четвъртък, 30 ноември 2023

ПРАВИЛНИК
за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“-Поморие
Приет с решение № 100 от протокол № 7/29.03.2012год. на Общински съвет – Поморие

Чл. 1. Този правилник урежда статута, дейността и управлението на общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ (ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство“).

Чл. 2. (1) Общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ е създадено за осъществяване на самостоятелна стопанска дейност за изпълнението на общински дейности, свързани с озеленяване, почистване и поддържане на имотите-общинска собственост и места за общо ползване, както и свързани с управлението, стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горите и земите- общински горски територии и на общинския поземлен фонд, в съответствие с действащите нормативни актове.
(2) Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и не е самостоятелно юридическо лице.

Чл. 3. Общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ е със седалище и административен адрес: град Поморие, община Поморие, ул. „Солна“ №5.

Чл. 4. Общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет-Поморие, по предложение на кмета на община Поморие.

Чл. 5. С решението на Общинския съвет-Поморие се определя дейността, структурата, числения състав и източниците на средства на общинското предприятие.

Чл. 6. (1) Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ е с предмет на дейност:
1.организиране и извършване на дейности по озеленяване, почистване и поддържане на имотите- общинска собственост, включително паркове, градини и други места за общо ползване.
2.организиране и извършване на дейности по стопанисването, управлението, ползването, рекултивирането и опазването на земите от общинския поземлен фонд, изготвяне на необходимата документация и съгласуването й със съответните държавни и областни структури, както и подготвяне, организиране и провеждане на процедурите за отдаване под наем и процедурите за извършване на търг или конкурс.
3.организиране и извършване на дейности по управлението, стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горите и земите – общински горски територии, включително изпълнение на лесоустройствения проект в общинските горски територии и ежегодно изготвяне на необходимата документация по Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и възлагането на изпълнението на дейностите в горските територии-общинска собственост.

Чл.7. (1) Дейността на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ се финансира от бюджета на Община Поморие.
(2) Всички приходи, реализирани от общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“, се внасят в бюджета на Община Поморие.
(3) Всички разходи на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ се реализират по Единния Бюджетен Класификатор на разходите по бюджета на Община Поморие.

Чл. 8. Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.
Чл. 9. (1) Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ изготвя проекто-бюджет за необходимите му бюджетни средства за следващата година придружен с план-сметка за приходите и разходите;
(2)Така изготвеният проекто-бюджет се представя в Дирекция „Бюджет, финанси и стопански дейности“ на Община Поморие в определения от Директора на Дирекцията срок за съответната календарна година.
(3) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Общинския съвет-Поморие бюджет на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ за съответната година.
(4) Промени в одобрения бюджет са възможни само след разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет- Поморие въз основа на мотивирано предложение от Директора на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“.

Чл. 10. На общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ се предоставя за управление общинско имущество, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Правилника.

Чл. 11. Общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ при изпълнение на функциите си осъществява непосредствени връзки с администрацията на Община Поморие, с Общинския съвет-Поморие, министерствата, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации.

Чл. 12. Кметът на Община Поморие на основание правомощията му по ЗМСМА и ЗОС:
1.утвърждава Вътрешни правила за дейността на предприятието,
2. /изм. с Решение №744/28.02.2022г./ Сключва индивидуален трудов договор с директора на общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” за срок до четири години, след провеждане на конкурс.
3.лично или чрез упълномощено от него лице координира и упражнява превантивен, текущ и последващ контрол върху дейността на Общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“,
4. информира Общинския съвет за резултатите от извършени финансови ревизии на предприятието.

Чл. 13. Директор на общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ може да бъде български гражданин, който не е осъждан за престъпление от общ характер и за когото не са налице ограниченията по чл.107а от Кодекса на труда.

Чл. 14.(1) Директорът на общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“:
1.сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения на останалите служители в предприятието и определя длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената численост и структура на общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за дейността му и други действащи нормативни актове,
2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от Общинския съвет-Поморие наредби, свързани с дейността на общинското предприятие и Вътрешните правила за дейността на предприятието,
3. разработва и след съгласуване с юрисконсулт на Община Поморие предоставя за одобряване от Кмета на Общината Вътрешни правила за дейността на предприятието,
4. след изрично упълномощаване от Кмета на Общината представлява общинското предприятие пред компетентните органи.
5. изготвя и предоставя на Кмета на Община Поморие годишен отчет за дейността на предприятието,
6.сключва договорите във връзка с осъществяването на дейността на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ след изрично упълномощаване от Кмета на Община Поморие.

(2)Договори или документи, подписани еднолично от директора на общинското предприятие извън обема на неговите правомощия по силата на този правилник, приетите от Общинския съвет-Поморие наредби, свързани с дейността на общинското предприятие, Вътрешните правила за дейността на предприятието и длъжностната характеристика, без изрично пълномощно или заповед на кмета са недействителни.

Чл. 15. С Вътрешните правила за дейността на общинското предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ се определят:
1. специализацията на вътрешните структури по дейности,
2. подчинеността и взаимовръзките,
3. правата и задълженията на служителите,
4. санкциите при неспазването на правилата и другите нормативни актове,
5. системи за финансово управление и контрол в общинското предприятие,
6. други специфични правила и изисквания, свързани с дейността.

Чл.16.(1) Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ е с утвърдена структура, съгласно Приложение №1, неразделна част от Правилника.
(2) /изм. с Решение №1100/07.03.2023г./ Численият състав на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ е 66 (шестдесет и шест) служители.

Чл. 17. (1) Финансова ревизия на предприятието се извършва най-малко веднъж на две години от звено за вътрешен одит при община Поморие.
(2) За резултатите от финансовата ревизия одиторите уведомяват Кмета на Общината, а Кмета уведомява Общинския съвет-Поморие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл.52 – чл.55 от ЗОС.
§ 2. Правилникът е приет от Общинския съвет-Поморие с решение №.100 по протокол № 7/29.03.2012г., изм. с Решение № 238/28.06.2012г., изм. с Решение № 138/26.02.2016г., изм. с Решение № 43/20.12.2019г., изм. с Решение № 336/10.12.2020г., изм. с Решение №546/29.06.2021г., изм. с Решение №670/30.11.2021г., изм. с Решение №744/28.02.2022г., изм. с Решение № 878/02.08.2022г., изм. с Решение № 938/13.10.2022г., изм. с Решение №1100/07.03.2023г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Приложение №1
/изм. с Решение № 238/28.06.2012г./
/изм. с Решение № 138/26.02.2016г./
/изм. с Решение № 43/20.12.2019г./
/изм. с Решение № 336/10.12.2020г./
/ изм. с Решение №546/29.06.2021г./
/ изм. с Решение №670/30.11.2021г./
/изм. с Решение № 878/02.08.2022г./
/изм. с Решение № 938/13.10.2022г./
/изм. с Решение №1017/20.12 .2022г./
/изм. с Решение №1100/07.03.2023г./

 

1.Директор 1 бр.
2.Главен счетоводител 1 бр.
3.Счетоводител, ТРЗ, ЧР1бр. 1 бр.
4.Счетоводител-Касиер, Домакин, Деловодител 1 бр.
Дейност: горско стопанство
5.Лесоинженер 1 бр.
6.Лесничей 2 бр.
7.Горски стражари 3 бр.
Дейност: селско стопанство
8.Агроном 1 бр.
9.Полски пъдар 1 бр.
Дейност: озеленяване
10.Агроном 1 бр.
11.Старши озеленител 1 бр.
12.Озеленител 2 бр.
12.Машинист, автовишка 2 бр.
14.Работник-озеленяване 1 бр.
Дейност: чистота
15.Шофьори 4 бр.
16.Водач специален автомобил 4 бр.
17.Работник-озеленяване 40 бр.
Обща численост: 66 бр.

 

Приложение № 2

СПИСЪК
на недвижимото и движимо имущество, предоставено за стопанисване на общинското предприятие
„Озеленяване, горско и селско стопанство“-Поморие

1. Недвижим имот – две помещения-западни, всяко от които от по 12 кв.м., находящи се на IІI /трети/ етаж от административна сграда на ЗКПУ „Анхиало“-град Поморие, с адрес: град Поморие, ул.Солна №5, с общо ползване на санитарните помещения на същия етаж от сградата, които помещения са предоставени на Община Поморие за нуждите на Общинска служба „Земеделие“-Поморие съгласно договор за наем вх.рег.№93-00-234/16.07.2008г.

2. Общински горски територии с обща площ 91307,740 декара, съгласно Регистъра на общинската собственост в Община Поморие;

3. Общински земеделски земи с обща площ 48942,998 декара, съгласно Регистъра на общинската собственост в Община Поморие;

4. Лек автомобил с висока проходимост Лада „Нива“ с ДК№А9027КН
5. Товарен автомобил-цистерна ЗИЛ 130, с ДК№БГ7834
6. Специализиран автомобил-подвижна платформа /автовишка/, с ДК№БК0651
7. Моторен ямокопател „Щил“ 1бр.,
8. Моторна фреза „Пуберт“ 1бр.,
9. Моторен кастрач „Щил“ н75 телескопичен 1бр.,
10. Моторен трион дърворез „Щил“ Мс290 1бр.,
12.Моторни тревокосачки марка „Вининг“ 5 бм 545 2бр.,
13.Самоходна моторна тревокосачка марка „Хускварна“ 1бр.,
14. Самоходна моторна тревокосачка марка марка „Кастелгарден“ 1бр.,

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Правилник на ОП ОГСС -изм.с Решение №1100 от 07.03.2023г 309 KB 18