Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Озеленявяне, горско и селско стопанство“

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО” – ПОМОРИЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, финансирането и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
Чл. 2. (1) Общинското предприятие е създадено на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Поморие.
Чл. 3. (1) Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ – Поморие (ОП „ОГСС“). По-нататък в Правилника е упоменато само като „Предприятието“.
(2) Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Поморие в рамките на предоставените му правомощия.
(3) Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет със самостоятелен баланс и осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и заложените в годишния бюджет на Община Поморие бюджетни средства за неговата издръжка.
Чл. 4. (1) Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. Солна № 5.
(2) Предприятието притежава собствен печат, на който е отбелязано наименованието на Предприятието и организационната му форма, а именно Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Предприятието e:
1. Организиране и извършване на дейности по озеленяване, почистване и поддържане на имотите-общинска собственост, включително паркове, градини и други места за общо ползване;
2. Организиране и извършване на дейности по стопанисването, управлението, ползването, рекултивирането и опазването на земите от общинския поземлен фонд, изготвяне на необходимата документация и съгласуването й със съответните държавни и областни структури, както и подготвяне, организиране и провеждане на процедурите за отдаване под наем и процедурите за извършване на търг или конкурс.
3. Организиране и извършване на дейности по управлението, стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горите и земите – общински горски територии, включително изпълнение на Горско стопанския план в общинските горски територии и ежегодно изготвяне на необходимата документация по Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и възлагането на изпълнението на дейностите в горските територии-общинска собственост.
(2) Предприятието организира и извършва основни дейности както следва:
1. Дейност „Горско стопанство“:
1.1. Изпълнение на Горскостопанския план чрез: възпроизводство на горите и извършване на свързаните с това дейности; ефективно ползване на дървесина и на недървесни и други горски продукти, както и търговия с тях; организиране и провеждане на противопожарни мероприятия в горските територии – общинска собственост;
1.2. Изготвяне на необходимата документация по Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
1.3. Организиране и възлагане изпълнение на дейности в горските територии – общинска собственост за ползване на дървесина и недървесни горски продукти;
1.4. Маркиране на насажденията предвидени за сеч и изготвяне на съпровождащите документи, сортиментиране, кубиране на добита дървесина;
1.5. Продажба на дървесина;
1.6. Организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – общинска собственост;
1.7. Възлагане дейности по защита в горските територии от болести и вредители и други повреди;
1.8. Организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
1.9. Охрана, контрол и опазване на горските територии – общинска собственост от незаконни посегателства, провеждане на сеч в горите, защита от пожари и други природни бедствия;
1.10. Други.
2. Дейност „Селско стопанство“ – организиране и извършване на дейности по стопанисване, ползване и управление на земеделски земи:
2.1. Изготвяне на необходимата документация по ЗСПЗЗ и съгласуването й със съответните държавни и областни структури;
2.2. Подготвяне, организиране и провеждане на процедури за отдаване под наем или аренда, процедурите за извършване на търг или конкурс на земеделски земи, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;
2.3. Контролира стопанисването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;
2.4. Организира охраната по ЗОСИ на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;
2.5. Следи за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените животни;
2.6. Съвместно с БАБХ следи за ветеринарномедицинската обстановка на територията на Общината;
2.7. Директора на предприятието или упълномощено от него лице е председател на Общинската епизоотична комисия;
2.8. Други;
3. Дейност „Озеленяване“:
3.1. Създаване и поддържане на обществени паркове и зелени площи на територията на Община Поморие/ или създаване и поддържане на общински зелени площи:
3.2. Засаждане на декоративна растителност, на цветя и оформяне на цветни масиви;
3.3. Оформяне на короните на декоративни дървета и санитарни резитби;
3.4. Косене, прекопаване и резитба на храсти, поливане, торене и други озеленителни манипулации;
3.5. Събиране и извозване на растителни отпадъци;
3.6. Изграждане, експлоатация и поддръжка на поливни съоръжения;
3.7. Изграждане на зелени площи въз основа на проект и др.
3.8. Поваляне, разкройване на единични дървета;
3.9. Засаждане на дървета
3.10. Други
4. Дейност „Чистота“:
4.1. Организиране и извършване на дейности почистване и поддържане на чистотата в имоти общинска собственост: улични платна, площади, алеи, паркове и зелени площи, детски площадки и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
4.2. Обслужване на районите с транспортни средства за извозването на събраните отпадъци;
4.3. Други;
Чл. 6. Определеният предмет на дейност на Предприятието може да се допълва или ограничава с решение на Общински съвет – Поморие.
Чл. 7. Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи, собственост на Община Поморие.
Чл. 8. Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Поморие или от определен от него заместник-кмет.

III. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 9. Предприятието се ръководи и представлява от Директор.
Чл. 10. (1) Директорът се назначава от Кмета на Община Поморие за срок до четири години след провеждане на конкурс.
(2) Договорът с директора се прекратява с изтичане срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда.
(3) Директор на Предприятието може да бъде български гражданин с висше образование, който отговоря на изискванията на чл. 181, ал. 5 от Закона за горите и който не е осъждан за престъпление от общ характер и за когото не са налице ограниченията по чл.107а от Кодекса на труда“.
Чл. 11. (1) Директорът на ОП „ОГСС“ – Поморие:
1. Представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи, както и пред всички други физически и юридически лица от името и за сметка на общината след изрично упълномощаване от Кмета на Община Поморие.
2. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Предприятието съобразно действащото законодателство, в съответствие с решенията на Общински съвет – Поморие и заповедите на Кмета на Община Поморие или определен от него заместник-кмет;
3. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджет.
4. Въвежда Система за финансово управление и контрол в Предприятието в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и осъществява контрол за ефективното и ефикасното им функциониране;
5. Осъществява оперативно ръководство на Предприятието и ежегодно се отчита за извършената дейност на Предприятието пред Кмета на Община Поморие;
6. Разработва и предоставя на Кмета на общината или оправомощено от него лице от общинската администрация проект на годишен бюджет за всяка бюджетна година, в срокове определени със заповед на Кмета на общината;
7. Информира Кмета на Община Поморие за възникналите проблеми при осъществяване дейността на Предприятието и предлага решения за отстраняването им;
8. Упражнява правата на работодател като: сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Предприятието; утвърждава длъжностните им характеристики; създава необходимата организация за повишаване квалификацията и текущото обучение на числения състав на предприятието, както и за подбора и обучението на нови кадри; следи за спазване на трудовото законодателство; налага дисциплинарни наказания, както и извършва всички други дейности, произтичащи от качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
9. Организира ефективното използване, управление и опазване на предоставеното му общинско имущество;
10. Предоставя информация за Предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Община Поморие.
(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на Предприятието издава заповеди.
(3) Директорът контролира и носи отговорност за:
1. Цялостната дейност на Предприятието;
2. Законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на предприятието;
3. Спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и финансови активи.
Чл. 12. Структурата и численият състав на Предприятието се определят с този Правилник, приет от Общински съвет – Поморие, а длъжностното и поименното разписание на предприятието се утвърждава от Кмета на Общината в рамките на утвърдения числен състав на Предприятието и при съобразяване с гласувания за дейността му бюджет.
Чл. 13. (1) Организационната структура на Предприятието е съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия Правилник.
(2) Директорът на Предприятието е на пряко подчинение на Кмета на общината и е работодател на персонала.
(3) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в структурата и числеността на персонала, Директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна по Приложение №1 на Правилника.
(4) Промените в длъжностното разписание се утвърждават от Кмета на Община Поморие по предложение на Директора на Предприятието.

IV. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. (1) На Предприятието се предоставя за управление и стопанисване имущество общинска собственост, посочено в Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия Правилник.
(2) Имотите по ал. 1 се управляват от Предприятието, при условия и по ред, определени в Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за горите и др.
Чл. 15. При наличието на обстоятелства, изискващи корекции на предоставеното за управление и стопанисване имущество, директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна по Приложение № 2 на Правилника.

V. ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 16. (1) Предприятието е финансово подчинено на Община Поморие.
(2) Дейността на Предприятието се финансира със средства от общинския бюджет, в рамките на утвърдения му от Общинския съвет бюджет за годината.
Чл. 17. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение съгласно одобрения от Общински съвет бюджет на Предприятието за съответната година.
(2) Предприятието няма право да разходва парични постъпления, придобити от осъществена стопанска дейност.
(3) Всички приходи реализирани от Предприятието се внасят в приход на бюджета на Община Поморие.
Чл. 18. (1) Промени в одобрения бюджет на Предприятието се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и Закона за публичните финанси.
(2) Промените по приходната и разходната част на бюджета на Предприятието се извършват по предложение на Кмета на Общината въз основа на мотивирано предложение от директора на Предприятието и след утвърждаване от Общински съвет – Поморие.
Чл. 19. (1) Предприятието осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове и в съответствие с утвърдената счетоводна политика и другите вътрешни актове на Община Поморие.
(2) Всички приходи и разходи на Предприятието се отчитат по Единната бюджетна класификация за приходите и разходите по бюджетите на общините.
(3) Предприятието се отчита за своя сметка от името на Община Поморие за данъчни и осигурителни задължения.
Чл. 20. Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета си, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Поморие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост с решение на Общински съвет – Поморие №106/13.03.2024г. по протокол № 8/13.03.2024г. на Общински съвет – Поморие, и отменя Правилникът за организацията на дейността на Общинско Предприятие „ОГСС“ приет с решение №.100 по протокол № 7/29.03.2012г., изм. с Решения на Об.Съвет № 238/28.06.2012г; № 138/26.02.2016г; № 43/20.12.2019г; № 336/10.12.2020г; №546/29.06.2021г; №670/30.11.2021г., №670/30.11.2021г., №744/28.02.2022г, № 878/02.08.2022г, №938/13.10.2022г., №1017/20.12.2022г, №1100/07.03.2023г.
§ 2. За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в т.ч. и актовете на Общински съвет – Поморие.
§ 3. Промени и изменения в настоящия правилник могат да се правят при промяна в нормативната уредба касаеща дейността на ОП „ОГСС“ и при вътрешни промени в структурата и организацията на Община Поморие.
§ 4. Контролът по изпълнението на този правилник се осъществява от Кмета на Община Поморие или изрично определен от него заместник-кмет.

Приложенията можете да намерите в секцията за изтегляне по-долу

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Правилник на ОП ОГСС приет с решение №106 от 13.03.2024г 256 KB 17
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors