Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

ПРАВИЛНИК

ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ, ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА И ЗА ЛИЦА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕДМЕТ

Чл.1. /1/ Този правилник урежда условията и редът за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи, предоставяни от общинския бюджет, съответно:
1. на физически лица за медицинска помощ, животоспасяващо лечение, диагностика, за скъпоструващи лекарства и консумативи, незаплатени от НЗОК и за скъпоструващо лечение извън територията на Република България;
2. на деца и младежи в неравностойно положение;
3. на лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии, пожари и др. природни бедствия;
4. при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на Община Поморие;
5. на лица, страдащи от безплодие, лечимо с методите на АРТ /асистирани репродуктивни технологии/;
/2/ Средствата, предвидени за финансовото подпомагане на физическите лица, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Поморие.

ПРАВО НА ИСКАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.2. /1/ По реда на този правилник се разглеждат искания на физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Поморие, по предложения на Кмета на Общината и по предложения на общински съветници за отпускане на еднократна финансова помощ.
/2/ Еднократна парична помощ на физически лица по чл.1, ал.1, т.1-5 се отпуска въз основа на съответното подадено заявление-декларация по образец, утвърден от Общински съвет – Поморие и само при покриване на всички изброени в настоящия Правилник критерии. Заявление-декларацията се депозира в деловодството на Общински съвет – Поморие.
/3/ Заявление-декларацията следва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата и причините за отправянето му, както и потребностите, които ще бъдат задоволени с отпуснатата еднократна финансова помощ.

ГЛАВА ВТОРА
ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ, НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДО 18 ГОДИНИ С ЕДИН ИЛИ БЕЗ РОДИТЕЛИ, ИЗПАДНАЛИ В ТЕЖКИ ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И НА ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА, ПОСТРАДАЛИ ОТ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, ПОЖАРИ И ДР. ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ.
УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Чл.3. /1/ Искания за отпускане на еднократни безвъзмездни помощи се отправят до Общински съвет – Поморие от лицето, което ще се ползва от съответната помощ, или негов пълномощник. Когато заявление-декларацията е подадено от пълномощник, към него следва да се представи изрично писмено пълномощно /не е необходима нотариална заверка/. Заявление-декларация за отпускане на еднократна парична помощ за дете се подава от името на родител/настойник/осиновител, като се легитимира за това със съответните документи. Искането следва да съдържа: трите имена; постоянен и настоящ адрес, телефонен номер за връзка; името и адреса на пълномощника, когато искането е отправено чрез такъв.
/2/ Лицата, на които ще се отпуска помощта, следва да имат постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Поморие за последните 5 /пет/ години.
/3/ В случаите, в които лицата по чл.1, ал.1, т.1 и т.2 са с постоянен адрес извън гр. Поморие, следва да представят становище по постъпилото заявление-декларация от кмета на съответното населено място или кметския наместник.
/4/ Размерът на предоставената еднократна финансова помощ на лицата по чл.1, ал.1, т.1 и т.2 не може да бъде по-голям от размера на две минимални работни заплати за страната.
Чл.4. Еднократна финансова помощ се отпуска, ако нуждаещите се лица по чл.1, ал.1, т.1, т.2 и т.3 отговарят на следните условия:
1. Не притежават движима и/или недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи;
2. Средният доход на член от семейство за четири месеца, предхождащи подаването на заявление-декларацията за финансова помощ, е в размер до една минимална работна заплата за страната;
3. За лицата по чл.1, ал.1, т.1 и т.2 е налице доказана необходимост от лечение – /оперативно лечение или хоспитализация/ в страната и чужбина и др. здравни проблеми, и обстоятелства, отразени в чл.1, ал.1, т.1 и т.2;
4. Лицата по чл.1, ал.1, т.1, т.2 и т.3 да не са получавали еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ за предходните дванадесет месеца;
5. За лицата по чл.1, ал.1, т.3 поразеното жилище да е единствено за семейството, да не е застраховано и за него да има документ за собственост. Същите да не са получили еднократна помощ от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет / МКВПМС/.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Чл.5. /1/ Към заявление-декларацията следва да бъдат приложени копия на всички документи, посочени в съответния утвърден образец към този Правилник.
/2/ Постоянните комисии към Общински съвет имат право да поискат допълнителни документи при необходимост.
/3/ Към всяко заявление-декларация по чл.1, ал.1, т.1-5 за финансова помощ следва да бъде приложена декларация по образеца на Приложение №2 от името на физическото лице, а при подаване чрез пълномощник – и от името на последния, за съгласие общинската администрация да огласи публично и да обработва личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни и същите да бъдат предоставени на Общински съвет – Поморие.

ГЛАВА ТРЕТА
ПОМОЩИ ПРИ РАЖДАНЕ, ОСИНОВЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

ЧЛ.6. Еднократните парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца се финансират ежегодно със средства на общинския бюджет и се диференцират според поредността на децата родени/осиновени от майката, както и съобразно завършеното образование на родителите.

ПРАВО НА ИСКАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.7 /1/ Право за получаване на еднократна парична помощ на лицата по чл.1, ал.1, т.4 се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта за осиновяването му.
/2/ Еднократната помощ за лица по чл.1, ал.1, т.4 може да се поиска при раждане /осиновяване на детето в срок от 6 месеца, считано от датата, на която е родено/осиновено детето и се изплаща в 1-месечен срок от влизане в сила на Решението на Общинския съвет за предоставяне на помощта. Правото на еднократна помощ възниква за деца родени/осиновени след 01.02.2024г.
/3/ Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено до трето дете включително, имат родители на новороденото или осиновители, които към момента на подаване на заявление-декларация за кандидатстване отговарят на следните условия:
1. Да са пълнолетни граждани към датата на раждане на детето;
2. Майката да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Поморие повече от 5 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му и бащата /ако е известен/ да е с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Поморие към момента на подаване на заявление-декларацията;
3. Бащата /ако е известен/ да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Поморие повече от 5 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му и майката да е с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Поморие към момента на подаване на заявление-декларацията;
4. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението-декларация за отпускане на еднократната финансова помощ;
5. Да нямат изискуеми задължения към Община Поморие към момента на подаване на заявление-декларацията за отпускане на еднократната финансова помощ;
6. Да не са оставяли дете/деца, в това число новороденото или осиновено дете за отглеждане в семейство на роднини или близки, приемно семейство, социални услуги – резидентен тип, специализирана институция и да не са с отнети родителски права, посредством влязло в сила съдебно решение;
7. В случай, че родителите имат други родени или осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, съгласно чл.8 от Закона за предучилищното и училищното образование, да са записали децата в съответното учебно заведение на територията на Община Поморие и да осигуряват редовното им присъствие, като в рамките на един месец от учебната година не са допуснали отсъствия на детето/децата повече от три дни за предучилищното образование или повече от 5 учебни часа за училищното образование, за които няма уважителни причини.
/4/ Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на този Правилник, за всяко новородено или осиновено дете е както следва:

– За първо дете:
Родител/осиновител със средно/висше образование – в размер на 80% от минималната работна заплата за страната

– За второ дете:
Родител/осиновител със средно/висше образование – в размер на 100% от минималната работна заплата за страната.

– За трето дете:
– Родител/осиновител със средно/висше образование -– в размер на 70% от минималната работна заплата за страната.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПОМОЩИ НА ЛИЦА, СТРАДАЩИ ОТ БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО С МЕТОДИТЕ НА АРТ /АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ/

ЧЛ.8. /1/ Нуждаещите се от финансово подпомагане лица, страдащи от безплодие, лечимо с методите на АРТ /асистирани репродуктивни технологии/ да отговарят на следните условия:
1. Да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес в Община – Поморие през последните пет години;
2. Да са здравно осигурени;
3. Удостоверяване на статуса на лицата или двойките: при семейните – с копие от удостоверение за сключен граждански брак; при двойките, които са във фактическо съжителство с нарочна декларация; при лица, извън посочените по-горе, с доказан инфертилитет, избрали клиники, предлагащи АРТ процедури по донорски програми – с писмена декларация в свободен текст;
4. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда постоянните комисии към Общински съвет може да изискват и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършват проверки и запитвания;
5. Да представят становище на лекуващия лекар дали пациента няма противопоказания /заболявания, възраст или други/;
6. Да не са включени в програмата на фонда за инвитро оплождане към настоящата година.
/2/ Кандидатстването за финансово подпомагане за инвитро процедури на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-Поморие, със средства, предвидени в Бюджета на общината, е за един опит в рамките на текущата година.
/3/ Средствата за инвитро процедура е в размер до размера на три минимални работни заплати.

ГЛАВА ПЕТА
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИТЕ ПО ТОЗИ ПРАВИЛНИК

Чл.9. /1/ Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие дават становище по основателността на искането и предложения размер на еднократната финансова помощ.
/2/ Заинтересуваните лица, подали заявление-декларация за съответната еднократна помощ, могат да бъдат поканени да присъстват на заседанията на съответната комисия, където да изразят становище и представят допълнителни документи, ако са необходими такива.
/3/ Постоянните комисии по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика“ и „ Финанси и европейска интеграция“ се произнасят по основателността на искането и размера на еднократна финансова помощ, като се съобразяват с предвидените средства в бюджета на Община Поморие.
/4/ Председателят на комисията по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика“ изготвя докладната записка, за отпускането на помощта и я внася в деловодството на Общинския съвет.

БЮДЖЕТ
Чл.10. /1/ Общата сума, предвидена за отпускане по този Правилник, се одобрява от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на Община Поморие и при актуализиране на същия.
/2/ Получаването на средства по този Правилник е в рамките на одобрения годишен размер.
/3/ Предоставянето на средства по този Правилник се извършва след решение на Общинския съвет до изчерпването на планираната сума.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Чл.11. /1/ Жител на Община Поморие, получил еднократна финансова помощ по чл.1, ал.1, т.1 и т.2 то Правилника, не може да получи същата на същото основание през следващите 2 /две/ бюджетни години, освен в случаите на неотложно появила се нужда от операция или лечение и особено тежки състояния по преценка на комисията по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика“.
/2/ Заявления-декларациите по този Правилник се приемат в деловодството на Общински съвет – Поморие, но средствата на одобрените се изплащат след приемането на бюджета за съответната календарна година.
/3/ Еднократна финансова помощ, отпускана на лицата по чл.1, ал.1, т.2 за деца сираци до 18 годишна възраст, студенти редовно обучение, учащи се младежи от многодетни семейства е в размер до две минимални работни заплати за страната.
/4/ Еднократната финансова помощ, отпускана на пострадали семейства по чл.1, ал.1, т.3 в случаите, при които е засегната част от основно жилище е в размер до три минимални работни заплати за страната. Степента на поражение на жилища и стопански постройки се доказва с протокол от комисия по бедствия и аварии към Община Поморие.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на този Правилник са лица до 18 години с един или без родители, както и деца от семейства с три и повече деца, изпаднали в тежко финансово състояние.
§2. „Семейство“ по смисъла на този Правилник са съпрузите и не навършилите пълнолетие деца /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени/, не сключили граждански брак. За член на семейството се считат и лицата навършили пълнолетие, които продължават обучението си във ВУЗ.
§3. Настоящият Правилник е приет с Решение № 104/13.03.2024г. от 8-мо заседание на Общински съвет – Поморие и отменя Правилник приет с Решение №502/30.04.2009г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Приложенията можете да намерите в секцията за изтегляне по-долу

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors