Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти от ,,Фонд Култура“ на територията на Община Поморие

ПРАВИЛНИК  ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ ОТ„ФОНД КУЛТУРА”,НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Поморие, за реализиране на културни проекти от „Фонд Култура”, на територията на Община Поморие, които не са включени в Културния календар на общината и се организират от организации и артисти на свободна практика от Община Поморие.

Чл. 2. Предоставянето на финансови средства от „Фонд Култура”, има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културен продукт и реализирането на културни събития, с оглед изпълнение на следните задачи:

1. подпомагане на културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци,  сдружения и организации – в това число и организации с нестопанска цел в създаването, разпространението и промотирането на произведения от различните видове изкуства;

2. насърчаване развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, прозрачност и конкурсно начало;

3. стимулиране  развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството;

4. стимулиране  въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;

5. стимулиране въвеждането на съвременни образователни практики, насочени към развитието на аудитории в областта на културата;

6. насърчаване международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството;

7. подкрепа на инициативи за развитие на културата в Община Поморие.

Чл. 3. Годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата от „Фонд Култура”, се  определят и приемат ежегодно от Общински съвет с бюджета на Община Поморие. Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на този правилник, като до участие се допускат проекти, допринасящи за осъществяване една и/или няколко от следните цели:

1.      Създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;

2.      Промотиране на културни продукти;

3.      Образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и културата

4.      Проекти, представляващи или използващи експериментални форми в изкуствата;

5.      Артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на познати такива;

6.      Културен обмен на национално и международно ниво.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 4. По реда на този правилник, Община Поморие подпомага осъществяването на културни проекти от „Фонд Култура”, които отговарят на следните условия:

1. Ще се представят за първи път на територията на Община Поморие, освен в случаите на мултиплицирани издания на дългогодишни проекти.

2. Организатор, който е културна организация, по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата или индивидуален артист на свободна практика, развиващ културна дейност в Община Поморие.

3. Организаторът участва в реализирането на проекта с не по-малко от 50% от стойността му.

4. Предоставените от общината средства ще се разходват за:

а. възнаграждения на екипи по реализацията на проекта

б. изработване на рекламни и информационни материали

в. административни разходи, но не повече от 5% от предоставената сума

г. транспортни и командировъчни разходи

д. наем на зали и оборудване

е. други, присъщи за реализацията на проекта разходи

Чл. 5. (1) До участие не се допускат проекти, подадени от лица, които:

1. са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност;

2. имат финансови задължения към държавата или Община Поморие, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване на задълженията;

3. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, освен ако са реабилитирани;

4. са подпомагани за същия проект по други програми на общината и/или друг финансиращ орган, освен в случаите на мултиплицирани издания на мащабни проекти

5. не са изпълнили условия по предходно финансиране;

 

(2) Изискванията по ал.1, т. 3 се отнасят и за лицата, представляващи кандидатстващата организация.

 

Чл. 6. По реда на този правилник не се финансират дейности, свързани с:

1. индивидуални проекти за обучение и специализация.

2. закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване, които не са необходими за пряката реализация на проекта.

3. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта

4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции.

5. разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта.

 

Чл. 7. Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 50% от общата му стойност.

 

Чл. 8. Всяка организация или индивидуален артист могат да кандидатстват само с  един проект в една сесия.

 

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

Чл. 9. Организационно-административното обслужване на Програмата се извършва от Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт” при Община Поморие.

Чл. 10. Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Поморие по реда на този правилник, подават заявление по образец до Кмета на общината и следните документи, в 5 екземпляра:

1.      Заявление за кандидатстване и попълнен образец  на Бюджет на проекта;

2.      Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, т. 2 от настоящия правилник;

3.      Документи, удостоверяващи осигурено съфинансиране, в случай, че има такова;

4.      Декларация, удостоверяваща нефинансов принос в проекта, ако има такъв;

5.      Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, в случай, че има такива;

6.      Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във Формуляра за кандидатстване;

7.      Други документи, по преценка на кандидата.

Чл. 11. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на Община Поморие.

Чл. 12. Сесиите за приемане на проекти се осъществяват, както следва:

1.      Сесия 1 – краен срок за подаване на документи – 30 март. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 април. Срок за изпълнение на проектите – 15 септември

2.      Сесия 2 – краен срок за подаване на документи – 30 юли. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 август. Срок за изпълнение на проектите – 30 ноември

Чл. 13. Орган на управление на целевите средства е ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ.

 

Чл. 14.  (1) Експертната комисия се състои от 7 члена и се назначава със заповед на кмета на Община Поморие.

(2) Петима от членовете на комисията са постоянни за календарната година, а двама от членовете са външни консултанти и/или експерти и се избират за всяка отделна сесия по чл. 12 от настоящия правилник.

(3) В състава на експертната комисия се включват :

1. Председател на Експертната комисия – Заместник кмет „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт” при Община Поморие

2. Двама общински съветника, при възможност излъчени представители на ПК Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика и ПК Финанси и европейска интеграция при Общински съвет – Поморие

3. Двама представителя излъчени от държавна и/или общинска културна институция от Община Поморие, които са част от творческия или мениджърски екип на организацията

4. Един външен консултант – представител на творчески съюз, неправителствена организация или професионален творец на свободна практика от Община Поморие

5. Един експерт – специалист в сферата на изкуствата, културата, културния мениджмънт, културната политика от регионална величина

(4) Външните консултанти и експерти в комисията се назначават по предложение на постоянните членове на Експертната комисия

(5) Постоянните членове на Експертната комисия вземат решение за конкретни експерти и външни консултанти въз основа на предложения, постъпили от нестопански организации в областта на изкуствата и културата и индивидуални артисти от Община Поморие

(6) Представителите на нестопански организации в областта на изкуствата и културата и индивидуални артисти от Община Поморие могат да предлагат експерти и външни консултанти на Експертната комисия с официално писмо до Кмета на Община Поморие.

(7) Постоянният състав на експертната комисия оповестява изборът на външни консултанти и експерти при обявяване на всяка проектна сесия.

(8) По предложение на Експертната комисия, Кметът може да назначи допълнителни експерти за оценка на специфични области в проектните предложения;

(9) Поканените за участие в комисията експерти нямат право да участват с проект в сесията, която оценяват

(10) Поканените външни експерти не могат да бъдат членове на комисията в две или повече последователни сесии

 

Чл. 15. (1) Членове на експертната комисията и привлечените външни експерти за оценка на проектите не могат да бъдат лица, които са:

1. съдружници, членове на управителни или контролни органи на юридически лица, подали документи за участие в процедурата;

2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия;

3. при които е налице конфликт на интереси;

(2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал.1 членовете на експертната комисията подписват декларация след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

(3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

 

Чл. 16.  (1) Експертната комисия:

1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство.

2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти.

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник въпроси.

4. При необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни дни след заседанието на комисията.

 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите.

(2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите.

 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, приети с този правилник.

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани.

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и списъкът на одобрените проекти.

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия.

 

Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Поморие протокола с класирането на проектните предложения.

 

Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти от „Фонд Култура”,  се публикува на страницата на Община Поморие.

 

Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение.

 

Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Поморие сключва договори с организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

 

Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии:

 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки
Технически критерии
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5
Постижимост на поставените цели 5
План за реализация на проекта 5
Художествени критерии
Оригинална творческа концепция 10
Иновативност 10
Художествена стойност 10

 

Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като максималният брой точки за един проект може да бъде 45.

 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти за всяка сесия, утвърдена с бюджета на Община Поморие за текущата година, се разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети.

 

Чл. 26. Община Поморие превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок от 20 дни след успешното приключване на проекта.

 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране по Правилника от „Фонд Култура”, е задължена да отпечата логото на Община Поморие във всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Поморие”.

 

V.        СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ

 

Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Поморие по реда на този Правилник от „Фонд Култура”  и тяхното отчитане се уреждат с договора.

 

Чл. 29. Получателят на финансирането:

1. отговаря за цялостното изпълнение на проекта;

2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение.

3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Поморие.

4. участва в приемането на дейностите по проекта.

5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта.

 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация.

 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник от „Фонд Култура”,  организация или индивидуален артист се задължава да предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване.

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта /посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал /фотографии, видео, статии в медии и др./

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение.

 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община Поморие целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 

Чл. 33. (1) Община Поморие упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място.

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер.

 

Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на изпълнението на проекта.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

§2. Този Правилник е приет с решение № 843 по т.7 от Протокол № 32/21.12.2013г. на Общински съвет – Поморие.

 

ПРОГРАМА

За финансиране на културни проекти от „Фонд Култура”, на територията на Община Поморие

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ:
ВХОДЯЩ НОМЕР:

 

За служебно попълване

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:
Финансов отчет:
Печатни или други материали:
Протокол от заседание на експертната комисия:
Договор /№, дата/:

 

 

А. Обща информация за кандидата

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:
Телефон и електронна поща:
Лице за контакти:
Адрес на представляващия:
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:
ЕИК (БУЛСТАТ)
Име на Банката:
Адрес на Банката:
BIC код:
IBAN сметка:
Титуляр на сметката:
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :

 

Б. Описание на проекта

Име на проекта:  
Период на реализация:
Място на провеждане:
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:
Цели на проекта:
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:
Основни дейности по проекта:
План за реализацията на дейностите по

Проекта – описание на подготвителен период и период на реализация :

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./:
Участници:

Можете да приложите списък

Рекламна стратегия на проекта:
Партньори на проекта /ако има такива/:

Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин

Очаквани резултати от реализацията на проекта:

В. Бюджет на проекта

При нужда, добавете допълнителни редове /десен бутон върху таблицата, insert rows below/

  Вид разход Ед. стойност Брой / обем Искано финансиране от община Бургас Финансиране от собствени средства Финансиране от други источници Обща сума
А. РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА            
1
2
  Общо:
Б. АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ        
1
2
  Общо :
В. ХОНОРАРИ            
1
2
  Общо :
Г. РЕКЛАМА            
1
2
  Общо :
Д. ДРУГИ            
1
2
  Общо :
  ОБЩО РАЗХОДИ:            

Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/:

 

  1.    Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата
  2.    Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ
  3.    Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или индивидуален артист /по желание на кандидата/
  4.    Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова.
  5.    Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв.
  6.    Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако има такива /по желание на кандидата/
  7.    Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма

 

Проектните предложения се подават в деловодството на Община Поморие в 5 екземпляра.

 

…………. г.                                                                           …………………………………

Гр. Поморие                                                                               /подпис, име, качество/

 

До

Комисията за предоставяне на финансови средства

За съфинансиране на културни проекти от

„Фонд култура”, на територията

на Община Поморие

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

За нефинансов принос

 

 

Към проекта ……………………………………………. на……………………………..

От…………………………………………………….

Тел., адрес, e-mail

 

 

 

Долуподписаният /ата/ ………………………………………………………………………………………

Декларирам своето участие в проекта ………………………………………………………………. като /длъжност, роля в проекта/……………………………………………………………………………………

Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност се равнява на …………… /………………/ лв.

 

 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос.

 

 

 

 

Дата:                                                                         С уважение,

……………………………………….

/подпис, име/

 

 

 

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Правилник Култура 400 KB 25
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors