Наредба № 18

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ

СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията, критериите и редът за законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Поморие за финансово подпомагане на спортни клубове, имащи седалище и развиващи дейността си на територията на общината;
(2) Целта на настоящата Наредба е извършване на оценка на развитието на спортните клубове, чрез тяхната категоризация, обхващаща система показатели за спортно развитие (Приложение7) – основен фактор за още по-справедливо разпределение на финансовите средства, предназначени за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Поморие;
(3) Финансовото подпомагане на спортните клубове има за цел да увеличи броя на активно ангажираните със спорт, да подобри условията за подготовка и изява на спортистите и да стимулира постигането на по-добри резултати.
Чл.2. (1) Общински съвет – Поморие ежегодно с приемането на бюджета на Община Поморие, определя размера на финансовите средства за:
– подпомагане дейностите на спортните клубове и тяхното участие в първенствата от държавния и международен спортен календар;
– субсидии за „ОФК-Поморие” и „ОХК-Поморие”, лицензирани и регистрирани сдружения на територията на общината за извършване на дейности в обществена полза;
– мероприятия от Общинския спортен календар;
(2) Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база постигнатите спортно-технически резултати (класирания) в Държавните и в Международни първенства, както и на база обхвата на възрастовите групи от занимаващи се;
(3) Средствата се предоставят на спортни клубове развиващи следните видове дейност: детско – юношески спорт и спорт за всички, учебно- тренировъчна и състезателна дейност, високо спортно майсторство, за участия в държавни и международни първенства, както и за закупуване на спортна екипировка, спортни уреди и съоръжения.
Чл. 3. (1) Право на финансово подпомагане по тази Наредба имат спортни клубове, със седалище и развиващи дейността си на територията на Община Поморие (поморийски спортни клубове), отговарящи на критериите и условията за финансово подпомагане установени в тази Наредба, които осъществяват престижна и социално значима спортна дейност;
(2) Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Поморие се осигуряват от бюджета на Община Поморие и са предназначени само за подпомагане дейността им, съобразно изискванията на Наредбата, както и реда за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства;
(3) Община Поморие подпомага финансово всеки легитимен спортен клуб, като няма ангажимент за цялостната финансова издръжка на клуба.
Чл. 4. (1) Спортни клубове, които не отговарят на критериите и условията за финансово подпомагане, установени в тази Наредба, както и неотговарящи на чл.10, от Наредбата, но водят активна и социално значима спортна дейност, могат да кандидатстват за финансиране пред ОбС– Поморие, след становище на старши експерт „Спортни дейности”.

(2) Спортни клубове, които имат подготвителни групи, неучастващи в Държавните първенства (за които не се провеждат държавни първенства, по съответния вид спорт), водят активен тренировъчен процес, с различни подготвителни групи, но поради възрастов праг (според Наредбите за провеждане на Държавни първенства и турнири, на различните спортни Федерации) нямат право да участват в Държавни първенства, съответно нямат класирания – основен фактор за прилагане Методиката за разпределяне на средствата от общинския бюджет, за подпомагане дейността им, могат да кандидатстват за финансиране пред ОбС – Поморие, след становище на старши експерт „Спортни дейности”.

(3) Спортните клубове по бойни изкуства, с дисциплини, в които няма ефективно единоборство с противник и класиране, които защитават степени, според системата кю/дан, в съответствие Наредбите за организиране и провеждане на семинари и изпити на съответните лицензирани спортни организации, могат да кандидатстват за финансиране пред ОбС – Поморие, след становище на старши експерт „Спортни дейност”.

ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл.5. За финансово подпомагане по реда на тази Наредба могат да кандидатстват само спортни клубове по смисъла на чл.12 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), отговарящи на следните условия:
1. Да са регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Поморие минимум една спортно-състезателна година, преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане;
2. Да са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;
3. Да имат валидно членство в съответна лицензирана спортна федерация и да са вписани в Регистър на лицензираните спортни федерации и спортните клубове, воден от Министерството на младежта и спорта;
4. Да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри на Министерството на младежта и спорта (ММС) или придобили лиценз според лицензионната система на Федерацията или съюза;
5. Да водят активен тренировъчен процес, да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в спортния и́ календар;
6. Да имат сформирана подготвителна група и ДЮШ, с не по-малко от 15 деца;
7. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане трябва да имат задължително регистрирани изяви от предходната година на национално ниво/държавни първенства/ – удостоверени с протоколи от съответната Федерация;
8. Състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, съгласно Наредба № 8 от 18 март 2005 г., издадена от Министерството на здравеопазването;
9. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
10. Да са изпълнили задълженията си към Община Поморие по предходно финансово подпомагане;
11. Да нямат наложена действаща санкция по реда на Глава VII, от настоящата Наредба;
12. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване.
Чл. 6. Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на:
1. Спортни клубове, на които Община Поморие е предоставила финансово подпомагане и не са
изпълнили задълженията по смисъла на тази Наредба и/или договорът им е прекратен по тяхна вина;
2. Спортни клубове регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
3. Спортни клубове регистрирани като търговски дружества по Търговския закон;
4. Спортни клубове, практикуващи демонстративни и хоби-спортове;
5. Спортни клубове за хора с увреждания;
6. Спортни клубове за ветерани;
7. Професионални спортни клубове и спортни клубове, участващи в професионални лиги;
8. Спортни клубове, реализиращи собствени приходи от ползване на общински обекти.

ГЛАВА ТРЕТА
КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл.7. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са, както следва:
1. Да имат обособена организационна структура, по отношение на дейностите в областта на детско-юношеските школи;
2. Участия и класирания в Международни, Държавни, зонални първенства, Национални купи;
3. Състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
4. Участие и класирания в Балкански, Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри;
5. Участие и класирания в престижни Международни турнири (висок клас);
6. Подпомагане на спортове за развитие на личността-бойни изкуства, спортни клубове, за които са приоритет заниманията с деца, извън учебния процес по вид спорт: борба, бокс и други;
7. Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия спортен календар;
8. Активно участие в организацията и провеждането на общински/масови спортни мероприятия;
9. Критерий за конкурентост – в отборните и индивидуалните спортове.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл.8. Общата сума на средствата за финансово подпомагане, утвърдена с приемането на бюджета на Община Поморие, за текущата година от Общински съвет-Поморие се разпределя както следва:
1. 5 % от отпуснатите средства се разпределят по равно, както следва:
– 4,5% са за спортни клубове К1 (категория 1);
– 0,5 % са за спортни клубове К2 (категория 2),
определени съгласно Система за категоризиране на спортните клубове в общината (Приложение7).
2. 75 % са предмет на разпределение, съобразно спортно-техническите резултати, отчетени чрез точки;
3. 5 % от отпуснатите средства са за Спортни клубове създадени през текущата година;
4. 15% от отпуснатите средства са за годишна издръжка на състезатели участници на Европейски и Световни първенства и клубове по чл.4.
Чл.9. Общият размер на целевите средства за „ОФК-Поморие” и „ОХК-Поморие” се разпределя, както следва:
а) 45 % от тяхната субсидия са за ДЮШ;
б) 55 % за представителни мъжки/женски отбори.
Чл.10. Право на кандидатстване за финансиране от бюджета на Община Поморие имат тези спортни клубове, на които включените за оценка състезатели при индивидуалните спортове и отборите при спортните игри са регистрирали участие през предходната година в състезания по възрастови групи, включени от съответната спортна федерация в Държавния спортен календар и които отговарят на изискванията и критериите по тази Методика.
Чл.11. (1) През годината един картотекиран състезател или отбор, с картотекираните си състезатели, може да участва в толкова състезания, дисциплини, категории, комбинации, уреди, разряди и класове в даден спорт, колкото спортният клуб реши;
(2) Спортният клуб има право да отчете максимум до три крайни класирания на всеки един състезател, за всяка възрастова група, при индивидуалните спортове;
(3) Спортният клуб има право да отчете максимум до три крайни класирания на всеки един състезател, участник в щафети, двойки, тройки и ансамбли, на многоместни лодки, за всяка възрастова група и приложи „Правилото за средно аритметичен резултат”, съгласно чл. 13, от тази Наредба;
(4) Всеки един отбор, при спортните игри има право да отчете максимум до три крайни класирания, на всеки един състезател и приложи „Правилото за средно аритметичен резултат”, съгласно чл. 13, от тази Наредба.
Чл.12. (1) Средствата за спортните постижения на състезателите и отборите са в зависимост от вида на състезанието и заетото от тях място в крайното класиране;
(2) Според крайните си класирания в различните по вид първенства, състезателите и отборите по възрастови групи се оценяват по Таблица 2, Таблица 3, Приложение 1: Таблица 4 и 5;
(3) Отборите от „Б“ групата получават точки по Приложение 1/ Таблица 4/ – „Зонови първенства”.
Чл.13. В случаите, когато има повече от един състезател, класирани на едно и също място в Държавно първенство, се прилага „Правилото за средно аритметичен резултат”, а именно: изчислява се средноаритметичната стойност на точките от поредните места на класиране.
Чл.14. При отчитане на резултатите от индивидуалните и отборни първенства, турнири и купи, полагащите се точки по таблиците се умножават с „Коефициентите за отдалеченост”, посочени в Приложение 2, Таблица 6.
Чл.15. При спортове като „Вдигане на тежести”, „Канадска борба” и други, освен класиранията в двубой се зачитат и класиранията от отделните движения и дисциплини за характерния вид спорт.
Чл.16. (1) Крайният резултат на спортния клуб е в зависимост и от броя на възрастовите групи, взели участие в състезания от държавния спортен календар;
(2) Отчитането броя на възрастовите групи става с „Коефициент за обхват”.
Чл.17. Общата сума на средствата за спортните клубове утвърдени с бюджета на Община Поморие за текущата година, се разделя на сумата получена от сбора на точките на всички спортни клубове, като по този начин се получава себестойността на една точка.

ГЛАВА ПЕТА
МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА /ТОЧКУВАНЕ/ НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
/изм. с Решение №105/13.03.2024г./

Чл.18. /нов с Решение №105/13.03.2024г./ На оценяване за финансиране подлежат само спортни клубове, които са събрали 500 и над 500 точки (оценката на спортните резултати: класиране и съответния брой точки).
Чл.19. /нов с Решение №105/13.03.2024г./ Спортен клуб събрал под 500 точки съгласно Механизмът за оценка /точкуване/ на спортните резултати не участва в разпределението на финансовите средства, отпускани от Община Поморие за финансово подпомагане на спортните клубове.
Чл.20. Оценката /точкуването/ се извършва въз основа на постигнатите от спортните клубове резултати през изминалата календарна година, съобразно поставените критерии по Глава III, от настоящата Наредба.
Чл.21. Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар съгласно таблицата, както следва:
ТАБЛИЦА 1

ВИД ПЪРВЕНСТВО МЪЖЕ / ЖЕНИ ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ
Олимпийски игри До XII място
Световни първенства До X място До XII място
Европейски първенства До VIII място До X място
Балкански игри До V място До V място

Чл.22. Спортен клуб, чийто състезател е участник в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства, с класиране по Таблица 1, от тази Наредба получава еднократно за всеки състезател точки, според Таблица 2, както следва:
ТАБЛИЦА 2

ВИД ПЪРВЕНСТВО МЪЖЕ, ЖЕНИ ТОЧКИ ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ ТОЧКИ
Олимпийски игри До XII място 100
Световни първенства До X място 80 До XII място 80
Европейски първенства До VIII място 60 До VIII място 60

Чл.23. Когато с едно участие се отчетат две класирания се взема по- доброто.
Чл.24. Спортен клуб, чийто състезател е участник в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства и други престижни Международни първенства (напр. квалификации и др.), но не класиран съгласно Таблица 1, получава еднократно за всеки състезател точки, според Таблица 3, както следва:
ТАБЛИЦА 3

ВИД ПЪРВЕНСТВО МЪЖЕ / ЖЕНИ ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ
Олимпийски игри 70
Световни първенства 50 50
Европейски първенства 30 30
Балкански игри 20 10

Чл.25. За спортните игри се начисляват точки, спрямо класирането, на всички състезатели по отделно (основни и резерви), но не повече от 12 души.
Чл.26 (1) Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния спортен клуб е в зависимост и от обхванатите /броя/ спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от Държавния спортен календар;
(2) Отчитането на обхванатите възрастови групи става с „Коефициент за обхват” (Формуляр 3 – „А” и „Б”), както следва:

Възрастови групи

За пет възрастови групи 1,35 Деца до 10 г.
за четири възрастови групи 1,30 Деца до 14 г.
за три възрастови групи 1,25 Юноши и девойки  младша възраст
за две възрастови групи 1,20 Юноши и девойки  старша възраст
за една възрастова група 1,10 Младежи    възраст 19 г. до 21 г.
Мъже, Жени

(3) Броя на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от съответната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от Държавния спортен календар.
(4) С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния спортен календар.
Чл.27. (1) Сборът на  „Общ брой точки „А” и  „Общ брой точки „Б”, от Формуляр 3, колона 4 се умножават с коефициент за олимпизъм;
(2) За олимпийски спортове и дисциплини – 2,00
За неолимпийски спортове и дисциплини – 1,00.
Чл.28.  Полученият резултат във  Формуляр 3, колона 4, на всеки спортен клуб, който не му е предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база, без да заплаща наем за състезателно – тренировъчната си дейност, се умножава с „Коефициент за база” – 1,20 (Формуляр 3, колона 5).
Чл.29.(1) Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви, на територията на Община Поморие, получават еднократно за дадено състезание – 250 т.;
(2) Спортни клубове, на които дейността им е свързана и с извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с ученици получават еднократно за дадено състезание – 75 т., но за не повече от три прояви;
(3) Спортни клубове, които работят и с деца с различни потребности/деца със СОП (специални образователни потребности) получават еднократно 500 т.
(4) Към получения резултат (Формуляр 3, колона 5) се прибавят точките от чл.29, ал.(1), ал. (2) и ал.(3);
(5) Тези точки не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния сбор.
Чл. 30. (1) Приложение 1: Таблица 4 и Таблица 5 съдържат оценка ( точкуване ) на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от държавния и международен календар: класиране и съответния брой точки;
(2) Всяко следващо класиране, не фигуриращо в Таблица 4 и Таблица 5 носи точки, както следва:

За деца 5 точки
За юноши/девойки младша и старша възраст 10 точки
За мъже и жени 10 точки

Чл.31. Начислените точки от Приложение 1: Таблица 4 и Таблица 5 се умножават с „Коефициенти за конкурентност” (К.К) при отборните и индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели, в съответното Държавно или Международно състезание (Формуляр 1 и Формуляр 2):

А. Отборни спортове: К.К Б. Индивидуални спортове: К.К
До 4 участващи отбора 1.00 До 9 участника 1.00
От 5 до 10 участващи отбора 1.20 От 10 до 20 участника 1.20
Над 10 участващи отбора 1.30 От 21 до 30 участника 1.30
Над 30 участника 1.50

Чл. 32. Спортни клубове, които имат подготвителни групи, неучастващи в Държавните първенства трябва да предоставят на всяко шестмесечие (до 31 януари и до 31 юли) сведение до Общинския експерт по спорт, съдържащо:
– Трите имена и възраст на децата от подготвителната група
– Общ брой на децата посещаващи заниманията, по месеци

ГЛАВА ШЕСТА
РЕД ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА
/изм. с Решение №105/13.03.2024г./

Чл.33. (1) Кандидатстването за финансово подпомагане се извършва в срок до 10 януари на съответната календарна година, чрез подаване на Заявление за финансово подпомагане до Кмета на Община Поморие (Приложение № 9).
(2) Към заявлението по ал.1 спортните клубове предоставят и следните документи:
1. Заверено копие от документ удостоверяващ за наличие на разплащателна сметка на СК, издадено от съответната банка;
2. Годишен финансов отчет (Приложение №6);
3. Удостоверение за членство към съответна спортна Федерация;
4. Анкетен лист за категоризация (Приложение №7);
5. Заверени протоколи от съответната Федерация  за спортните резултати на клуба за изминалия спортно-състезателен период по възрастови групи;
6. Данни на Клуба и информация за броя на членовете в клуба по възрастови групи и треньори (Приложение №10);
7. Декларация за достоверност на предоставената информация и подадените документи
(Приложение № 11);
8.  Декларация за липса на задължения към държавата и местната власт (Приложение № 12); 9. Заверен от съответната Федерация Списък на картотекираните състезатели в различните възрастови групи;
10. Копие от Годишния Спортен календар за изтеклата година и Копие от Годишния Спортен календар за предстоящата година;
11. Декларация от ръководителя на спортния клуб за изградена система за финансово управление и контрол.
Чл.34. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 33, Кметът на Община Поморие със заповед назначава Общинска експертна комисия по спорта (ОЕКС), в състава на която влизат  експерт от общинската администрация, пряко ангажиран със спорта, както и за прилагане  системата за финансиране, експерт/служител от Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводна дейност“, експерт/служител изпълняващ длъжността „Финансов контрол”, двама общински съветника, определени от Об.Съвет – Поморие.
Чл.35. (1) Общинският експерт по спорта,  разглежда постъпилите заявления, приложените към тях документи и извършва проверка за редовността им, дали е допустим кандидатстващия за финансово подпомагане, упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината;
(2) При констатирани неточности, непълнота на представените документи  или друг вид нередности, той има право да изиска от спортните клубове допълнителни сведения, обяснения, документи и да извърши проверки на място;
(3) Общинският експерт по спорта внася, за разглеждане, одобрение и вземане на решения в ОЕКС подготвените документи, в едно със своето становище.
Чл.36. (1) Комисията разглежда предоставените документи и съответните предложения;
(2)  ОЕКС извършва проверка на категоризацията на спортните клубове, верността на разпределяне на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в процентно съотношение, съгласно чл.8 от Наредбата, на изчислените точки, съобразно критериите за оценка и определената конкретна сума за всеки спортен клуб.
(4) За своята работа, ОЕКС съставя протокол, съдържащ мотивирани предложения за отказ или одобряване на постъпилите заявления, както и размера на финансовите средства, за съответната година, които да бъдат отпуснати на одобрените спортни клубове.
Чл. 37. В петдневен срок от приключване на работата си, ОЕКС представя изготвения протокол на Кмета на Община Поморие и на Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводна дейност“.
Чл.38. Процедурата по разпределение на финансовите средства за спортните  клубове  приключва с подписване на договори след осъществен предварителен контрол за законосъобразност, съгласно утвърдените СФУК, между кмета на Община Поморие и председателя на всеки одобрен спортен клуб.
Чл. 39.  Определените средства за финансово подпомагане се превеждат по сметките им на вноски, редуцирани с процента на неизпълнение на приходната част на бюджета.
Чл.40. Спортни клубове, получили финансова помощи по реда на тази Наредба, отчитат и доказват пред Община Поморие целесъобразността на изразходваните през годината средства,  съгласно утвърдените от кмета „Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие”, неразделна част от Наредбата (Приложение № 8)
Чл. 41. (1)  За правомерни се признават разходи извършени през периода 01.01.- 31.12. на годината, в която са отпуснати субсидиите и са  пряко свързани със спортната дейност на съответния клуб, удостоверени с:
– фактури /билети/ свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно;
– фактури за храна /без алкохол, без коктейли, като организирано събитие/;
– хонорарни сметки за изплатени хонорари;
– фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със  състезанието или тренировъчния лагер;
– фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и ремонт на спортната база;
– материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;
– фактури за нощувки;
– фактури за витамини и възстановителни средства/разрешени от Антидопинговата комисия/, придружени от декларация от съответния спортен клуб;
– фактури за изплатени режийни разходи – ток, вода и други разходи свързани с поддържането на ползваната база.
– фактури за горивно смазочни материали за обезпечаване на учебно-тренировъчния и състезателен процес при специфичните спортове- ветроходство и др.
(2) При „ОФК-Поморие” и „ОХК- Поморие” за правомерни се признават и разходите, отчетени с документ за възнаграждения и осигуровки на треньори, граждански договори за спортни специалисти, като възнагражденията/работни заплати/ не може да надвишават 40% от общия размер на финансовото подпомагане /субсидията/;

ГЛАВА СЕДМА
МЕТОДИКА ЗА  ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА
/изм. с Решение №105/13.03.2024г./

Част 1. Общи положения
Чл. 42. Методиката за финансиране на спортните клубове по време на извънредна обстановка  (наричана по-долу, за краткост „Методика“) уреждат предприетите мерки и действията, от страна на Община Поморие за финансиране на спортните клубове, при обоснована необходимост.
Чл. 43. Методиката е предназначена за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Поморие по време на извънредна обстановка.
Чл. 44. Методиката се състои от следните части:
Част 1. : Общи положения
Част 2. : Условия и критерии за финансово подпомагане
Част 3. : Методика за финансиране и Механизъм за оценка на спортните клубове по време на извънредна обстановка

Част 2. Условия и критерии за финансово подпомагане
Чл. 45. По реда на тази Методика се финансират само спортни клубове по смисъла на чл.12 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), отговарящи на следните условия:
1. Да са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;
2. Да имат валидно членство в съответна лицензирана спортна федерация и да са вписани в Регистър на лицензираните спортни федерации и спортните клубове, воден от Министерството на младежта и спорта;
3. Да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри на Министерството на младежта и спорта (ММС) или придобили лиценз според лицензионната система на Федерацията или съюза;
4. Да водят тренировъчен процес, при спазване на разпоредбите и въведените мерки по време на извънредното положение.
5. Спортни клубове, които са участвали в държавни първенства в периода на извънредното положение, включени в Държавния спортен календар на съответната лицензирана Федерация
6. Да имат и да поддържат поне една детско-юношеска формация, от една възрастова група, с не по-малко от 10 деца (без брой деца от подготвителни групи)
7. Да са изпълнили задълженията си към Община Поморие по предходно финансово подпомагане;
8. Да нямат наложена действаща санкция по реда на Глава VIII, от настоящата Наредба;
9. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване.
Чл. 46. Финансово подпомагане по тази Методика не се предоставя на:
1. Спортни клубове, на които Община Поморие е предоставила финансово подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на Наредба № 18 за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие или договорът им е прекратен по тяхна вина;
2. Спортни клубове регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
3. Спортни клубове регистрирани като търговски дружества по Търговския закон;
4. Спортни клубове, практикуващи демонстративни и хоби-спортове;
5. Спортни клубове за хора с увреждания;
6. Спортни клубове за ветерани;
7. Професионални спортни клубове и спортни клубове, участващи в професионални лиги;
8. Спортни клубове, реализиращи собствени приходи от ползване на общински обекти.
Чл. 47. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са, както следва:
1. Да имат обособена организационна структура, по отношение на дейностите в областта на детско-юношеските школи;
2. Участия в Международни, Държавни, зонални първенства, Национални купи, в периода на извънредното положение;
3. Участие в Балкански, Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри, в периода на извънредното положение;
4. Спортни клубове, за които са приоритет заниманията с деца, извън учебния процес по видове спор, в периода на извънредното положение;
7. Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия спортен календар, в периода на извънредното положение;
8. Активно участие в организацията и провеждането на общински/масови спортни мероприятия, в периода на извънредното положение;
Чл. 48. Условия и критерии за финансово подпомагане са задължителни по време на извънредна обстановка.

Част 3. Методика за финансиране и Механизъм за оценка на спортните клубове по време на извънредна обстановка
Чл. 49. Дейността на спортните клубове през последните три години, както и тяхното финансиране за същия период са определящи за размера на тяхната субсидия, по време на извънредна обстановка.
Чл. 50. (1) Оценяването на спортните клубове се извършва въз основа на Критерии, упоменати в чл. 47, от тази Методика;
(2) Всеки критерий, по който се извършва оценката на спортен клуб носи определен процент;
Чл. 51. (1) Оценката на всеки СК, изразена в проценти, се определя по следните критерии:
1. Критерий 1 (К-1) : Обхват на спортуващите деца, ученици и младежи в спортни клубове, т.е. брой на практикуващи, брой възрастови групи (без броя на децата от подготвителните групи, което променлива величина)                     – 25 %
2. Критерий 2 (К-2)  : Участници в държавни първенства в периода на извънредното положение, включени в Държавния спортен календар на съответната лицензирана Федерация                                                   – 10 %
3. Критерий 3 (К-3)  :  Организиране и провеждане на традиционни за Община Поморие спортни прояви от Общински Спортен календар за съответна година
–   8 %
4. Критерий 4 (К-4)  : Социалната значимост на вида спорт, разширяване обхвата на масово спортуващите, организирани чрез спортни клубове – масовост на съответния вид спорт
–  7 %
(2) Размерът на финансовото подпомагане, за периода на извънредно положение (период без състезателна дейност) се изчислява по формула, а именно:

f 2021  = (а + b + c)  x ………. %, където:     – (а + b + c) – Среден размер на получените
3                                                             3           субсидии през ’17 г., ’18 г., ’19 г.
– %             –  Оценка на СК, по Критерии, изразена в %
– а             –  Субсидия за 2017 г.
– b             –  Субсидия за 2018 г.
– c             –  Субсидия за 2019 г.
– f 2021       –  Финансиране за 2021
Чл. 52. Спортен клуб събрал под от 20 %, получава фиксирана парична сума, в размер на 400,00 лева.
Чл. 53. Определените средства за финансово подпомагане се  предоставят, чрез банков превод, в български лева, по посочена от спортните клубове банкова сметка.
Чл. 54. Спортни клубове, получили финансова помощи по реда на тази Методика, отчитат и доказват пред Община Поморие целесъобразността на изразходваните средства, съгласно утвърдените от Кмета „Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие”, неразделна част от Наредба № 18 за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, Приложение № 8.
Чл. 55.  Определените субсидии ще се предоставят на спортните клубове само при финансова възможност, съобразна с изпълнението на общинския бюджет.
Чл. 56. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, то финансовите средства за подпомагане на спортните клубове ще бъдат редуцирани или спрени.

ГЛАВА ОСМА
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
/изм. с Решение №105/13.03.2024г./

Чл. 57. Община Поморие, чрез дирекциите „Хуманитарни дейности”-ресорна дирекция и „БФСД”, упражнява контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на отпуснатите средства от общинския бюджет по договори за финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове и за спортни мероприятия от Общинския спортен календар.
Чл. 58. Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представе¬ни документи и неверни декларации, се лишават от финансово подпомагане за срок от 1 (една) година.
Чл. 59. Спортни клубове, не отчели финансови средства, или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 (две) години.
Чл. 60. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, ведно със законната лихва от датата на получаване.
Чл. 61.  При нарушение на изискванията на тази Наредба, Община Поморие има право едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане. След прекратяване изпълнението на договора за финансово подпомагане, субсидията се възстановява и се преразпределя от ОЕКС, по равно между спортни клубове със създадени ДЮШ, като обособени структури към тях, с цел подпомагане на детско – юношеския спорт;
Чл. 62. Спортните клубове, получили финансова помощ,  подлежат и на финансов одит от звеното „Вътрешен одит” на Община Поморие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Поморийски състезател, постигнал високи международни успехи (Олимпийска, Световна и Европейска титла ) има право на еднократна, индивидуална парична награда, чийто размер се определя по Решение на Общински съвет – Поморие;
 2. Резултатите от дейността на спортни клубове по айкидо са в зависимост от защитените степени, според системата кю/дан,  в съответствие Наредбите за организиране и провеждане на семинари и изпити на  съответните лицензирани спортни организации и размерът на финансовите средства за подпомагане на социално значимата им дейност се определя от Общински съвет – Поморие;
 3. Колективни спортове са само тези, в които има отбор от точно определен брой състезатели и нямат други вариации.
 4. Всички останали, дори да имат отборни състезания или пък дисциплини с двойки, четворки и пр., са индивидуални
 5. Спортни клубове, на които им предстоят състезания преди приемането на Бюджета за новата бюджетна година, могат да получат частично финансиране (ЧФ), в размер до 1/12 (една дванадесета) от бюджета им за преходната година (БПГ), след предварително подадено заявление и мотивационно писмо, до Кмета на Общината.
 6. /нова с Решение №378/28.01.2021г./ При невъзможност за прилагане на Механизма за оценка /Точкуване/ на спортните резултати от Наредба № 18 за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, поради форсмажорни обстоятелства, разпределението на финансовите средства, отпускани от Община Поморие за финансово подпомагане на спортни клубове се извършва по Методика за финансиране на спортните клубове по време на извънредна обстановка.
 7. /нова с Решение №378/28.01.2021г./ Под форсмажорни обстоятелства се разбират такива събития и действия от извънреден характер, като: война, блокада, природни бедствия и катастрофи, ембарго, стачки, пандемия, извънредно положение, правителствени и административни ограничения, водещи до затваряне на спортните обекти, до преустановяване провеждането на Държавни и международни първенства, всякакъв вид масови мероприятия, до преустановяване на спортно-състезателна дейност и други подобни събития и действия, които са непредвидими, непредотвратими и нерегулируеми.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Тази Наредба се приема на основание чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с решение на Общински съвет №1163/11.06.2019г., изм. с Решение №1250/21.08.2019г. на ОбС-Поморие, изм. с Решение № 378/ 28.01.2021г. на ОбС-Поморие, изм. с Решение № 105/13.03.2024г
 • 2. Наредбата отменя Наредбата за условията, реда, критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Поморие
 • 3./нова с Решение № 378/ 28.01.2021г./Наредбата влиза в сила от влизането в сила на настоящото решение.
 • 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Поморие или определени от него длъжностни лица.

 

Съкращения:

/изм. с Решение № 378/28.01.2021г./

 1. БПГ – Бюджет за преходната година
 2. ДЮШ – Детско – юношеска школа
 3. ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация
 4. ЗФВС – Закон за физическото възпитание и спорт
 5. ММС – Министерството на младежта и спорта
 6. ОЕКС – Общинска експертна комисия по спорта
 7. Об. С. – Поморие- Общински съвет – Поморие
 8. ЧФ – Частично финансиране
 9. СТ – Събрани точки
 10. ОБТ – Общ брой събрани точки
 11. ДСК – Държавен спортен календар
 12. МСК – Международен спортен календар
 13. СК – Спортен клуб
 14. ОИ – Олимпийски игри
 15. МОИ – Младежки олимпийски игри
 16. СП – Световни първенства
 17. ЕП – Европейски първенства
 18. МТ – Международни турнири
 19. БП – Балканско първенство
 20. БФС – Български Футболен Съюз
 21. ОС- БФС – Областен съвет на Български Футболен Съюз

Опис на Приложенията:

 1. Приложение № 1 – Таблици 4 и 5 – Оценка на спортните резултати от Държавни и Междунар. първенства
 2. Приложение № 2 – Таблица 6 – Коефициенти за отдалеченост
 3. Приложение № 3 – Формуляр – Тримесечни отчети
 4. Приложение № 4       – Формуляр – Отчет за конкретно спортно мероприятие
 5. Приложение № 5 – Формуляр – Отчет за разход на гориво
 6. Приложение № 6 – Формуляр – Годишен финансов отчет
 7. Приложение № 7 – Формуляр – Картотекиране на спортни клубове
 8. Приложение № 8 – Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие
 1. Приложение № 9 – Заявление за финансово подпомагане
 2. Приложение № 10 – Декларация – Данни на СК и информация за броя на членовете в клуба по възрастови групи и треньори
 1. Приложение № 11 – Декларация за достоверност на предоставената информация и подадените документи
 2. Приложение № 12 – Декларация за липса на задължениякъм държавата и местната власт
 3. Формуляр 1 – Изчисляване на точки, спрямо класиранията от Държавни първенства
 4. Формуляр 2 – Изчисляване на точки, спрямо класиранията от Международни първенства
 5. Формуляр 3 – Общ брой точки

Всички приложения са в прикачения документ  за изтегляне.

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба №18 Наредба №18 - изм. с Решение №105 от 13.03.2024г. 945 KB 8
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors