за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Наредбата урежда условията и реда за платено и безплатно паркиране на територията на град Поморие, а именно платено преференциално паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в зоните, определени със заповед на кмета, както и издаването на електронни стикери и карти.
Чл. 2. (1) Кметът на община Поморие със заповед въвежда в експлоатация райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните.
(2) Със заповед кметът има право да ограничи временно – частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища на територията на гр. Поморие, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от обществен или частен характер.

Раздел II
Режим на платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) „Зона за кратковременно платено паркиране”

Чл. 3. (1) Общинският съвет определя зони за платено и безплатно паркиране на ППС, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, и междублокови пространства, публична общинска собственост, с граници съгласно Приложение 1 „Зона за кратковременно платено паркиране“.
(2) Такса за паркиране, в определената в Приложение 1 „Зона за кратковременно платено паркиране “, се заплаща в периода 01.06.-30.09. за часовете от 08:00 до 18:00 часа, а в периода 01.10. – 31.05. обхваща часовете от 08:00 до 18:00 часа, в работни дни.
(3) Със Заповед Кметът на Община Поморие може да спира действието на „Зона за кратковременно платено паркиране”, като изрично посочва срока на действие на заповедта и причините налагащи спирането.
(4) Изменения в границите на „Зона за кратковременно платено паркиране” Приложение 1 се допуска само с решение на Общински съвет Поморие.
Чл. 4. (1) Зона за кратковременно платено паркиране се обозначава с неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки, прилагани съгласно ЗДвП и нормативните актове по прилагането му.
(2) Местата за паркиране са обозначени с хоризонтална маркировка и цвят съгласно режима за паркиране.
(3)Разрешеният престой в „Зона за кратковременно платено паркиране” е до 2 (два) часа.
Чл. 5. (1) Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за паркиране.
(2) Заплащането на цените в съответната зона се извършва по един от следните начини:
1. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак – информационна табела, описана в чл. 4, ал. 1 от Наредбата.
2. С билет от паркинг автомат, поставен зад предното обзорно стъкло от страната на водача, на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.
3. Чрез мобилно приложение.
(3) Освобождават се от цените по ал. 1 обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:
1. Център за Спешна медицинска помощ;
2. Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“;
3. Главни и областни дирекции на МВР и РУ Полиция Поморие;
(4) Освобождават се от цените по ал. 1 електромобилите. Освобождават се от цените по ал. 1 и двуколесните МПС, паркирани на обозначените за двуколесни МПС паркоместа.
(5) Освобождават се от заплащане на цените по ал. 1 удостоените със звание „Почетен гражданин на гр. Поморие”, като това право те ползват, за 1 бр. автомобил, след представяне свидетелство за регистрация на моторно превозно средство, удостоверяващо лична собственост или договор за лизинг и след служебна проверка в Общински съвет Поморие.
(6) Освобождават се от цените по ал. 1 предварително декларирани до Ръководителя на Център за Градска мобилност, автомобили на Районен съд Поморие и Районна прокуратура Бургас – Териториално отделение Поморие, след обследване от компетентните органи, след решение на Общинската комисия по безопасност на движението.

Раздел III
Режим на платено паркиране на МПС – служебен абонамент

Чл. 6. На райони, пътища и части от пътища – общинска собственост, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент” за търговци, по смисъла на Търговския закон, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България и ползващи собствени или наети имоти в територията на съответната зона, за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет.
Чл. 7. (1) „Служебен абонамент“ с непрекъснат достъп за паркиране, в „Зона за кратковременно платено паркиране” се допуска за лечебни заведения по чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, и за местата за настаняване, клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма, след заплащане на предвидената такса както и при възможност съгласно одобрената от Общински съвет схема.
(2) „Служебен абонамент“ с непрекъснат достъп за паркиране, в „Зона за кратковременно платено паркиране” се допуска до 2 паркоместа, а на територията на обособените паркинги, не повече от 20 % (двадесет процента) от общия брой паркоместа на паркинга за местата за настаняване, клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма и при възможност.
Чл. 8. (1) За ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, заинтересованите лица подават заявления до Ръководителя на Център за Градска мобилност, находящ се в гр. Поморие, ул. Солна № 15, с надлежни документи за вписване в съответния регистър и документ за собственост или договор за наем. Образец на Заявление са Приложение №3 и Приложение №4 към настоящата наредба.
(2) След разглеждане на заявленията по ал. 1 и при наличие на свободни места в схемата по чл. 3 от Наредбата, лицата подали заявления, получават Разрешение или Отказ за временно и възмездно ползване на съответните паркинг места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” от кмета на общината или упълномощени от него със заповед лица.
Чл. 9. Местата за паркиране по чл. 6 и чл. 7 се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак, маркировка и по желание с подвижна преносима табела, Приложение №5 към настоящата Наредба.
Чл. 10. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените съгласно чл. 9 места, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.
Чл. 11. Служебни паркоместа на публичните учреждения се отреждат след обследване от компетентните органи, направено с участие на общинските съветници от Постоянната комисия по законност и обществен ред и след решение на Общинската комисия по безопасност на движението.

Раздел IV
Режим на платено преференциално паркиране на МПС по постоянен/настоящ адрес и право на собственост

Чл. 12. (1) Общинският съвет въвежда режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен/настоящ адрес и право на собственост на територията на град Поморие.
(2) /изм. с Решение №835/30.06.2022г./ Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден целогодишно, като минималният срок за който може да се използва е 4 месеца. (Единствено за периода от 01.07.2022 г. до 31.03.2023 г. режимът за паркиране ще бъде девет месеца и за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. за минимален срок режимът за паркиране ще бъде три месеца).
(3) Паркирането става на уличното платно пред лицето на сградата по постоянен/ настоящ адрес или право на собственост, на маркирано и сигнализирано съгласно ЗДвП място, по желание на гражданите и по възможност.
Чл. 13. (1) /изм. с Решение №835/30.06.2022г./ Право на платено преференциално паркиране при възможност по постоянен / настоящ адрес и право на собственост имат лицата с постоянен или настоящ адрес на територията на гр. Поморие и собственици на недвижими имоти на територията на град Поморие, собственици на пътното превозно средство, които не притежават гараж на адреса, за който искат платено преференциално паркиране и не са променяли предназначението на такова помещение.
(2) /изм. с Решение №835/30.06.2022г./ Право на платено преференциално паркиране при възможност по постоянен / настоящ адрес и право на собственост се ползва за до 1 бр. автомобил. При 2ри и 3ти автомобил може да се заплати преференциално паркиране в близост до сградата, при възможност.
Чл. 14. Заинтересованите граждани подават Заявление до Ръководителя на Центъра за градска мобилност, находящ се в гр. Поморие, ул. „Солна“ №15, от 15.03. до 15.04. на всяка година. Неразделна част от заявлението са копия на изброените в него документи, които се представят в оригинал при подаване на заявлението за сверка.
Чл. 15. Заявленията се разглеждат от Общинската комисия по безопасност на движението, която се произнася с разрешение или отказ по всяко конкретно заявление от 15.04 до 25.05. на годината /от 20.05. до 31.05. за текущата 2022 година/.
Чл. 16 (1) Въз основа на решението на ОКБД за одобрение на заявлението, заявителя заплаща определените в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие цени за срок от минимум 4 месеца и получава:
– пътен знак С2 с табела, който подлежи на връщане след изтичане на срока на режима за съответната година (по желание);
– хоризонтална маркировка на определеното от ОКБД място за паркиране.
(2) Полагането на хоризонтална маркировка се осъществява от оторизирана за дейността фирма в периода 25.05 – 01.06. на годината /в периода от 01.06. до 07.06. за текущата 2022 година/.
Чл.17. (1) Забранява се платено /преференциално/ паркиране по постоянен/настоящ адрес и право на собственост на обособени безплатни паркинги, паркоместа маркирани за свободно паркиране, на обособени паркинги за общо ползване, пред жилищни блокове, освен в случаите на изразено писмено съгласие от Общото събрание на етажната собственост, пред многожилищни и многофамилни сгради, училища, детски градини, кина и др. обществени сгради.
(2) Забранява се паркирането на МПС с невалиден електронен стикер.

Раздел V
Паркинги и площади

Чл. 18. (1) На територията на гр. Поморие се обособяват следните паркинги:
– Паркинг Перла, имот № 57491.503.577
-Паркинг бул. „Яворов”, имот № 57491.503.131 (Казиното)
-Паркинг ул. „Цар Петър” (пред Община Поморие), имот № 57491.501.707
-На територията на паркинг ул. „Цар Петър” е обособен и охраняем наказателен паркинг , имот № 57491.501.260
-Училище Иван Вазов, имот № 57491.501.717 (Голямото училище)
-Паркинг ул. „Петко Каравелов” (на кръстовището на ул. „Проф. Стоянов” и ул. „Солна”), имот № 57491.501.710
-Паркинг ул. „Проф. Стоянов”, имот № 57491.501.455 (между СБР и Гранд Хотел Поморие)
-Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690
-Паркинг пред хотел „Токалиев“, поземлен имот с идентификатор 57491.501.703 в УПИ IX, кв.232 по плана на гр.Поморие.
-Паркинг пред „Интерхотел Поморие”, имот в УПИ II-294, кв.19a.
(2) Със Заповед Кмета на Община Поморие може да обособява допълнителни паркинги на територията на град Поморие, да определя режима на паркиране в тях, както и срока за прилагане на съответния режим.
Чл. 19. (1) Подробно описаните паркинги по чл. 18, ал. 1 са с режим на платено паркиране в периода 01.06 – 30.09. Със Заповед на кмета може да се въведе режим на платено паркиране за някой или за всички описани в чл. 18 паркинги в периода 01.10. – 31.05.
(2) Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690, е безплатен за първите два часа, след което престоя се таксува като на платен паркинг
(3) Дворът на училище „Иван Вазов”, с изключение на игрищата и Двора за игра на децата, се използва за платен паркинг само през лятото от 01.07. до 01.09.
Чл. 20. За използването на паркингите по чл. 18, ал. 1 и тези по ал. 2 в режим на платено паркиране, се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет.
Чл. 21. На територията на паркингите по чл. 18, ал. 1 местата за настаняване, клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма, могат да подават заявление за обособяване на паркоместа с режим на служебен абонамент с непрекъснат достъп, при възможност, но не повече от 20% от общия брой паркоместа.
Чл. 22. (1) В периода 01.06.-15.09. площад „Св. Св. Кирил и Методий” е затворен за движение на МПС и е част от пешеходната зона на гр. Поморие.
(2) В периода 16.09.– 31.05. на площад „Св. Св. Кирил и Методий” разрешено свободно паркиране, като паркоместата ще бъдат маркирани само с/у кафе „Кораба” и с/у сградата на читалище „Просвета”.

Раздел VІ
Контрол и принудителни административни мерки в зоната

Чл. 23 Контролът по спазването на правилата за паркиране в зоните се осъществява от лица, определени със заповед на кмета на общината.
Чл. 24. (1) Определените със заповед лица по чл. 23 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки, в случай, че:
ППС, паркирани в нарушение на ЗДвП, без да пречат на другите участъци в движението;
ППС, паркирани в нарушение на тази Наредба, т.е. без да е заплатена цената по чл. 5 от Наредбата
(2) Техническо средство за принудително задържане, тип „скоба” се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС, на задвижващото колело от страната на водача.
Чл. 25. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от упълномощените по чл. 23 лица. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.
Чл. 26. При прилагане на принудителните мерки по чл. 24, упълномощените лица са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение –Приложение № 6, с указания за реда за освобождаването му, както и да направят 4 бр. снимки
Чл. 27. Разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане се определят от общинския съвет.
Чл. 28. При приложени принудителни административни мерки МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им.

Принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства
Чл. 29. (1) Дейността по преместване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие се извършва от органа по контрол въз основа на Заповед на Кмета на Община Поморие, по реда на тази наредба.
(2) Принудително преместване на ППС става само след констатиране на нарушението от органите по контрол по чл. 23 от настоящата Наредба.
(3) Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва от най-малко двама служители на органа по контрол. Екипът е снабден със специализиран автомобил /„паяк”/, пригоден да отстранява ППС.
(4) Преместването включва: вдигане, натоварване, транспортиране и разтоварване на неправилно паркираното ППС в наказателния паркинг.
(5) Служителите от екипа заснемат ППС, паркирано в нарушение от всички страни преди и след натоварването му в специализирания автомобил „паяк”.
Чл. 30. (1) Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва от 8:00 до 24:00 часа за периода 01.06.-30.09. и от 8:00 до 18:00 часа в периода 01.10 – 31.05. и /или по нареждане на полицай от „Пътна полиция”, след като същият установи нарушението по Закона за движението по пътищата или тази наредба по отношение на паркирането, или по искане на други компетентни органи.
(2) При искане на полицията или друг компетентен орган, задължително се оказва съдействие за принудително преместване на неправилно паркираното ППС.
(3) След констатиране на нарушението, екипът прави най-малко четири броя снимки на ППС в нарушение и се свързва с дежурния диспечер, като му съобщава: регистрационен номер и марка на ППС, място и вид на нарушението, час и минути, местонахождение на наказателния паркинг, на който ще се пази ППС.
(4) ППС се транспортира със специализирания автомобил /„паяк”/ в наказателен паркинг с денонощен режим на работа, където остава на отговорно пазене.
(5) При разтоварване на ППС на наказателния паркинг, се правят четири броя снимки, ако не е осигурено постоянно видеонаблюдение и всички данни по нарушението и отстраняването на ППС по предходната алинея се описват в дневник /база данни/.
(6) Освобождаване на ППС от наказателния паркинг се разрешава само след като водачът или собственикът на ППС представи документ за собственост или регистрационен талон на автомобила и заплати разноските по прилагане на принудителните мерки и пазенето на принудително преместените ППС.
Чл. 31. (1) Органът по контрол носи отговорност за виновно причинени щети на ППС при принудителното му преместване.
(2) Органът по контрол сключва застраховка за евентуални щети на репатрираните ППС в изпълнение на тази наредба.
(3) Органът по контрол носи отговорност за сигурността на репатрираните ППС на наказателния паркинг в Община Поморие по време на престоя им.
(4) Не се допуска принудително преместване на ППС с тегло по-голямо от максимално допустимото за натоварване на специализирания автомобил „паяк”.
Чл. 32. Не могат да се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване, както и не могат да бъдат задържани чрез използване на техническо средство /”скоба”/ автомобили на Център за спешна медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана, Министерството на извънредните ситуации, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието“, „Военна полиция“, „Гранична полиция”. Автомобилите на тези институции и организации имат право да паркират безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.

Раздел VII
Административно-наказателни разпоредби

Чл. 33. (1) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
(2) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 200 до 500 лева.
Чл. 34. Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, като се съставя акт за установяване на административно нарушение.
Чл. 35. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностните лица от звено „Обществен ред и сигурност” в Община Поморие и длъжностните лица от „Център за градска мобилност”, определени със заповед на кмета.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Поморие или от упълномощен заместник – кмет, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на тази наредба:
1. „Зона за кратковременно платено паркиране“ е райони, пътища и части от пътища и междублокови пространства – общинска собственост, заключени в пространството, определено в Приложение 1.
2. „Друго правно основание“ са случаите, в които лице е сключило договор за лизинг.
3. „Невалиден електронен стикер“ е електронен стикер с изтекъл срок на валидност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата.
2. Наредбата е приета с решение №789/19.04.2022г. на Общински съвет – Поморие по протокол №34 от 19.04.2022г., изм. с Решение №835/30.06.2022г. – настоящите изменения и допълнения да се считат в сила от 01.07.2022г.
3. За текущата 2022 година заинтересованите граждани подават Заявление до Кмета на Община Поморие, на адрес гр. Поморие, ул. „Солна“ №5, от 20.04.2022г. до 20.05.2022г.
4. Наредбата влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет -Поморие.

Приложенията можете да намерите в раздела за изтегляне на файлове

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба №23 - изм. с Решение №835/30.06.2022г 1 MB 50
pdf Приложение №1 390 KB 216
pdf Приложение №2 157 KB 169
pdf Приложение №3 154 KB 152
pdf Приложение №4 154 KB 139
pdf Приложение №5 231 KB 124
pdf Приложение №6 155 KB 123