петък 22 януари 2021 година 10:56 часа
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсене в публикации
Търсене в страници

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ

СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

             Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията, критериите и редът за законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Поморие за финансово подпомагане на спортни клубове, имащи седалище и развиващи дейността си на територията на общината;

            (2) Целта на настоящата Наредба е извършване на оценка на развитието на спортните клубове, чрез тяхната категоризация, обхващаща система показатели за спортно развитие (Приложение7) – основен фактор за още по-справедливо разпределение на финансовите средства, предназначени за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Поморие;

            (3) Финансовото подпомагане на спортните клубове има за цел да увеличи броя на активно ангажираните със спорт, да подобри условията за подготовка и изява на спортистите и да стимулира постигането на по-добри резултати.

            Чл.2. (1)  Общински съвет – Поморие ежегодно с приемането на  бюджета на Община Поморие, определя размера на финансовите средства за:

– подпомагане дейностите на спортните клубове и тяхното участие в първенствата от държавния и международен спортен календар;

– субсидии за  „ОФК-Поморие” и „ОХК-Поморие”, лицензирани и регистрирани сдружения на територията на общината за извършване на дейности в обществена полза;

– мероприятия от Общинския спортен календар;

            (2) Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база постигнатите спортно-технически резултати (класирания) в Държавните и в Международни първенства, както и на база обхвата на възрастовите групи от занимаващи се;

            (3) Средствата се предоставят на спортни клубове развиващи следните видове дейност: детско – юношески спорт и спорт за всички, учебно- тренировъчна и състезателна дейност, високо спортно майсторство, за участия в държавни и международни първенства, както и за закупуване на спортна екипировка, спортни уреди и съоръжения.

            Чл. 3. (1) Право на финансово подпомагане по тази Наредба имат спортни клубове, със седалище и развиващи дейността си на територията на Община Поморие (поморийски  спортни клубове), отговарящи на критериите и условията за финансово подпомагане установени в тази Наредба, които осъществяват престижна и социално значима спортна дейност;

            (2) Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Поморие се осигуряват от бюджета на Община Поморие и са предназначени само за подпомагане дейността им, съобразно изискванията на Наредбата, както и реда за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства;

            (3) Община Поморие подпомага финансово всеки легитимен спортен клуб, като няма ангажимент за цялостната финансова издръжка на клуба.

Чл. 4. (1) Спортни клубове, които не отговарят на критериите и условията за финансово подпомагане, установени в тази Наредба, както и неотговарящи на чл.10, от Наредбата, но водят активна и социално значима спортна дейност, могат да кандидатстват за финансиране пред ОбС– Поморие, след становище на старши експерт „Спортни дейности”.

(2) Спортни клубове, които имат подготвителни групи, неучастващи в Държавните първенства (за които не се провеждат държавни първенства, по съответния вид спорт), водят активен тренировъчен процес, с различни подготвителни групи, но поради възрастов праг (според Наредбите за провеждане на Държавни първенства и турнири, на различните спортни Федерации) нямат право да участват в Държавни първенства, съответно нямат класирания – основен фактор за прилагане Методиката за разпределяне на средствата от общинския бюджет, за подпомагане дейността им, могат да кандидатстват за финансиране пред ОбС – Поморие, след становище на старши експерт „Спортни дейности”.

 (3) Спортните клубове по  бойни изкуства, с дисциплини, в които няма ефективно единоборство с противник и класиране, които защитават степени, според системата кю/дан,  в съответствие Наредбите за организиране и провеждане на семинари и изпити на  съответните лицензирани спортни организации,  могат да кандидатстват за финансиране пред ОбС – Поморие, след становище на старши експерт „Спортни дейност”.

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 Чл.5. За финансово подпомагане по реда на тази Наредба могат да кандидатстват само спортни клубове по смисъла на чл.12 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), отговарящи на следните условия:

 1. Да са регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Поморие минимум една спортно-състезателна година, преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане;
 2. Да са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;
 3. Да имат валидно членство в съответна лицензирана спортна федерация  и да са вписани в Регистър на лицензираните спортни федерации и спортните клубове, воден от Министерството на младежта и спорта;
 4. Да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри на Министерството на младежта и спорта (ММС) или придобили лиценз според лицензионната система на Федерацията или съюза;
 5. Да водят активен тренировъчен процес, да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в спортния и́ календар;
 6. Да имат сформирана подготвителна група и ДЮШ, с не по-малко от 15 деца;
 7. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане трябва да имат задължително регистрирани изяви от предходната година на национално ниво/държавни първенства/ – удостоверени с протоколи от съответната Федерация;
 8. Състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, съгласно Наредба № 8 от 18 март 2005 г., издадена от Министерството на здравеопазването;
 9. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
 10. Да са изпълнили задълженията си към Община Поморие по предходно финансово подпомагане;
 11. Да нямат наложена действаща санкция по реда на Глава VII, от настоящата Наредба;
 12. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване.

Чл. 6. Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на:

 1. Спортни клубове, на които Община Поморие е предоставила финансово подпомагане и не са

изпълнили задълженията по смисъла на тази Наредба и/или договорът им е прекратен по тяхна вина;

 1. Спортни клубове регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
 2. Спортни клубове регистрирани като търговски дружества по Търговския закон;
 3. Спортни клубове, практикуващи демонстративни и хоби-спортове;
 4. Спортни клубове за хора с увреждания;
 5. Спортни клубове за ветерани;
 6. Професионални спортни клубове и спортни клубове, участващи в професионални лиги;
 7. Спортни клубове, реализиращи собствени приходи от ползване на общински обекти.

ГЛАВА ТРЕТА

КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл.7. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са, както следва:

 1. Да имат обособена организационна структура, по отношение на дейностите в областта на детско-юношеските школи;
 2. Участия и класирания в Международни, Държавни, зонални първенства, Национални купи;
 3. Състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
 4. Участие и класирания в Балкански, Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри;
 5. Участие и класирания в престижни Международни турнири (висок клас);
 6. Подпомагане на спортове за развитие на личността-бойни изкуства, спортни клубове, за които са приоритет заниманията с деца, извън учебния процес по вид спорт: борба, бокс и други;
 7. Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия спортен календар;
 8. Активно участие в организацията и провеждането на общински/масови спортни мероприятия;
 9. Критерий за конкурентост – в отборните и индивидуалните спортове.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

             Чл.8.  Общата сума на средствата за финансово подпомагане, утвърдена с приемането на бюджета на Община Поморие, за текущата година от Общински съвет-Поморие се разпределя както следва:

 1. 5 % от отпуснатите средства се разпределят по равно, както следва:

– 4,5%  са за спортни клубове К1 (категория 1);

– 0,5 % са за спортни клубове К2 (категория 2),

определени съгласно Система за категоризиране на спортните клубове в общината (Приложение7).

 1. 75 % са предмет на разпределение, съобразно спортно-техническите резултати, отчетени чрез точки;
 2. 5 % от отпуснатите средства са за Спортни клубове създадени през текущата година;
 3. 15% от отпуснатите средства са за годишна издръжка на състезатели участници на Европейски и Световни първенства и клубове по чл.4.

Чл.9.  Общият размер на целевите средства за „ОФК-Поморие” и „ОХК-Поморие” се разпределя, както следва:

а) 45 % от тяхната субсидия са за ДЮШ;

б) 55 % за представителни мъжки/женски отбори.

            Чл.10. Право на кандидатстване за финансиране от бюджета на Община Поморие имат тези спортни клубове, на които включените за оценка състезатели при индивидуалните спортове и отборите при спортните игри са регистрирали участие през предходната година в състезания по възрастови групи, включени от съответната спортна федерация в Държавния спортен календар и които отговарят на изискванията и критериите по тази Методика.

Чл.11. (1) През годината един картотекиран състезател или отбор, с картотекираните си състезатели, може да участва в толкова състезания, дисциплини, категории, комбинации, уреди, разряди и класове в даден спорт, колкото спортният клуб реши;

(2) Спортният клуб има право да отчете максимум до три крайни класирания на всеки един състезател, за всяка възрастова група, при индивидуалните спортове;

(3) Спортният клуб има право да отчете максимум до три крайни класирания на всеки един състезател, участник в щафети, двойки, тройки и ансамбли, на многоместни лодки, за всяка възрастова група и приложи „Правилото за средно аритметичен резултат”, съгласно чл. 13, от тази Наредба;

(4) Всеки един отбор, при спортните игри има право да отчете максимум до три крайни класирания, на всеки един състезател и приложи „Правилото за средно аритметичен резултат”, съгласно чл. 13, от тази Наредба.

Чл.12. (1) Средствата за спортните постижения на състезателите и отборите са в зависимост от вида на състезанието и заетото от тях място в крайното класиране;

(2) Според крайните си класирания в различните по вид първенства, състезателите и отборите по възрастови групи се оценяват по Таблица 2, Таблица 3, Приложение 1: Таблица 4 и 5;

            (3) Отборите от „Б“ групата получават точки по Приложение 1/ Таблица 4/ – „Зонови първенства”.

            Чл.13. В случаите, когато има повече от един състезател, класирани на едно и също място в Държавно първенство, се прилага „Правилото за средно аритметичен резултат”, а именно: изчислява се средноаритметичната стойност на точките от поредните места на класиране.

Чл.14. При отчитане на резултатите от индивидуалните и отборни първенства, турнири и купи, полагащите се точки по таблиците се умножават с „Коефициентите за отдалеченост”, посочени в  Приложение 2, Таблица 6.

Чл.15. При спортове като „Вдигане на тежести”, „Канадска борба” и други, освен класиранията в двубой се зачитат и класиранията от отделните движения и дисциплини за характерния вид спорт.

Чл.16. (1) Крайният резултат на спортния клуб е в зависимост и от броя на възрастовите групи, взели участие в състезания от държавния спортен календар;

(2) Отчитането броя на възрастовите групи става с „Коефициент за обхват”.

Чл.17. Общата сума на средствата за спортните клубове утвърдени с бюджета на Община Поморие за текущата година, се разделя на сумата получена от сбора на точките на всички спортни клубове, като по този начин се получава себестойността на една точка.

ГЛАВА ПЕТА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА /ТОЧКУВАНЕ/ НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

            Чл.18. Оценката /точкуването/ се извършва въз основа на постигнатите от спортните клубове резултати през изминалата календарна година, съобразно поставените критерии по Глава III, от настоящата Наредба.

Чл.19. Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар съгласно таблицата, както следва:                                                                                                     ТАБЛИЦА 1

ВИД ПЪРВЕНСТВО МЪЖЕ / ЖЕНИ ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ
Олимпийски игри До XII място
Световни първенства До X място До XII място
Европейски първенства До VIII място До X място
Балкански игри До V място До V място

Чл.20. Състезател на Спортен клуб, участник в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства, с класиране по Таблица 1, от тази Наредба получава еднократно за всеки състезател точки, според Таблица 2, както следва:

ТАБЛИЦА 2

ВИД ПЪРВЕНСТВО МЪЖЕ, ЖЕНИ ТОЧКИ ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ ТОЧКИ
Олимпийски игри До XII място 100
Световни първенства До X място 80 До XII място 80
Европейски първенства До VIII място 60 До VIII място 60

            Чл.21. Когато с едно участие се отчетат две класирания се взема по- доброто.

           

Чл.22.Състезател на Спортен клуб, участник в Олимпийски игри, Световни, Европейски и Балкански първенства, но не класиран съгласно Таблица 1, получава еднократно за всеки състезател точки, според Таблица 3, както следва:

ТАБЛИЦА 3

ВИД ПЪРВЕНСТВО МЪЖЕ / ЖЕНИ ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ
Олимпийски игри 70
Световни първенства 50 50
Европейски първенства 30 30
Балкански игри 20 10

Чл.23. За спортните игри се начисляват точки, спрямо класирането, на всички състезатели по отделно (основни и резерви), но не повече от 12 души.

Чл.24 (1) Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния спортен клуб е в зависимост и от обхванатите /броя/ спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от Държавния спортен календар;

(2) Отчитането на обхванатите възрастови групи става с „Коефициент за обхват” (Формуляр 3 – „А” и „Б”),  както следва:

Възрастови групи

За пет възрастови групи 1,35 Деца до 10 г.
за четири възрастови групи 1,30 Деца до 14 г.
за три възрастови групи 1,25 Юноши и девойки  младша възраст
за две възрастови групи 1,20 Юноши и девойки  старша възраст
за една възрастова група 1,10 Младежи    възраст 19 г. до 21 г.
Мъже, Жени

(3) Броя на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от съответната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от Държавния спортен календар.

(4) С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния спортен календар.

            Чл.25. (1) Сборът на  „Общ брой точки „А” и  „Общ брой точки „Б”, от Формуляр 3, колона 4 се умножават с коефициент за олимпизъм;

(2) За олимпийски спортове и дисциплини – 2,00

За неолимпийски спортове и дисциплини – 1,00.

            Чл.26.  Полученият резултат във  Формуляр 3, колона 4, на всеки спортен клуб, който не му е предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база, без да заплаща наем за състезателно – тренировъчната си дейност, се умножава с „Коефициент за база” – 1,20 (Формуляр 3, колона 5).

            Чл.27.(1) Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви, на територията на Община Поморие, получават еднократно за дадено състезание – 250 т.;

(2) Спортни клубове, на които дейността им е свързана и с извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с ученици получават еднократно за дадено състезание – 75 т., но за не повече от три прояви;

(3) Спортни клубове, които работят и с деца с различни потребности/деца със СОП (специални образователни потребности) получават еднократно 500 т.

(4) Към получения резултат (Формуляр 3, колона 5) се прибавят точките от чл.27, ал.(1), ал. (2) и ал.(3);

(5) Тези точки не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния сбор.

            Чл. 28. (1) Приложение 1: Таблица 4 и Таблица 5 съдържат оценка ( точкуване ) на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от държавния и международен календар: класиране и съответния брой точки;

(2) Всяко следващо класиране, не фигуриращо в Таблица 4 и Таблица 5 носи точки, както следва:

За деца 5 точки
За юноши/девойки младша и старша възраст 10 точки
За мъже и жени 10 точки

                Чл.29.  Начислените точки от Приложение 1: Таблица 4 и Таблица 5 се умножават с „Коефициенти за конкурентност” (К.К) при отборните и индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели, в съответното Държавно или Международно състезание (Формуляр 1 и Формуляр 2):

 

А. Отборни спортове: К.К Б. Индивидуални спортове: К.К
До 4 участващи отбора 1.00 До 9 участника 1.00
От 5 до 10 участващи отбора 1.20 От 10 до 20 участника 1.20
Над 10 участващи отбора 1.30 От 21 до 30 участника 1.30
Над 30 участника 1.50

Чл. 30. Спортни клубове, които имат подготвителни групи, неучастващи в Държавните първенства трябва да предоставят на всяко шестмесечие (до 31 януари и до 31 юли) сведение до Общинския експерт по спорт, съдържащо:

– Трите имена и възраст на децата от подготвителната група

– Общ брой на децата посещаващи заниманията, по месеци

ГЛАВА ШЕСТА

РЕД ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА

            Чл.31. (1) Кандидатстването за финансово подпомагане се извършва в срок до 10 януари на съответната календарна година, чрез подаване на Заявление за финансово подпомагане до Кмета на Община Поморие (Приложение № 9).

            (2) Към заявлението по ал.1 спортните клубове предоставят и следните документи:

 1. Заверено копие от документ удостоверяващ за наличие на разплащателна сметка на СК, издадено от съответната банка;
 2. Годишен финансов отчет (Приложение №6);
 3. Удостоверение за членство към съответна спортна Федерация;
 4. Анкетен лист за категоризация (Приложение №7);
 5. Заверени протоколи от съответната Федерация за спортните резултати на клуба за изминалия спортно-състезателен период по възрастови групи;
 6. Данни на Клуба и информация за броя на членовете в клуба по възрастови групи и треньори (Приложение №10);
 7. Декларация за достоверност на предоставената информация и подадените документи

(Приложение № 11);

 1. Декларация за липса на задължения към държавата и местната власт (Приложение № 12);       10. Заверен от съответната Федерация Списък на картотекираните състезатели в различните възрастови групи;
 2. Копие от Годишния Спортен календар за изтеклата година и Копие от Годишния Спортен календар за предстоящата година;
 3. Декларация от ръководителя на спортния клуб за изградена система за финансово управление и контрол.

            Чл.32. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 31, Кметът на Община Поморие със заповед назначава Общинска експертна комисия по спорта (ОЕКС), в състава на която влизат  експерт от общинската администрация, пряко ангажиран със спорта, както и за прилагане  системата за финансиране, експерт/служител от Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводна дейност“, експерт/служител изпълняващ длъжността „Финансов контрол”, двама общински съветника, определени от Об.Съвет – Поморие.

            Чл.33. (1) Общинският експерт по спорта,  разглежда постъпилите заявления, приложените към тях документи и извършва проверка за редовността им, дали е допустим кандидатстващия за финансово подпомагане, упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината;

            (2) При констатирани неточности, непълнота на представените документи  или друг вид нередности, той има право да изиска от спортните клубове допълнителни сведения, обяснения, документи и да извърши проверки на място;

(3) Общинският експерт по спорта внася, за разглеждане, одобрение и вземане на решения в ОЕКС подготвените документи, в едно със своето становище.

            Чл.34. (1) Комисията разглежда предоставените документи и съответните предложения;

            (2)  ОЕКС извършва проверка на категоризацията на спортните клубове, верността на разпределяне на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в процентно съотношение, съгласно чл.8 от Наредбата, на изчислените точки, съобразно критериите за оценка и определената конкретна сума за всеки спортен клуб.

            (4) За своята работа, ОЕКС съставя протокол, съдържащ мотивирани предложения за отказ или одобряване на постъпилите заявления, както и размера на финансовите средства, за съответната година, които да бъдат отпуснати на одобрените спортни клубове.

            Чл. 35. В петдневен срок от приключване на работата си, ОЕКС представя изготвения протокол на Кмета на Община Поморие и на Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводна дейност“.

            Чл.36. Процедурата по разпределение на финансовите средства за спортните  клубове  приключва с подписване на договори след осъществен предварителен контрол за законосъобразност, съгласно утвърдените СФУК, между кмета на Община Поморие и председателя на всеки одобрен спортен клуб.

            Чл. 37.  Определените средства за финансово подпомагане се превеждат по сметките им на вноски, редуцирани с процента на неизпълнение на приходната част на бюджета.

Чл.38. Спортни клубове, получили финансова помощи по реда на тази Наредба, отчитат и доказват пред Община Поморие целесъобразността на изразходваните през годината средства,  съгласно утвърдените от кмета „Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие”, неразделна част от Наредбата (Приложение № 8)

            Чл. 39. (1)  За правомерни се признават разходи извършени през периода 01.01.- 31.12. на годината, в която са отпуснати субсидиите и са  пряко свързани със спортната дейност на съответния клуб, удостоверени с:

 • фактури /билети/ свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно;
 • фактури за храна /без алкохол, без коктейли, като организирано събитие/;
 • хонорарни сметки за изплатени хонорари;
 • фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;
 • фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и ремонт на спортната база;
 • материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;
 • фактури за нощувки;
 • фактури за витамини и възстановителни средства/разрешени от Антидопинговата комисия/, придружени от декларация от съответния спортен клуб;
 • фактури за изплатени режийни разходи – ток, вода и други разходи свързани с поддържането на ползваната база.
 • фактури за горивно смазочни материали за обезпечаване на учебно-тренировъчния и състезателен процес при специфичните спортове- ветроходство и др.

            (2) При „ОФК-Поморие” и „ОХК- Поморие” за правомерни се признават и разходите, отчетени с документ за възнаграждения и осигуровки на треньори, граждански договори за спортни специалисти, като възнагражденията/работни заплати/ не може да надвишават 40% от общия размер на финансовото подпомагане /субсидията/;

ГЛАВА СЕДМА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

            Чл. 40. Община Поморие, чрез дирекциите „ОКТХДС” и „БФСД”, упражнява контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на отпуснатите средства от общинския бюджет по договори за финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове и за спортни мероприятия от Общинския спортен календар.

            Чл. 41. Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представе­ни документи и неверни декларации, се лишават от финансово подпомагане за срок от 1 (една) година.

            Чл. 42. Спортни клубове, не отчели финансови средства, или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 (две) години.

            Чл. 43. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, ведно със законната лихва от датата на получаване.

Чл. 44.  При нарушение на изискванията на тази Наредба, Община Поморие има право едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане. След прекратяване изпълнението на договора за финансово подпомагане, субсидията се възстановява и се преразпределя от ОЕКС, по равно между спортни клубове със създадени ДЮШ, като обособени структури към тях, с цел подпомагане на детско – юношеския спорт;

            Чл. 45. Спортните клубове, получили финансова помощ,  подлежат и на финансов одит от звеното „Вътрешен одит” на Община Поморие.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Поморийски състезател, постигнал високи международни успехи (Олимпийска, Световна и Европейска титла ) има право на еднократна, индивидуална парична награда, чийто размер се определя по Решение на Общински съвет – Поморие;
 2. Резултатите от дейността на спортни клубове по айкидо са в зависимост от защитените степени, според системата кю/дан,  в съответствие Наредбите за организиране и провеждане на семинари и изпити на  съответните лицензирани спортни организации и размерът на финансовите средства за подпомагане на социално значимата им дейност се определя от Общински съвет – Поморие;
 3. Колективни спортове са само тези, в които има отбор от точно определен брой състезатели и нямат други вариации.
 4. Всички останали, дори да имат отборни състезания или пък дисциплини с двойки, четворки и пр., са индивидуални
 5. Спортни клубове, на които им предстоят състезания преди приемането на Бюджета за новата бюджетна година, могат да получат частично финансиране (ЧФ), в размер до 1/12 (една дванадесета) от бюджета им за преходната година (БПГ), след предварително подадено заявление и мотивационно писмо, до Кмета на Общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Тази Наредба се приема на основание чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с решение на Общински съвет №1163/11.06.2019г., изм. с Решение № 1250/21.08.2019г. на Общински съвет – Поморие.
 • 2. Наредбата отменя Наредбата за условията, реда, критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Поморие
 • 3. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Поморие или определени от него длъжностни лица.

Съкращения:

 1. БПГ – Бюджет за преходната година
 2. Дирекция „ОКТХДС” – Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”
 3. ДЮШ – Детско – юношеска школа
 4. ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация
 5. ЗФВС – Закон за физическото възпитание и спорт
 6. ММС – Министерството на младежта и спорта
 7. ОЕКС – Общинска експертна комисия по спорта
 8. Об. С. – Поморие- Общински съвет – Поморие
 9. ЧФ – Частично финансиране
 10. СТ – Събрани точки
 11. ОБТ – Общ брой събрани точки
 12. ДСК – Държавен спортен календар
 13. МСК – Международен спортен календар
 14. СК – Спортен клуб
 15. ОИ – Олимпийски игри
 16. МОИ – Младежки олимпийски игри
 17. СП – Световни първенства
 18. ЕП – Европейски първенства
 19. МТ – Международни турнири
 20. БП – Балканско първенство
 21. БФС – Български Футболен Съюз
 22. ОС- БФС – Областен съвет на Български Футболен Съюз

Опис на Приложенията:

 1. Приложение № 1 – Таблици 4 и 5 – Оценка на спортните резултати от Държавни и Междунар. първенства
 2. Приложение № 2 – Таблица 6 – Коефициенти за отдалеченост
 3. Приложение № 3 – Формуляр – Тримесечни отчети
 4. Приложение № 4       – Формуляр – Отчет за конкретно спортно мероприятие
 5. Приложение № 5 – Формуляр – Отчет за разход на гориво
 6. Приложение № 6 – Формуляр – Годишен финансов отчет
 7. Приложение № 7 – Формуляр – Картотекиране на спортни клубове
 8. Приложение № 8 – Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове,

субсидирани от Община Поморие

 1. Приложение № 9 – Заявление за финансово подпомагане
 2. Приложение № 10 – Декларация – Данни на СК и информация за броя на членовете в клуба по

възрастови групи и треньори

 1. Приложение № 11 – Декларация за достоверност на предоставената информация и подадените документи
 2. Приложение № 12 – Декларация за липса на задължениякъм държавата и местната власт
 3. Формуляр 1 – Изчисляване на точки, спрямо класиранията от Държавни първенства
 4. Формуляр 2 – Изчисляване на точки, спрямо класиранията от Международни първенства
 5. Формуляр 3 – Общ брой точки

 

Приложение 1

ТАБЛИЦА 4

Оценка (точкуване) на спортните резултати на състезателите по възрастови групи

От ДЪРЖАВНИЯ КАЛЕНДАР

Класиране

място

МЪЖЕ И ЖЕНИ
ДП ЗП НКТ
1-во 90 25 40
2-ро 70 24 39
3-то 66 23 38
4-то 57    
5-то 49    
6-то 42    
7-мо 37    
8-мо 35    
9-то 25    
10-то 20    
11-то      
12-то      
Класиране

място

МЛАДЕЖИ

ВЪЗРАСТ 19г. до 21г.

ДП ЗП НКТ
1-во 75 20 35
2-ро 60 19 34
3-то 57 18 33
4-то 48    
5-то 42    
6-то 36    
7-мо 34    
8-мо 32    
9-то 30    
10-то 28    
11-то      
12-то      

 

Класиране

място

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ – СТАРША ВЪЗРАСТ
ДП ЗП НКТ
1-во 68 18 25
2-ро 53 16 24
3-то 50 14 23
4-то 43    
5-то 37    
6-то 32    
7-мо 28    
8-мо 26    
9-то 24    
10-то 23    
11-то 21    
12-то 20    
Класиране

място

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ – МЛАДША ВЪЗРАСТ
ДП ЗП НКТ
1-во 55 16 22
2-ро 43 14 21
3-то 41 12 20
4-то 35    
5-то 30    
6-то 26    
7-мо 23    
8-мо 22    
9-то 20    
10-то 18    
11-то 17    
12-то 16    

 

Класиране

място

ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИ
ДП ЗП НКТ
1-во 45 10 27
2-ро 35 8 24
3-то 33 6 15
4-то 29    
5-то 25    
6-то 21    
7-мо 19    
8-мо 18    
9-то 16    
10-то 15    
11-то 14    
12-то 13    
Класиране

място

ДЕЦА ДО 10 ГОДИНИ
ДП ЗП НКТ
1-во 45 12 32
2-ро 35 10 29
3-то 33 8 20
4-то 29    
5-то 25    
6-то 21    
7-мо 19    
8-мо 18    
9-то 16    
10-то 15    
11-то 14    
12-то 13    

Приложение 1

ТАБЛИЦА 5

Оценка (точкуване) на спортните резултати на състезателите по възрастови групи

От МЕЖДУНАРОДЕН КАЛЕНДАР

Класиране

място

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ – МЛАДША ВЪЗРАСТ
ОИ СП ЕП МТ
1-во 125 100 85
2-ро 105 80 65
3-то 90 75 60
4-то 80 65 50
5-то 75 60 45
6-то 70 55 40
7-мо 60 50 35
8-мо 50 45 30
9-то 40    
10-то 30    
11-то      
12-то      

 

Класиране

място

МЪЖЕ И ЖЕНИ
ОИ СП ЕП МТ
1-во 500 245 150 100
2-ро 450 215 120 80
3-то 400 195 100 75
4-то 350 180 85 65
5-то 325 160 60 60
6-то 300 150 50 55
7-мо 275 130 40 50
8-мо 250 120 30 45
9-то 225      
10-то 200      
11-то 175      
12-то 150      
Класиране

място

МЛАДЕЖИ

ВЪЗРАСТ 19г. до 21г.

ОИ СП ЕП МТ
1-во 250 125 100 85
2-ро 225 105 80 65
3-то 200 90 75 60
4-то 175 80 65 50
5-то 165 75 60 45
6-то 150 70 55 40
7-мо 135 60 50 35
8-мо 125 50 45 30
9-то 115 40    
10-то 100 30    
11-то 85      
12-то 75      

 

Класиране

място

ДЕЦА ДО 10 ГОДИНИ
ОИ СП ЕП МТ
1-во 50
2-ро 45
3-то 40
4-то 35
5-то 30
6-то 25
7-мо 20
8-мо 15
9-то
10-то
11-то
12-то
Класиране

място

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ – СТАРША ВЪЗРАСТ
ОИ СП ЕП МТ
1-во 125 100 85
2-ро 105 80 65
3-то 90 75 60
4-то 80 65 50
5-то 75 60 45
6-то 70 55 40
7-мо 60 50 35
8-мо 50 45 30
9-то 40    
10-то 30    
11-то      
12-то      

 

Класиране

място

ДЕЦА ДО 14 ГОДИНИ
ОИ СП ЕП МТ
1-во 50
2-ро 45
3-то 40
4-то 35
5-то 30
6-то 25
7-мо 20
8-мо 15
9-то
10-то
11-то
12-то

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА:

 

ДП – ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА                                            ЗП – ЗОНАЛНИ ПЪРВЕНСТВА

СП – СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА                                             НТК – НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ И КУПИ

ЕП – ЕВРОПЕЙСКИ ПЪРВЕНСТВА                                        МТ – МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ

 

Приложение №2

ТАБЛИЦА 6

 

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНОСТ
средна
ОСНОВАНИЕ ОТДАЛЕЧЕНОСТ КОЕФИЦИЕНТ
в км.
1 2 3 4
1.  

Участие на отбора на СК в

до 5срещи или един турнир

 

до 50

от 50 до 150

от 150 до 250

от 250 до 350

над 350

1.5

1.65

1.73

1.80

1 .88

2. Участие на отбора на СК

в 6 до 10 срещи или два турнира

до 50

от 50 до 150

от 150 до 250

от 250 до 350

над 350

1.65

1.82

1.90

1.98

2.06

3. Участие на отбора на СК

в 11 до15 срещи или три турнира

до 50

от 50 до 1 50

от 150 до 250

от 250 до 350

над 350

 

1.80

1.98

2.07

2.16

2.25

4. Участие на отбора на СК

в 16 до 20 срещи

до 50

от 50 до 150

от 150 до 250

над 250

1.95

2.15

2.24

2.34

5. Участие на отбора на СК

в 21 до 25 срещи

до 50

от 50 до 150

от 150 до 250

над 250

2.10

2.31

2.42

2.52

6. Участие на отбора на СК

в 26 и повече срещи

до 50

от 50 до 150

от 150 до 250

над 250

2.25

2.48

2.59

2.70

 

Приложение №3

ФИНАНСОВ   ОТЧЕТ
 

№……………………………/……………..за …….. тримесечие на 20……г.

Организация:…………………………………………………………………………………
Договор № ………………../…………..г.
Утвърдена сума:
Решение № На
Банкови преводи от Община
Поморие
Първи
транш
Вид на
документа/
дата
Втори
транш
Вид на
документа/
дата
Трети
транш
Вид на
документа/
дата
лв. лв. лв.
Отчетени средства
до датата на този
отчет
Първи
транш
Вид на
документа/
дата
Втори
транш
Вид на
документа/
дата
Трети
транш
Вид на
документа/
дата
лв. лв. лв.
Размер на средствата, които се отчитат с този отчет: Лв.:
Словом:
Направени финансови разходи по изпълнение на договора:

по ред

Вид на отчетния документ №/

дата

Описание на
извършените разходи
Стойност/лв.
Всичко:
                         Председател:…………………………………………….
                         /подпис и печат на организацията/

 

 

 

Счетоводител:……………………………

Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“. Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията определени от закона за счетоводството, в т.ч. към всяка фактура се прилага касова бележка, към всеки разходен касов документ – разходен касов ордер

 

Приложение №4

ОТЧЕТ

за изразходените средства за спортно мероприятие

за ……………………………………………………… /име на мероприятието/,

проведено в периода …………………………….. год.

от СК “…………………………………………………………….” ……………………..

 

Вид на разхода Сума/

лв.

  Ф-ра/ № /дата, описание  
 
 
  Договор от ……… /дата/  
  Ако за разхода е подписан договор, то същият се изписва на отделен ред й му се дава пореден номер. Сумата по него не участва в общия сбор.  
 
 
  Граждански договор № …………/дата  
  Сметка за изплатена сума /с приложен РКО към нея/ или платежно нареждане  
 
 
  Лични осигуровки, удържан и преведен данък – пл.нареждане  
  Осигуровки от работодател по гр.д-ри №-общо / с приложени ….. бр. платежни нареждания/  
 
 
  Други: вид документ, номер, дата, описание  
 
 
 
  Всичко:
 

 

 

Дата: ………………..                                                                                     Председател: ……………………………………………

гр. Поморие                                                                                        /подпис и печат на организацията/

 

 

Счетоводител: ………………………………………..

 

Приложение №5

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

 

ОТЧЕТ

ЗА РАЗХОД НА ГОРИВО

(извършени транспортни разходи с лично МПС)

На …………………
Състезател от клуб………………
Цел: транспортни разходи от  ……….…….до………………..
За период:
Пътуване с : лично МПС –
Регистрационен №
Вид гориво:
Комбиниран разход на гориво на 100 км:
Маршрут:
Разстояние в км :
Отработени дни:
Общо изминати километри
Полагат се по норма ………. % върху общ пробег …………….
Представени разходо-оправдателни документи за закупено гориво :
вид гориво количество ед.цена общо лв.
ОБЩО:
Средна ед. цена на горивото:
Разход на гориво: литри ед.цена общо лв.
Полагат се по норма :  ……. върху общ пробег ……..км.
Признат разход:  90% от полагащите се по норма разходи, но не повече от действително направените:
……………………………….………………..       x    90%   =
Изплатени:  ………………лв.
Словом: …………………………………………………..
Подпис:………………………..
 /…………………………………./

 

Приложение №6

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за изразходваните финансови средства от Общински Бюджет и собствени средства        

 

Спортен клуб: …………………………….                                                                                       Договор № …………../………………… г.

 

 

Дата,

място на участие и вид на проявата

Брой участвали състезатели Командиро-

въчни за състезатели

Командиро-

въчни за треньори

Храна

състезатели

Такси:

картотеки,

други такси

Спортна екипировка

и пособия

Възнаграж-

дения –  спортни

педагози

Хонорар съдии, охрана и медицинско

осигуряване

От собствени средства От субсидии

Община

Общо разходи

Вид спорт: ………………………………..                                                                                                                 Гласувани средства ……………………….

 

…………………  20… г.                                                                                                                                                                            Председател :    ………………………………………….

гр. Поморие                                                                                                                                                                                                                           /подпис и печат/

 

Счетоводител:……………………………

Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”. Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията определени от закона за счетоводството в т. ч. към всяка фактура се прилага касова бележка / пл.нареждане/; към всеки разходен документ – разходен касов ордер. 

 

Приложение №7

Категоризацията ще даде ясна представа на всички граждани за нивото на развитие на отделните видове спорт в Община Поморие и ще послужи за още по-справедливо разпределение на финансовите средства, предназначени за финансово подпомагане на поморийските спортни клубове.

Тя се извършва от Общинската експертна комисия по спорт (ОЕКС), веднъж годишно, преди процедурата по разпределение на финансовите средства за спортните  клубове.

І. Категории

Спортните клубове в Община Поморие се разпределят в следните категории:

 1. Категория “Първа” – К1
 2. Категория “Втора” – К2

ІІ. Критерии за определяне на категорията на Спортните клубове в Община Поморие,  по следните критерии:

 1. Брой нива на подготовка :

а) подготвителни групи – минимум 15 човека – за всеки по 1 точка

б) момчета/момичета до 16 г. минимум 8 състезатели – за всеки по 1 точка

в)  юноши/девойки младша възраст – минимум 6 състезатели – за всеки по1точка

д) юноши/девойки старша възраст  – минимум 4 състезатели – за всеки по1 точка

е) мъже/жени минимум 2 състезатели – за всеки по1точка

 1. Брой картотекирани спортисти по отделните възрастови групи ;

а) момчета/момичета  до 16 г. минимум 8 състезатели – за всеки по1точка

б)  юноши/девойки младша възраст – минимум 6 състезатели  – за всеки по1точка

в) юноши/девойки старша възраст  -минимум 4 състезатели – за всеки по1точка

г) мъже/жени минимум 2 състезатели – за всеки по1точка

 1. Брой участници в проявите от държавния спортен календар;

Минимум с 50 % от картотекираните състезатели – за всеки по1точка

 1. Предлагани спортни услуги на населението -1точка

 

 1. Брой треньори, отговарящи на изискванията на Наредба № 2 от 7 април 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри или с лицензирани треньори по футбол или с треньори по дадения вид спорт, придобили лиценз според лицензионната система на Федерацията или съюза;

– минимум 2-ма  – за всеки по1 точка

 1. Брой спортисти със статут на високоразряден спортист/състезатели, включени в националните отбори за съответната възрастова група;

– за всеки спортист се начислява по 1 точка

 1. Брой спечелени медали и призови места от Държавни и Международни първенства за съответната възрастова група.

За всеки спортист се начисляват предвидените за конкретното състезание точки подробно описани в анкетната карта.

Определяне на категорията на спортен клуб става въз основа на получените крайни резултати от попълнената от всеки клуб  анкетна карта, към Приложение № 7

 

АНКЕТНА КАРТА

за

определяне категорията на Спортните клубове в Община Поморие

/към Приложение 7/

спортен клуб………………………………………….

рег. № към ММС………………………………….

пощенски код……………… град………………….

област…………………….. община…………………

адрес…………………………………………………

тел. …………………………………………………..

е-маil…………………………………………………

председател на УС:……………………………

 1. Изградени групи занимаващи се на всички нива – от подготвителни групи до мъже и жени:

а) подготвителни групи – минимум 15 човека                                              да – 1т.            не – 0 т.

…………………………………т.

б) момчета/момичета  до 16 г.- минимум 8 състезатели                                да – 1т.            не – 0 т.

…………………………………т.

в)  юноши/девойки младша възраст – минимум 6 състезатели                      да – 1т.            не – 0 т.

…………………………………т.

д) юноши/девойки старша възраст  -минимум 4 състезатели                                    да – 1т.             не – 0 т.

…………………………………т.

е) мъже/жени минимум 2 състезатели                                                                      да – 1т.             не – 0 т.

…………………………………т.

 1. 2. Брой картотекирани спортисти по отделните възрастови групи: подготвителни групи до мъже и жени:

а) момчета/момичета  до 16 г. минимум 8 състезатели                                 да – 1т.            не – 0 т.

…………………………………т.

б)  юноши/девойки младша възраст – минимум 6 състезатели                      да – 1т.            не – 0 т.

…………………………………т.

в) юноши/девойки старша възраст  -минимум 4 състезатели                                    да – 1т.             не – 0 т.

…………………………………т.

г) мъже/жени минимум 2 състезатели                                                                      да – 1т.             не – 0 т.

…………………………………т.

 1. Участие на СК с минимум 50% от картотекираните си състезатели в ДСК:

да – 1т.            не – 0 т.

…………………………………т.

 1. Предлагани спортни услуги на населението: да – 1т. не – 0 т.

…………………………………т.

 1. Назначени щатни или хонорувани специалисти към СК / минимум 2-ма притежаващи професионална правоспособност и квалификация, вписани в Регистъра Регистър на спортно-педагогическите кадри:                                                                                                да – 1т.            не – 0 т.

…………………………………т.

 1. Брой спортисти със статут на високоразряден спортист / състезатели на спортния клуб, участници на МТ /състезания, ОИ,МОИ, СП, ЕП да – 1т. не – 0 т.

…………………………………т.

 1. Класиране на състезатели от спортният клуб на престижни МТ /състезания, ОИ,МОИ, СП, ЕП, БП

Забележка:Състезател постигнал повече от едно призово класиране в съответното първенство, за всяко от класиранията му се начисляват предвидените, по-долу точки:

 

„Юноши” и „Девойки”

 1. Младежки Олимпийски игри: класиране до 15-то място – 2 т., както следва:

 

Брой състезатели………………………………. х 2  т.                       =  ……………………………точки

 1. Световно първенство : класиране до 10-то място – 2 т., както следва:

 

Брой състезатели………………………………. х 2  т.                       =  ……………………………точки

 1. Европейско първенство: класиране до 8-мо място – 2 т., както следва:

 

Брой състезатели………………………………. х 2  т.                       =  ……………………………точки

 1. Балкански първенства : класиране до 3-то място – 1 т., както следва:

 

Брой състезатели………………………………. х 1  т.                       =  ……………………………точки

 1. Престижни Международни турнири/състезания

 

Брой състезатели………………………………. х 1  т.                      =  ……………………………точки

„Мъже” и „Жени”

 1. Олимпийски игри: класиране до 15-то място – 3 т., както следва:

 

Брой състезатели………………………………. х 3 т.                        =  ……………………………точки

 1. Световно първенство : класиране до 10-то място – 3 т., както следва:

 

Брой състезатели………………………………. х 3 т.            =  ……………………………точки

 1. Европейско първенство: класиране до 8-мо място – 3 т., както следва:

 

Брой състезатели………………………………. х 3 т.            =  ……………………………точки

 1. Балкански първенства : класиране до 3-то място – 2 т., както следва:

 

Брой състезатели………………………………. х 2 т.                        =  ……………………………точки

 1. Престижни Международни турнири/състезания

 

Брой състезатели………………………………. х 1 т.                        =  ……………………………точки

 

Събрани точки (СТ): ……………………………………….                                                                                                                 /по критериите от 1 до 7/

Сборът на събраните точки, по критериите от 1 до 7 се умножава с коефициент за олимпизъм, както следва:

– За олимпийски спортове и дисциплини – СТ  х 2 т.     = Общ брой точки (ОБТ),

определящ категорията на СК

– За неолимпийски спортове и дисциплини – СТ  х1 т. = Общ брой точки (ОБТ),

определящ категорията на СК

 1. Категория „Първа” – СК, който има сбор не – по-малко от 13 точки

 

 1. Категория „Втора” – СК, който има сбор не – по-малко от 5 точки

Категория на спортен клуб: ……………………………………………………….

К1             /        К2

Дата:……………………..                                                                         Изготвил:……………………………

гр. Поморие                                                                                                         /подпис и печат/

 

 Приложение  № 8

 УТВЪРДИЛ: /П/

 ИВАН АЛЕКСИЕВ                                  

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Тези указания се издават във връзка с чл.37 от Наредбата за финансово подпомагане на категоризираните спортни клуба от Община Поморие.

Целта на тези указания са:

 • подобряване дейността на общината и осигуряване на ефективен вътрешен контрол върху изпълнението на сключените договори между общината и СК;
 • въвеждане на отчетни форми и разходо-оправдателните документи, които следват да придружават отчетите на СК и сроковете за тяхното представяне в общината;
 • условията и реда за отчитане на СК, което ще доведе до получаване на своевременна и точна информация, документиране и проследимост на всички операции и действия свързани с управление на бюджетните средства, предоставени им под формата на субсидия.

Адресати на указанията:

Тези указания са предназначени за председателите на спортните клубове и за служителите от общината, които осъществяват контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на отпуснатите средства от общинския бюджет по договори за финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове и за спортни мероприятия от Общинския спортен календар.

Спортните организации, които са получили средства от общинския бюджет за подпомагане на тренировъчната, спортно-състезателната дейност, за участия в спортни мероприятия от Общинския спортен календар, отчитат и доказват пред Община Поморие законосъобразността и целесъобразността на изразходваните през годината средства.

 1. За отчитане разходването на предоставените им средства, спортните клубове изготвят и представят:
 • тримесечни отчети, съгласно формуляр – ОТЧЕТ – Приложение № 3
 • годишен финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство в срок от 31 декември на текущата година до 10 януари на следващата календарна година;
 • средства получени от общинския бюджет и разходвани за конкретно спортно мероприятие или състезание се отчитат до 5 дни след приключването им, съгласно формуляр –  ОТЧЕТ – Приложение № 4, като номерацията на копията на разходо-оправдателните документи трябва да отговаря на поредността, посочена в отчета;
 • Спортните клубове представят отчетите си с приложено копие от отчетните документи, заверени с печат на клуба, текст: “Вярно с оригинала” и подпис на длъжностното лице от клуба или упълномощено от него лице.
 • Фактурирането на стоките и услугите, следва да е извършено до 5 дни след приключване на събитието;
 • Отчетите следва да бъдат представени с предружително писмо до кмета, входирано в деловодството на общината.
 1. За правомерни, по тази Наредба се признават разходи, отчетени с документ за:

2.1. Транспортни разходи с нает превозвач:

– отчитат се с фактура, в която е посочен маршрут, дата на пътуване, име на превозвача и фискален бон или платежно нареждане и списък);

2.2. Транспортни разходи със собствен превоз:

– Прилага се формуляр –  ОТЧЕТ – Приложение № 5: Отчет за разход на гориво за реално изминатите километри до съответното населено място и нормативно признатия разход на километър, за вида на МПС.

Отчита се с Пътен лист,  фактура, талон на МПС, Отчет за разход на гориво  и списък;

2.3. Транспортни разходи за билети:

– Транспортните разходи за билети се отчитат с копие от билети за транспорт, с осигурена видимост на поредните им номера, стойността им, фирма на превозвач, обяснителна записка с маршрута, дата на пътуването и списък на пътуващите).

 

 1. Храна (без алкохолни напитки и без организиране на коктейли): фактура с фискален бон/или платежно нареждане, протокол за броя на лицата и датата.

       

 1. Нощувки (отчита се с фактура, прилага се списък)

 

 1. Разходи за учебно-тренировъчни лагери (отчитат се с фактура и списък).

 

 1. Командировъчни разходи само на лица, членове на клуба, които са ръководители на отбора и водачи на МПС, осъществяващи превоз на състезатели (отчита се със Заповед за командировка)

 

 1. Разходи за медицинско обслужване, охрана, техническо и санитарно обслужване, за конкретно мероприятие (отчитат се с фактура или граждански договор).

 

 1. Наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер (Отчита се с фактура)

 

 1. Материални награди – купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка  (отчита се с фактура и се  прилага списък)

 

 1. Разходи за застраховка за участие в състезание (отчита се със застрахователна полица, квитанция и списък при групова застраховка)

 

 1. Разходи за спортна екипировка (отчита се с фактура и списък на лицата, получили екипировката)

 

 1. Разходи за спортни уреди, закупени или ползвани под наем (отчита се с фактура и обяснителна бележка)

 

 1. Гориво-смазочни материали, резервни части и ремонтни дейности на превозни средства, свързани с тренировъчната дейност при специфични спортове – ветроходство (отчита се с фактура и обяснителна бележка).

 

 1. Такси за картотекиране на състезатели, за платен членски внос към федерациите, за участие в състезания (отчитат се с фактура).

 

 1. Разходи за счетоводно обслужване (отчитат се с фактура).

 

 1. Административни такси, свързани с пререгистрации, промяна на обстоятелства и др., отнасящи се до отношенията с различни държавни институции (отчитат се с фактура, преводни нареждания, банкови извлечения).

 

 1. Такси за обучения на треньори (отчитат се с фактура, прилага се сертификат и обяснителна бележка).

 

 1. Разходи за озвучаване, видеозаснемане (отчитат се с фактура).

 

 1. Разходи за проведени медицински прегледи на състезатели (отчитат се с фактура, граждански договор или договор за предоставена услуга).

 

 1. При отчитане на разходи за спортни мероприятия и събития, отчитането се извършва по следния начин:

– Договор за предоставяне на услуга, в който е упоменато Възложителя – Изпълнителя, цена на услугата – точно какво е включено в тази цена- озвучаване, осветление, видеозаснемане, поемане на допълнителни разходи и неустойки по договора;

– Фактура с фискален бон/или платежно нареждане;

– Граждански договори

 

 1. Отчитането на изплатени парични награди, хонорари на съдии, хонорари за журиране се осъществява чрез:

– Граждански договори ;

– Ведомост за получени парични възнаграждения, включваща трите имена на получателя, адрес и подпис;

 

 1. За удостоверяване на разходи за наем на помещения са необходими:

– договор с наемодателя;

– когато договорът е сключен с физически лица: разписка – двустранно подписана от наемодателя и наемателя, придружена с разходен касов ордер на организацията, платила дължимия наем с всички реквизити по него;

– когато договорът е сключен с юридически лица: фактура с платежно нареждане или фактура с касов бон;

 

 1. Да не се прилагат фактури, в които фигурират и артикули, които нямат отношение към целевата субсидия и не са предвидени по одобрена план-сметка.

 

 1. Всички разходно-оправдателни документи трябва да бъдат попълнени съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

 

 1. При плащане в брой от съответния спортен клуб:

– Задължително всяка фактура трябва да бъде придружена с фискален бон;

– Фискален бон представен без фактура не се признава за разход.

 

 1. При плащане по банков път:

– Представя се копие от платежно нареждане.

 

 1. Всички разходно-оправдателни документи се предоставят към отчетите във вид на копия, като копията на съставените и издадените от спортната организация документи трябва да се заверят „Вярно с оригинала”, подпис и печат на организацията.

 

 1. Всички разходно-оправдателни документи трябва да са в рамките на продължителността на отчетния период, за който се отнасят. Разходи, извършени извън съответния период не се признават.

 

 1. Настоящите указания са част от системата за финансово управление и контрол в Община Поморие.

 

Настоящите указания са утвърдени и влизат в сила от датата на влизане в сила на  Наредбата.

 

Приложение №9

 ДО

ИВАН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 З А Я В Л Е Н И Е

от

……………………………………………..

Председател на ………………………………………………, с адрес на управление гр.……………………….., област Бургас, ул. ………………………………….

Относно: Финансиране на спортния клуб

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

Моля, представляваният от мен спортен клуб да бъде одобрен за финансиране за ………………… година, по реда на Наредбата за финансово подпомагане на категоризираните спортни клуба от Община Поморие.

 

Прилагам следните изискуеми, по горепосочената Наредба документи:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

С уважение,                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

……………………..                                                                           /………………………………. /

Дата: ………………..

гр. Поморие

 

Приложение №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Адрес, пощенски код …………………………………………….

Телефон за контакт: ………………………..

Е – mail:

Председател на …………………………………………………………………………………………..

(наименование на организацията)

Данни на организацията по съдебно решение:

Седалище ……………………………………….., пощенски код……………………………………….

Адрес: ……………………………………………..  , телефон……………………………………………….

Фирмено дело № ………………………………….година………………………………………………

БУЛСТАТ ………………………………………….дан.№ ………………………………………………..

Лиценз №…………………………

Спортен клуб  :  …………………………………………………………………………………………

вид  спорт…………………………………………….. лиценз №……………………………………

 

Член на Българска Федерация по ………………………………………  ……….

Пощенски код …………………                         гр./с/……………………………………………..

Община ……………………….                           област………………………..

адрес  ………………………………..                          тел…………………………………………

Президент /Председател ………………………………………………………………………………..

Счетоводител …………………………………………..

Банка …………………………………………………….      гр. ……………………………………………………………………

Банков код ……………………………………………     Банкова сметка……………………………….

 1. Треньори и инструктори

 

Име, презиме и фамилия Месторабота Дата на картотекиране

 

 1. Брой състезатели от двата пола по възрастови групи

 

Възрастова група Брой картотекирани   състезатели Участвали в състезанията От картотекираните
Национални

състезатели

Ученици  в спортно училище
Мъже и/или жени и младежи
Юноши и/или девойки – старша
Юноши и/или девойки и младша
Деца
Всичко:

Приложение № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният:                 _________________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

Председател на СК:       _________________________________________________________________

С адрес на управление: _________________________________________________________________

/към датата на подаване на заявлението/

Телефон за връзка:         ___________________________ Е – mail: ___________________________

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 1. Данните, посочени в приложените към заявлението документи, са верни и пълни.

 

 1. Състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по съответния спорт във възрастова група мъже/жени, водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Поморие.

 

 1. Картотекираните състезатели са преминали през задължителните медицински прегледи.

 

 1. Спортният клуб отговаря на условията чл. 5 и не са налице отрицателните изисквания по чл. 6 от Наредбата за финансово подпомагане на категоризираните спортни клуба от Община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие.

 

 1. Спортният клуб своевременно ще информира Община Поморие, при промяна на данните.

 

Дата: ………………..                                                 Председател :    ………………………………………….

гр. Поморие                                                                                                  /подпис и печат/

Приложение 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният:_________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

Председател  на СК: ___________________________________________________

С адрес на управление: _________________________________________________

/към датата на подаване на заявлението/

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 1. Клубът няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК.

Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс  на Република България.

 

2.Данните, посочени в справките, са верни и пълни.

 

3.При промяна на обстоятелствата, свързани с клуба, своевременно ще информирам Община Поморие.

 

4.Запознат съм с Наредбата за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове  от Община Поморие и ще изпълня задълженията си, произтичащи от нея.

Дата: ………………..                                                 Председател :    ………………………………………….

гр. Поморие                                                                                                  /подпис и печат/

 

Формуляр 1

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Оценка на спортните резултати на състезателите по възрастови групи

от ДЪРЖАВНИЯ КАЛЕНДАР

 

Име, Презиме, Фамилия

 ЕГН ДП

Възрастова, група,

разряд, група

Дисциплина,

категория,

клас

Класиране

място

Място на провеждане  

Начислени

точки от

/ Прил. 1,Т.4/

 

К.К.

 

/ Чл. 29 /

 

Общо

 

7 х 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Общ брой начислени точки:

 

Спортен клуб: ……………………………….                                                                         Вид спорт: ……………………………………

ДП – Държавно първенство        K.К. – Коефициент за конкурентност    Т. –Таблица      Прил.1,Т.4 – Приложение 1 Таблица 4               Ф. 1 – Формуляр

 

Дата: ………………..                                                                                                                                                   Изготвил: …………………………

Гр. …………………..

 

Председател СК : ……………………………….

 

Формуляр 2

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Оценка на спортните резултати на състезателите по възрастови групи

от МЕЖДУНАРОДЕН КАЛЕНДАР

 

Име, Презиме, Фамилия

 ЕГН ДП

Възрастова, група,

разряд, група

Дисциплина,

категория,

клас

Класиране

място

Място на провеждане  

Начислени

точки от

/ Прил. 1,Т.5/

 

К.К.

 

/ Чл. 29 /

 

Общо

 

7 х 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Общ брой начислени точки:

 

Спортен клуб: ……………………………….                                                                         Вид спорт: ……………………………………

МП – Международно първенство      K.К. – Коефициент за конкурентност      Т. –Таблица      Прил.1/Т.5. – Приложение 1 Таблица 5       Ф. 2 – Формуляр 2

 

Дата: ………………..                                                                                                                                                   Изготвил: …………………………

Гр. …………………..

Председател СК : ……………………………….

 

Формуляр 3

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

ОКОНЧАТЕЛЕН СБОР НА ТОЧКИТЕ НА

 

Спортен клуб: ……………………………….                                            Вид спорт: ……………………………………

 

„ А”

Възрастова група ТОЧКИ

от Формуляр 1 /ДП, ЗП, НТК/

1. Деца до 10 г.
2. Деца до 14 г.
3. Юноши и девойки  младша възраст
4. Юноши и девойки  старша възраст
5. Младежи възраст 19 г. до 21 г
6. Ж
7. М
(а) Общ брой точки ( = на точките от Формуляр 1):
(б)        К.Об. –   Коефициент за обхват / Чл. 24, ал. 2 /:
(а) х (б)     =     ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ „А”:

 

„Б”

Възрастова група ТОЧКИ

от Формуляр 2 /ОИ, СП, ЕП, МТ/

1. Деца до 10 г.
2. Деца до 14 г.
3. Юноши и девойки  младша възраст
4. Юноши и девойки  старша възраст
5. Младежи възраст 19 г. до 21 г
6. Ж
7. М
(с) Общ брой точки ( = на точките от Формуляр 2):
(d)        К.Об. –   Коефициент за обхват / Чл. 24, ал. 2 /:
(с) х (d) = ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ „Б”:

 

„В”

Общ брой

точки от

Формуляр 1

 

(Чл. 29)

Общ брой

точки от Формуляр 2

 

(Чл. 29)

Точки

„А” х

К. Отд.

 

(Чл. 14)

Точки

„А”+ „Б”

х  К. Ол.

 

(Чл. 25)

К. Б.

 

/ 4 х 5 /

 

 

(Чл. 26)

Добавени точки

 

 

(чл. 27, ал. 1 – 3)

КРАЕН РЕЗУЛТАТ

 

1+2+3+4+5+ точките от чл. 27, ал. 4

1 2 3 4 5 6 7

 

 

Дата: ………………..                                                                     Изготвил: …………………………

Гр. …………………..

Председател СК : ……………………………….

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба № 18 903 KB 45
pdf Приложение №5 427 KB 47

Свързани статии