Наредба № 20

НАРЕДБА № 20

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ  ЗА МОРАЛНО  СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ  ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ  КЪМ ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 Тази Наредба има за цел да регламентира  реда  формите за морално стимулиране на  лица  с особени заслуги към община Поморие във всички области на обществената и икономическа дейност, културата образованието, здравеопазването, науката спорта и др. сфери, както и за изключителни успехи в национални и международни изяви.

Чл.2 Наредбата се приема на основание чл.   21   от ЗМСМА.

ГЛАВА ВТОРА
ФОРМИ НА СТИМУЛИРАНЕ

Чл.3 (1) Званието “Почетен гражданин на Поморие”  е  най високото признание на обществеността на гр. Поморие за изключителен принос и заслуги за развитието на общината. То се присъжда на български и чуждестранни граждани, чийто труд и живот са били посветени на материалното издигане на града и са допринесли за славата и процъфтяването на гр. Поморие.

(2) Със званието “Почетен гражданин на Поморие” се удостояват български и чужди граждани, приживе или посмъртно.

(3) Званието “Почетен гражданин на Поморие” се придружава със знак за почетно звание, грамота и възпоменателен подарък.

 

Чл.4.(1) С “Почетен знак на Община Поморие“ се удостояват български и чуждестранни граждани, обществени  организации , творчески съюзи,  граждански сдружения, търговски дружества и др. за техните заслуги към града към неговата икономика , здравеопазване , култура спорт и в други сфери на обществения живот, за извършени героични постъпки при спасяването на хора, отстраняване последици от природни бедствия и аварии и др.

 

(2) Почетен знак на Община Поморие се връчва на граждани на общината за :

1.Проявен героизъм при изпълнение на служебен дълг или други ситуации.

2.Активно дългогодишно участие в развитието на културата у образованието, науката, спорта или други сфери в общината и страната .

3.В чест на кръгли годишнини на изявени граждани на общината с принос за нейното развитие .

Чл.5.(1) С  “Плакет Поморие” се удостояват поморийски  ученици, студенти и  културни дейци с постижения в съответните области “

(2) “Плакет Поморие” се изработва по художествен  проект и се връчва за :

1.предучилищно и средно образование – една индивидуална и една колективна

2.Висше образование и наука – една индивидуална и една колектива

3.Изкуство и култура – една индивидуална / или колективна

Чл.6. Значка “Община Поморие” (знак на общината) се връчва на гости на общината от страната и чужбина и на граждани на общината с принос за нейното развитие.

ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И УДОСТОЯВАНЕ

Чл.7.(1) Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на Поморие” и “Почетен знак на община Поморие,  или  “Плакет Поморие,   могат  да се  правят от държавни и общински органи, обществени организации и инициативни комитети съставени най- малко от трима души .

(2) Предложения за  удостояване с почетни звания по ал.1 се правят до кмета на общината или до председателя на общински съвет, които ги  внасят за обсъждане в   Общински съвет.

(3) Кметът на общината, председателят на общински съвет    или  общински съветник,    могат да внасят в общински съвет предложения и по своя инициатива .

(4) Проектите за решения на Общински съвет за присъждане на почетно звание се обсъждат от ПК “Образование култура и вероизповедание . При обсъждането задължително се вземат становището и на други постоянни комисии.

 

Чл.8. Удостояването със званието “Почетен гражданин на Поморие” и “Почетен знак на Община Поморие” или с “Плакет Поморие”  става с решение на Общински съвет, придружени с грамота и/или възпоменателен  подарък се връчват от кмета на общината, председателят на Общински съвет или от упълномощени от тях лица.

Чл.9. Имената на получилите званието “Почетен гражданин на гр. Поморие” и “Почетен знак на община Поморие” се вписват в Почетна книга на Община Поморие, която се съхранява от кмета на Общината.

Чл.10. Решението на Общински съвет за удостояване със званието “Почетен гражданин на гр. Поморие и “Почетен знак на община Поморие”  се разгласява чрез средствата за масова информация .

Чл.11.Наградата “Плакет Поморие” се връчва от кмета на Община  Поморие в навечерието на 24 май, организирана от община Поморие и културни институции в Община Поморие.

Чл.12.Значките “Община Поморие” се връчва от кмета на общината, от председателя на Общински съвет, от зам. Кметове, секретаря на общината от кметове на кметства или кметски наместници.

Чл.13.Община Поморие поддържа връзка с получилите званието “Почетен гражданин на гр. Поморие” . Записаните в “Почетната книга на Община Поморие” се канят на празници, тържества и юбилейни годишнини.

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА
ЛИШАВАНЕ ОТ ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ

 Чл. 14.(1) Лишава се от присъденото звание “Почетен гражданин на Поморие” лице, което:

1.след награждаването е осъдено за умишлено  престъпление;

2.има прояви, които грубо нарушават морала и  общоприетите норми на поведение и са несъвместими с носенето на почетно звание.

(2) Лишаването от званието “Почетен гражданин на Поморие” става с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината или общински съветник.

(3) Лицата, лишени от полученото почетно звание са длъжни в едномесечен срок да уведомят за върнат знак за почетно звание и грамота на органа, който ги е удостоил.

(4) Знак за почетно звание и документ за награждаване изгубен, повреден или унищожен по независещи от удостоения причини се възстановява от органа, който го е издал.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

  • 1. При удостояването със званието “Почетен гражданин” на гр. Поморие  се връчва (символичен ключ на Поморие или огърлица със знака на Общината или друг символ).
  • 2. При удостояване с почетен знак на гр. Поморие се връчва пластика с релефно изображение на знака на Общината ( друга пластика или символ).
  • 3 При удостояване с награда “Плакет Поморие” се връчва и грамота.
  • 4 Моделите на символите по § 1,2,3 и грамотите към тях се утвърждават от постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания и представител от общината.
  • 5. С решение на Общински съвет наградените със символите на Община Поморие по § 1,2,3 могат да бъдат стимулирани и с парична средства към наградата по решение на Общинския съвет.

Наредба  е приета с решение № 701/14.12.2006г. на Общински съвет Поморие, изм. с Решение № 1250/21.08.2019г. на Общински съвет – Поморие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба № 20 207 KB 22
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors