Наредба № 23

за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие

Раздел I 
Общи положения 

Чл. 1. (1) Наредбата урежда условията и реда за платено и безплатно паркиране и контрол на достъпа в определени зони на територията на град Поморие.
(2) На територията на град Поморие се определят райони, площади, улици/пътища или части от улици/пътища за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието.
Чл. 2. (1) На територията на град Поморие в определените с настоящата наредба зони се въвеждат следните режими на платено паркиране: Режим на почасово платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) в „Зона за кратковременно платено паркиране“, Режим на платено паркиране на ППС – Служебен абонамент, Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в  „Зона за кратковременно платено паркиране“, Режим на платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зона за кратковременно платено паркиране“.
(2) Кметът на община Поморие със заповед въвежда в експлоатация райони, площади, улици/пътища и части от улици/пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране в тези зони, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет-Поморие. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните.

Раздел II 
Режим на почасово платено паркиране на 
ППС в „Зона за кратковременно платено паркиране” 

Чл. 3. (1) /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ На райони, площади, улици, пътища и части от пътища – общинска собственост, съгласно схема за местоположението и обхвата, приети от Общински съвет-Поморие, се въвежда режим за кратковременно платено паркиране за ППС с допустима максимална маса до 2, 5 тона и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места, с граници съгласно Приложение № 1 и част Приложение 1.1 „Зона за кратковременно платено паркиране“.
(2) Режимът на паркиране в „Зона за кратковременно платено паркиране” е валиден:
1. всеки ден в периода от 16.05. до 30.09. за часовете от 08:00 ч. до 20:00 ч.;
2. в периода 01.10. – 15.05. обхваща часовете от 08:30 ч. до 17:00 ч, с изключение на събота и неделя и обявените с нормативен акт официални национални празници.
(3) /изм. с Решение №1185/30.06.2023г./  Времетраенето за еднократно паркиране на едно ППС в Зона за кратковременно платено паркиране“ е  неограничено по време.
(4) Кметът на общината може със заповед да ограничи временно за срок от 4 до 6 месеца, частично или цялостно ползването на участъци от Зона за кратковременно платено паркиране”.
(5) /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ Изменения и допълнения на схемата и на списъка на райони, площади, улици, пътища и части от пътища общинска собственост, за които е въведен режим за кратковременно платено паркиране Зона за кратковременно платено паркиране” се извършват чрез промяна на схемата за паркиране Приложение № 1 и Приложение 1.1 с решение на Общински съвет – Поморие.
Чл. 4. Началото и краят на действие на зоните за платено паркиране се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране – неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на ППС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и приложимите принудителни административни мерки.
Чл. 5. (1) Оперативната дейност по въвеждането и прилагането на режим за кратковременно платено паркиране „Зона за кратковременно платено паркиране“ за ППС на територията на град Поморие се организира и осъществява от Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” чрез Звено „Център за градска мобилност“.
(2) Удостоверяването на заплащането и контрола на паркиране на ППС в „Зона за кратковременно платено паркиране“ се осъществява от Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” чрез Звено „Център за градска мобилност“.
Чл. 6 (1) Заплащането на цените на времето на паркиране на ППС в „Зона за кратковременно платено паркиране“ се извършва съгласно цени и тарифи, определени в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие.
(2) Заплащането на цените в зоните за кратковременно паркиране се извършва по един от следните начини:
1.От личен смартфон или друго устройство с достъп до интернет, чрез сканиране на QR код.
2. От личен смартфон или друго устройство с достъп до интернет, чрез интерактивен чатбот във Viber;
3. Чрез публичен /обществен/ паркинг автомат с обществено достъпни точки за заплащане на кратковременно паркиране в брой или с банкова карта;
4. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак – информационна табела.
5. Чрез приложение URBO Parking.
(3) Моторни превозни средства на Спешна медицинска помощ; Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“; Министерство на вътрешните работи; Служба „Военна полиция“ и други ППС със специален режим на движение по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) могат да паркират в „Зона за кратковременно платено паркиране“ при изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.
Чл.7. Не се допуска в Зоната за кратковременно платено паркиране“:
1.  Паркиране на автомобил, за който не е заплатена дължимата цена за платено паркиране в зоната по един от начините, определени в чл. 6,                       ал. 2;
2.  Паркиране на автомобил за времетраене, което е по-голямо от заплатеното по един от начините, определени в чл. 6, ал. 2;
3.  Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с него подзаконови нормативни разпоредби;
4. Паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягащ очертанията на мястото за паркиране и/или съседно място.

Раздел III
Режим на платено паркиране на ППС – служебен абонамент 

Чл. 8. (1) На райони, площади, улици, пътища и части от пътища – общинска собственост, при възможност може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент” за търговци, по смисъла на Търговския закон, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България и ползващи собствени или наети имоти в територията на съответната зона, за което се заплаща цена, посочена в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие.
(2) На райони, площади, улици, пътища и части от пътища – общинска собственост при възможност, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент” за лица, които са собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти, в които се извършва търговска дейност, в територията на съответната зона, за което се заплаща цена в размер посочен в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие.
(3) На райони, площади, улици, пътища и части от пътища – общинска собственост, при възможност може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”  с достъп за паркиране, независимо от режима на действие на съответната зона за лечебни заведения по чл. 2, ал.1 от Закона за лечебните заведения.
(4) На райони, площади, улици, пътища и части от пътища – общинска собственост, при възможност може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент” с достъп за паркиране на места за настаняване Клас А, съгласно чл. 3, ал. 2, т.1, б. „а“ от Закона за туризма, след заплащане на предвидената цена. „Служебен абонамент“ се допуска и за обекти по смисъла на чл.3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма, за което се заплаща цена в размер посочен в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие.
(5) Обозначаването на служебните паркоместа се извършва със съответната маркировка „Служебен абонамент“ и по желание с подвижна преносима табела – конус.
Чл. 9. (1) Режимът на платено паркиране на ППС – служебен абонамент  е валиден всеки ден, с изключение на събота и неделя и обявените с нормативен акт официални национални празници за периода от 01 октомври до 15 май, в часовете от 08:30 ч. до 17:00 ч., а за периода от 16 май до 30 септември  е валиден всеки ден в часовете от 09:00 ч. до 21:00 ч.
(2) Режимът на платено паркиране на ППС – служебен абонамент е валиден целогодишно, като минималния срок, за който може да се използва е четири месеца.
Чл. 10. Забранено е паркирането на други ППС на обозначените места в рамките на времето на валидност на режима, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.
Чл. 11.  /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ За ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, заинтересованите лица подават заявления (Приложение № 3) до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ от 15.03. до 15.04. на всяка година, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл. 8, а именно:
а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;
б)Договор за наем или нотариален акт за собственост, или друг документ, удостоверяващ, че заявителя ползва обекта, находящ се в сградата, в близост до която ще бъдат разположени паркоместата;
в) Документ удостоверяващ вписването в съответния регистър.
Чл. 12. След разглеждане на заявленията по ал. 1 и при наличие на свободни места, лицата подали заявления, получават Разрешение или Отказ за временно и възмездно ползване на съответните паркоместа с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” от кмета на общината или упълномощени от него със заповед лица.
Чл. 13. /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ (1) Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Поморие мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.
(2) /нова с Решение № 107/13.03.2024г./ При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с маркировка „Служебен абонамент,“, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл. 39 и чл. 40 от тази наредба, като водачът или собственикът на паркираното в нарушение ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

Раздел IV
Режим на локално платено паркиране на ППС
на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“

Чл. 14. (1) На райони, площади, улици, пътища и части от пътища – общинска собственост Общинският съвет – Поморие въвежда режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ по постоянен и/или настоящ адрес на собственици, наематели или ползватели на имот с предназначение за жилищни нужди, попадащ в обхвата на зоната, в определените за това граници.
(2) Правото по предходния член се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или правно основание различно от правото на собственост.
(3) Лицата следва да не са собственици, както и да не са носители на правото на владение, или ползване върху гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или на гараж със статут на обща част в сградата, или на отделно място за паркиране със статут на принадлежност към съответния самостоятелен обект в сградата, попадаща в обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране, включително и на гараж, определен като преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, както и да не са променяли функционалното предназначение на гаража.
(4) Лицата по ал. 1 имат право да паркират притежаваните/ползваните от тях ППС в близост до жилищния си имот на улиците в определените за това граници в „Зоната за кратковременно платено паркиране“.
(5) Границите за паркиране в  Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ са определени в Приложение № 1.1.
(6) Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ важи само за границите по Приложение № 1.1.
Чл. 15. (1) За ползване на режима платено локално паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“  лицата заплащат цена в размер определен в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие.
(2) Освобождават се от заплащане на цените по ал. 1 удостоените със звание „Почетен гражданин на гр. Поморие”, като това право те ползват, за 1 бр. автомобил, след представяне свидетелство за регистрация на моторно превозно средство, удостоверяващо лична собственост или договор за лизинг и след служебна проверка в Общински съвет- Поморие.
Чл. 16. /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ За ползване на режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се подава заявление (Приложение № 4)  до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл.14, а именно:
а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;
б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;
в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;
г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици – копие.
д) при предоставено право за лично ползване на служебен автомобил – документ от работодателя, удостоверяващ, че заявителя е в трудово или служебно правоотношение, или има сключен договор за управление, както и документ, удостоверяващ предоставянето на служебния автомобил освен за служебно, така и за лично ползване – копие и оригинал за справка;
е) допълнителни документи, съотносими за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 14 за наличие на правото на ползване на режима и за удостоверяване на собственост на имот – копие.
Чл. 17. (1) След разглеждане на заявленията по чл. 16 и при наличие на свободни места, лицата подали заявления, получават Разрешение или Отказ за временно и възмездно ползване на съответните паркоместа за локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ от кмета на общината или упълномощени от него със заповед лица.
(2) /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ Одобрението се предоставя на лицето, подало заявлението в срок до 14 работни дни, след подаване на необходимите документи, само след заплащане за услугата в размера определен в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, приета от Общински съвет – Поморие. Одобрението важи за срок от 12 месеца от подаване на заявлението по чл. 16.
Чл. 18. Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ е валиден целогодишно, като минималния срок, за който може да се използва е 1 месец.

Раздел V
Режим на платено преференциално паркиране на ППС
на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“

Чл. 19. (1) На улици, площади и паркинги –общинска собственост Общинският съвет-Поморие въвежда режим на платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“ по постоянен и/или настоящ адрес на собственици, наематели или ползватели на имот с предназначение за жилищни нужди, попадащ в обхвата на зоната в определените за това граници по Приложение № 2.
(2) Правото по ал. 1 се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост или на правно основание, различно от правото на собственост и са с адресна регистрация, идентична с адреса на жилищния имот.
(3) На едно обособено паркомясто в Режим на платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“ при възможност може да се разреши паркирането до три ППС с различни регистрационни номера, по искане на подаващият заявлението по чл. 23.
(4) Регистрационните номера на имащите право да паркират в определеното по ал. 3 паркомясто се посочват в заявлението по Приложение № 5 и не могат да бъдат променяни за срока на абонамента.
Чл. 20. Лицата следва да не са собственици, както и да не са носители на правото на владение, или ползване върху гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или на гараж със статут на обща част в сградата, или на отделно място за паркиране със статут на принадлежност към съответния самостоятелен обект в сградата, попадаща извън обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране, включително и на гараж, определен като преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, както и да не са променяли функционалното предназначение на гаража.
Чл. 21. Правото за платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“ се ползва при възможност за до 1 бр. автомобил. При 2-ри и 3-ти автомобил може да се заплати преференциално паркиране, при възможност.
Чл. 22. Режим на платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън Зоната за кратковременно платено паркиране“ е валиден целогодишно, като минималния срок, за който може да се използва е четири месеца.
Чл. 23. /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ Заинтересованите граждани подават Заявление (Приложение № 5) до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ от 15.03. до 15.04. на всяка година, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл. 19, а именно:
а) лична карта за българските граждани; документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани – за справка;
б) Копие от свидетелство за регистрация на ППС;
в) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот;
г) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици – копие.
Чл. 24. След разглеждане на заявленията по чл. 23 и при наличие на свободни места, лицата подали заявления, получават Разрешение или Отказ за временно и възмездно ползване на платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“ от кмета на общината или упълномощени от него със заповед лица.
Чл. 25. (1) Въз основа на решението за одобрение на заявлението, заявителя заплаща определените цени в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.
(2) Освобождават се от заплащане на цените по ал. 1 удостоените със звание „Почетен гражданин на гр. Поморие”, като това право те ползват, за 1 бр. автомобил, след представяне свидетелство за регистрация на моторно превозно средство, удостоверяващо лична собственост или договор за лизинг и след служебна проверка в Общински съвет- Поморие.
(3) На одобрените лица, включително и тези по чл. 19, ал. 3 и ал. 4 се предоставя стикер и/или талон (Приложение № 8), който се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила по начин осигуряващ видимостта  му отвън.
(4) Обозначаването на паркоместа се извършва със съответната маркировка „Платен абонамент“ и по желание с подвижна преносима табела – конус.
(5) /нова с Решение № 107/13.03.2024г./ При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с маркировка „Платен абонамент“, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл. 39 и чл. 40 от тази наредба, като водачът или собственикът на паркираното в нарушение ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

Раздел VІ
Режим на безплатно паркиране на ППС в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ 

Чл. 26. /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ На територията на гр. Поморие в „Зоната за кратковременно платено паркиране“ изцяло електрическите превозни средства паркират неограничено по време.
(2) Изцяло електрическите превозни средства имат право да престояват и зареждат батериите си в зарядна станция, находяща се на територията на Община Поморие, за не повече от четири часа.
(3) Редът и условията за издаване на одобрение по ал. 1 за изцяло електрическото превозно средство е както следва:
1. Лицата, желаещи да ползват услугата по ал.1, подават заявление (Приложение № 6) по образец до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ за изцяло електрическото превозно средство.
2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на изцяло електрическото превозно средство.
3. Одобрението се получава в срок до 14 работни дни, след подаване на необходимите документи.

Раздел VII
Режим на безплатно паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания в „Зона за кратковременно платено паркиране”

Чл. 27. (1) На територията на гр. Поморие в Режим на почасово платено паркиране на ППС в „Зона за кратковременно платено паркиране“, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.
(2) Местата за паркиране по ал. 1 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „хора с увреждания“ и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Хора с увреждания“.
(4) На местата по ал. 1 могат да престояват или паркират автомобили до четири часа, снабдени с карта удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително трябва да отговаря на изискванията  стандартизиран модел на  Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 година имената и снимката на лицето с увреждания и международния знак „Инвалид“. Тя трябва да бъде поставена от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, по начин осигуряващ видимостта и отвън.
(5) Картата осигурява безплатно паркиране.
(6) Картата по ал. 4 се издава от Общинска администрация. Валидни са и карти издадени от други общини на територията на Република България, както и издадени от друга държава- членка на Европейския Съюз, ако е издадена в съответствие с изискванията на ал. 4 .
(7) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Общината се издават, активират и анулират по ред и при условия, определени с нарочна писмена заповед на Кмета на Общината.
(8) /нова с Решение № 107/13.03.2024г./ При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с обозначават с пътен знак Д21 „хора с увреждания“ и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Хора с увреждания“, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл. 39 и чл. 40 от тази наредба, като водачът или собственикът на паркираното в нарушение ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

Раздел VІІІ
Паркинги и площади

Чл. 28. (1) /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ На територията на гр. Поморие се обособяват следните паркинги:
– Паркинг Перла, имот № 57491.503.577
-Паркинг бул. „Яворов”, имот № 57491.503.131 (Казиното)
-Паркинг ул. „Цар Петър” (пред Община Поморие), имот                                       № 57491.501.707
– Паркинг на ул. Крайбрежна, имот с идентификатор № 57491.501.245
-На територията на паркинг ул. „Цар Петър” е обособен и охраняем наказателен паркинг, имот № 57491.501.260
-Паркинг ул. „Петко Каравелов” (на кръстовището на ул. „Проф. Стоянов” и ул. „Солна”), имот № 57491.501.710
-Паркинг ул. „Проф. Стоянов”, имот № 57491.501.455 (между СБР и Гранд Хотел Поморие)
-Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690
-Паркинг ул. Нео Анхиало (на кръстовището на ул. Петко Каравелов“), имот с идентификатор 57491.501.703 по плана на гр. Поморие.
(2) Със Заповед Кмета на Община Поморие може да обособява допълнителни паркинги на територията на град Поморие, да определя режима на паркиране в тях, както и срока за прилагане на съответния режим.
Чл. 29. (1) Подробно описаните паркинги по чл. 28, ал. 1 са с режим на платено паркиране в периода 01.06 – 30.09. Със Заповед на кмета може да се въведе режим на платено паркиране за някой или за всички описани в чл. 28 паркинги в периода 01.10. – 31.05.
(2) /изм. с Решение № 107/13.03.2024г./ Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690, е безплатен еднократно при първо влизане (за период от 24 часа) за първите два часа, след което престоя на ППС се таксува като на платен паркинг.
(3) Дворът на училище „Иван Вазов”, с изключение на игрищата и Двора за игра на децата, се използва за платен паркинг само през лятото от 01.07. до 01.09.
Чл. 30. За използването на паркингите по чл. 28, ал. 1 и тези по ал. 2 в режим на платено паркиране, се заплаща цена в размер, определен в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.
Чл. 31. (1) В периода 01.06.-15.09. площад „Св. Св. Кирил и Методий” е затворен за движение на ППС и е част от пешеходната зона на гр. Поморие.
Чл. 32. В периода 16.09.– 31.05. на площад „Св. Св. Кирил и Методий” разрешено свободно паркиране на обособените за това паркоместа.

Раздел ІХ
Контрол и принудителни административни мерки 

Чл. 33 Контролът по спазването на правилата за паркиране в зоните се осъществява от лица, определени със заповед на кмета на общината.
Чл. 34. (1) Определените със заповед лица по чл. 33 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.
(2) Техническо средство за принудително задържане, тип „скоба” се поставя по начин, по който не нанася щети на ППС, на задвижващото колело от страната на водача.
Чл. 35. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от упълномощените по чл. 33 лица. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.
Чл. 36. При прилагане на принудителните мерки по чл. 34, упълномощените лица са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение – Приложение № 9, с указания за реда за освобождаването му, както и да направят 4 бр. снимки
Чл. 37. Разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане се определят от Общинския съвет-Поморие.
Чл. 38. (1) При приложени принудителни административни мерки ППС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им.
(2) При изтичане на работното време на „Зона за кратковременно платено паркиране”, автомобила, на който е поставено техническо средство за принудително задържане, се репатрират на наказателния паркинг.

Принудително преместване на неправилно 
паркирани пътни превозни средства

Чл. 39. (1) Дейността по преместване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие се извършва от органа по контрол въз основа на Заповед на Кмета на Община Поморие и/или упълномощените лица определени със заповед на Кмета на Община Поморие, по реда на тази наредба.
(2) Дейността по преместване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие се извършва и /или по сигнал от РУ „Полиция“ и „Пътна полиция”, след като същият установи нарушението по Закона за движението по пътищата или тази наредба по отношение на паркирането, или по искане на други компетентни органи.
(3) Принудително преместване на ППС става само след констатиране на нарушението от органите по контрол по чл. 33 и чл. 39 от настоящата Наредба.
(4) Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва от най-малко двама служители на органа по контрол. Екипът е снабден със специализиран автомобил („паяк”), пригоден да отстранява ППС.
(5) Преместването включва: вдигане, натоварване, транспортиране и разтоварване на неправилно паркираното ППС в наказателния паркинг.
(6) Служителите от екипа заснемат ППС, паркирано в нарушение от всички страни преди и след натоварването му в специализирания автомобил „паяк” и след разтоварването му.
Чл. 40. (1) Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва от 9:00 до 21:00 часа за периода 01.06.-30.09. и от 08:30 до 17:00 часа в периода 01.10 – 31.05. от органите по контрол определени въз основа на заповед на Кмета на Община Поморие, и/или упълномощените лица определени със заповед на Кмета на Община Поморие.
(2) При искане на полицията или друг компетентен орган, задължително се оказва съдействие за принудително преместване на неправилно паркираното ППС.
(3) След констатиране на нарушението, екипът прави най-малко четири броя снимки на ППС в нарушение и съставя протокол, който съдържа: регистрационен номер и марка на ППС, място и вид на нарушението, час и минути, местонахождение на наказателния паркинг, на който ще се пази ППС.
(4) ППС се транспортира със специализирания автомобил („паяк”) в наказателен паркинг с денонощен режим на работа, където остава на отговорно пазене.
(5) Освобождаване на ППС от наказателния паркинг се разрешава само след като водачът или собственикът на ППС представи документ за собственост или регистрационен талон на автомобила и заплати разноските по прилагане на принудителните мерки и пазенето на принудително преместените ППС.
(6) /нова с Решение № 107/13.03.2024г./ В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на неправилно паркирано ППС и са поставени до две закрепващи скоби, и собственикът му се яви на мястото с желание да го освободи, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането).
Чл. 41. (1) Органът по контрол носи отговорност за виновно причинени щети на ППС при принудителното му преместване.
(2) Органът по контрол носи отговорност за сигурността на репатрираните ППС на наказателния паркинг в Община Поморие по време на престоя им.
(3) Не се допуска принудително преместване на ППС с тегло по-голямо от максимално допустимото за натоварване на специализирания автомобил „паяк”.
Чл. 42. Не могат да се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване, както и не могат да бъдат задържани чрез използване на техническо средство (”скоба”) автомобили на Център за спешна медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана, Министерството на извънредните ситуации, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието“, „Военна полиция“, „Гранична полиция”. Автомобилите на тези институции и организации имат право да паркират безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им задължения.

Раздел X
Административно-наказателни разпоредби

Чл. 43 (1) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
(2) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 200 до 500 лева.
Чл. 44. /отм. с Решение № 107/13.03.2024г./
Чл. 45. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностните лица от звено „Обществен ред и сигурност” в Община Поморие и длъжностните лица от „Център за градска мобилност”, определени със заповед на кмета.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Поморие или от упълномощен заместник – кмет, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата и отменя до сега действащата  Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.
2. Наредбата е приета с решение № 1071/28.02.2023г., изм. с Решение №1185/30.06.2023г., изм. с Решение № 107/13.03.2024г., ., изм. с Решение № 183/25.04.2024г.
3. Наредбата влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Поморие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors