Наредба № 19

НАРЕДБА № 19
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ
НА ПЕНСИОНЕРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С тази наредба се уреждат създаването, организацията и дейността на клубовете на пенсионера /клубовете/, като форма за социална интеграция и социални услуги в общността.

Чл.2. Клубовете на пенсионера са част от структурата на Общинско предприятие”Социално обслужване”Поморие / ОП”СО” /.

Чл.3. Клубовете се учредяват на териториален принцип в градовете и селата на територията на Община Поморие.

Чл.4. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на лицата в пенсионна възраст.

Чл.5. За изпълнение на своите цели и инициативи, клубовете имат право да си сътрудничат с неправителствени организации, съюзи на пенсионерите , фондации, физически и юридически лица и др., както и да сформират сдружения помежду си.

Чл.6. Социалните услуги, предоставяни в Клубовете на пенсионерите на територията на Община Поморие се извършват от:

 1. Общинско предприятие”Социално обслужване”
 2. Други юридически и физически лица, чиято дейност касае организацията и дейността на клубовете на пенсионера.

ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. Клубовете на пенсионера се създават по инициатива на жителите на съответното населено място, със заявление до директора на ОП”СО” и до съответните кметове на кметства или кметски наместници.

/1/ Общинско предприятие”Социално обслужване” проучва потребността от създаването на клубове на пенсионера.

/2/ Клубовете на пенсионерите се откриват при наличие на следните обстоятелства:

 1. в селата до 15 пенсионера и в градовете до 30 желаещи лица в пенсионна възраст.
 2. наличие на подходящо помещение за развитие на клубната дейност

Чл.8. /1/Клубовете са достъпни за всички лица – пенсионери , без ограничение на възрастта, и лица навършили пенсионна възраст, при спазване на правилника за вътрешния ред на клуба.

/2/. /нова с Решение № 332/27.09.2016г./ Като членове на клубовете на пенсионера могат да се приемат и жители на други населени места от Община Поморие, в които няма разкрити клубове.

Чл.9. С решение на Общински съвет се откриват и закриват пенсионерските клубове, и се определят предоставените им помещения.

Чл.10. Разходите по поддръжката на клубовете – ел.енергия, отопление, телефон, вода и ремонти са от бюджета на ОП”СО”.

Чл.11. Допуска се ползване на помещенията на клубовете от други организации, физически и юридически лица, съгласно МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЧАСОВО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена, приет с решение на Общински съвет №277/30.07.2012г.

Чл.12. ОП”СО” финансира, подпомага методически и организационно клубовете на пенсионера, намиращи се на територията на общината.

Чл.13. Всеки клуб разполага със собствени средства по заявка, предварително одобрена с бюджета на ОП”СО”.

Чл.14. ОП”СО” извършва контрол по законосъобразното разходване на бюджетните средства на пенсионерските клубове.

/1/ Директора на ОП”СО” назначава домакин на клуба на трудов договор.

/2/ Средствата за работна заплата и осигуровки на домакина на клуба са от бюджета на ОП”СО”.

/3/ Задълженията и отговорностите на домакин на клуба се определят с длъжностната му характеристика.

Чл.15. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция в общността.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ

Чл.16. Всеки клуб има следната организационна структура:

/1/. Общо събрание

 1. В състава на общото събрание влизат всички членове на съответния клуб
 2. Общото събрание има следните правомощия:

– приема, допълва и изменя правилника за вътрешния ред на клуба

– избира председател на клуба

– избира клубен съвет

– избира ревизионна комисия

– приема годишния отчет за дейността на клуба

– взема решения по предложения на клубния съвет

– предлага и взема решения, с които поставя задачи за изпълнение на председателя на клуба, клубния съвет и ревизионната комисия

– определя източниците на финансиране на клуба

/2/. Клубен съвет

 1. Клубния съвет е с мандатност 2 години, и се състои от 3 до 9 души, както следва:

– Председател

– Заместник председател

– Секретар

– Членове

 1. Клубния съвет има следните правомощия:

– Изготвя и предлага изменения и допълнения на правилника за вътрешния ред на клуба.

– Изготвя годишна програма за дейността на клуба и я представя на общото събрание за обсъждане и приемане, както и разпределението на средствата по мероприятия, след приемане бюджета на ОП”СО” за съответната година.

– Взема решения касаещи организацията и дейността на съответния клуб, съгласно годишната програма за културно-масова дейност и правилника за вътрешния ред на клуба.

– Предлага на общото събрание, гласуване на решения свързани с приемане на годишната програма за дейността на клуба, отчет на дейността за предходната година, отчет на приходите и разходите на клуба и други важни решения.

– Прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разходите на клуба;

– Взема решения относно организацията и дейностите на клуба.

/3/. Ревизионна комисия

1.Ревизионната комисия е с мандатност 2 години, и се сътои от 3 до 5 души, както следва:

– Председател

– Заместник председател

– Членове

 1. Ревизионната комисия има следните правомощия:

– изготвя ежегоден доклад пред общото събрание за приходите и разходите на клуба за предходната година.

– извършва проверки на всяко тримесечие на всички приходи и разходи на клуба

– извършва извънредни проверки на приходите и разходите на клуба през текущата година, съгласно правилника за вътрешния ред на клуба, и по решение на клубния съвет или общото събрание.

– ревизионната комисия е самостоятелно вътрешно звено за контрол и отчет, което извършва дейността си без да допуска влияние на председателя на клуба или участници от клубния съвет върху тяхната работа.

– ревизионната комисия има право на достъп до цялата документация на клуба, в т.ч. протоколи от проведени заседания на клубния съвет и общото събрание, финансови документи, заповеди, правилници, договори и други.

– в състава на ревизионната комисия, нямат право да участват председателя на клуба или членове на клубния съвет.

/4/. Председател на клуба на пенсионера

 1. Председателя на клуба се избира от общото събрание, с мандатност 2 години, и участва в клубния съвет
 2. Правомощията на председателя на клуба на пенсионера са следните:

– Представлява клуба пред външни лица и институции

– Поддържа връзка с директора на ОП”СО”, неправителствени организации, физически и юридически лица, фондации и други, имащи отношение към дейността на клуба.

– Организира провеждането на общите събрания

– Организира провеждането на заложените мероприятия в годишната програма на клуба.

– Предлага на клубния съвет, за обсъждане и вземане на решения, свързани с организацията и дейността на клуба, съгласно приетата годишна програма за културно-масова дейност и правилника за вътрешния ред на клуба.

– Председателя на клуба няма право да взема самостоятелни решения, без да са съгласувани и протоколирани от клубния съвет.

– Изготвя ежегоден отчет, съгласуван и подписан от членовете на клубния съвет за изпълнение на заложените по план, и извънредни мероприятия в годишната програма за дейността на клуба, както и отчет за приходите и разходите на клуба.

 1. При продължително отсъствие на председателя на клуба, физическа невъзможност да изпълнява задълженията си, здравословни причини или други обективни обстоятелства, заместник председателя поема неговите функции до завръщането му или до избирането на нов председател.

/5/. Заместник председател на клуба на пенсионера

 1. Заместник председателя се избира от общото събрание на клуба, с мандатност 2 години.
 2. Заместник председателя подпомага дейността на председателя на клуба, а при продължително отсъствие, поема изцяло неговите функции, до завръщането му или до избирането на нов председател.
 3. Заместник председателя участва в клубния съвет

/6/. /нова с Решение № 332/27.09.2016г./ С цел разнообразяване и разширяване на клубната дейност , се допуска в състава на: клубното ръководство, ревизионната комисия, както и за председател и заместник председател на клуба да се избират лица, които не са в пенсионна възраст.

/7/ /нова с Решение № 332/27.09.2016г./ Сформирането на самодейни групи от членовете на пенсионерските клубове са на доброволен принцип, в които могат да участват и лица, които не са членове на клуба, при условие, че не представляват мнозинство, и се одобрят с гласуване от общото събрание на клуба.

Чл.17. Органи на управление на клубовете са общото събрание и клубният съвет.

Чл.18. Общото събрание се свиква най – малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от членовете на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.19. Клубния съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца, и заседанията се считат за редовни, и решенията са легитимни, ако присъстват всички членове на клубния съвет.

Чл.20. Ревизионната комисия, упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата на клуба, както и за опазване на неговото имущество.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ 

Чл.21. Източници на финансиране на клубовете могат да бъдат:

 1. бюджетни средства
 2. дарения
 3. наеми

4.други приходи

Чл.22. Бюджетните средства се определят след представяне на годишния план – програма от председателите на пенсионерските клубове, която се одобрява и включва в бюджета на ОП”СО” .

Чл.23. Даренията се приемат от комисия, назначена от Директора на ОП”СО”, в присъствието на председателя на съответния клуб.

Чл.24. За всяко постъпило дарение се издава свидетелство за дарение на съответния дарител

Чл.25. Желаещите да ползват под наем помещенията на пенсионерските клубове, подават писмено заявление до Кмета на Община Поморие, съгласно механизъма за по часово отдаване под наем.

Чл.26. Клубовете на пенсионера нямат право да извършват стопанска дейност, в т.ч. търговия със спиртни напитки,тютюневи изделия и др.

 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 27. В клубовете се води следната задължителна документация:

– списъчна книга на членския състав

– правилник за вътрешния ред на клуба

– протоколи от заседанията на клубния съвет

– протоколи от заседанията на общото събрание

– протоколи от работата на ревизионната комисия

– инвентарни картони за имуществото на клуба;

Чл.28. Списъчната книга на членския състав се води от председателя на клуба, и съдържа данни за членовете на клуба

Чл.29. Правилника за вътрешния ред на клуба се изготвя от клубния съвет, съгласно изискванията на настоящата наредба, и се предлага за обсъждане и приемане на общото събрание.

Чл.30. С Правилника за вътрешния ред на клуба се регламентират:

– ред и условия за приемане на нов член на клуба

– права и задължения на членовете на клуба

– видовете дейности които развива клуба

– условия за изключване на член от клуба

Чл.31. Изменения, допълнения и други актуализации на правилника за вътрешния ред на клуба се правят с решения на общото събрание.

Чл.32. Протоколите от заседанията на клубния съвет се водят от секретаря на клубния съвет, съдържат подписите на всички членове, и се съхраняват от председателя на клуба.

Чл.33. Достъп до протоколите от заседанията на клубния съвет има всеки член на клубния съвет и членовете на ревизионната комисия.

Чл.34. Протоколите от заседанията на общото събрание се водят от протоколчик, избран от общото събрание, подписват се от протоколчика, и се съхраняват от председателя на клуба.

Чл.35. Протоколите от общите събрания се подписват и от двама участника в общото събрание, които са предложени и избрани от самото събрание.

Чл.36. Достъп до протоколите от заседанията на общото събрание имат членовете на клубния съвет и ревизионната комисия.

Чл.37. Инвентарните картони се водят и съхраняват от счетоводния отдел на ОП”СО” и съдържат опис на заприходеното имущество на клуба.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. С тази Наредба се регламентира създаването и функционирането на клубовете на пенсионера в Община Поморие.
 • 2. Всички клубове на територията на Община Поморие са длъжни да спазват настоящата наредба
 • 3. Контрол по изпълнението на настоящата наредба се възлага на Общинско предприятие „Социално обслужване” гр.Поморие
 • 4. Наредбата е приета с Решение № 828/21.11.2013г. на Общински съвет гр.Поморие и влиза в сила от 12.12.2013г., изм. с Решение № 332/27.09.2016г., изм. с Решение № 1250/21.08.2019г. на Общински съвет – Поморие

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба № 19 476 KB 28
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors