № 2

 

 

Чл. 1. Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в Локална база данни „Население“ на община Поморие.

Чл. 2. (1) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в училището, се разпределят в следните групи:

 1. Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и същият адрес не е променян в последните 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
 2. Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от една до три години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
 3. Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, като същият адрес е променен в рамките на 1 (една) година преди подаване на заявлението;
 4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

(2) При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на ученика.

            (3) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в чл.2, като първо се приемат децата от първа група.

            (4) В случай, че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБРАНИТЕ УЧИЛИЩА
  Критерии Точки Пояснения

 

M l Дете с трайни увреждания над 50%  

5 т.

Протокол от ЛКК /копие/ или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето  /копие/
М 2 Дете сирак или полусирак 4 т. Копие на смъртен акт
М 3 Деца, посещавали подготвителна група в същото училище. 3 т. Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни.
М 4 Други деца от семейството, обучаващи се в училището. 2 т. Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението.

Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни на брат и/или сестра, посещаващи училището в настоящата учебна година.

М 5 Деца със СОП /специални образователни потребности/ до три деца в паралелка 1 т. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата със СОП
M6 Желание на родителя при избор на училище:

Първо желание

Второ желание

 

2т.

1т.

Вх. № ……………../……………………….                                                             Приложение № 3

/издава се от дневник ЕДСД на училището/

 

 

До  Директора на ……………………………………………………………………

                                                                                 /училище/

Гр. Поморие                          

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………………………….

трите имена на родителя (настойника)

 

 

Уважаема/и г-жо/г-н Директор,

Моля детето ми да бъде записано в повереното Ви училище в I (първи) клас за учебната ..…….…/…..…… г.

Данни за детето
1.Трите имена:
ЕГН / ЛНЧ
Специфични здравословни проблеми на детето (в т. ч. алергии)
Полетата 2. и 3. по-долу се попълват само, ако детето има брат/сестра, които са близнак/тризнак
2.Трите имена:
ЕГН / ЛНЧ                      
Специфични здравословни проблеми на детето (в т. ч. алергии)
3.Трите имена:
ЕГН / ЛНЧ
Специфични здравословни проблеми на детето (в т. ч. алергии)
Постоянен адрес:
Настоящ адрес:
Личен лекар: име:
телефон: ДКЦ:
Данни за родителите (настойниците)
майка Трите имена:
ЕГН / ЛНЧ
Постоянен адрес:
Настоящ адрес:
Месторабота: Длъжност :
Телефони:  e-mail:
баща Трите имена:
ЕГН / ЛНЧ
Постоянен адрес:
Настоящ адрес:
Месторабота: Длъжност :
Телефони: e-mail:

 

Представям следните документи за сверяване на заявените данни: Въведете

„ДА”  при наличност

1. Удостоверение за раждане на детето
2. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
3. Удостоверение за завършена подготвителна група
4. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група
5. Документ от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием
6. Протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50%
7. Актове за смърт на родители

 

Потвърждавам, че ЖЕЛАЯ / НЕ ЖЕЛАЯ дъщеря ми/синът ми да посещава групите за целодневна организация на учебния ден.

                  (огражда се верният отговор)

Декларирам:

 1. Съгласен/а съм ОУ/СУ ………………………….да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 1. Запознат съм с:

. целта и средствата на обработка на личните данни;

. доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;

. правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни;

. получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

. срока, за който ще се съхраняват личните данни.

 

 1. Запознат/а/ съм с правилата за целодневна организация на учебния ден в училището.

 

 1. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

С уважение: …………………                                                             Дата: …………………………..

/подпис/

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба № 15 670 KB 162