Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ,,Благоустройство комунални и строително-ремонтни дейности“ – Поморие

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, финансирането и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
Чл. 2. (1) Общинското предприятие е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Поморие.
Чл. 3. (1) Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности“ – Поморие (ОП „БКСРД“ – Поморие). По-нататък в Правилника е упоменато само като „Предприятието“.
(2) Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Поморие в рамките на предоставените му правомощия.
(3) Предприятието е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
(4) Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет и осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и заложените в годишния бюджет на Община Поморие бюджетни средства за неговата издръжка.
Чл. 4. (1) Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. Странджа № 3.
(2) Предприятието притежава собствен печат, на който е отбелязано наименованието на Предприятието и организационната му форма, а именно ОП БКСРД-Поморие.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Предприятието e:
– благоустрояване, почистване, поддръжка и ремонт на улични платна, площади, паркинги, алеи, тротоари и други на територията на Общината, предназначени за обществено ползване;
– почистване, поддръжка и ремонт на дъждоприемните шахти, оттоците и съоръженията на дъждовната канализация, общинска собственост;
– почистване на канали и септични ями;
– поддържане и ремонт на сгради, общинска собственост;
– неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община Поморие;
– премахване на строежи или части от тях – общинска собственост или такива изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и др. имоти – общинска собственост;
– демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи (РИЕ), преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;
– поддържане на знаково стопанство и пътна маркировка на територията на Общината;
– почистване на строителни отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на незаконни сметища;
– поддържане и експлоатация на депа за строителни отпадъци или на други инсталации, или съоръжения за обезвреждане на строителни и други отпадъци;
– извършване на дейности със строителна и друга техника и механизация;
– други дейности, свързани с поддържане на инфраструктурата на територията на Община Поморие и териториите за обществено ползване.
Чл. 6. Определеният предмет на дейност на Предприятието може да се допълва или ограничава с решение на Общински съвет – Поморие.
Чл. 7. Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи, собственост на Община Поморие.
Чл. 8. Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Поморие или от определен от него заместник-кмет.

III. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 9. Предприятието се ръководи и представлява от Директор.
Чл. 10. (1) Директорът се назначава от Кмета на Община Поморие за срок до четири години като сключва индивидуален трудов договор с него след провеждане на конкурс.
(2) Договорът с директора се прекратява с изтичане срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда.
Чл. 11. (1) Директорът на ОП БКСРД – Поморие:
1. представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи, както и пред всички други физически и юридически лица от името и за сметка на общината, само в рамките на предоставените му правомощия;
2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Предприятието съобразно действащото законодателство, в съответствие с решенията на Общински съвет – Поморие и заповедите на Кмета на Община Поморие или определен от него заместник-кмет;
3. изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджет;
4. въвежда Система за финансово управление и контрол в Предприятието в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и осъществява контрол за ефективното и ефикасното им функциониране;
5. осъществява оперативно ръководство на Предприятието и периодично се отчита за извършената стопанска дейност на Предприятието пред Кмета на Община Поморие;
6. разработва и предоставя на Кмета на общината или оправомощено от него лице от общинската администрация проект на годишен бюджет за всяка бюджетна година, в срокове определени със заповед на Кмета на общината;
7. информира Кмета на Община Поморие за възникналите проблеми при осъществяване дейността на Предприятието и предлага решения за отстраняването им;
8. упражнява правата на работодател като: сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Предприятието; утвърждава длъжностните им характеристики; създава необходимата организация за повишаване квалификацията и текущото обучение на числения състав на предприятието, както и за подбора и обучението на нови кадри; следи за спазване на трудовото законодателство; налага дисциплинарни наказания, както и извършва всички други дейности, произтичащи от качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
9. организира ефективното използване, управление и опазване на предоставеното му общинско имущество;
10. предоставя информация за Предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Община Поморие.
(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на Предприятието издава заповеди.
(3) Директорът контролира и носи отговорност за:
1. цялостната дейност на Предприятието;
2. законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на предприятието;
3. спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и финансови активи.
Чл. 12. Структурата и численият състав на Предприятието се определят с този Правилник, приет от Общински съвет – Поморие, а длъжностното и поименното разписание на предприятието се утвърждава от Кмета на Общината.
Чл. 13. (1) Организационно-управленската структура на Предприятието е съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия Правилник.
(2) Директорът на Предприятието е на пряко подчинение на Кмета на общината и е работодател на персонала.
(3) Предприятието е с обща численост на персонала 48 бр.
(4) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в структурата и числеността на персонала, Директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника в частта относно структурата и числеността на персонала.
(5) Промените в длъжностното разписание се утвърждават от Кмета на Община Поморие по предложение на Директора на Предприятието.

IV. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. (1) На Предприятието се предоставя за управление и стопанисване имущество общинска собственост, посочено в Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия Правилник.
(2) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции на предоставеното за управление и стопанисване имущество, Директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника по Приложение № 2.
Чл. 15. Предприятието поддържа с грижа на добър стопанин цялото му предоставено имущество.

V. ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 16. Дейността на Предприятието се финансира от бюджета на Община Поморие, в рамките на утвърдения му от Общинския съвет бюджет за годината и по тримесечия.
Чл. 17. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Общински съвет бюджет на Предприятието за съответната година.
(2) Предприятието няма право да разходва парични постъпления, придобити от осъществена стопанска дейност.
(3) Всички приходи реализирани от Предприятието се внасят в приход на бюджета на Община Поморие.
Чл. 18. (1) Промени в одобрения бюджет на Предприятието се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие.
(2) Промените по приходната и разходната част на бюджета на Предприятието се извършват по предложение на Кмета на Общината въз основа на мотивирано предложение от директора на Предприятието и след утвърждаване от Общински съвет Поморие.
Чл. 19. (1) Предприятието осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове и в съответствие с утвърдената счетоводна политика и другите вътрешни актове на Община Поморие.
(2) Всички приходи и разходи на Предприятието се отчитат по Единната бюджетна класификация за приходите и разходите по бюджетите на общините.
(3) Предприятието се отчита за своя сметка от името на Община Поморие за данъчни и осигурителни задължения.
Чл. 20. Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета си, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Поморие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост с Pешение № 198/25.04.2024г. на Общински съвет – Поморие и отменя Правилник за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” – Поморие приет с Решение № 915/11.03.2014г, изм. с Решение №746/28.02.2022г.
§ 2. За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в т.ч. и актовете на Общински съвет – Поморие.

Приложение №1

№ по ред Структура
По дейности и длъжностни наименования в ОП БКСРД – Поморие
Щатна численост по решение на Общински Съвет
Местна дейност
  Директор предприятие 1
Главен счетоводител 1
Касиер -Счетоводител, ТРЗ, ЧР 2
2 Дейност „Строителство“ 33
Ръководител група в строителството 1
Технически ръководител 2
Домакин 1
Снабдител 1
Общ работник строителство 4
Работници строителство 24
3 Дейност „Енерго-Механична и транспорт“ 6
Шофьор, автокран 1
Шофьор товарен автомобил 4
Машинист пътно-строителни машини 1
4 Невъоръжена охрана 5
Пазач невъоръжена охрана 5
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 48

 

Приложение № 2

СПИСЪК
на общински активи, движимото и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие „БКСРД“ – Поморие

№ по ред Наименование на актива Бр. Стойност /лв./
1. Дворно място – АЧОС№2209, имот №1473,кв.113а 1 64142,00
2. Аркообразно хале 1 4421,11
3. Сграда – бетонов възел 1 168,05
4. Недовършена автобаза 1 4232,63
5. Багер Б 0779 1 1286,06
6. Товарен автомобил ИВЕКО 100 Е15, рег.№9395 бял/черен 1 10450,00
7. Нереверсилна трамбовка LF100 1 3658.00
8. Пластмасов бидон 1 тон 1 150,00
9. Къртач RD-HD31 11  W-30м 1 147,42
10. Резачка Masterpac КТ 24 1 516,00
11. Моторен трион STIHL MS 181, шина 35см. 1 449,00
12. Оптичен нивелир GOL-26 D Bosch 1 718.40
13. Статив Bosch 1 101,15
14. Лата Bosch 1 75,66
15. Машина за плочки стацион.300мм 1800W RD 1 1324.35
16. Бетонобъркачка 125 LS 1 329,00
17. Камина Макс 2/печка с дърва/ 1 249,00
18. Ъглошлайф MBA 2500 PV 1 287,00
19. Дълбочинна помпа TBD4 1 499,00
20. Маркуч градински ДTS 1 79,90
21. Ъглошлайф RD-AG-16 2500W 1 86,90
22. Щори алуминиеви 3 66,00
23. Агрегат бензинов 1 1100,00
24. Машинка за теракот 1 27,80
25. Строителни колички 2 121,00
26. Електрожен 160А 1 180,64
27. Професионална алуминиева стълба двурам. L2X08 1 154.50
28. Фургон 1 281,02
29. Гребло снегоринно, прикачено /за багер0779/ 1 365,00
30. Машина за рязане електрическа 39 В 1 227,40
31. Климатик HAIER 12 1 709.00
32. Чук  /1500 гр. / 2 31,20
Всичко: 96634,19

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Правилник ОП БКСРД - приет с Pешение № 198 от 25.04.2024г 258 KB 27
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors