Наредба № 21

НАРЕДБА  № 21

ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Раздел I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1) С тази Наредба се определя редът за воденето и поддържането на публичен регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие, в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

(2) В регистъра задължително се вписват всички общински детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване издадена от кмета на Община Поморие след решение на Общински съвет.

Чл.2. Регистърът се води от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Поморие.

 Раздел II

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ

Чл.3.(1) Вписването в регистъра се извършва въз основа на писмено заявление. Заявлението се подава по образец съгласно приложение № 1.

(2) Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства.

(3)Информацията в регистъра се набира въз основа на информационна карта по образец съгласно приложение № 2, която се подава на хартия и по електронен носител и съдържа:

1.входящ регистрационен номер на заявлението за вписване;
2.наименование;
3.седалище и адрес на управление;
4.единен идентификационен код по БУЛСТАТ;(
5.телефон, факс;
6.електронен адрес, интернет страница;
7.законен представител (директор)
8.акт за създаване ( решение на общински съвет), преобразуване, закриване ( решение на общински съвет) ;
9.филиали;
10.работно време;
11.капацитет на институцията /брой деца, брой групи/;
12.източници на финансиране;
13.участия в проекти;
14.общ брой персонал, в т.ч. педагогически персонал;
15.средна месечна брутна заплата.

(4) Информацията по ал. 3 подлежи на актуализация всяка календарна година по реда на чл. 4, ал. 3.

Чл.4. (1) При първоначално вписване се посочва решението на общинския съвет и заповедта на кмета за създаване на общинска детска градина или център за подкрепа за личностното развитие.

(2) При промяна на някое от обстоятелствата по чл. 3, ал. 3, т. 1 -10 в 14-дневен срок писмено се уведомява Община Поморие, като се изпращат данни само относно промените, отразени в образеца по Приложение № 2. Задължително се прилагат и копия от документите, удостоверяващи настъпилата промяна.

(3)Ежегодно актуализиране на данните в регистъра се извършва в срок до месец март на календарната година, като регистрираните общински детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие подават информация по образец съгласно приложение № 2.

 

Раздел III

РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.5.(1) В деловодната система на Община Поморие се вписват всички заявления по чл. 3, ал. 1 по реда на тяхното постъпване, като се записват: входящият номер на заявлението, наименованието на обекта и на представляващото го лице.

(2) Номерата в деловодната система са последователни във възходящ ред за календарната година.

Чл.6. Длъжностно лице по чл. 2 проверява наличието на заявление и приложените към него заверени копия на документи и посочената в приложение № 2 информация. При установяване на недостатъци или непълноти в заявлението длъжностното лице, водещо регистъра, дава указания на заявителя да отстрани допуснатите нередности в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за това.

Чл.7.(1) Регистърът е публичен и достъпът до него се осъществява чрез интернет страницата на Община Поморие.

(2) Регистърът се поддържа върху хартиен носител и в електронна база данни.

     (3) Регистърът върху хартиен носител се води в томове, които се подреждат по населено място съгласно регионалното разделение на Общината, като за всяка детска градина или център за подкрепа за личностното развитие се образува партида на съответната институция.

     (4) Регистърът в електронен вид съдържа база данни с информацията по приложение № 2.

     (5) При несъответствие между записа на хартиен носител и електронната база данни действие поражда този, който е воден на хартия.

Чл. 8. (1) Всяка детска градина или център за подкрепа за личностното развитие се вписва в регистъра с индивидуален регистрационен номер.

(2) При актуализация към първоначалния номер, се добавя номерът и годината на вписването, касаещо съответната актуализация.

(3) За извършеното вписване се издава удостоверение по приложение № 3. Удостоверението се издава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл.9.В регистъра не се допускат поправки. При поправка на технически грешки, допуснати при вписването, длъжностното лице прави забележка и се подписва.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1. Настоящата Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие се приема на основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование, (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  • 2. Наредбата е приета с Решение № 415/13.12.2016г. на Общински съвет-Поморие на заседание, проведено на 13.12.2016г. и влиза в сила от 01.01.2017 година, изм. с Решение № 1250/21.08.2019г.
  • 3. В 3-месечен срок от влизане в сила на настоящата наредба всички общински детски градини и центрове за личностна подкрепа на територията на Община Поморие следва да подадат заявление за вписване в публичния регистър.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Приложение № 1

към чл. 3, ал. 1

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

  

З А Я В Л Е Н И Е

от

………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия на представляващия детската градина/център за подкрепа за личностното развитие)

 

Моля, на основание чл. 346, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, детска градина/център за подкрепа за личностното развитие…………………………………………………………………………………………

  • да бъде вписан/а в публичния регистър на общинските детски градини и центрове за личностно развитие;
  • да бъде актуализирана вписаната в публичния регистър информация;

 

Прилагам информация за вписване в регистъра съгласно приложение № 2 от Наредбата за водене на регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

 

 

Приложение:……………………… ……………………………………………………………….

 

Дата:

 

ЗАЯВИТЕЛ:                                                                                                   (подпис)

 

 

Приложение 2

                                                                                                                     към чл. 3, ал. 3

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА / ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ…………………..……..ГР./С…………………….ЗА 201……………Г.
1 Регистрационен номер на първоначално вписване №…………./………….г. Указание: Регистрационния номер на първоначалното вписване се посочва при подаване на актуализирана информация за градината/ЦПЛР
2 Наименование на градината/ЦПЛР
3 Община, град/село
4 Адрес на управление
5 Булстат
6 Телефон, факс
7 Електронен адрес, интернет страница
8 Директор
9 Акт за създаване на градината/ЦПЛР
10 Филиали, адрес, телефон 1………………..….………………………………..……….………… /наименование, седалище и адрес, телефон/
2………………..….………………………………..……….………… /наименование, седалище и адрес, телефон/
11 Работно време                                        От…………………..до……………………..
12 Капацитет Деца бр.
Групи: бр.
Яслена група бр.
Първа група бр.
Втора група бр.
Трета подготвителна група бр.
Четвърта подготвителна група бр.
13 Източници на финансиране Държавна субсидия лв.
Общинска субсидия лв.
Сключени договори по проекти и програми лв.
Международни фондове и програми лв.
Дарения лв.
Собствени приходи лв.
Други приходи за………… г. лв.
14 Участия в проекти Регионални бр.
Национални бр.
Международни фондове и програми бр.
Указание: Посочете наименованието на проекта
15 Брой персонал, в т.ч. педагогически Общ брой/щатни бройки/ бр.
Педагогически персонал бр.
Непедагогически персонал бр.
Административен персонал бр.
16 Средна месечна брутна заплата Средна месечна брутна заплата на целия персонал лв.
Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал лв.
Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал лв.
Средна месечна брутна заплата на административния персонал лв.
                       Директор: ………………………….…………………….подпис/дата                                                                                                         Указание: попълването на всички редове е задължително

Приложение № 3

                                                                                                                    към чл. 8 ал. 3

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№……………………………… /

за вписване в регистъра на общинските детски градини и центрове за

подкрепа за личностното развитие

Настоящото удостоверение се издава на общинска детска градина/център за подкрепа за личностното развитие:

ЕИК/БУЛСТАТ:………………………………………. ………………………………………………

Седалище/адрес на управление……………………………………………………………….

Представляван/а от:……………………………………………………………………………………………………

И удостоверява, че детската градина/център за подкрепа за личностното развитие е вписан/а в публичния регистър на Община Поморие на основание чл. 346, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование.

 

/подпис, печат/

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба №21 503 KB 30
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors