Наредба № 16

 НАРЕДБА № 16
 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НАОБЩИНА ПОМОРИЕ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Тази наредба се създава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл.2. Тази наредба урежда обществените отношения свързани с управлението на общинските горски територии.

Чл.3. Общинските горски територии са основно национално и общинско богатство, което се ползва от особената закрила на държавата, общината и местната общност.

Чл.4. Гори и горски територии са площите от землището на общината, отговарящи на условията на чл. 2 от Закона за горите.

Чл.5. Организацията по управлението на общинските горски територии се осъществява от Кмета на общината.

Чл.6. Горските територии на общината изпълняват следните основни функции:

1.защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;

2.поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;

3.осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни ползи за обществото;

4.защита на природното и културното наследство;

5.производство на дървесни и недървесни горски продукти;

6.регулиране на климата и усвояване на въглерода.

Раздел I
Собственост

Чл.7. Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на общината, както и тези, придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи, и не представляват държавна или частна собственост.

Чл.8. (1) Горите и земите от общинските горски територии са публична и частна общинска собственост.

(2)Публична общинска собственост са горските територии – общинска собственост:

1.предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2.попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно – охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

3.попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

4.включени в териториите за културно – историческа защита по Закона за културното наследство.

(3)Частна общинска собственост са всички останали горски територии на общината.

Раздел II
Разпореждане с горските територии на общината

Чл.9. Разпореждането с горските територии – собственост на общината се извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел II – ри на Глава трета от Закона за горите и на Глава четвърта от Закона за общинската собственост.

Чл.10. Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в закона.

Чл.11. За нуждите на общината и с цел увеличаване лесистостта на землището, общината може да закупува горски и земеделски територии – собственост на физически лица, на юридически лица и на държавата.

Чл.12. (1) Закупуването от общината на горски територии се извършва въз основа на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската собственост, след решение на Общинския съвет.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет, по ал. 1 Кметът на общината взема решение за откриване на процедурата, в която се посочват:

1.общините и землищата, в които общината желае да закупи имоти;

2.методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на имотите – предмет на сделката;

3.датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията;

4.начинът на плащане и евентуални обезпечения;

5.специални изисквания към участниците;

6.други условия.

(3) Решението по ал. 2 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на общината или по друг подходящ начин в срок, не по-малък от два месеца преди датата на разглеждане на предложенията.

(4)Заинтересуваните лица правят писмено предложение до Кмета на общината, в което съобщават предложението си. В него се посочва предлаганата от продавача цена на имота и се прилагат:

1.документ за собственост;

2.скица на имота;

3.данъчна оценка на имота;

4.извадка от горскостопанския план или програма за съответния имот.

(5)В деня, определен за разглеждане на предложенията, Кметът на общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да направи предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за закупуване. Комисията се състои от седем човека, като трима от тях са общински съветници. За работата на комисията се изготвя протокол.

(6)Въз основа на протокола по ал. 5, Кметът на общината сключва договори с лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.

(7)Договорът по ал. 6 влиза в сила от датата на вписването му в службата по вписванията по местонахождението на имота.

Чл.13. (1) Общината може да продава или заменя горски територии – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

(2)Продажба по ал. 1 се извършва:

1.за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

2.когато с влязъл в сила общ устройствен план е предвидена промяна на предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.

(3)В случаите по ал. 2, т. 1 продажбата се извършва при общите условия на Наредбата чрез провеждане на търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона за собствеността.

(4)Горски територии, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната, могат да се продават по предложение или след съгласуване с ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени.

(5)Замяна по ал. 1 може да се извърши само в случай, че тя е:

1.способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

2.начин за изпълнение на задължения на общината, произтичащи от договор с държавата;

3.необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

4.необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;

5.способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между, общината, държавата и горски сдружения.

(6)В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от общината поземлени имоти вследствие на замяната трябва да граничат с горски територии – собственост на общината.

(7)Не се допуска замяна, когато:

1.върху имотите – собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права;

2.разликата в стойността на имотите – предмет на замяна е по-голяма от 5 на сто;

3.имотите – предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;

4.в резултат на замяната се разделят имоти – общинска собственост.

(8)В случаите по ал. 5, т. 2 – 5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора Кметът на общината разваля договора по съдебен ред.

Чл.14. (1) Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Общинския съвет и при условията на чл. 81 от Закона за горите.

(2) Влязлото в сила решение по ал. 1 се изпраща на съответната Областна Дирекция „Земеделие” за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

Чл.15. (1) Допуска се промяна на предназначението на горски територии – собственост на общината при условията на Закона за горите за:

1.площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;

2.трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;

3.създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;

4.създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила подробен устройствен план;

5.обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност, с отбраната на страната, с опазването и възпроизводството на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет.

(2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:

1.отбраната или сигурността на страната;

2.изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски

съвет;

3.изграждане на обекти по ал. 1, т. 1 и 2.

Чл.16. (1) Поземлени имоти в горски територии общинска собственост могат да бъдат предоставени за временно ползване под наем или под аренда:

1.срокът за отдаване под наем, не може да бъде по-дълъг от 10 години;

2.срокът за отдаване под аренда, не може да бъде по-дълъг от 30 години.

(2)Поземлени имоти в горски територии общинска собственост се отдават за временно ползване под наем или под аренда след решение на общинския съвет.

(3)Поземлените имоти в горските територии общинска собственост, предоставени под наем или под аренда се ползват само за дейностите, за които са предоставени.

(4)Ползването на дървесина не може да бъде предмет на договор за наем на поземлен имот в горска територия общинска собственост.

Чл.17. При сключване или прекратяване на договор за наем или аренда на поземлени имоти в горски територии общинска собственост, общината писмено уведомява съответната регионална дирекция по горите.

Чл.18. Предоставянето под наем или под аренда на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост, се извършва по ред, определен с Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет– Поморие.

Раздел III
Стопанисване на общинските горски територии

Чл.19. Стопанисването на горските територии на общината се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.

Чл.20. (1) Дейностите по залесяване на горски територии, определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия, внос и износ, защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определени с Наредбата за условията е реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

(2) Залесяването включва дейности по създаване на гори:

 1. събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали;
 2. почистване и подготовка на почвата в площта за засаждане/залесяване с горски репродуктивни материали;
 3. залесяване, презалесяване, попълване, отглеждане и инвентаризация на култури.
 4. ограждане на горски култури и възобновени участъци;
 5. подпомагане на естественото възобновяване;
 6. ограждане на горски култури и възобновени участъци;
 7. поливане и торене на горски култури;
 8. кастрене на дървета в горски култури;

(3) Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща дейности свързани предпазване повърхностния почвения слой и осигуряване на възможност за развитие на растителност, включително и чрез строеж на укрепителни технически съоръжения.

(4) Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои се извършва в съответствие с утвърдени горскостопански планове и програми.

(5) Залесяването и строежа на укрепителни противоерозионни съоръжения се извършва въз основа на утвърдени проекти и технологични планове.

(6) Общината възлага изпълнението на дейностите по чл. 20, ал. 1 чрез открит конкурс, пряко договаряне или други, при условия и ред определени в Закона за горите и Наредбата за условията е реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

(7) Дейностите по ал. 6 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности, в зависимост от вида им, местонахождението на обекта, в който ще се извършват, сезоните, обема на работата и сроковете за извършването.

(8) Дейността “създаване на горски култури“ се възлага в комплекс с другите лесокултурни дейности, чието извършване по преценка на възложителя ще осигури нормалното прихващане и растеж на културите.

Чл.21. (1) Дейностите по чл. 20, ал.1 могат да се извършват от Общината с наети по трудов договор работници.

(2) Общината може да извършва дейностите по чл. 20, ал. 1 въз основа на одобрена от Общинския съвет или Кмета на Общината план – сметка, в рамките на утвърдения бюджет за съответната бюджетна година.

Чл.22. Сечите в горите на общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми, при условия и по ред, определени в Наредба на Министерство на земеделието и храните.

Чл.23. (1) Сечите в горите на Общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми, при условия и по ред, определени в Наредбата на МЗХ по чл.101, ал.3 от Закона за горите.

(2) За извършването на сечта е необходимо:

 1. насаждението да е маркирано;
 2. да има одобрен технологичен план;
 3. да е издадено позволително за сеч;

(3) При годишното планиране на насажденията за сеч приоритет имат насаждения, които:

 1. сечта от преходната година не е приключила;
 2. с влошено санитарно състояние;
 3. с напреднал възобновителен процес;
 4. с пълнота над 0.8 за провеждане на отгледни сечи;
 5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им;

(4) Маркирането на насажденията за сеч включва дейностите по определяне на дърветата са сеч и се превежда съгласно Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите.

(5) Маркирането, на насажденията, предвидени за сеч, може да се извършва от общинските служители, инженер и техник-лесовъди, инженер и техници по горско стопанство.

(6) Общината може да възлага извършването на дейностите по чл. 23, ал. 4 на лицензирани за тази дейност физически и юридически лица чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и ред определени в Закона за горите и Наредбата за условията е реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Раздел IV
Ползване на дървесина и на недървесни продукти

Чл.24. (2) Ползвания от горските територии на общината са ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.

(2) /обявена за нищожна с Решение №1200/27.06.2019г. на Административен съд гр.Бургас /

(3)Размерът на цените за ползвания от горските територии на общината се определя с решение на Общинския съвет.

(4)Ползвания от горските територии на общината се извършват след решение на Общинския съвет.

Чл.25. Ползванията от горските територии общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерски съвет.

Чл.26. (1) Ползването на дървесина от горските територии на общината, което представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие на разпоредбите от Глава пета, Раздел 1 от Закона за горите, при условия и по ред, определени с Наредбата за условията е реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти..

(2) Ползването на дървесина от горските територии на общината се осъществява по два начина:

 1. чрез продажба на стоящи дървета на корен;
 2. чрез добив и продажба на добитата дървесина;

(3) Обемите на ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на Община.

(4) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 31 октомври на предходната година и се публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 ноември.

(5) Процедурите за възлагане на добива и за продажба на дървесина се провеждат при наличие на изготвен годишен план за съответната Община.

(6) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии  общинска собственост се провеждат в съответствие с график, утвърден от Кмета на Общината.

Чл.27. (1) /обявена за нищожна с Решение №1200/27.06.2019г. на Административен съд гр.Бургас /

(2) Ползвания на недървесни горски продукти, когато представляват стопанска дейност, се извършва само, ако това е предвидено в утвърден горскостопански план и  се извършват при условия и ред, указани в писмено позволително, издадено след заплащане по одобрен от Общинския съвет ценоразпис.

(3) /обявена за нищожна с Решение №1200/27.06.2019г. на Административен съд гр.Бургас /

Раздел V
Паша в горските територии

Чл. 28. (1) Пашата на селскостопански животни в горските територии на общината, се извършва след заплащане на цена за календарната година.

(2)Цената по ал. 1 се определя с решение на Общинския съвет.

(3)Ежегодно, до края на месец февруари, Кметът на общината издава заповед, в която се посочват горските територии независимо от тяхната собственост, в които е забранена пашата на селскостопански животни.

(4)Заповедта по ал. 3 се издава въз основа на постъпили до края на месец януари писмени предложения от:

1.директорите на държавните горски стопанства или държавни ловни стопанства – за горските територии – държавна собственост;

2.директора на ОП „ОГСС”, кметовете на кметства и кметските наместници – за горските територии – общинска собственост;

3.собствениците – за горските територии извън посочените в т. 1.

(5)Ежегодно, до края на месец май кметовете на кметства и кметските наместници представят информация в общината за броя на селскостопански животни, които ще пашуват в горските територии – общинска собственост.

Раздел VI
Защита на горските територии

Чл.29. (1) Защитата на горските територии общинска собственост, която обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия, се осъществява от Кмета на общината.

(2) Условията и реда за организиране и провеждане защитата на горските територии общинска собственост се определят с наредба на Министерство на земеделието и храните.

Чл. 30. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

(2) Кметът на общината организира специализирана група за действие при гасене на горски пожари.

Чл.31. (1) Защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори и включва:

– оценка на здравословното им състояние;

– прогноза за разпространение на вредителите;

– болестите и други повреди в горите;

– профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борбата с вредителите;

– болестите и други повреди.

(2) Защитата на горските територии от болести и вредители и други повреди се организира и осъществява от Общината, на което територията е предоставена за управление, за тяхна сметка, освен в случаите на масово развитие на болести или каламитети в горските територии, когато защитата се организира и контролира от лесозащитните станции за сметка на държавния бюджет.

(3) Дейностите по защита в общинските горските територии могат да възлагат на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, или на лесозащитните станции.

Раздел VII
Достъп до горите на общината

Чл.32. Достъпът до горите на Общината се осъществява при условията и по ред, определени в Глава седма от ЗГ.

Чл.33. (1) Достъпът до горските територии е свободен, на собствен риск, при спазване указанията на горската администрация и собственика на горската територия, освен в случаите, предвидени в закона за горите.

(2) Достъпът до и от горските територии, предоставени за управление на други ведомства във връзка с националната сигурност и отбраната, се определя с акт на ръководителя на съответното ведомство.

(3) Достъпът до горските територии, включени в защитени територии, се извършва при условията и по реда на закон за горите, освен в случаите, когато със заповедите за обявяване или плановете за управление той не е забранен или ограничен при определени условия.

(4) С разрешение, издадено по закон за горите се осигурява достъпът до горски территории, в които се провежда добив на дървесина и за това обстоятелство е поставена обозначителна табела.

(5) Разрешението по ал. 4 се дава в писмена форма от Кмета на Общината, упълномощено от него лице и кметовете и кметските наместници.

Чл.34. В имотите в горските територии не може да се извършва ограждане или други действия, които ограничават свободното придвижване на хора, диви животни и води, с изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен или административен акт.

Чл.35. (1) Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности.

(2)Обстоятелството, че превозното средство ще се ползва за изпълнение на дейностите по ал. 1, се удостоверява със:

1.документ, издаден от директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство без заплащане на такса – когато дейността се извършва от стопанството или е възложена от него;

2.разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място на ловуване;

3.документ, издаден без заплащане на такса от кмета на общината, района, кметството или кметския наместник – в останалите случаи.

(3)Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от кмета на общината, кметството или кметския наместник по местонахождението на имота.

(4)/обявена за нищожна с Решение № 1200/27.06.2019г. на Административен съд гр.Бургас/

(5)За общинските пътища в горските територии се създава и поддържа информационна база, която съдържа

1.списък на пътните отсечки и дължината им;

2.вид основа;

3.широчина на пътните платна;

4.вид на покритието;

5.банкети, канавки;

6.други данни.

(6)За състоянието на пътищата преди издаване на разрешение за движение се извършва обследване и за отделните участъци се съставя констативен протокол.

(7)Депозитът, внесен от собствениците или ползвателите на имоти, се възстановява след извършване на повторно обследване за състоянието на отделните участъци.

(8)При констатиране на влошено състояние на пътя, депозитът се задържа.

(9)Документите за достъп на превозните средства по ал. 2 са:

1.със срок на действие до приключване на съответната горскостопанска, селскостопанска и ловностопанска дейност;

2.безсрочни – за собствениците или ползвателите на имоти по ал. 3.

(10)копие от документа за достъп се съхранява в срок до една година от издаването му.

(11)Движението по горските пътища на пътни превозни средства, извън посочените в ал. 1, се извършва при условия и по ред, определени с наредбата на министерството на земеделието и храните. Управлението на велосипеди, както и ездата в гората са разрешени само по горските пътища и по обозначените за целта трасета.

(12)По искане на кмета на общината директорът на регионалната дирекция по горите със заповед може да определи горски пътища, за които движението на пътни превозни средства е свободно.

(13)В случаите по ал. 11, общината е длъжна за своя сметка да обозначи съответните пътища и да осигурява тяхната текуща поддръжка и ремонт.

(14)Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да ограничават достъпа до горските пътища, включително чрез ограждане или по друг начин, ограничаващ свободното им ползване.

(15)Организирани обществени или спортни мероприятия в горските територии, както и в територии, които граничат с такива, могат да се провеждат след получаване на разрешение от директора на съответната регионална дирекция по горите.

Чл. 36. (1) Забранява се движението на пътни превозни средства и ездата по обозначените туристически пътеки, освен когато туристическата пътека съвпада с горски път или е част от обозначено трасе.

(2) Обозначаването на нови туристически пътеки и трасета в горските територии се извършва със решение на Общинския съвет.

Чл.37. (1) Организирани обществени или спортни мероприятия в горските територии на общината, както и в територии, които граничат с тях, могат да се провеждат след получаване на разрешение от директора на съответната регионална дирекция по горите.

(2) Искането за издаване на разрешение се подава най-малко 14 дни преди датата на мероприятието, като се посочат мястото на провеждане и очакваният брой участници и се приложи писмено съгласие на Кмета на общината.

(3) Разрешението се издава в срок до 7 дни преди датата на провеждане на мероприятието и в него могат да бъдат определени допълнителни условия за провеждане на мероприятието, които са задължителни за организатора.

(4) Организаторът на мероприятието по ал. 1 осигурява:

 1. пожарната безопасност на провежданото мероприятие;
 2. почистването на територията и премахването на поставените преместваеми обекти.

Чл.38. Ограниченията и забраните по тази глава не се прилагат в случаите, когато съответните дейности се извършват в изпълнение на служебните задължения на органи на държавно управление съгласно закона за горите и на служители, които изпълняват своите функции съгласно специалните норми.

Раздел VIII
Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението

Чл. 39. (1) Строителство в горските територии собственост на общината, без промяна на предназначението, се допуска при изграждане на следните обекти:

1./отм. с Решение № 1200/27.06.2019г. на Административен съд гр.Бургас /

2.стълбове за телекомуникационно оборудване, радио и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;

3.сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:

а) автомобилни горски пътища;

б) заслони за обществено ползване;

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;

г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

 1. /отм. с Решение № 1200/27.06.2019г. на Административен съд гр.Бургас /

(2) Строителството на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на Закона за устройство на територията и на наредба на министерството на регионалното развитие и благоустройството и министерството на земеделието и храните.

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Раздел I
Структура

Чл. 40. (1) За управлението на горските територии общинска собственост в състава на общинската администрация се създава структурно звено по смисъла на чл. 181, ал.1 т. 1, б. „в” от Закона за горите, с наименование Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”.

 • Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” осъществява управлението, организацията, опазване, координацията и контрола в горските територии общинска собственост, както и в такива, предоставени на общината за управление.
 • Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
 • Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” се ръководи от лице с висше лесовъдско образование /лицензиран инженер лесовъд/.
 • Ръководителят на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” е пряко подчинен на Кмета на общината.
 • Ръководителят на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” след оправомощаване от Кмета на общината, издава позволителните за сеч в горските територии общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор.
 • Броят на служителите, съгласно щатното разписание в Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” се определя с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на общината с Правилника за организацията и дейността на ОП „ОГСС”.
 • За служители в Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” за които се изисква лесовъдско образование се назначават лица с висше или средно лесовъдско образование по специалностите „горско и ловно стопанство“, „горско стопанство и дърводобив“, „помощник лесовъд“, „горско стопанство“, „горско ловно стопанство и дърводобив“ или други приравнени към тях от Министерство на образованието и науката специалности.

Чл.41 (1) Предприятието има собствена сметка в банката и работи по бюджет, одобрен от Кмета на общината, след решение на общинския съвет.

(2) Приходите в бюджета на Предприятието се формират от:

 1. разпорежданията с общински горски територии по Раздел 2 от Глава първа;
 2. цени за ползвания от общинските горски територии:

а/ за ползване на дървесина;

б/ за ползвания на недървесни горски продукти;

3.такси за услуги извършвани от общинската администрация:

а/ за издаване и съгласуване на разрешителни, позволителни, удостоверения, проекти, планове, програми и заверки на извлечения от тях, сертификати, за съгласуване на строителство в горските територии на общината и други писмени документи, предвидени в Закона за горите;

б/ за маркиране, проектиране, консултиране, експертизи, измервания, оценяване, таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планова и отчетна документация;

 1. суми, дължими по договори за предоставяне право на ползвания от горските територии на общината, както и невъзстановими депозити;
 2. средства от други собственици на горски територии, предоставени на общината за тяхното опазване;
 3. експортни такси за износ на дървесина и на недървесни горски продукти;
 4. глоби и обезщетения за нарушения в горските територии на общината;
 5. суми от продажби на вещи, отнети в полза на общината, послужили за извършване на нарушенията по т. 7 или тяхната равностойност, ако липсват или са отчуждени, след приспадане на разходите по отнемането, съхранението и продажбата им;
 6. средства от продажбата на горски семена, плодове и посадъчен материал, каталози, специализирани печатни произведения и други продукти и стоково-материални ценности, закупени, добити или произведени със средства на общината;
 7. дарения, завещания и други;

11.средства от български или чуждестранни държавни и правителствени институции, неправителствени организации и лица с оглед на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната функция на горите и научноизследователската и приложна дейност в тях;

 1. средствата по Глава седемнадесета от Закона за горите;
 2. присъдени суми по дела, свързани с горските територии но общината;
 3. неустойки по диговори за дейности в горските територии на общината;
 4. получени средства за обезщетения по застраховки;
 5. други приходи, определени със закон и с други нормативни актове;
 6. суми от финансови начети;
 7. остатъци от предходната година.

(3) Приходите по ал.2 се превеждат изцяло по сметката на общинския бюджет на общината поред, определен с Правилника по чл.28; Остатъците от бюджета от предходната година се прехвърлят директно към бюджета за новата година.

(4) Разходната част на План-сметката по ал.2 включват:

 1. издръжка на Предприятието;
 2. подпомагане на естественото възобновяване на горите;
 1. събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на горски семена и плодове;
 1. производство или закупуване и доставка на посадъчен материал;
 2. подготовка на почвата за залесяване;
 3. залесяване;
 4. отглеждане на подраста и на новосъздадените култури;
 5. попълване на горски култури;
 6. инвентаризация на горските разсадници и култури;
 1. направа и поддържане на огради на горски култури и възобновителни участъци;
 2. изграждане на дребни техникоукрепителни съоръжения за борба с ерозията;
 1. провеждане на сечи в горите-без материален добив;
 2. почистване на сечища и други площи за залесяване;
 3. защита на горите на общината по Глава шеста от Закона за горите;
 1. наблюдения и измервания на вредни емисии и замърсявания, както и провеждането на метеорологични и хидрологични наблюдения;
 2. опазване на горските територии на общината по Глава тринадесета от Закона за горите;
 3. строителство, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни активи-собственост на общината, предназначени за стопанисване на горските територии на общината;
 1. строителство, поддръжка и ремонт на:

а/ горски пътища;

б/ складове, горски бараки, навеси, заслони, опорни и пунктове за опазване на горите;

в/ сгради и съоръжения в горски разсадници;

г/ пожаронаблюдателни кули и други противопожарни съоръжения;

19.мероприятия, свързани със стопанисването на горите в защитените територии;

 1. изграждане и организиране на горски разсадници, опитни полета, сортоизпитателни участъци, семепроизводствени градини и плантации и маточни колекции;
 2. изработване на стопански планове и програми по Раздел 2, на Глава втора от Закона за горите;
 3. научно обслужване и внедрителска дейност;
 4. международна дейност, по въпроси на горските територии;
 5. членски внос за участие на общината в различни организации и сдружения, свързани с горите;
 6. печатни и друг вид издания, свързани с горите;
 7. пропаганда и реклама, работа с обществеността;
 8. чествания на Седмицата на гората;
 9. обучения, квалификация и преквалификация, специализации и стипендии , свързани с управлението на горските територии на общината;
 10. съдебни и други такси по дела, касаещи горите;
 11. провеждане на процедури за възлагане на дейности в горските територии на общината;
 12. по отнемане, съхраняване и продажба на, отнети в полза на общината, вещи, свързани с опазването на горските територии;
 13. застраховки и обезщетения;
 14. безопасност и охрана на труда;

(5) Разходите по ал. 4 са за сметка на общинския бюджет и се извършват по ред, определен с Правилника по чл. 28.

Раздел II
Опазване и контрол в горските територии общинска собственост

Чл.42. (1) Опазването на горските територии – общинска собственост обхваща действията по предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.

 • Непосредственото опазване на горските територии – общинска собственост се извършва от служителите в ОП „ОГСС”.
 • За извършване на охраната на общинските горски територии общината може:
  1. да сключва договори с Министерството на вътрешните работи за опазване на горските територии общинска собственост или предоставени им за управление.
  2. да сключва договори с юридически лица, регистрирани по Закона за частната охранителна дейност, за опазване на горските територии – общинска собственост.

Чл.43. Горските територии общинска собственост се разделят на горско стопански райони и охранителни участъци. Техния брой и разпределение се определя със заповед на Кмета на общината по предложение на Ръководителя на ОП „ОГСС”.

Чл.44. (1) Горските стражари в ОП „ОГСС”:

 1. опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
 2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
 3. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;
 4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;
 5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;
 6. опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;
 7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на

престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;

 1. дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
 2. издават превозни билети за дървесина добита от горските територии – общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;
 3. маркират преди транспортиране с контролна горска марка и експедиционна горска марка собственост на общината дървесината добита от горските територии общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;
 4. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения в горските територии;
 5. задържат вещите – предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили за тяхното извършване;
 6. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии;

14.съставят констативни актове в предвидените от Закона за горите и настоящата наредба случаи.

 • Лесовъдите в ОП „ОГСС” са пряко подчинени на Директора на ОП „ОГСС”.
 • Служителите в ОП „ОГСС” имат правомощията по ал.1 т. 1-8 и извън поверените им за опазване горски територии на територията на общината.
 • Служителите в ОП „ОГСС” могат да осъществяват правомощията си върху горските територии на територията на общината и извън установеното им работно време.
 • При изпълнение служебните си задължения служителите в ОП „ОГСС” носят униформено облекло с отличителни знаци и имат право на огнестрелно оръжие, което не могат да преотстъпват.
 • При изпълнение служебните си задължения служителите в ОП „ОГСС” се легитимират със служебни карти, издадени от регионалната дирекция по горите.

Чл.45. Оправомощени лесничеи в ОП „ОГСС” извършват маркиране на дървесина, добита извън горските територии.

Чл.46. (1) При осъществяване на служебните си задължения служителите в ОП „ОГСС”, взаимодействат със служителите от ДГС, РДГ, РПУ и РСПБЗН.

Раздел III
Планиране на дейностите в Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”

Чл.47. (1) Директорът на ОП „ОГСС” ежегодно изготвя годишен план за обемите на предвидените ползвания от горските територии – общинска собственост.

(2) Годишния план за ползванията от горските територии – общинска собственост се публикува на интернет страницата на общината.

Чл.48. Директорът на ОП „ОГСС” представя информация:

 1. за размера на планираните залесявания, отглеждане на култури, противопожарни мероприятия, противоерозионни дейности, строеж на пътища, отглеждане на млади

насаждения

 1. за планирания обем дървесина за ползване;
 2. за планиран обем на страничните ползвания;
 3. вида и планираните процедури;

Чл.49. (1) В срок до 31 януари Директорът на ОП „ОГСС” изготвя отчет за извършените дейности за предходната година.

(2) Отчетът за работата на ОП „ОГСС” се представя в Общинския съвет.

 

Административни нарушения и наказания

Чл.50. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил на други лица вследствие на нарушение на Закона за горите и на подзаконовите актове по прилагането му.

Чл.51. (1) Наказва се с глоба от 50 до 300 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което възпрепятства изпълнението на служебни задължения на длъжностните лица по този закон и подзаконовите актове по прилагането му на основание чл.256, ал.1 от ЗГ.

 • Наказанието по ал. 1 се налага и на собственици и ползватели на горски територии, които възпрепятстват провеждането на необходимите действия, свързани с инвентаризацията на горските територии, или не предоставят необходимите данни за извършването й, на основание чл.256 ,ал.2 от ЗГ.
 • Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. на основание чл.256, ал.3 от ЗГ.

Чл.52. (1) Нарушенията по Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му за горските територии на територията на община се установяват с актове на служителите от ОП „ОГСС”, от кметовете на кметства и кметските наместници.

(2) Лесничеите в ОП „ОГСС”, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да проверяват всички документи за сеч, паша и други ползвания от горите.

Чл.53. (1) Наказателните постановления по Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му се издават от кмета на общината – за нарушения, установени от лесничеи в ОП „ОГСС”, от кметовете на кметства и кметските наместници.

           (2) отм. с Решение № 1200/27.06.2019г. на Административен съд гр.Бургас./

Чл.54. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. За неуредени в наредбата случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство и по специално Закона за горите, Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
 • 2. Наредбата е приета с решение № 827/21.11.2013г. на Общински съвет-Поморие, протокол № 30/21.11.2013г. и влиза след публикуването й на сайта на общината www.pomorie.bg, изм.с Решение № 1200/27.06.2019г. на Административен съд гр.Бургас, изм. с Решение № 1250/21.08.2019г.
 • 3. Наредбата е приета на основание чл. 181, ал.6 от Закона за горите, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 • 4. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба № 16 402 KB 20
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors