Наредба №24

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПОМОРИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба определя специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.
(2) Наредбата определя и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда, на територията на град Поморие и неговите квартали.
(3) Наредбата се прилага за територията на град Поморие и неговите квартали и обхваща всички компоненти на градската среда.
Чл. 2. (1) За хармоничното и естетическо архитектурно-градоустройствено оформление на градската среда се определят стандарти, описани в Приложения към настоящата наредба.
(2) Стандартите представляват архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи и са задължителни за всички обекти на територията на града.
(3) Стандартите не се прилагат за:
1. територии и обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.
2. индивидуални едноетажни и двуетажни жилищни сгради с „ниско застрояване“ в имоти частна собственост, разположени най-малко на 3,00 метра от уличната регулационна линия;
3. обектите по чл.147, ал.1, т.1-т.6, т.8-т.13 и т.15-т.16 от ЗУТ, в имоти частна собственост с изключение на тези по ал.1 т.7, т.14 и т.14а.
Чл. 3. (1) Стандартите по предходните алинеи следва да се прилагат от всички лица, имащи качеството на възложител по смисъла на чл.161 от ЗУТ, с изключение на възложителите на обекти със специално предназначение,свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с настоящата наредба, с друг нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи, са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.
(2) Стандартите, касаещи обекти, които попадат в защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство по смисъла на Закона за културното наследство се съгласуват преди приемането им от НИНКН и Министерството на културата.
Чл. 4. (1) С тази наредба на територията на град Поморие се определят зони със специфични режими на регламентиране на градските пространства и изисквания към елементите на градската среда.

ГЛАВА ВТОРА
ГРАДСКА СРЕДА. ЗОНИ

Раздел първи
Градска среда. Компоненти на градската среда

Чл. 5. (1) Компонентите на градската среда съдържат следните характеристики: цвят, форма, материал, осветеност, стил, размер, разположение, композиция и др.
Чл. 6. Компонентите на градската среда са:
(1) Елементи на градските пространства :
1. Булеварди, улици, тротоари, настилки на улични платна, бордюри, решетки около дървета, шахти, отводнителни решетки, огради и др.;
2. Пасажи, безистени, пешеходни участъци;
3. Площади;
4. Детски и спортни площадки;
5. Пространство пред и между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др.
6. Други знакови за града пространства с характерно въздействие.
(2) Елементите на сградите и постройките:
1. Дограми, балкони, остъкляване на балкони и лоджии, козирки, тераси, навеси;
2. Съоръжения по фасади – леки слънцезащитни съоръжения, декоративни решетки, тенти, перголи и ветрозащитни завеси, рекламни съоръжения;
3. Покриви с техните елементи за отводняване, комини, капандури, козирки, тераси и дограма.
(3) Други компоненти и архитектурни ансамбли:
1. Огради;
2. Елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела – улични лампи, осветление в настилки, градинско и парково осветление, решетки около дървета, съдове за отпадъци, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, велостоянки, и др;
3. Съоръжения – електрически и интернет-шкафове, табла и касети, предпазни кутии, трафопостове в отделни имоти и разположени между уличните регулационни линии и сградите на основно застрояване, зарядни станции, информационни киоски, съоръжения за паркиране;
4. Елементи на зелената система – паркове, градини, улично озеленяване, кашпи, озеленени перголи, решетки около дървета и други.
5. Преместваеми и други обекти – павилиони, маси за консумация, щендери за цветя и зеленчуци, чадъри, тенти, навеси, рекламни и информационни елементи и др.;
(4) Компоненти с характерно въздействие:
1. Специфични запазени гледки от културния ландшафт на града – характерни места и гледки към природни, културни, исторически забележителности, части от града, важни сгради, ансамбли и съоръжения;
2. Осветление – интензивно и художествено осветление на пространства, сгради, постройки, архитектурни ансамбли, паметници и монументи, мемориално-декоративни елементи и елементи на зелената система;
3. Цветови решения, материали и пропорции на компонентите по предходните алинеи, традиционно установени или проектирани в синхрон със съществуващите компоненти и/или техни елементи, които запазват и усилват тяхното естетическо въздействие.

Раздел втори
Зони на градската среда
Чл. 7. (1) Територията на град Поморие се разделя на зони, за които се определят специфични изисквания за оформяне на компонентите на градската среда.
(2) Зоните се обособяват съобразно своите специфични характеристики, в съответствие с предвижданията на ТУП и ПУП, с цел интегрирането им в градската среда, както следва:
1. Зона със специфичен режим – груповите недвижими културни ценности (ГНКЦ) и единичните недвижими културни ценности ( ЕНКЦ )с техните охранителни зони;
3. Устройствени зони Жс, с техните улици и площадни пространства;
4. Устройствени зони Жм, с техните улици и площадни пространства;
5. Производствени зони, с техните улици и площадни пространства;
6. Зони със специфични изисквания – специални терени и територии със самостоятелен устройствен режим.
(3) Извън посочените в ал.2 зони на територията на гр. Поморие, се обособяват и терени, находящи се в гр.Каблешково, общ. Поморие – УПИ X в кв.47, УПИ III702 в кв.48, УПИ X в кв.11 и УПИ III в кв.36 по рег. план на гр.Каблешково, с цел интегрирането им в съответната градска среда.

Раздел трети
Изисквания към градската среда, нейните компоненти и техните елементи
Специфични изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи в отделните зони
Чл. 8. (1) Компонентите на градската среда и техните елементи трябва да се изграждат и поддържат в добро техническо и естетическо състояние, да са безопасни и лесно разпознаваеми и да придават автентичен облик на града.
(2) Специфичните изисквания за отделните компоненти на градската среда и техните елементи са посочени в техническите изисквания описани в Приложенията към чл.2, ал.1.
Чл. 9. (1). Специфичните изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи, следва да отговарят на техническите стандарти и задължителните предписания, посочени в тази наредба и нейните приложения.
(2) Главният архитект на Община Поморие или упълномощено от него лице дава предписания за привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите и техническите изисквания, описани в Приложенията към чл.2, ал.1 на тази наредба.
(3) Главният архитект може да предлага на Общинския съвет да взема решения, с които да определя градски пространства – общинска собственост, като характерни градски пространства със самостоятелни характеристики.
(4) Характерните градски пространства по ал.3 се оформят въз основа на обемно-устройствено проучване или идеен проект, като изискванията към заданието, обема и съдържанието се съдържат в решението на Общинския съвет.
Чл. 10. Привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи, в съответствие с изискванията на тази наредба се извършва от заинтересованите лица по чл.3 ал.1.

ГЛАВА ТРЕТА
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.

Раздел първи
Допълнителни изисквания към подробните устройствени планове и към обема и съдържанието на инвестиционните проекти за нови сгради, съоръжения и архитектурни ансамбли и при основен ремонт, реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, съоръжения и техните елементи
Чл. 11. (1) Със стандартите приети по реда на тази наредба, могат да се въвеждат допълнителни изисквания към подробния устройствен план, които са задължителни при неговото одобряване.
(2) Допълнителните изисквания спрямо подробните устройствени планове се приемат с решение от Общинския съвет, след предложение от Главния архитект, на база специфични особености за имота.
Чл. 12. (1) Определят се допълнителни изисквания към инвестиционните проекти в територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на превантивна устройствена защита по чл. 7, ал. 2, т. 1 от настоящата наредба
(2) Новото застрояване в имоти със съществуваща сграда недвижима културна ценност се допуска единствено при възстановяване на изчезнали обеми, като се използват научни и архивни данни за линиите на застрояване и архитектурни планове, се разрешава след съгласуване на проектната документация по реда на Закон за културното наследство /ЗКН/;
(3) Промяна на предназначението на обекти в сграда недвижима културна ценност, се разрешава след съгласуване на проектната документация по реда на Закон за културното наследство /ЗКН/;
(4) Поставяне на климатични инсталации по фасадите на сгради към улицата, улиците /при две и повече улици/ в среда на паметници на културата, става само и единствено при съгласувана от Главния архитект схема за подредба на климатичните тела прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана;
(5) В имоти без статут на недвижима културна ценност, но в охранителната зона на недвижима културна ценност /НКЦ/, се допуска промяна на застрояването и ново застрояване при съобразяване на архитектурата на НКЦ и местните характеристики по отношение на мащаб, пропорции, материали, начин на обработка и цвят на НКЦ, се разрешава след съгласуване на проектната документация по реда на Закон за културното наследство /ЗКН/.
Чл. 13. Допълнителни изисквания за територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на застрояване прилежащо към важни транспортни и/или пешеходни артерии:
1. В териториите, граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии максимално се запазва съществуващото улично озеленяване и се дообогатява, а новите улични фронтове, когато е възможно се изграждат с висока едроразмерна дървесна растителност. зелените площи се устройват с местни растителни видове или с традиционни за уличното озеленяване на града.
2. пешеходните площи се изграждат от дълготрайни материали, отговарящи на местните климатични особености и лесна поддръжка.
3. елементите на градското обзавеждане (пейки, кошчета, стойки за велосипеди, стълбове за осветление и т.н.) се изработват по индивидуални проекти чрез конкурс или се използват готови каталожни продукти, одобрени от ОЕСУТ, като се подчиняват на единна концепция за визия по отношение на дизайн, материали и детайли.
4. В имотите, граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии паркирането се осигурява във вътрешността на имота с единичен автомобилен подход за достъп, а при свързано застрояване с проход със светла височина най-малко 3,20м, като партерите към уличната регулация се изграждат за общесвено обслужване и публичен достъп и/или гаражи;
5. не се допуска разполагане на ОВК инсталации по покривите и фасадите към улицата без да бъдат визуално прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана;
Чл. 14. (1) Инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на съществуващи сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи включват към съответната проектна част – „Архитектурна“, „Конструктивна“,„Паркоустрояване и благоустрояване“ или друга, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обосновка за спазване на съответния стандарт, одобрен по реда на наредбата.
(2) В случаите по чл. 147 от ЗУТ, когато не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж се изготвя и представя от възложителя обосновка, в съответствие с изискванията на тази наредба.
(3) Обосновката по ал. 1 и ал. 2 се изразява във визуализиране на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите, одобрени в наредбата, чрез чертежи, графики, фотореалистични изображения или обяснителна записка, поясняваща спазването на стандарта в проектното решение и във взаимовръзка с представените части на инвестиционния проект.
Чл. 15. (1) Органът, компетентен да одобри инвестиционния проект, съгласува и съответните обосновки и графични материали за съответствие със стандартите в тази наредба, посочени в приложенията и при условията, регламентирани в глава осма на ЗУТ.
Чл. 16. (1) При одобряването на инвестиционните проекти следва да се съблюдава спазването на съответствие на инвестиционния проект с изискванията на настоящата наредба и стандартите в Приложенията по чл.2 ал.1, като съответния стандарт се вписва като условие в издаденото разрешение за строеж по реда на чл.148 от Закона за устройство на територията.
(2) При констатирани несъответствия между инвестиционния проект и стандартите и техническите изисквания в настоящата наредба, компетентният орган дава указания на заинтересованите лица по чл.3 ал.1 да ги отстрани с указан срок.
(3) След отстраняване на несъответствията, компетентният орган издава разрешение за строеж, ако внесеният проект по всички части отговаря на нормативните изисквания, включително на изискванията по тази наредба.

Раздел втори
Допълнителни изисквания към сградите и елементите на градската среда
Чл. 17. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние и в подходящ естетически вид, включително съответстващ на одобрените с настоящата наредба технически изисквания и стандарти.
Чл. 18. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни превантивно да вземат мерки за обезопасяване на собствеността си с оглед обществената безопасност.
Чл. 19. В жилищните комплекси, в териториите с комплексно жилищно строителство със сгради предимно изградени по индустриален способ, новопроектираните сгради следва да бъдат само с плосък покрив, без терасовиден етаж.
Чл. 20. (1). При изготвяне на инвестиционен проект за нова сграда, включена в режим на свързано застрояване, цветовото решение на фасадите й, следва да бъде съобразено с цветовото решение на фасадите на съседните изградени сгради.
(2). Отклонение от ал. 1 се допуска когато :
1. при изготвяне на общо художествено силуетно решение, включващо съседните сгради в ансамбъл, се използват цветове в обща гама или в контраст и като оттенък или нюанс.
2. при прилагане на индивидуални мерки за енергийна ефективност (саниране) по фасадните стени на жилищни сгради, които не участват по програми за енергийна ефективност на жилищни сгради, новоположената мазилка следва да е с цвят, идентичен на първоначално положената такава при изграждането на сградата.
Чл. 21. (1) При монтаж на външни климатични тела върху съществуващи сгради, за които одобрената проектна документация не съдържа предвиждане за монтаж на климатични тела, следва същите да се разполагат по съответните фасади въз основа на цялостно хармонично решение и в представена индивидуално схема и обосновка към съответната проектна част, изясняваща фасадното решение.
(2) При монтаж на климатични тела върху нови сгради, местата на климатичните тела следва да съвпада с тези определени с инвестиционният проект на цялата сграда.
(3) Отклонение от ал.1 се допуска само при обективни причини като невъзможност за монтаж и обслужване.
Чл. 22. Слънцезащитни елементи като сенници, тенти, перголи и др. по новоизграждащи се и съществуващи сгради се изпълняват в обща цветова гама или в контраст и като оттенък или нюанс, кореспондиращи както един с друг, така и с цветовете на съответната сграда, растера и вида на нейната окачена фасада и/или дограма, с изключение на тези в парковете.
Чл. 23. (1) Цветовото фасадно оформяне на сградите в жилищни комплекси и в териториите с комплексно жилищно строителство в това число цветовото оформление на номер на сградите на които се прилагат мерки за енергийна ефективност се предвиждат в цветовите гами съгласно Приложение № 2 към тази наредба.
(2) Приоритетно се разглеждат, съгласуват и изпълняват тези около главни публични пространства, формиращи облика на града и тангиращи на главни пътни артерии, с цел постигане на ансамблово и архитектурно единство и цялостно композиционно решение.
Чл. 24. Изграждането на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и техните отклонения се извършва планово или по инициатива на заинтересовани лица, при спазване на техническите изисквания, посочени в Приложение № 3 към настоящата наредба.
Чл. 25. (1) Общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) се определят с решение на Общинския съвет, в съответствие с чл.48 ал.2 от ЗУТ, съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове.
(2) Изграждането на плътни огради се регламентира с правилата и нормативите по тази наредба, като не се разрешава изграждането на плътни огради :
1. в територията на населените места, попадащи в ивицата с широчина 100 м., измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове, с изключение на териториите на пристанища;
2. в парковете и градините, и урегулирани имоти, отредени за озеленяване.
(3) Извън посочените в ал.2 територии, Техническите изисквания и правила за огради са посочени в Приложение № 4 към настоящата наредба.
Чл. 26. (1) Рекламно-информационните елементи /РИЕ/ на територията на Oбщина Поморие се разполагат при спазване на техническите изисквания на тази наредба, след издадено разрешение за поставяне, по ред установен с Наредба № 6 за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност рекламната на територията на община Поморие.
(2) Разрешава се поставянето на рекламно-информационни елементи върху фасади и покриви на съществуващи сгради само ако това е доказано с цялостно фасадно решение и не противоречи на общите изисквания за наддавания съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредба №7 на МРРБ. В случай, че поставянето на РИЕ върху фасади или покриви на сгради не е свързано с изграждане или преустройство на даден обект, Гл. архитект на общината съгласува проекта.
Чл. 27. (1) При брандиране върху витрини на търговски обекти се разрешава рекламната и/или информационна площ да заема най-много 50 % от площта на витрините на обекта.
(2) При брандиране върху витрини на търговски обекти, разположени в зоните, определени в чл.8 ал.2 т.1 от тази наредба се разрешава рекламната и/или информационна площ да заема най-много 25 % от площта на витрините на обекта.
Чл. 28. (1) Преместваемите обекти и информационни и декоративно-монументални елементи на територията на Община Поморие се разполагат след издадено разрешение за поставяне по ред, установен с Наредбата по чл.56 ал.2 от ЗУТ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ

Чл. 29. (1) Контролът по спазването на разпоредбите на тази наредба е превантивен и последващ и се осъществява от Кмета на Община Поморие или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация.
(2) Длъжностните лица по ал.1 имат право да извършват проверки и да санкционират въз основа на определените в тази наредба норми.
(3) При извършването на проверки лицата по ал.2 имат право:
1. на свободен достъп;
2. да изискват необходимите документи, във връзка с осъществявания от тях контрол;
3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;
4. да дават предписания за предотвратяване и\или отстраняване на нарушения на специфичните правила и стандартите, регламентирани с тази наредба;
5. да съставят актове за установени административни нарушения.
(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Поморие или упълномощените от него лица по ал. 1.
Чл. 30. За нарушения на тази наредба на виновните физически лица се налага глоба в размер от 200 до 500 лева, а на едноличните търговци или юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева.
Чл. 31. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателни постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Кметът на Община Поморие може да предоставя свои функции по тази наредба на Главния архитект и на други длъжностни лица от общинската администрация.
§ 2. Главният архитект на Община Поморие може да предоставя свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от общинската администрация.
§ 3. За неуредените по тази наредба въпроси, свързани с издаването, оспорването и изпълнението на административни актове, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията и Административнопроцесуалния кодекс.
§ 4. По смисъла на тази наредба:
1. „Градска среда“ е система от градски пространства и елементите в тях, която създава уникален и разпознаваем облик, характерен за града.
2. „Градско пространство“ е обособена част от града – улици, площади, градини, пространства между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др., заедно с ограждащите ги фасади и други елементи, които имат единно визуално въздействие, характерен облик, историческо или традиционно установено значение за града.
3. „Градски дизайн“ е комплексно оформяне и обзавеждане на градските пространства в съчетание с външния вид на обкръжаващите ги сгради и постройки
4. „Архитектурен ансамбъл“ – териториално обособима структура от сгради в т.ч. и недвижимо културно наследство, чиито елементи се намират в определени смислови, пространствени и естетически връзки помежду си и с прилежащата им среда
5. „Компоненти на градската среда“ са сградите и ансамблите, уличните и пешеходни пространства и зелените пространства.
6. „Характерно въздействие“ е съвкупност от елементи на градския дизайн, които имат интегрираща роля за уникалния и характерен облик на града и обвързват околното пространство в един ансамбъл, имащ роля на символ на града.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§5. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които не са приключили до влизането в сила на тази наредбата с издаване на акт за одобряването им от компетентния орган, се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за съгласуване или одобряването му от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.
§6. Тази наредба се издава на основание чл. 13а и чл.56 ал.10 от Закона за устройство на територията.
§7. В срок от две години от слизане в сила на настоящата наредба, Кметът на Община Поморие да възложи изработване на съответните стандарти за отделните зони.
§8. (1) В шестмесечен срок от въвеждане на стандарта за съответната зона, собствениците на имоти и/или сгради, които според зонирането си влизат в приложното поле на настоящата наредба, са длъжни да ги приведат в съответствие със стандарта.
(2) При неизпълнение на задължението в срока по ал.1 комисия, назначена от Кмета на Община Поморие или от упълномощено от него лице, извършва проверка и изготвя констативен протокол, в който се посочват всички факти и обстоятелства, както и несъответствията. Въз основа на констатациите в протокола, Кметът на Община Поморие или от упълномощено от него лице, издава задължителни указания до собствениците на имоти и/или сгради и им предоставя срок за изпълнение.
(3) При неизпълнение на задължителните указания, Кметът на Община Поморие или от упълномощено от него лице, издава заповед, с която задължава собственика на имота и/или сградата да се приведат в съответствие с приетите стандарти от общината за сметка на собствениците на имота. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
(4) При неспазване на срока, определен в заповедта по ал. 3, указаните строителството и/или строително-ремонтните работи, се изпълняват по принудителен ред от Община Поморие за сметка на собствениците.
(5) В едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение на заповедта, се избира изпълнител по Закона за обществените поръчки и се сключва договор.
(6) В тридневен срок от подписване на договор с избрания изпълнител, се определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица. Изпълнението следва да се извърши в срок от 20 дни от датата на подписване на договора.
(7) За извършените разходи по изпълнение на заповедта, се съставя и подписва протокол от представители на общината и изпълнителя.
(8) Въз основа на влязлата в сила заповед по ал.3 и протокол за извършени работи, неразделна част от който са счетоводните документи за извършените разходи, се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс.
§9. (1) Наредбата е приета Решение №1143/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие, влиза в сила от влизане в сила на настоящото Решение и се прилага за компонентите на градската среда и техните елементи, с приетите за това стандарти.
(2) Всеки следващ компонент на градската среда и неговите елементи се прилагат след приемане на съответния стандарт за него и като неразделна част от тази наредба.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Приложение № 1 към чл. 13

 

ПЕШЕХОДНИ И ТЪРГОВСКИ УЛИЦИ И/ИЛИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПОМОРИЕ

 

ул. “Иван Вазов” – павилиони

УПИ IX в кв.150 по рег. План на гр.Поморие – т.ц. Св. Георги”

т.з. „Хлебозавода“

т.з. „Нови кални бани“

ул. “Скобелев”

т.з. „Млекопреработване“

бул. “П. К. Яворов”

кв. “Свобода”

т.з. „Извън зони“

ул. “Алеко Константинов”

т.з. „Зеленчуков пазар“

т.з. „Пиргосплод“

площадно пространство Читалище „Светлина“

т.з. „Музей на солта“

ул. “Морска”

кв. “Север”

ул. “Христо Ботев”

ул. “Княз Борис I” – града

ул. “Княз Борис I” – кв. “Свети Георги”

ул. “Професор Стоянов”

ул. “Крайбрежна”

т.з. „Старо Казино“

Летен базар “Яворов”

ул. “Самуил”

ул. “Поп Сава Катрафилов”

ул. „Ахелой“

ул. „Трети март“

ул. „Райна княгиня“

ул. „Витоша“

ул. „Освободител“

ул. „Рибарска“

ул. „Сливница“

ул. „Стара планина“

ул. „Цар Иван Александър“

ул. „Цар Петър“

ул. „Нео Анхиало“

ул. „Солна“

ул. „Пазарна“

ул. „Граф Игнатиев“

ул. „Търговска“

ул. „Патриарх Евтимий“

ул. „Екзарх Йосиф“

ул. „Раковска“

ул. „Цар Асен“

ул. „Сан Стефано“

ул. “Петко Войвода”

ул. “Иван Вазов”

ул. “Черковна”

т.з. „Чайка“

ул. “Петко Каравелов”

ул. “Александър Батенберг”

ул. “България”

ул. “Европа”

местност “Косата”

ул. “Отец Паисий”

ул. “Велико Търново”

ул. “Дунав”

ул. “Васил Левски”

ул. “Лазар Маджаров”

т.з. „Софарма“

къмпинг “Европа”

ул. “Кубрат”

ул. “Манастирска”

 

 

Приложение № 2 към чл. 23, ал. 1

ЦВЕТОВОТО ФАСАДНО ОФОРМЯНЕ НА СГРАДИТЕ В ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ И В ТЕРИТОРИИТЕ С КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, В ТОВА ЧИСЛО ЦВЕТОВОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА НОМЕР

 

кв. „Свобода“ бул. „П. К. Яворов“ ул. „Солна“ Други (ул. „Добрич“, ул. „Морска“ и ул. „Петър Берон“) Адм. сгради
RAL 4009

 

RAL 4011

 

RAL 4012

 

RAL 5000

 

RAL 7026

 

RAL 7036

 

RAL 7043

 

RAL 7035

 

RAL 7047

 

RAL 8004

 

RAL 8029

 

RAL 9003

 

RAL 9010

 

RAL 9011

 

RAL 1001

 

RAL 1011

 

RAL 5015

 

RAL 7045

 

RAL 8011

 

RAL 9003

 

RAL 9018

 

RAL 1014

 

RAL 1034

 

RAL 7033

 

RAL 7035

 

RAL 7043

 

RAL 9003

 

RAL 9016

 

 

RAL 4011

 

RAL 5015

 

RAL 6018

 

RAL 7010

 

RAL 7038

 

RAL 7039

 

RAL 9003

 

RAL 9016

 

RAL 030 50 20

RAL 020 90 05

RAL 040 40 20

RAL 090 90 40

 

RAL 120-2

RAL 130-4

 

 

RAL 7001

 

RAL 7034

 

RAL 7035

 

RAL 7045

 

RAL 8025

 

RAL 9001

 

RAL 9004

 

RAL 9007

 

RAL 9010

УНИВЕРСАЛНИ ЦВЕТОВЕ, КОИТО ПРИСЪСТВАТ ВЪВ ВСИЧКИ КОМБИНАЦИИ

 

RAL 7048             RAL 7044              RAL 7038             RAL 9003

RAL 1011             RAL 1002              RAL 1001             RAL 1015

RAL 9010             RAL 9001              RAL 9002             RAL 9011

 

 

Приложение № 3 към чл. 24

ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ СЪГЛАСУВАНОСТ ПРИ ПОЛАГАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОДЗЕМНИ УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И КООРДИНИРАНЕ ПОДЗЕМНОТО С НАДЗЕМНОТО УЛИЧНО СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ПРОВОДИ ЗА СТРОЕЖИТЕ

1. Изграждането, подмяната и поддръжката на елементи от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и присъединителните проводи за строежите в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система се извършва планово.
2. В срок до 15 октомври на текущата година, водоснабдителните и канализационни дружества, далекосъобщителните оператори, енергийните, топлопреносните, топлоснабдителните, газопреносните, газоразпределителни предприятия и други експлоатационните дружества заявяват в Община Поморие инвестиционните си намерения за изграждане и подмяна на съответните мрежи през следващата календарна година. На базата на изготвената програма за строителство на общината за съответната следваща календарна година се извършва задължително групиране на инвестиционните намерения на дружествата и операторите, с цел съвместяване и създаване на възможност за едновременна реализация в обхват най-малко на един квартал. При съставяне на програмата се извършва задължително групиране на заявените инвестиционни намерения, за съвместното и едновременното им реализиране в общи трасета, в обхват „квартал“. Контролът по съвместяването на инвестиционните намерения се осъществява от Началник отдел ”Строителство”, който изготвя общ списък за предстоящата календарна година и го предоставя на Директора на Дирекция ”Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти”.
3. Трасетата се оптимизират, при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, като при възможност еднотипните мрежи се предвиждат за полагане в общ изкоп, при групиране на тръбните и кабелни мрежи. Заинтересованите експлоатационни дружества, в срок до 31.01. на съответната календарна година, следва да изготвят и представят за съгласуване в Община Поморие схеми за трасетата.
4. Операторите, предприятията и експлоатационните дружества се задължават да изграждат своите мрежи при съобразяване на заявените техни инвестиционни намерения със строителната програмата на общината за текущата година и в съответствие с одобрените трасета и схеми. Извън заявените инвестиционни намерения по т.2 експлоатационните дружества могат да извършват само аварийни ремонти за отстраняване на повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, при изпълнение на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗУТ.
5. При изграждане, подмяна и поддръжка на елементите от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, задължително се изпълняват необходимите елементи, осигуряващи възможност за присъединяване на сградите отклонения.
6. Съгласуването на графика и изпращането на съгласувателно писмо с указания се извършва от Началник отдел “Строителство” при Община Поморие, в 7-дневен срок от постъпване на искането. В съгласувателното писмо се включват всички ограничителни условия, при които следва да се извърши прокопаването, както и крайния срок за възстановяване на нарушените тротоарни и улични настилки и зелени площи. Максималният срок за възстановяване не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни. Съгласувателното писмо за извършване на изкопни работи се вписва в регистъра, като осъществяването на последващ контрол се извършва от специалистите „Контрол по строителството“ и/или “Опазване на околната среда”.
7. При възникване на авария и необходимост от незабавното й отстраняване експлоатационното дружество уведомява:
a. Писмено Началник отдел “Строителство” при Община Поморие, с копие до Кмета на общината – в рамките на работното време от 08,30 до 17,00 часа всеки делничен ден.
б. По телефона при дежурния в Общината – в почивни и празнични дни и извън работното време. Дежурният съобщава на съответния Началник отдел “Строителство” при Община Поморие за уведомяването, в първия работен ден, следващ уведомяването.
8. При извършване на аварийни ремонти на съществуващи мрежи и съоръжения, както и на техни отклонения от експлоатационните дружества, при което се извършва прокопаване в терени общинска собственост, строителството може да започне само след писмено уведомяване на Общината. Отстраняването на аварията и възстановяването на участъка се удостоверява с констативен протокол и снимков материал за състоянието на участъка, подписан от специалист „Контрол по строителството“ и/или “Опазване на околната среда”. Срокът за възстановяване не може да бъде по-дълъг от 5 календарни дни от констатиране на аварията. В случаите, когато е обективно невъзможно възстановяването на последиците от аварията да бъде завършено в кратък срок (повече от един ден), експлоатационните дружества са длъжни да осигурят за срока на ремонта безопасна проходимост за гражданите и превозните средства и сигнализиране на участъка.
9. В Отдел “Строителство” се води регистър за аварийните работи, извършвани на територията й, като се посочват деня и вида на авариите, засегнатите участъци и експлоатационните дружества, извършили аварийния ремонт, данни за извършена проверка и датата на констативния протокол по чл. 52.
10. В Дирекция СУТОСУП се създава и поддържа общ регистър с информация за съгласуваните изкопни работи в имотите, общинска собственост на територията на общината. Регистърът съдържа: съгласувателно писмо за извършване на изкопни работи, констативен протокол за състоянието на настилките и зелените площи преди започване на прокопаването, констативен протокол за състоянието на възстановените настилки и зелени площи при изтичане на 10-месечния срок от въвеждане в експлоатация на строежа, други протоколи, предписания, кореспонденция със строители или възложители.
11. Преди откриване на строителна площадка, длъжностното лице – специалист „Контрол по строителството“ и/или “Опазване на околната среда” съставя/т/ констативен протокол, придружен от снимков материал за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др. в участъците, в които ще се извършват строителни работи.
12. Възстановяването на настилки се извършва по одобрен детайл от Директор дирекция СУТОСУП

 

 

Приложение № 4 към чл. 25, ал. 3

ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПОМОРИЕ

1.Урегулираните поземлени имоти, които не са отредени за комплексно жилищно застрояване могат да се ограждат с огради при спазване на общите изисквания на чл. 48 от ЗУТ, при следните условия:
1.1. В границите на зоните по чл.7, ал.2, т.1 от настоящата наредба не се допуска изграждане на огради с плътна част повече от 0, 60 м. към улица, освен в случаите когато това се изисква за постигане на архитектурно единство по ЗКН.
1.2. В териториите по чл.7,ал.2, т.2 и т.3 се разрешава изграждане на огради с плътна част повече от 0,60 м само по вътрешните дворищно-регулационни граници между УПИ. По улично регулационните граници в тези зони се разрешава изграждането на огради само с височина на плътната част до 0,60 м.
1.3. В зоните по чл.7, ал.2, т.4 се разрешава изграждането на плътни огради с височина на плътната част до 2,20 м при съобразяване с общия характер на средата, въз основа на индивидуален проект, приет от ОЕСУТ.
1.4. В зоните по чл.7, ал.2, т.5 се разрешава изграждане на плътни огради с височина по-голяма от 2, 20 м, като същите се разрешават от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и при осигуряването на архитектурно единство на средата.
1.5. В зоните на първа линия към брега на море или към река се разрешава изграждането на огради само с височина на плътната част до 0,60 м. или на огради с жив плет.
2. Ажурните огради следва да не противоречат на императивните разпоредби на Закона за културното наследство и приети специфични правила и нормативи /СПН/ към ТУП и ПУП
2.1. ажурната част от оградата може да бъде изградена от:
– леки дървени решетки;
– декоративни метални пана;
– зелена растителност (жива ограда), височината, на която следва да се поддържа до 1,20 м измерено от нивото на по-високият прилежащ терен.
3. В жилищни комплекси и по границата на имоти, граничещи с плажна ивица, урегулираните поземлени имоти се ограждат по регулационните линии с живи огради. Височината на същата следва да се поддържа ежегодно до 1,00 м.
4. Оградите следва да отговарят на изискванията на чл.169 от ЗУТ като изборът на цветово и фасадно решение на същите следва да осигурява архитектурно единство на средата.
5. При изграждане на ограда по уличната регулационна линия, лицето на същата, в т.ч. и цвета от страната на улицата следва да бъде съобразяване и с цветовото решение на реализираните огради в, т.ч. и през улица. Отклонение от се допуска само като светлосива с цел осигуряване на хармонично решение на цветовете в обща гама.

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба №24-приета с Решение №1143 от 18.04.2023г 370 KB 29
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors