Наредба № 17

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) Тази Наредба определя условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Поморие, както и конкретните правомощия на кмета на общината.
(2) С Наредбата се определят наемните и продажните цени на общинските жилища.
Чл.2. (1) Общински жилища са:
1.определените със закон;
2. предоставените в собственост на общината със закон;
3. изградени със средства на общината;
4. придобити чрез правни сделки – покупка, дарение, замяна, срещу отстъпено право на строеж върху общински имоти, наследяване по закон или завещание, безвъзмездно предоставяне от държавата в собственост на общината и други;
5. придобити по давност или по друг начин, определен в закона;
6. придобити от общината при ликвидация на търговски дружества с общинско имущество;
7. придобити от общината в резултат на намаляване на капитала на търговски дружества с общинско имущество.
(2) Общината удостоверява своето право на собственост върху общинско жилище с акт за частна общинска собственост.
Чл.3. (1) По своето предназначение общинските жилища са:
1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
3. ведомствени;
4. резервни.
(2) Предназначението на жилищата по ал.1 се определя и може да се променя от общински съвет Поморие съобразно потребностите на община Поморие, по предложение на кмета на общината.
(3) Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди.
(4) Не се допуска пренаемане на общински жилища.
Чл.4. Кмета на общината организира и отговаря за поддържането и управлението на общинските жилища на територията на цялата община.

ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ

Раздел I
Условия и ред за установяване на жилищни нужди и картотекиране

Чл.5. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл.3, ал.1, т.3 от Наредбата имат лица, нуждаещи се от жилище.
(2) Кандидатите по ал.1 трябва да отговарят едновременно на следните условия:
1. заявителят или член от семейството му да е с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на община Поморие повече от пет години без прекъсване;
2. заявителят или член от семейството му не притежават жилище или идеални части от такъв имот, годен за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на община Поморие;
3. заявителят или член от семейството му не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно, вилно или курортно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на общината;
4. заявителят или член от семейството му не притежават обекти предназначени за търговска или стопанска дейност или идеални части от такива;
5. заявителят или член от семейството му не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 или 4 на други лица през последните пет години, с изключение на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на община Поморие;
6. заявителят или член от семейството му не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на лицата, съгласно нормите по чл.17 от тази Наредба;
7. срещу заявителят или член от семейството му не е изпълнена процедура по чл.65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му.
8. заявителят или член от семейството му не е носител на право на ползване върху жилищен или вилен имот или реално обособена част от такъв имот, както и не са извършили отказ от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване през последните 10 години.
Чл.6. (1) Заявителят подава заявление-декларация (по образец), в администрацията на община Поморие.
(2) В заявление-декларация по ал.1 се посочват:
1. трите имена на заявителя, членовете на семейството, ЕГН, гражданство и местоживеене;
2. семейно положение;
3. имотно състояние към датата на подаване на заявление-декларация;
4. жилищно състояние.
(3) Когато е декларирано имущество по чл.5, ал.2, т.6, към заявлението се прилагат документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други и пазарни оценки, определени от лицензирани експерт-оценители.
Чл.7. (1) Стойността на притежаваното имущество по чл.5, ал.2, т.6 се определя, както следва:
1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други – по застрахователната им стойност;
2. за земеделските земи и обекти предназначени за търговска или стопанска дейност или идеални части от такива – по данъчна оценка.
Чл.8. (1) Лицата, които отговарят на условията по чл.5, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:
1. лица, които следва да освободят заеманите от тях жилища, собствеността върху които е възстановена по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;
2. ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други;
3. временно настанените от общината в резервни жилища, Дома за временно настаняване на бездомни хора или други социални домове;
4. живеещи въз основа на свободно договаряне;
5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.17 от настоящата Наредба.
(2) При подреждане в една и съща група се дава предимство на:
1 самотни родители на непълнолетни деца;
2. семейства с повече от две деца ;
3. семейства с две деца;
4.лица с трайно намалена работоспособност над 90 %;
5. семейства с едно дете;
6.картотекирани по-дълго време, за всяка година на картотекиране по 1 точка.
7. при покриване на повече от един критерий – точките се сумират.
8. при равен брой точки, предимство се дава на по-продължителната по време картотека.
Чл.9. (1) Кмета на общината назначава със заповед комисия за картотекиране на нуждаещите сe граждани. В комията се включват 2 общински съветници определени с решение на Обшинския съвет. Председател на комисията е началник отдел „ОСУСТ” в Дирекция „СУТОСУП” при община Поморие. В състава на комисията задължително се включва и един юрист. В заповедта се определят и резервни членове.
(2) Комисията по картотекиране разглежда в едногодишен срок заявленията за картотекиране, комплектовани съгласно чл.6, взема решение за включване или отказ за включване в картотеката и определя степента на жилищната нужда по групи съгласно чл.8.
(3) Решението на комисията по ал.1 се оформя в протокол, в който се посочват мотивите и правното основание за включване или отказ за включване в картотеката.
(4) Протоколът с решението на комисията се изпраща на кмета на общината, кметовете на кметства, кметски наместници, обявява се на интернет страницата на общината, на информационното табло в сградата на общината и подлежи на обжалване в четиринадесет – дневен срок пред кмета на общината по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК). Кметът на общината се произнася в четиринадесет-дневен срок с мотивирано решение, с което се изчерпва възможността за обжалване по административен ред.
Чл.10. (1) Включените в картотеката лица са длъжни:
1. да подават заявление – декларация (по образец), ежегодно между 1 и 20 декември;
2. при промяна на обстоятелствата по чл.5 да уведомят в едномесечен срок писмено съответната общинска администрация чрез попълване на нова декларация, придружена с необходимите документи;
3. да уведомят писмено общинската администрация в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж, че започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищно-строителни кооперации;
4. да уведомят писмено общинската администрация в едномесечен срок, че са настанени в жилище, собственост на ведомство или търговско дружество.
Чл.11. Остават в картотеката:
1. временно настанените в резервно жилище, в Дома за временно настаняване на бездомни хора или в друг социален дом;
2. учащите в друго населено място или извън страната;
3. работещите в друго населено място или извън страната за срок до 3 години.
Чл.12. (1) Изключват се от картотеката:
1. неотговарящите на някое от условията по чл.5 от тази Наредба;
2. започналите индивидуално или групово жилищно строителство;
3. включените в жилищно-строителни кооперации, чието строителство е започнало;
4. настанените в жилище, собственост на държавата, общината, ведомство или търговско дружество, което отговаря на нормите за жилищно настаняване по чл.17 от настоящата Наредба;
5. лица, декларирали неверни данни относно обстоятелствата по чл.6, ал.2 от тази Наредба – за срок от 5 години.
(2) Изключването от картотеката се извършва със заповед на кмета на общината, въз основа на решение на комисията по чл.9 от тази Наредба. Протоколът с решението се връчва и обжалва по реда на чл.9, ал. 3 от тази Наредба.
Чл.13. Документите на лицата кандидатстващи за картотекиране, както и лицата по чл.12 от настоящата Наредба се съхраняват в общинската администрация 5 години след изключването им от картотеката.

РАЗДЕЛ II
Годишен списък за картотекиране на лица, които ще бъдат настанени под наем

Чл.14. (1) Комисията по чл.9, ал.1 от тази Наредба разглежда постъпилите до 31 декември на предходната година декларации по чл.6 от тази Наредба и се произнася с решение в случаите, когато има нови обстоятелства, които налагат промяна на групата или изваждане от картотеката.
(2) Комисията по чл.9, ал.1 от тази Наредба изготвя проект на годишен списък на картотекираните през предходната година лицата, които се предвижда бъдат настанени под наем, при спазване на установената поредност по групи.
(3) В проекта за годишен списък не се включват лица, които не са подали заявления – декларации в срока по чл.11, ал.1, т.1 от тази Наредба.
(4) Лицата, включени в окончателния списък от предходната година и неполучили жилища, се включват в началото на проекто-списъка за текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл.5 от тази Наредба и на групите по чл.10 от тази Наредба.
(5) Проекто-списъкът се обявява между 1 и 5 март на интернет страницата на общината и на информационното табло в общинската администрация. В 14-дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да правят възражения по списъка до кмета на общината.
(6) Кметът на общината разглежда постъпилите възражения, утвърждава списъка до 31 март и го обявява на информационното табло в община Поморие.
(7) Срещу утвърденият от кмета на община Поморие списък може да възрази общината пред Общински съвет в 7-дневен срок от обявяването му.
Чл.15. Общински съвет се произнася по възражението на следващото си заседание.

РАЗДЕЛ III
Настаняване под наем на общински жилища

Чл.16. (1) Определят се следните норми за жилищно настаняване:
1. на едночленно семейство – до 25 кв. м жилищна площ;
2. на двучленно семейство – до 40 кв. м жилищна площ;
3. на тричленно семейство – до 55 кв. м жилищна площ;
4. на четиричленно семейство – до 70 кв. м жилищна площ;
5. на семейство с 5 и повече членове – до 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове.
(2) На лице със специфични нужди, което се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно решение на ТЕЛК, може да се предостави допълнителна жилищна площ /стая/ до 15 кв.м.
(3) Когато жилището надвишава нормите по предходните алинеи, за жилищната площ над тези норми до 5кв.м. се заплаща удвоен размер на наема, а за площ над 5 кв.м. се заплаща четири пъти наемна цена.
Чл.17. Кметът на Общината утвърждава протокола на комисията по чл.9, ал.1 за настаняване на лица, включени в окончателния списък.
Чл.18. (1) Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед от кмета на общината.
(2) Преди издаване на настанителната заповед лицата подават ново заявление-декларация за обстоятелствата по чл.5.
Чл.19. (1) Заповедта за настаняване се издава за свободни жилища, като за новопостроените жилища следва да е издадено разрешение за ползване по установения ред.
(2) В едно жилище се настанява само едно лице/семейство. По изключение, две лица/семейства без родствена връзка могат да бъдат настанени в едно жилище с тяхно писмено съгласие.
(3) Заповедта има действие за всички членове от семействотоцна титуляра на настанителната заповед.
(4) Когато член от семейството е със специфични нужди и се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно решение на ТЕЛК, за което е предоставена допълнителна жилищна площ, тези обстоятелства се посочват в мотивите на заповедта за настаняване.
(5) Заповедта се връчва по реда на АПК, като в съобщението се посочва дата за фактическото предаване на жилището. Фактическото предаване на жилището се извършва с протокол-опис.
(6) Ако настаненото лице без основателни причини не заеме определеното жилище в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за настаняване, органът по ал.1 я отменя. Заповедта за отмяна подлежи на обжалване по реда на АПК.
Чл.20. Заявителите, отказали без основателни причини да приемат два пъти предложените им различни жилища, отпадат от окончателния списък за съответната година.
Чл.21. (1) Въз основа на настанителната заповед кметът на общината сключва писмен договор за наем, в който се определят: правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; заплащане на консумативи и такса смет; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение.
(2) Наемателите на общински жилища са длъжни да подават заявления-декларации (по образец) за обстоятелствата по чл.5 от настоящата Наредба, ежегодно между 1 и 20 декември.
Чл.22. (1) При изменение на обстоятелствата, водещи до промяна на жилищните нужди, наемателите се пренастаняват в друго жилище, съответстващо на нормите по чл.17 от настоящата Наредба.
(2) Когато поради намаляване броя на членовете на семейството, жилището надвишава нормите за настаняване по чл.17 от тази Наредба, в едномесечен, а в случай на смърт – в тримесечен срок, наемателите подават заявление за пренастаняване в друго общинско жилище.
(3) Ако наемателите не направят искане в посочените в ал.2 срокове, кмета на общината издава настанителна заповед служебно за жилище, отговарящо на нормите за настаняване за остатъка от наемния срок. Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта, наемателите не заемат определеното им жилище, се издава заповед за прекратяване на наемното правоотношение за заеманото жилище.
Чл.23. (1) Запазват се наемните правоотношения с лицата, които:
1. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на наказанието, но не повече от 3 години;
2. учат в друго населено място или извън страната – за срока на обучението;
3. работят на територията на друга община или извън страната – за срок до 1 година.
(2) В случаите по предходната алинея наемателите са длъжни да упълномощят свой представител, който да изпълнява задълженията им по наемното правоотношение.
Чл.24. (1) По изключение, с решение на Общински съвет, взето с мнозинство две трети от броя на общинските съветници, в общинско жилище по чл.3, ал. 1, т. 1 от тази Наредба може да бъде настанено неотговарящо на условията по чл.5 от Наредбата лице/семейство с малолетно или непълнолетно дете, нуждаещо се от специализирано лечение или обучение, което може да се осъществи единствено в здравно или учебно заведение на територията на община Поморие, за срока на лечението или обучението.
(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват от комисията по чл.9, ал.1 от Наредбата, която внася мотивирано предложение до общински съвет, след съгласуване с кмета на общината и специализираните дирекции на общинска администрация.
(3) Настаняването се извършва по реда на чл.19, ал.1 от настоящата Наредба.

ГЛАВА ТРЕТА
НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

Чл.25. (1) Резервните жилища на Общината са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок не по-дълъг от 2 години, на лица:
1. /изм. с Решение №1062/13.06.2019г. на Административен съд – Бургас/ чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, или са застрашени от самосрутване като същите се намират на територията на община Поморие;
2. в чийто семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.
(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват от комисията по чл.9, ал.1 от Наредбата, която прави мотивирано предложение до кмета на общината, след изрично установяване, че лицата или членовете на семействата им не притежават годни за обитаване жилище или вила на територията на община.
(3) Въз основа на настанителната заповед кметът сключва писмен договор за наем в който се определят: правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; заплащане на консумативи и такса смет; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение.
Чл.26. Настаняването и изземването на резервните жилища се извършва със заповедна кмета.
Чл.27. (1) С изтичане на срока на настаняване наемното правоотношение се прекратява и жилището се изземва със заповед на кмета на района.
(2) Наемните правоотношения се прекратяват по реда на чл.46 от ЗОС.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

Чл.28. (1) Ведомственият жилищен фонд се създава с решение на общински съвет.
(2) Във ведомствените жилища могат да бъдат настанявани щатни служители с постоянно трудово или служебно правоотношение в 9 общинската администрация или ведомства на бюджетна издръжка на територията на община Поморие-до прекратяване на трудовия им договор или служебното правоотношение.
(3) Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат лицата по ал. 2, когато те и членовете на семействата им нямат друго жилище на територията на община Поморие.
(4) Настаняването се извършва със заповед и договор, подписани от кмета на общината.
(5) Ведомствените жилища се изземват по реда на чл. 65 от ЗОС със заповед на кмета на общината.
(6) В случаите, когато нуждите на лицата с установени жилищни нужди не могат да бъдат задоволени чрез настаняване под наем в свободни ведомствени жилища , поради липса на свободен жилищен фонд , може да им бъде учредено право на строеж в УПИ общинска собственост, отреди за жилищно строителство, по реда на чл. 49а, от ЗОС, в случай, че Община Поморие разполага с подходящи терени. Правото на строеж се учредява след решение на общинския съвет прието с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Въз основа на решението Общинския съвет кмета на общината издава заповед и сключва договор. Цената на правото на строеж се определя от лицензиран оценител по реда на чл. 22 от ЗОС.
(7) Правото на строеж по ал.7 не може да се прехвърля на трети лица. Жилищата придобити по реда на чл.7 от Наредбата, не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок от 15 години.

ГЛАВА ПЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл.29. (1) Наемните правоотношения се прекратяват поради:
1. неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 3 месеца;
2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;
3. нарушаване на добрите нрави;
4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
5. прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на настанените във ведомствено жилище лица, освен ако в настоящата Наредбата е предвидено друго;
6. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;
7. използване на жилището не по предназначение;
8. необитаване на жилището от лицата повече от 3 месеца.
(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на кмета на общината.
(3) При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал.1, т.2 към заповедта по ал.2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.
(4) Заповедта по ал.2 може да се обжалва по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
Чл.30. (1) Изземването на общински жилища, които се владеят или държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на общината.
(2) Заповедта за изземване се издава въз основа на констативен акт. В акта се посочват данни за: собствеността, физическото или юридическото лице, което владее или държи жилището, основанието за това, заповедта за прекратяване на наемното правоотношение или писмото, с което кметът на района е задължил самонастанените лица в определен срок доброволно да освободят жилището, и за неизпълнението на това задължение.
(3) Заповедта за изземване се съобщава на адресатите по реда на АПК.
(4) Заповедта за изземване подлежи на обжалване по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(5) Заповедта за изземване подлежи на обжалване по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(6) При принудително изземване на общинско жилище в отсъствие на обитателите му, служителите изготвят протокол-опис в два екземпляра на завареното имущество, който се подписва от съставителя, представител на полицията и двама свидетели. Единият екземпляр от протокол-описа е предназначен за адресатите на заповедта.
(7) Кметът на общината определя подходящи помещения за съхранението на вещите и осигурява транспортирането им. Вещите се съхраняват за срок до един месец, след което общинската администрация не носи отговорност за тях. Разходите за съхранение и транспортиране са за сметка на лицата.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл.31. Продажбата на общински жилища се извършва след решение на общински съвет.
Чл.31а. /нов с Решение №301/15.10.2020г./ Общинско жилище може да бъде продавано на неговия наемател, без търг или конкурс, ако са налице следните условия:
1. да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди съгласно чл.5 от настоящата Наредба, а именно:
а) наемателят или член от семейството му да е с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на община Поморие повече от пет години без прекъсване;
б) наемателят или член от семейството му не притежават жилище или идеални части от такъв имот, годен за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на община Поморие;
в) наемателят или член от семейството му не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно, вилно или курортно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на общината;
г) наемателят или член от семейството му не притежават обекти предназначени за търговска или стопанска дейност или идеални части от такива;
д) наемателят или член от семейството му не са прехвърляли имоти по т. „б“, „в“ или „г“ на други лица през последните пет години, с изключение на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на община Поморие;
е) наемателят или член от семейството му не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на лицата, съгласно нормите по чл. 17 от тази Наредба;
ж) срещу наемателят или член от семейството му не е изпълнена процедура по чл.65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му;
з) наемателят или член от семейството му не е носител на право на ползване върху жилищен или вилен имот или реално обособена част от такъв имот, както и не са извършили отказ от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване през последните 10 години.
2. да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 5 (пет) години без прекъсване;
3. да е направил писмено искане за закупуване до кмета на общината;
4. да няма задължения за наем и консумативни разноски;
5. да няма задължения към общинския бюджет.
Чл. 31б. /нов с Решение №301/15.10.2020г./ (1) Ведомствените жилища на общината могат да бъдат продавани на служители от общинската администрация, настанени по реда на глава четвърта.
(2) Ведомствените жилища на общината могат да бъдат продавани без търг или конкурс на настанените във тях служители, които отговарят на следните условия:
1. да отговарят на условията за настаняване във ведомствено жилище по реда на чл.28 от настоящата Наредба;
2. да имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация от датата на настаняването;
3. да са направили писмено искане за закупуване до кмета на общината;
4. да нямат неизплатени задължения за наем и консумативни разноски;
5. да нямат задължения към общинския бюджет.
Чл.32. Не могат да се продават:
1. резервните общински жилища;
2. общински жилища в сгради върху терени, които подлежат на принудително отчуждаване по реда на Закона за общинската собственост;
3.общински жилища, освидетелствани по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията;
4. общински жилища в общински сгради до три етажа включително, които не се запазват като елемент на застрояването по ПУП.
Чл.33. (1) Продажбата на общински жилища предназначени за продажба по реда на тази глава, се извършва със заповед на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет , в който се определя продажната цена, реда и условията и срока за заплащане на жилището дължимите данъци.
(2) Кметът на общината възлага на лицензиран оценител да изготви пазарна оценка на имота. Продажната цена не може да бъде по- ниска от данъчната оценка на имота.
(3) Въз основа на заповедта на кмета на община и след заплащане на дължимата цена от купувача отдел „ОСУСТ” изготвя проект за договор , който се подписва от кмета на общината и купувача.
(4) /отм. с Решение №1062/13.06.2019г. на Административен съд – Бургас/
(5) Договорът за продажба се вписва от купувача в Службата по вписвания по местонахождение на имота, след което два екземпляра от вписания договор се предоставя в Отдел „ОСУСТ” за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост .
Чл.34. (1)Продажбата на свободни общински жилища на лица, които не отговарят на определените в наредбата условия се извършва от кмета на общината , след решение на Общински съвет на търг по реда на тази Наредба.
(2)Началната тръжна цена се формира въз основа на пазарна оценка определена от лицензиран оценител
Чл.35. Резервните общински жилища не могат да се продават.

ГЛАВА СЕДМА
НАЕМНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ

Чл.36. Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв. м полезна площ съобразно зоната и подзоната, в които жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и качествата на околната среда.
Чл.37. Основната наемна цена за 1 кв. м полезна площ е за гр. Поморие – 0,85 лв./кв.м., за гр. Каблешково – 0, 65 лв./кв.м.
Чл.38. Месечната наемна цена за площта, ползвана общо от двама или повече наематели – членове на различни семейства, които не представляват семейство, се разпределя помежду им пропорционално на броя на членовете на семействата.
Чл.39. Средствата от продажба на общински жилища се изразходват приоритетно за довършване на започнато от общината жилищно строителство и за строеж на нови общински жилища.

ГЛАВА ОСМА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Жилище” е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално или пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.
2. „Семейство“ са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
3. “Самотни родители на непълнолетни деца” са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.
4. “Имущество” са налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни или вилни имоти, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, извън тези по т. 2, 3 и 4 на чл. 5, ателиета, гаражи и други основни и оборотни фондове.
5. “Жилищна площ” е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение , измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.
6. „Полезна площ на жилището“ е сумарната площ на всички помещения в него, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения – мазе, барака или таван.
7. “Висящи процедури” по смисъла на § 3 са тези, за които в общинските администрации са образувани преписки за продажба или преписки, по които общински е взел решение за продажба, до влизането в сила на настоящата Наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.Наредбата се приема на основание чл.45а от ЗОС с Решение №1073/28.02.2019г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение №1062/13.06.2019г. на Административен съд Бургас, изм. с Решение №1250/21.08.2019г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение №301/15.10.2020г. на Общински съвет – Поморие и отменя Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие приета с Решение №420/29.11.2005г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение №1161/07.10.2014г. на Общински съвет – Поморие.
§ 2. Висящите процедури за продажба на общински жилища се довършват по досегашния ред по цени не по-ниски от данъчните им оценки.
§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба №17 277 KB 21
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors