Правилник за устройството и дейността на ОП „СУОИ“

П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността на Общинско Предприятие

„Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие

  1. I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         Чл. 1. С този  правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

         Чл.2. (1) Общинското предприятия е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.

         (2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Поморие.

          Чл.3.(1) Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – Поморие (ОП СУОИ-гр.Поморие). По-нататък в Правилника то е упоменато само като „Предприятието“.

         (2) Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Поморие в рамките на предоставените му правомощия.

         (3) Предприятието е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

         (4)  Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет и осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и заложените в годишния бюджет на Община Поморие бюджетни средства за неговата издръжка.

         Чл. 4. (1) Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. „Княз Борис I ” № 96 А.

         (2) Предприятието притежава собствен печат, на който е отбелязано наименованието на Предприятието и организационната му форма, а именно ОП СУОИ-гр.Поморие.

  1. IIПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

         Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Предприятието е: Стопанисване  и  управление на предоставените му общински имоти или части от тях и администриране на приходи от същите. Създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти – общинска собственост от физически и юридически лица срещу заплащане на съответните наеми, такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Поморие.

         (2) Стопанската дейност на предприятието се осъществява в следните направления:

         1.Управление и поддържане на общинските пазари, микропазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги;

         2./изм. с Решение № 228/10.06.2016г./ Стопанисване и експлоатация на Хелингите, Пристанище – Поморие и Рибарско пристанище-Поморие, както и предоставяне на услуги, свързани с дейностите им – предоставяне на кейово място и площи за сух док през зимните месеци, снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и други;

         3.Поддържане и ремонт на предоставената му Почивна база и администриране на приходи от отдаването й под наем;

         4.Предоставяне на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РИЕ в съответствие с Наредба № 8 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Поморие;

         5.Предоставяне на терени общинска собственост, върху които да се разположат обекти за извършване на търговска или др. дейност на закрито и открито и обекти (маси/съоръжения за търговия на открито, павилиони, сгради и части от имоти) в съответствие с Наредба № 6 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Поморие;

         6.Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платени зони за паркиране общинска собственост. Осъществяване на контрол върху спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, използване на технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране.

         7.Стопанисване и управление на общински обекти и терени на територията на Община Поморие за стопански, търговски и административни услуги, предоставени на Общинското предприятие в съответствие с Наредба № 1 за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.

         Чл. 6. Определеният предмет на дейност на Предприятието може да се допълва  или ограничава с решение на Общински съвет – Поморие.

         Чл.7. Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи, собственост на Община Поморие.

         Чл. 8. (1) Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Поморие или от определен от него заместник-кмет.

         (2) Общинската администрация чрез своите специализирани звена оказва методическа помощ на Предприятието.

         IIIУПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

         НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

         Чл. 9. Предприятието се ръководи и представлява от Директор.

         Чл. 10. (1) Директорът се назначава от Кмета на Община Поморие за срок до три години като сключва индивидуален трудов договор с него след провеждане на конкурс.

         (2) Договорът с директора се прекратява с изтичане срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда.

         (3) Директор на общинското предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” може да бъде български гражданин с висше образование, който не е осъждан за престъпление от общ характер и за когото не са налице ограниченията по чл.107а от Кодекса на труда.

         Чл. 11. (1)  Директорът на ОП СУОИ – гр.Поморие:

         1.представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи, както и пред всички други физически и юридически лица от името и за сметка на общината, само в рамките на предоставените му правомощия;

         2.организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Предприятието съобразно действащото законодателство, в съответствие с решенията на  Общински съвет – Поморие и заповедите на Кмета на Община Поморие или определен от него заместник-кмет;

         3.изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджет съгласно заповед на Кмета на общината за определяне правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет за всяка бюджетна година;

         4.въвежда Система за финансово управление и контрол в Предприятието в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и осъществява контрол за ефективното и ефикасното им функциониране;

         5.осъществява оперативно ръководство на Предприятието и периодично се отчита за извършената стопанска дейност на Предприятието пред  Кмета на Община Поморие;

         6.разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на Предприятието и работи по тяхното изпълнение след утвърждаване от Кмета на общината;

         7.разработва и предоставя на Кмета на общината или оправомощено от него лице от общинската администрация проект на годишен бюджет за всяка бюджетна година, в срокове определени със Заповед на кмета на общината;

         8.информира Кмета на Община Поморие за възникналите проблеми при осъществяване дейността на Предприятието и предлага решения за отстраняването им;

         9.упражнява правата на работодател като: сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Предприятието; утвърждава длъжностните им характеристики; създава необходимата организация за повишаване квалификацията и текущото обучение на числения състав на предприятието, както и за подбора и обучението на нови кадри; следи за спазване на трудовото законодателство; налага дисциплинарни наказания, както и извършва всички други дейности, произтичащи от качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

         10.организира ефективното използване, управление и опазване на предоставеното му общинско имущество;

         11.организира публикуване на информация за дейността на Предприятието на интернет страницата на ОП СУОИ – гр.Поморие.

         (2) В изпълнение на своите правомощия директорът на Предприятието издава заповеди.

         (3)  Директорът контролира и носи отговорност за:

         1.цялостната дейност на предприятието;

         2.законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на предприятието;

         3.спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.

          Чл.12. Структурата на Предприятието се определя с този Правилник, приет от Общински съвет – Поморие, а длъжностното и поименното разписание на предприятието се утвърждава от Кмета на Общината в рамките на утвърдения числен състав на Предприятието и при съобразяване с гласувания за дейността му бюджет.

         Чл.13. (1)Организационно-управленската структура на Предприятието е съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия Правилник.

         (2)  Директорът на Предприятието е на пряко подчинение на Кмета на общината.

         (3)  /изм. с Решение № 228/10.06.2016г./ Предприятието е с обща численост на персонала 37 бр.

         (4) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в структурата и числеността на персонала, Директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника по Приложение № 1.

         (5) Промените в длъжностното разписание се извършват от Кмета на Община Поморие по предложение на директора на Предприятието.

  1. V. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

         Чл. 14. (1) На Предприятието се предоставя за управление и стопанисване имущество общинска собственост, посоченото в Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия Правилник.

         (2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.

         Чл. 15. При наличието на обстоятелства, изискващи корекции на предоставеното за управление и стопанисване имущество, директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника по Приложение № 2.

         ФИНАНСИРАНЕ И  ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

         Чл. 16(1)   Предприятието е финансово подчинено на Община Поморие. То управлява предоставеното му общинско имущество от свое име, но за сметка на общината.

         (2)  Дейността на Предприятието се финансира от бюджета на Община Поморие, в рамките на утвърдения му от Общинския съвет бюджет за годината и по тримесечия.

         Чл. 17. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение съгласно одобрения от Общински съвет бюджет на Предприятието за съответната година.

         (2) Предприятието няма право да разходва парични постъпления, придобити от осъществена стопанска дейност.

          (3) Всички приходи, реализирани от Предприятието, се внасят в приход на бюджета на Община Поморие.

         Чл. 18.   (1) Промени в одобрения бюджет на Предприятието се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие.

         (2) Промените по приходната и разходната част на бюджета на Предприятието се извършват по предложение на Кмета на Общината въз основа на мотивирано предложение от директора на Предприятието и след утвърждаване от Общински съвет – Поморие.

          Чл. 19. (1)Предприятието осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни   актове и в съответствие с  утвърдената счетоводна политика и другите вътрешни актове на Община Поморие.

         (2)  Всички приходи и разходи на Предприятието се отчитат по Единната бюджетна класификация за приходите и разходите по бюджетите на  общините.

         (3)  Предприятието се разчита  за своя сметка от името на Община Поморие за данъчни и осигурителни задължения.

         Чл. 20.  Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета си, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Поморие.

         ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост с решение на Общински съвет – Поморие № 1445/23.06.2015г. и влиза в сила от влизане в сила на решението на ОбС – Поморие, изм. с Решение № 228/10.06.2016г., изм с Решение № 1180/11.07.2019г., изм. с Решение № 1181/11.07.2019г., изм. с Решение № 42/20.12.2019г.,изм. с Решение №443/18.03.2021г., изм. с Решение №666/30.11.2021г.
  2. За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в т.ч. и актовете на Общински съвет – Поморие.

                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/изм. с Решение № 228/10.06.2016г./

/изм. с Решение № 42/20.12.2019г./

/изм. с Решение №443/18.03.2021г./

по

ред

Структура

По дейности и длъжностни наименования

в ОП  СУОИ – гр.Поморие

Щатна численост

поРешение на Общ.Съвет

Местна дейност

1 Директор 1
2 Гл.счетоводител 1
3 Счетоводител касиер 1
4 Инкасатори 10 – за летния сезон временни бройки

10 – постоянни бройки

5 Координатор  –  почивна станция 1
6 Моряк Пристанище Поморие /изм. с Решение № 42/20.12.2019г./ 2
7 Хигиенист 1
8 /нова с Решение № 228/10.06.2016г./

Пристанищна инфраструктура

Директор на звено: „Пристанищна инфраструктура”

Ръководител рибарско пристанище „Поморие”

Отговорник рибна борса

Управител склад

Технолог риба

Брегови моряк на рибарско пристанище „Поморие”

Механик-монтьор-оператор

 

 

1

 

1

1

1

1

 

4

1

9 /нова с Решение №443/18.03.2021г./ Охранител – денонощна невъоръжена охрана 10
  ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 47

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление

 на ОП  СУОИ.

изм. с Решение № 228/10.06.2016г.изм с Решение № 1180/11.07.2019г. изм с Решение № 1181/11.07.2019г.,изм. с Решение №666 /30.11.2021г./

 

по ред

Наименование на актива  
1 Микропазар „Хлебозавода” – сграда с РЗП 517 кв.м (РЗП с пасажи(аргади) – 680 кв.м.) с индентификатор 57491.504.104 по кадастралната карта на  гр. Поморие, находящи се в кв.93, УПИ III ул.”Княз Борис I” № 96А АПОС № 4374/18.09.2007
2 Търговски център „Св.Георги” и дворно място с площ от 582 кв.м., с индентификатор 57491.507.271 по кадастрална карта на  гр.Поморие, находящи се  на ул. „Княз Борис I” № 118 АЧОС № 4997/14.03.2011
3 Временен пазар за селскостопанска продукция, находящ се в кв.228 УПИ I – 5018 по плана на гр. Поморие
4 Микропазар гр. Каблешково
5 Терени, общинска собственост, определени за търговски зони с решения на Об.С през годините в гр.Поморие и кметствата
5.1. Търговски зони в гр.Поморие – улици „Иван Вазов”, „Скобелев”, „Морска”, „Нови кални бани”, „Свобода”, „Ал.Константинов”, „Млекопреработване”, „Север” „Христо Ботев”, „Светлина”, „Пиргос”, „Св.Георги”, „Яворов”, „Пристанище-Поморие”, „Музей на солта”, „Просвета”, кв. 70 УПИ III”, кв.107, кв. 112 А
5.2. Търговски зони в гр.Каблешково – кв.36 УПИ I;  кв.52, УПИ I; кв.78, п-л Х; кв.89, п-л I; площада на ул.„Ив.Вазов” о.т. 228-237;  по улица м/у кв.17 и кв.24, м/у о.т.53 и 54 по плана на гр.Каблешково  
5.3. Търговска зона в гр. Ахелой – кв.34 и кв.11  
5.4. Търговски зони в с.Александрово – площада пред кв.10, п-л V; кв.22, п-л VI, VII, VIII и IX по плана на с. Александрово  
5.5. Търговска зона в с. Каменар –  кв.21, УПИ ХI по плана на с. Каменар
5.6. Търговска зона в с.Габерово – кв.9, УПИ I по плана на с.Габерово  
5.7. Търговска зона в с.Дъбник – кв.4, УПИ I по плана на с.Дъбник  
5.8. Търговска зона в с.Лъка – кв.17, в ЮИ част на  УПИ IV по плана на с.Лъка  
5.9. Търговски зони в с.Бата –кв.21, северно от УПИ I, източно от УПИ  VIII; кв.20 (до здравната служба и църквата) по плана на с.Бата  
5.10. Търговска зона в с. Страцин – площадното пространство ЮИ от  кв.15 по плана на с.Страцин  
5.11. Търговска зона в с.Горица – кв.27 по плана на с.Горица  
5.12. Търговска зона в с.Медово – кв.24, УПИ III по плана на с.Медово  
5.13. Търговски зони в с.Порой – центъра;  кв.11, УПИ II по плана на с.Порой  
5.14. Търговска зона в с.Козичино – кв.29, УПИ VI по плана на с. Козичино  
5.15. Търговски зони в с. Гълъбец – срещу кв.8, м/у о.т.12 и 13;  кв.5  по плана на с. Гълъбец  
5.16. Търговска зона в с. Косовец  
5.17. Търговска зона в с. Белодол  
6 Временни търговски зони за летния сезон в гр.Помориеопределени с решения на Об.С – по улиците „Княз Борис I”, „Проф. Стоянов”, „Крайбрежна”, „Яворов”, „Скобелев”, „Цар Самуил”, „Поп Сава Катрафилов”, „Ахелой”, „3-ти март”, „Райна Княгина”, „Витоша”, „Освободител”, Рибарска”, „Сливница”, „Стара планина”, „Цар Иван Александров”, „Цар Петър”, „Нео Анхиало”,  „Солна”, „Пазарна”, „Мусала”, „Граф Игнатиев”, „Търговска”, „Патриарх Евтимий”, „Екзарх Йосиф”, „Раковска”, „Цар Асен”, „Сан Стефано”, „Морска”, „Петко войвода”, „Иван Вазов”, „Черковна”, „Велико Търново”, „Европа”, „Отец Паисий”,  „Дунав”, „Васил Левски”, „Лазар Маджаров”, Софарма, Косата, Старо казино, Къмпинг Европа и други.
7  Пристанище  Поморие – Имот пл.№ 2999 с площ от 10 600 кв.м.; Пристанищна инфраструктура и съоръжения – кейова стена със съоръжения за вълнова защита от морето, с обща линейна дължина 385 м., вкл. пристан 155/30м. и пристан 230/8м.; Морска гара – двуетажна със застроена площ 284,67 кв.м.; Сграда ПРУ и ГКПП –едноетажна със застроена площ 62,20 кв.м; трафопост – на един етаж със застроена площ 64,97 кв.м.,   находящо се в УПИ I-2999, кв.18 А по плана на гр.Поморие АПОС№ 4458/10.07.2008г.
8 Хелинг изток, находящо се в имот № 3148 по плана на гр.Поморие с площ от 5 250 кв.м. АПОС№ 4280/08.12.2006г.
9. Хелинг в кв. „Свети Георги” няма
10. Част от дворно място от 6 017 кв.м, находящо се в кв.18 А, УПИ II по плана на гр.Поморие АПОС№ 5491/24.06.2013г.
11. Дворно място от 1 575 кв.м и почивна база със сгради подробно описани в приложението към АОС № 5259/13.06.2012г. с индентификатор 57491.501.3 по кадастралната карта на  гр.Поморие АЧОС № 5259/13.06.2012г.
12. Паркинг ”Нео Анхиало” пред сградата на общината няма
13. Складови помещения от комплекс „Медицински пансионат”, находящ се в кв.73, УПИ Х по плана на гр.Поморие АЧОС № 130/28.08.1998г.
14. Павилиони (разположени:  в ТЗ „Ал.Константинов – 4 бр.; в ТЗ „Млекопреработване” – 4 бр.; в базар „Яворов”-36 бр.)                                         44 бр.
15. Полиестерна кабина (разположена на пристанището) 1 бр.
16. Бетонен павилион в гр.Каблешково 1 бр.
17. Лека кола „Пежо 206” 1 бр.
18. Товарен автомобил „Ситроен-Берлинго” 1 бр.
19. Метални сергии и стилажи 24 бр.
20. /нова с решение № 228/10.06.2016г./ Рибарско пристанище – Поморие към Списъка на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление от ОП СУОИ.
21. /нова с Решение № 1180/11.07.2019г./ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 57491.503.587 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ I в кв.21 по регулационния план на гр.Поморие, с начин на трайно ползване: „Спортно игрище”, на площ от 1889кв.м. АПОС № 5876/29.01.2016г.
22. /нова с Решение № 1181/11.07.2019г./ Спортна площадка „тенис на корт”, с размери 20/36м., със спортна настилка, цялата на площ от 722кв.м.; Спортна площадка  „волейбол/баскетбол”, с размери 20/36м., като в тях се включва и безопасната зона, проектирано е със спортна настилка, цялата на площ от 713кв.м.; Спорна площадка „мини футбол”, с размери 22,50/36м., с настилка от изкуствена трева в цялото поле, като в нея са предвидени места за сядане – пейки, цялата на площ от 804кв.м., разположени в ПИ с идентификатор 57491.502.339 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ IX в кв.85 по регулационния  план на гр.Поморие, представляващ дворно място с НТП „за обект, комплекс за образование”, на площ от 10463кв.м. АПОС № 4945/21.11.2010г.
23. /нова с решение №666/30.11.2021г./ Спортна площадка „мини футбол”, с размери 27,8/43,7м., с настилка от изкуствено тревно покритие в цялото поле, на площ от 1214,86кв.м., разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 57491.507.361 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, съответстващ на УПИ III, в кв.108 по регулационния план на гр.Поморие, с НТП „терен за озеленяване и спортна площадка”, на площ от 3881кв.м., актуван с АПОС №5411/12.02.2013г., към Списъка на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление от ОП „СУОИ”. АПОС №5411/12.02.2013г.

    

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Правилник ОП СУОИ - 13.10.2022 г. 762 KB 16
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors