Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс Поморие

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-

 ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ПОМОРИЕ

/приет с Решение № 366/26.10.2016г./

 

Раздел I Общи положения

Чл.1. С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Център за подкрепа за личностно развитие- Общински детски комплекс Поморие

Чл.2. (1) Общински детски комплекс е център за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл. 26.ал.1 и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и устройството и дейността му се уреждат с Правилник, приет с Решение на ОбС – Поморие и утвърден от кмета на община Поморие, след съгласуване с Регионалното управление на образованието- гр. Бургас.

(2) Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Поморие изпълнява дейности по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПУО, като:

1.осъществява държавната политика за осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиването на умения за лидерство и други;

2.изгражда култура в организацията и самоорганизацията на децата и учениците;„

3.разработва и участва в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между детската градина /училището/, семейството и социалната среда.

(3) Дейността на Център за подкрепа за личностно развитие- Общински детски комплекс Поморие се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.

Чл.3. (1) Център за подкрепа за личностно развитие- Общински детски комплекс Поморие, наричан за краткост ЦПЛР- ОДК е юридическо лице и притежава собствен печат и  идентификационен код по БУЛСТАТ

(2) Седалището и адресът на управление на Център за подкрепа за личностно развитие- Общински детски комплекс Поморие е гр.Поморие;п.к. 8200 ул. „Цар Асен” 2.

 

Раздел II Функции и дейности

на Център за подкрепа за личностно развитие-

Общински детски комплекс Поморие

Чл.4. (1) ЦПЛР- ОДК Поморие организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на възраст от 5 до 19 годишна възраст.

(2) Общата Подкрепата по ал. 1 включва:

 1. занимания по интереси;
 2. кариерно ориентиране на учениците;
 3. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 4. педагогическа и психологическа подкрепа.

(3) Подкрепата по ал. 2 се предоставя чрез:

 1. проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява;
 2. организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище;
 3. подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
 4. организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
 5. участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми;
 6. допълнителна подкрепа на децата и учениците с изявени дарби.

Чл. 5. ЦПЛР- ОДК Поморие работи като мултифункционален модел за:

 1. подготовка чрез извънучилищна дейност на децата и учениците за изява и пълноценна реализация;
 2. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;
 3. осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;
 4. създаване на мобилни модели за работа с децата и учениците.

Чл. 6.  ЦПЛР- ОДК Поморие осъществява следните дейности:

 1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;
 2. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност.
 3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 4. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;
 5. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;
 7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете извънучилищни форми и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
 10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;
 11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;
 12. разработва и участва в национални и международни проекти;
 13. участва със свои представители в национални и международни инициативи.

 

Раздел III Организация на образователния  процес

 в ЦПЛР- ОДК Поморие

Чл.7. ЦПЛР- ОДК Поморие е отворен за посещения от 9,00-17,30 часа, а танцовата зала от 17,00- 21,00 часа. Пропускателният режим в ЦПЛР- ОДК Поморие се определя със заповед на директора.

Чл. 8. (1) Дейността на ЦПЛР- ОДК Поморие се осъществява в съответствие с плана за обучение и с плана за дейността на институцията, приети от педагогическия съвет и утвърдени от директора.

(2) Планът за обучение разпределя учебното време по области и съдържа:

 1. брой на учебните седмици – за постоянните групи;
 2. наименование на областите и организационните педагогически форми;
 3. годишен брой учебни часове.

(3) В плана за дейността на институцията се включват:

 1. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;
 2. дейностите за постигане на резултатите от образователния и творческия процес;
 3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;
 4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;
 5. основни дейности при взаимодействието с родители, партньори и институции;
 6. публичните изяви и дейности, които се организират на общинско, регионално, национално и международно равнище.

Чл. 9. (1) Дейностите в ЦПЛР- ОДК Поморие се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

(2) Ваканциите може да се използват за занимания в постоянните групи по чл. 12, ал. 3, т. 1 при желание на децата и учениците.

(3) Учебната година в ЦПЛР- ОДК Поморие започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца.

Чл. 10. (1) Дейности за обучение в ЦПЛР- ОДК Поморие се осъществяват в следните области:

 1. наука и технологии;
 2. изкуства;
 3. спорт;
 4. придобиване на умения за лидерство;
 5. други.

(2)  Дейностите за обучение в ЦПЛР- ОДК Поморие може да се провеждат като свободни занимания, почасови занимания и други.

Чл. 11(1) Учебният процес в съответните области по чл. 10 се организира и провежда в организационни педагогически форми.

(2)  Дейностите в организационните педагогически форми са:

 1. масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми, други;
 2. групови – школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, секции, отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел и други;
 3. индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение, с деца и ученици в школи по индивидуални музикални инструменти и други.

Чл. 12. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи.

(2) Продължителността на работата (учебните седмици) в групата и седмичната заетост (учебните часове) се определят в плана за обучение в зависимост от възрастта или равнището на подготовка на децата и учениците.

(3) Групите за обучение могат да бъдат:

 1. постоянно действащи – за обучение на деца и ученици през учебната година; заниманията се провеждат в рамките от 30 до 36 учебни седмици със седмична заетост от 2 до 6 учебни часа;
 2. временно действащи – за обучение на деца и ученици през учебната година за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията се провеждат до четири седмици със седмична заетост до 8 часа; учителите ръководят до три временни групи през учебната година;
 3. временно действащи – за обучение на деца и ученици през ваканциите за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията за всяка група се провеждат до две седмици със седмична заетост до 20 часа; учителите ръководят до две временни групи през ваканциите;

(4) През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в групите по ал. 3, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР- ОДК Поморие.

            (5) Групите по ал. 3 се вписват в Списък-образец № 3 и определените за тях часове за норматива на учителя включват занимания в групите и работа за подготовката на изяви.

Чл. 13. (1) Седмичното разписание на учебните занимания включва до 5 часа за една група в един ден в зависимост от вида на организационната педагогическа форма и спецификата на дейността, при спазване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

(2) Заниманията в ЦПЛР- ОДК Поморие са целодневни, полудневни, почасови и на смени, както следва:

 1. на две смени – за постоянни групи за обучение, индивидуална работа и временни групи за обучение в учебно време; за временни групи за обучение през ваканциите

2 . в празнични дни и свободно време – за развлекателни програми.

(3) Продължителността на заниманието за учениците от І до ХІІ клас е от 30 до 40 минути, а на педагогическата ситуация за децата от предучилищна възраст – до 30 минути.

(4) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути в зависимост от спецификата на дейността.

Чл. 14. Организацията на образователния процес и видът на формите се определят с плана за обучение (Приложение).

Чл. 15. (1) Учебната програма определя целите и задачите на образователния процес, структурата и обема на учебното съдържание за всяка група.

(2) Учебната програма се разработва от учителя, ръководител на организационната педагогическа форма, и се утвърждава от директора.

Чл. 16.  Децата и учениците, участници в организационните педагогически форми, в процеса на образователните дейности имат правата и задълженията по Глава девета, раздел I на ЗПУО, в съответствие с предмета на дейност на ЦПЛР- ОДК Поморие.

Чл. 17. (1) Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.

(2) Националните и международните изяви, включени в Националния календар за извънучилищните дейности на МОН може да се вписват в плана за дейностите на ЦПЛР- ОДК Поморие.

Чл. 18. Желанието за участие в педагогическите форми се декларира чрез заявление за записване в организационна педагогическа форма, подписано от родител, ако ученикът не е пълнолетен. С подписването на заявление за участие в педагогическите форми участниците изразяват съгласие с условията, определени от ЦПЛР- ОДК Поморие. Заявленията се съхраняват до края на учебната година.

Чл. 19.  На децата и учениците, успешно завършили пълния курс на дадена педагогическа форма, при поискване се издава служебна бележка.

Чл. 20. (1) Учителите, участници в образователния процес в ЦПЛР- ОДК Поморие, имат правата и задълженията съгласно Глава единадесета, раздел II от ЗПУО.

(2) Учителите в ЦПЛР- ОДК Поморие могат да предлагат и прилагат специфични методи на педагогическа работа и иновационни програми.

(3) Учителите получават грамоти и успехите им за постигнати високи резултати се популяризират.

Чл. 21. (1) Контролната дейност на образователния процес в ЦПЛР- ОДК Поморие се осъществява от директора, регионалното управление на образованието и МОН, Кмета на Община Поморие или упълномощени от него представители на администрацията.

(2) Контролната дейност на директора се организира в съответствие с плана за контролната дейност на ЦПЛР- ОДК Поморие.

(3) Констатациите от проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора.

 

Раздел IV Управление и структура

на ЦПЛР- ОДК Поморие

Чл. 22. (1) ЦПЛР- ОДК Поморие се ръководи и представлява от директор, който се назначава от кмета въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(2) Директорът:

1.организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2.представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

3.подписва и подпечатва документите и съхранява печата на институцията;

4.контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителните документи и съхранява учебната документация;

5.осигурява спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;

6.анализира и отчита цялостната дейност на ЦПЛР- ОДК Поморие и предоставя информация на Кмета на Община Поморие;

7.председателства педагогическия съвет и осигурява изпълнението на взетите от него решения;

8.организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни стандарти;

9.ръководи разработването на проекти и програми за реализиране на държавната политика за развитие на способностите и изявите на децата и учениците;

10.утвърждава плановете за работа на направленията в ЦПЛР- ОДК Поморие и програмите за обучение  съобразно специфичния план за обучение за центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО; разпределя преподавателската работа между учителите съгласно утвърдените норми за преподавателска заетост;

11.изготвя  и утвърждава Списък – образец № 3;

12.извършва преподавателска работа в съответствие с нормите за преподавателска заетост;

13.създава организация за осигуряване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за занимания и творчески изяви на децата и учениците;

14.създава условия за повишаване на квалификацията на служителите;

15.награждава ученици и награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и с този правилник;

16.награждава външни лица, общественици и граждани, подпомогнали дейността на ЦПЛР- ОДК Поморие;

17.прилага разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на служителите на ЦПЛР- ОДК Поморие;

18.изготвя и предлага за утвърждаване длъжностното разписание на персонала и поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

19отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

20.разпорежда се с финансовите средства при спазване на действащата нормативна уредба;

21.осигурява безопасни условия за обучение и труд;

22.съдейства на компетентните органи при извършване на проверки в ЦПЛР- ОДК Поморие;

23.осъществява взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, читалища,  сродни организации, НПО, родителска общност;

24.осъществява международни контакти и изяви;

25.участва при разработване и обсъждане на нормативни актове и документи по компетентност;

26.изпълнява и други функции, възложени му с нормативни и административни актове.

(3) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той определя свой заместник от педагогическия персонал на ЦПЛР- ОДК Поморие със заповед, в която се посочват обема и правомощията по време на отсъствието му.

Чл. 23. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора могат да се оспорват пред Кмета на Община Поморие

(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административно- процесуалния кодекс.

Чл. 24. Педагогическият съвет на ЦПЛР- ОДК Поморие като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

 1. приема:

а) стратегия за развитие на институцията за следващите четири години, която при необходимост се актуализира;

б) правилник за дейността;

в) план за обучение;

г) план за дейностите (календарния план);

д) вътрешни правилници и планове, свързани с дейността;

 1. разглежда и приема организационните педагогически форми;
 2. определя начина за приемане на деца и ученици в ЦПЛР- ОДК Поморие при спазване на нормативните актове;
 3. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за предприемане на дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение;
 4. утвърждава символите и ритуалите в ЦПЛР- ОДК Поморие;
 5. упражнява и други правомощия, определени с нормативен акт.

Чл. 25. Педагогическият съвет на ЦПЛР- ОДК Поморие включва в състава си всички педагогически специалисти на трудов договор към ЦПЛР- ОДК Поморие.

Чл. 26. Задължителните документи се водят и съхраняват в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.

Раздел V

Педагогически специалисти, ученици, родители

Чл. 27. (1) Учителите и директора, в ЦПЛР-ОДК, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

(2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в ЦПЛР-ОДК;

Чл. 28(1) Длъжностите на педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

(2) Учителска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация „учител“.

    (3) Учителска длъжност може да се заема и от лице без висше образование и без професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование или от лица със завършено висше образование, но без професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 9- 11 от Закона за предучилищното и училищното образование.

    (4) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лице без професионална квалификация „учител“ ЦПЛР-ОДК Поморие изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.

   Чл. 29(1) В ЦПЛР-ОДК не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:

1.е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2.е лишено от право да упражнява професията;

3.страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

(2) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.

(3) Разпоредбите на ал. 1, 2 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в ЦПЛР-ОДК.

     Чл. 30.  Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на ЦПЛР-ОДК при спазване условията и реда на Кодекса на труда.

     Чл. 31.  Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

     Чл. 32(1) Педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК имат следните права:

1.да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2.да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

3.да могат да предлагат и прилагат специфични методи на педагогическа работа и иновационни програми;

4.да участват във формирането на политиките и разработването на стратегията за развитие на ЦПЛР-ОДК;

5.да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

6.да повишават квалификацията си;

7.да бъдат поощрявани и награждавани и успехите им за постигнати високи резултати да се популяризират.

(2) Педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК имат следните задължения:

1.да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2.да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3.да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4.да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на ЦПЛР-ОДК и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(3) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти от ЦПЛР-ОДК имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на ЦПЛР-ОДК /Община Поморие/.

(4) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати или съобразно промяна в нормативната уредба.

Чл. 33. Децата, съответно учениците, които са записани в ЦПЛР-ОДК имат следните права:

1.да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2.да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3.да избират направлението и педагогическата форма на обучението си;

4.да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

5.да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

6.да бъдат информирани и консултирани във връзка с кариерното си ориентиране;

7.да участват в проектни дейности;

8.да дават мнения и предложения за дейността на ЦПЛР-ОДК;

9.да получават съдействие от ЦПЛР-ОДК и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

10.да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

Чл. 34(1) Децата, съответно учениците, които са записани в ЦПЛР-ОДК имат следните задължения:

1.да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2.да съхраняват авторитета на ЦПЛР-ОДК и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3.да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4.за учебните занятия в ЦПЛР-ОДК да се явяват в подходящо облекло и да спазват изискванията на учителите, ако се налага специално облекло;

5.да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6.да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7.да спазват правилата за поведение в педагогическата форма;

8.да спазват правилника за дейността на ЦПЛР-ОДК;

9.да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

10.да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

(2) Правилникът за дейността на ЦПЛР-ОДК може да предвиди и други права и задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на ЗПУО.

Чл. 35(1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и ЦПЛР-ОДК се осъществяват чрез индивидуални срещи, общи родителски срещи, съвместни форуми и обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между Общински детски комплекс и родителя е телефонна връзка, създадена група в социалните мрежи, електронна поща на родителя за кореспонденция.

Чл. 36. Родителите имат следните права:

1.периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в ЦПЛР-ОДК и за приобщаването им към общността;

2.да се срещат с ръководството на ЦПЛР-ОДК, с учителя на съответната форма, в която се обучава детето или ученикът класния  и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3.да се запознаят с плана за обучение и с плана за дейността на ЦПЛР-ОДК;

4.да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

5.най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в по въпроси, свързани с обучението, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6.да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на ЦПЛР-ОДК.

Чл. 37. Родителите имат следните задължения:

1.да осигуряват редовното присъствие на детето или ученикът във формата, в която се обучава, като уведомяват своевременно учителя в случаите на отсъствие по уважителни причини;

2.редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в ЦПЛР-ОДК, за успехите, развитието и постиженията в областта , в която се обучават и по спазването на вътрешните правила на ЦПЛР-ОДК;

3.да спазват правилника за дейността на ЦПЛР-ОДК и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;

4.да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

5.да участват в родителските срещи;

6.да се явяват в ЦПЛР-ОДК след покана от учител, директор или в подходящо за двете страни време.

Раздел VI Имущество и източници за финансиране

на ЦПЛР- ОДК Поморие

Чл. 38. (1) Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ОДК Поморие, са публична общинска собственост и са предоставени със заповед на Кмета на Община Поморие.

(2) ЦПЛР- ОДК Поморие упражнява правото на общинска собственост върху предоставеното му за управление имущество от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на закона.

(3) Имотите по ал. 1, както и части от такива имоти, могат да се отдават под наем или да се ползват съвместно по договор с трети лица от ЦПЛР- ОДК Поморие, при условия и по ред, определени в Механизъм за отдаване под наем на общински имоти.

Чл. 39. Финансирането на ЦПЛР- ОДК Поморие се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, с дофинансиране от общинския бюджет с решение на Общински съвет-Поморие и със средства от собствени приходи.

 Раздел VІI

Информация и документи

Чл. 40. С държавния образователен стандарт за информацията и документите се определят условията и реда за воденето на националната електронната информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО).

Чл. 41.  Дейностите по управление на информацията и задължителните документи в ЦПЛР-ОДК се осъществяват при спазване на Наредбата за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 42.(1) Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез НЕИСПУО.

(2) Първичното събиране и обработване на информацията, която се отнася за ЦПЛР-ОДК се осъществява в институцията.

(3) Информацията по ал. 1 се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от директора на ЦПЛР-ОДК, по график за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

Чл. 43. След приключване на учебната година, в ЦПЛР-ОДК се архивира информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява на електронен носител.

Чл. 44. (1) Информацията за дейността на ЦПЛР-ОДК се отразява в модул „Институции“ от НЕИСПУО като Списък-образец № 3, който служи за отразяване на информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствието й с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование.

(2)  Към Списък-образец № 3 се прилагат: документи за вида на институцията в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; план за обучение на ЦПЛР-ОДК.

(3) Списък-образец № 3 се изготвя от директора и се утвърждава от началника на РУО след съгласуване с първостепенния разпоредител с бюджет  за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет.

(4) Всяка промяна в Списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната дейност, броя на групите, или с промени в персонала се  утвърждава от директора след съгласуване с началника на РУО и кмета на общината.

(5) Данните за Списък-образеца или за промени в него се подават по електронен път към НЕИСПУО с подпис на директора на ЦПЛР-ОДК и счетоводителя.

(6) Данните за всяка промяна по ал. 4 се подава от директора на ЦПЛР-ОДК към НЕИСПУО от 1-во до 5-то число на месеца, следващ утвърдената промяна.

(7) След съгласуване, съответно утвърждаване от РУО, на данните в Списък-образеца, от НЕИСПУО се генерира Удостоверение за подадените данни, което се съхранява в ЦПЛР-ОДК в срок от 5 години.

(8) Информацията и дейностите по ал. 3 – 6 се извършват и удостоверяват с електронен подпис.

Чл. 45.  Документите в ЦПЛР-ОДК се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.  

Чл. 46. В ЦПЛР-ОДК се водят следните задължителни документи, определени в Приложение № 2 на Наредбата за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование:

1.Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията. Книгата се съхранява 20 години.

2.Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди:

– за дейността

– по трудовите правоотношения (ТПО)

Книгата за заповедите за дейността се съхранява 20 години; за ТПО 50 години.

3.Книга законтролната дейност на директора и констативни протоколи от направените проверки. Книгата и класьора с констативните проверки се съхраняват 5 години.

4.Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН. Книгата се съхранява  5 години.

5.Дневник – входяща и изходяща кореспонденция, и класьори с кореспонденцията. Дневникът и класьорите се съхраняват 10 години.

6.Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията 3-67. Книгата и класьора със свидетелствата за дарения се съхранява 20 години.

7.Свидетелство за дарения. Съхранява се 20 години.

8.Летописна книга. Срок на съхранение  постоянен.

9.Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие /3-63.1/. Дневникът се съхранява 5 години.

Чл. 47. Със заповед на директора на ЦПЛР-ОДК се определя за всеки вид документ:

1.длъжностното лице, което изготвя/води документа;

2.мястото на съхранение на документа до приключването му;

Чл. 48. Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се разпечатват, като длъжностните лица, определени да ги водят и директорът подписват края на всяка страница и се полага печатът на институцията. Страниците се номерират, прошнуроват и подпечатват.

Чл. 49. (1) Книгите и дневниците по Приложение № 2 от Наредбата за информацията и документите се прошнуроват. Когато книгата (дневникът) не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа.

(2) На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и

приключване.

(3) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи и др. в книгите започва с № 1 в началото на всяка учебна година.

(4) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването  им.

(5) Документите на групата/ педагогическата форма се водят от учителите, преподаващи в групата/ педагогическата форма, и се заверяват с подпис на директора и с печат на институцията.

Чл. 50. При попълване на протоколите, дневниците и книгите след вписване на

последните данни празните редове/страници се унищожават със знак „Z“.

Чл. 51. (1) Всички документи, без посочените в чл. 44, ал. 1 могат да се попълват на ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване на документите се коригират с червен химикал.

(2) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се полага печата на институцията.

(3) Документите извън посочените в ал. 1, които се издават на децата или учениците, за да удостоверят факти с правно значение за тях, се попълват на компютър.

Заключителна разпоредба

 • 1: Настоящият правилник се издава на основание чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и отменя досега действащия Правилник за дейността на ОДК Поморие, утвърден от Началника на РИО Бургас.
 • 2.Настоящият правилник е приет с Решение № на Общински съвет – Поморие от 17-то заседание, проведено на 26.10.2016г.

Приложение

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ

за 2016 /2017 г.

УТВЪРДИЛ:

АНЕТА ДАНАИЛОВА

Директор на ЦПЛР-ОДК

ГРАД ПОМОРИЕ               

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГРАД ПОМОРИЕ

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ

за 2016 /2017 г.

І. ОБЛАСТИ, ПРОФИЛИ, ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ

 1. Област „Науки и технологии“

1.1. Профил „Хуманитарно- обществен“

–    Школа  „Английски език” – 7 групи

 1. Област „Изкуства“

2.1. Профил „Музикално изкуство“

– Вокално студио „Бърборани” – 1 група

2.2. Профил „Танцово изкуство“

–  Детски фолклорен танцов ансамбъл „Раковина” – 5 групи + 1 временна през учебната година

2.3. Профил „Изобразително и приложно изкуство“

– Школа по изобразително и приложно изкуство – 5 групи + 1 временна през ваканцията + 1 временна през учебната годин

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Начало на  учебната година – 01.10.2016 г.

Край на учебната година    –   30.09.2017 г.

Графикът на учебния процес е съобразен с организацията на учебното време на училищата в гр. Поморие

ІІІ. ВАКАНЦИИ:

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I – XI клас

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Дните през ваканциите са за работа с постоянните или временно действащите групи през ваканцията=

ІV. ОСНОВНИ ФОРМИ НА РАБОТА.

1.Постоянно действащи групи през цялата учебна година. – 18 групи

2.Временно действащи през учебната година. – 2 групи

Във временни групи през учебната година се  обучават деца и ученици за участие  в научни и културно-образователни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.

3.Временно действащи групи през ваканциите – 1 група

Във временно действащи групи през ваканциите   се обучават деца и ученици за участие в научни и културно-образователни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.

4.Временно действащи групи за дейности и изяви през ваканциите– възлагат се със заповед на директора и часовете не влизат в минималната задължителна норма за преподавателска работа на учителите.

V.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ОБЛАСТИ И ПРОФИЛИ.

 1. Област „Науки и технологии“

1.1.Профил „Хуманитарно-обществен“

Забележка: Направлението работи с постоянни групи,

брой учебни седмици, както следва: І – ІV клас – 30-32 уч. седм.; V –VІІ клас – 30-34 уч. седм.;

 1. Област „ Изкуства“

2.1. Профил „Музикално изкуство“

2.2. Профил „Танцово изкуство“

2.3. Профил „Изобразително и приложно изкуство“

            Забележка: Направлението работи с І-во, ІІ- ро и ІІІ-то равнище; брой учебни седмици, както следва:

І-во – 30-32 уч. седм.,

ІІ-ро – 30-36 уч. седм.32

ІІІ-то– 30-36 уч. седм.

 1. С деца в предучилищна възраст се организират дейности, извън подготовката им за училище преди постъпването в първи клас, в групи по профили без равнища. Продължителността на работата е до 36 седмици със седмична заетост до 3 учебни часа. Определените за тях часове се включват в норматива на учителя.
 2. Минималната задължителна норма за преподавателска работа на учителите в ЦПЛР- ОДК е 720 ч., която включва:

– Работа с деца и ученици, които се обучават в постоянно действащи групи през цялата учебна година.

– Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през учебната година. Продължителността на работа е до 4 седмици със седмична заетост до 8 часа за всяка група, като учителите ръководят до 3 временни групи през учебната година.

– Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през ваканциите. Продължителността на заниманията за всяка група е  до 2 седмици със седмична заетост до 20 часа за всяка група, като учителите ръководят до 2 временни групи през ваканциите.

Индивидуална работа през годината- 72 ч. за природо-математическите и приложно-техническите  дисциплини и 80 ч. за  изобразително, танцово и  музикално изкуство.

VІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС.

 1. За деца и за ученици до ІІІ клас – 30 минути;
 2. За ученици от ІV до ХІІ клас – 40 минути.

Забележка: Учебните часове се провеждат в интервала от 9,00 ч. до 20,45 ч., включително събота и неделя. Почивката между часовете е не по-малко от 10 и не повече от 30 мин. Нейната продължителност се отбелязва задължително в графика на всеки учител.

Учебният план е приет на заседание на Педагогическия съвет на 19.09.2016 г. с Протокол № 1 и е утвърден със Заповед №  0005/19.09.2016 г. на Директора на ЦПЛР-ОДК.

 

                                                                                                                                                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Правилник ЦПЛР-ОДК 273 KB 23
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors