Решения от 3-то заседание, проведено на 15.12.2023г.

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 3-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 15.12.2023г.

/мандат 2023-2027г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА –  02.01.2024г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-706/25.10.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобрение на окончателен проект за обект: „Проектиране на промяна организацията на движението (посочност) и актуализация ГПОД в частта му на кв. „Св. Георги“ на територията на гр. Поморие, част: пътна – организация на движението“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

14/15.12.2023г.

На основание чл.21 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.2 от Наредба №РД-02-20-2 от 24.10.2022г. на МРРБ за организиране движението по пътищата, отворени за обществено ползване, Общински съвет – Поморие одобрява окончателен проект за обект: „Проектиране на промяна организация на движение (посочност) и актуализация ГПОД в частта му на кв. „Св. Георги“ на територията на гр. Поморие, част: пътна – организация на движението“, с цел да се оптимизира движението на МПС, в това число и на МГТ, по улиците на кв. „Св. Георги“ в гр. Поморие, с обхват на територията със следните улици и квартални пространства между тях: на изток до ул. „Петър Берон“, ул. „Мусала“ и ул. „Камчия“; на север – ул. „Изгрев“; на запад – ул. „Места“, ул. „Странджа“ и ул. „Панайот Волов“, на юг – ул. „Морска“.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-723/06.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – УПИ І, кв.4 и УПИ VІІІ, кв.4 в с.Габерово, общ.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

15/15.12.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., като:

– Към глава ІХ се добавят следните имоти, който общината предлага за прекратяване на съсобственост чрез продажба:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ
5625/15.07.2014г. с.Габерово

кв.4 УПИ VІІІ

47/1025 кв.м. в идеални части от 1025кв.м.
7541/28.09.2023г. с.Габерово

кв.4 УПИ І

38/730 кв.м. в идеални части от 730кв.м.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-724/06.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ-29 кв.4 по регулационния план на с.Габерово, общ.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

16/15.12.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІІІ-29 кв.4 по регулационния план на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 47/1025кв.м. в идеални части от УПИ VІІІ-29 кв.4 по регулационния план на с.Габерово, целият на площ от 1025кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 5625/15.07.2014г. на съсобствениците Адем Хасан Чолакюсеин и Осман Хасан Чолакюсеин, при цена 1080,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-725/06.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І-27 кв.4 по регулационния план на с.Габерово, общ.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

17/15.12.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ І-27 кв.4 по регулационния план на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 38/730кв.м. в идеални части от УПИ І-27 кв.4 по регулационния план на с.Габерово, целият на площ от 730кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7541/28.09.2023г. на съсобственика Рафие Османова Халилова, при цена 950,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-726/07.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – поземлен имот в УПИ XVIII, кв. 255 по регулационния план на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

18/15.12.2023г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., като:

– Към глава VII т.1 се добавя следния имот-частна общинска собственост за провеждане на процедура за учредяване на право на строеж:

 1. Поземлен имот с идентификатор 57491.501.734 /пет, седем, четири, девет, едно, точка, пет, нула, едно, точка, седем, три, четири/ по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, УПИ XVIII, кв. 255 по регулационния план на гр. Поморие, предишен идентификатор: 57491.501.322, актуван с акт за частна общинска собственост №7227/30.03.2023г.

По т.6. от дневния ред:„ОС-727/07.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за изграждане на бетонен комплексен трансформаторен пост в общински поземлен имот /ПИ/ 57491.501.734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

19/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.58, ал.1, т.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.62, ал.2, във връзка с чл.64, ал.8 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде отстъпено възмездно право на строеж, за срок от 5 /пет/ години, на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за изграждане на БКТП /бетонен комплексен трансформаторен пост/ с 15,6 кв. м и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 61,8 кв. м в общински поземлен имот /ПИ/ 57491.501.734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 213 кв. м., при граници, подробно описани в АЧОС /акт за частна общинска собственост/ №7227/30.03.2023г.

Пазарната цена на правото на строеж за изграждане на нов енергиен обект /трафопост/ тип БКТП, със застроена площ 15,6 кв. м е определена в размер на 2 250 лв. /две хиляди двеста и петдесет лева/, без ДДС/ и  на сервитутна зона за обслужване на трафопоста 61,8 кв. м  в размер на 4 450 лв. /четири хиляди четиристотин и петдесет лева/, без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител.

Данъчната оценка на право на строеж е в размер на 193,70 лв. /сто деветдесет и три лева и седемдесет стотинки/, издадена от Община Поморие.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-04/09.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост – възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда в УПИ XII, кв.14 по регулационния план на с.Порой, общ.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

20/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.37, ал.4, т.4, чл.49а от Закона за общинската собственост и чл.59 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж, което да се реализира за срок от 5 (пет) години на Айше Али Христем, с постоянен адрес: с. Порой, община Поморие, ул. „Трявна“ №5, картотекирана като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със заповед на Кмета на Община Поморие, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 74кв.м. в УПИ XII, кв.14 по регулационния план на с.Порой, целият на площ от 520кв.м., актуван с АЧОС №776/22.05.2000г. на кмета на Община Поморие.

Данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 41,20 (четиридесет и един лева и двадесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка, изготвена от Дирекция „ПМДТ“ към Община Поморие.

Пазарната цена за правото на строеж е определена в размер на 1 810,00лв. (хиляда осемстотин и десет лева), съгласно експертна оценка за определяне пазарната цена, изготвена от независим лицензиран оценител.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-14/13.11.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно отдаване под наем на общински имоти в горска територия в землището на гр.Каблешково.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

                                                                                      № 21/15.12.2023г.                                 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 43а ,ал.1 от Закона за горите, Общински съвет Поморие дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 5/пет/ стопански години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 1 на Общински съвет Поморие, както и определя първоначалната тръжна цена на следните  имоти:

 

№ по ред Имот с идентификатор

НТП

землище Площ

/кв.м/

Първоначална     тръжна цена

лв. за година

Стъпка на наддаване
1. 35033.130.16

Друг вид дървопроизводителна гора-поляна с храсти

гр.Каблешково 2843 31.56 10% от опре-делената ПТЦ
2. 35033.130.17

Друг вид дървопроизводителна гора-поляна с храсти

гр.Каблешково 3055 33.91 10% от опре-делената ПТЦ
3. 35033.130.19

Друг вид дървопроизводителна гора-поляна с храсти

гр.Каблешково 4670 51.84 10% от опре-делената ПТЦ

 

До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят едновременно  на следните условия:

1.са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

2.обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ.

3.обектите са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите, предмет на търга.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-27/16.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – частна общинска собственост (училищен автобус) на ОУ „Христо Ботев“ гр.Ахелой.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

22/15.12.2023г.

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.256, ал.1, т.10, чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Поморие, във връзка с чл.5, ал.1 от Постановление №128 от 29.06. 2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет – Поморие предоставя в полза на ОУ „Христо Ботев“ гр. Ахелой, община Поморие, с Директор – Юлияна Николова Атанасова, безвъзмездно за управление движима вещ, моторно превозно средство марка „Акиа”, модел „Ултра L9“, с 35+1 места, с регистрационен номер СВ 3348 ХН.

II. Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за безвъзмездно право на управление на описаното в т.I превозно средство на директора на съответната институция.

III. Срокът за делегиране на безвъзмездното право на управление е до приключване на учебната 2023 – 2024 година.

IV. МПС – частна общинска собственост, обект на настоящото решение да се използва съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от ПМС Постановление №128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

V. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на ползвателя.

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-43/24.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на предварително съгласие от Общински съвет Поморие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 57491.16.776, 57491.16.778, 57491.16.779, 57491.16.780, 57491.16.781, 57491.16.782, 57491.16.784, 57491.16.785, 57491.16.786, 57491.16.787, 57491.16.794, 57491.16.795, 57491.16.802, 57491.16.803, 57491.16.804 по КК на гр.Поморие, Община Поморие, общинска собственост, включване в обхвата на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 57491.16.68, 57491.16.116, 57491.16.118, 57491.16.433, 57491.16.434, 57491.16.534, 57491.16.536, 57491.16.538, 57491.16.539, 57491.16.545, 57491.16.546, 57491.16.547, с който се обособяват нови седем УПИ, в кв.300, с осигурен транспортен достъп до тях и паркинг със 126 места, с цяло разширение на гробищния парк.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

23/15.12.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 57491.16.776, 57491.16.778, 57491.16.779, 57491.16.780, 57491.16.781, 57491.16.782, 57491.16.784, 57491.16.785, 57491.16.786, 57491.16.787, 57491.16.794, 57491.16.795, 57491.16.802, 57491.16.803, 57491.16.804 по КК на гр. Поморие, Община Поморие, с обща площ 85 942 м2 и трайно предназначение на територията: земеделска, включени в обхвата на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 57491.16.68, 57491.16.116, 57491.16.118, 57491.16.433, 57491.16.434, 57491.16.534, 57491.16.536, 57491.16.538, 57491.16.539, 57491.16.545, 57491.16.546, 57491.16.547, с който се обособяват нови седем УПИ, в кв. 300, с осигурен транспортен достъп до тях и паркинг със 126 места, с цел разширение на гробищния парк.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 3 години.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за промяна на предназначението на бивш ПИ с идентификатор 57491.16.545 по КК на гр. Поморие, Община Поморие, с площ 2067 м2, и начин на трайно ползване: пасище, включен в обхвата на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 57491.16.68, 57491.16.116, 57491.16.118, 57491.16.433, 57491.16.434, 57491.16.534, 57491.16.536, 57491.16.538, 57491.16.539, 57491.16.545, 57491.16.546, 57491.16.547, с който се обособяват нови седем УПИ, в кв. 300, с осигурен транспортен достъп до тях и паркинг със 126 места, с цел разширение на гробищния парк.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 3 години.

 

По т.11. от дневния ред:„ОС-50/27.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие на Община Поморие като бенефициент и партньор в проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“, одобрен за финансиране от Министерството на туризма.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

24/15.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие

 

1.1. Дава съгласие Община Поморие да бъде бенефициент – водещ партньор по проектни предложения за безвъзмездно финансиране по проекти:

– „Поморие – Непознатата туристическа дестинация в България“ на туристически пазар Полша в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора РЕЙНБОУ ТУРС АД/REINBOWTURS SPOLSKA AKCYJNA;

– „Поморие-соленият път на щастието“ на туристически пазар Германия в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора ХОЛИДЕЙС.ЦХ ООД/HOLIDAYS.CHGMBH;

 

1.2. Дава съгласие Община Поморие да бъде партньор по проектни предложения:

– „Промотиране на дестинация Бургас“ на туристически пазар Полша в партньорство с: общини Несебър, Бургас, Приморско, Царево, „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператор „НОВА ИТАКА“ СО.ЗО.О.;

– „Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Великобритания“ в партньорство с: общини Несебър, Бургас, Приморско, Царево, „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператор „БТС – БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ“ ООД.

 

 1. Дава съгласие Община Поморие да изпълни предвидените дейности по проектите, като осигури съфинансиране в размер, както следва:

2.1. Да бъде бенефициент – водещ партньор по проектни предложения за безвъзмездно финансиране по проекти:

– „Поморие – Непознатата туристическа дестинация в България“ на туристически пазар Полша в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора РЕЙНБОУ ТУРС АД/REINBOWTURS SPOLSKA AKCYJNA, с финансово участие в размер на 40 000 лв.

– „Поморие-соленият път на щастието“ на туристически пазар Германия в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора ХОЛИДЕЙС.ЦХ ООД/HOLIDAYS.CHGMBH, с финансово участие в размер на 40 000 лв.

 

2.2. Да бъде партньор по проектни предложения:

 

– „Промотиране на дестинация Бургас“ на туристически пазар Полша в партньорство с: общини Несебър, Бургас, Приморско, Царево, „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператор „НОВА ИТАКА“ СО.ЗО.О., с финансово участие в размер на 5 000 лв.

– „Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Великобритания“ в партньорство с: общини Несебър, Бургас, Приморско, Царево, „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператор „БТС – БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ“ ООД, с финансово участие в размер на 5 000 лв.

 

 1. Дава съгласие за сключване на партньорски споразумения на Община Поморие по проекти, съгласно приложен формуляр от Министерство на Туризма:

– „Поморие – Непознатата туристическа дестинация в България“ на туристически пазар Полша в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора РЕЙНБОУ ТУРС АД/REINBOWTURS SPOLSKA AKCYJNA;

– „Поморие-соленият път на щастието“ на туристически пазар Германия в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора ХОЛИДЕЙС.ЦХ ООД/HOLIDAYS.CHGMBH;

– „Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Полша“ в партньорство с: общини Несебър, Бургас, Приморско, Царево, „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператор „НОВА ИТАКА“ СО.ЗО.О.;

– „Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Великобритания“ в партньорство с: общини Несебър, Бургас, Приморско, Царево, „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператор „БТС – БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ“ ООД.

 

 1. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, тъй като към настоящия момент проектните предложения са подадени и се разглеждат за административно съответствие с формалните изисквания на програмата, а документите, които управляващият орган изисква не са приложени.

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-51/27.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпадане на публичния характер на имот – общинска собственост.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

25/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.6 ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост: поземлен имот с проектен идентификатор 57491.503.600 по КККР на гр.Поморие, на площ 421кв.м., с начин на трайно ползване „за курортен хотел, почивен дом“, поземлен имот с проектен идентификатор 57491.503.602 по КККР на гр.Поморие, на площ 217кв.м., с начин на трайно ползване „за курортен хотел, почивен дом“ и поземлен имот с проектен идентификатор 57491.503.603 по КККР на гр.Поморие, на площ 159кв.м., с начин на трайно ползване „за курортен хотел, почивен дом“, обособени съгласно ПУП-ПР, одобрен със решение №1232/01.08.2023г. Общински съвет – Поморие.

 

По т.13. от дневния ред:„ОС-56/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ МИГ Поморие“, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование „Местни инициативи за европейска идентичност“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

26/15.12.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-181/13.09.2023 г., Общински съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима при предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ Разплащателна Агенция в размер на 39 530,00 лв. (тридесет и девет хиляди петстотин и тридесет лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор № РД50-181/13.09.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.607 и проект „Местни инициативи за европейска идентичност“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 2014 – 2020 г.;

 

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.14. от дневния ред:„ОС-57/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ МИГ Поморие“, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование „INNRETE Полюси на иновации в селските общности“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

27/15.12.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-206/31.10.2023 г., Общински съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима при предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ Разплащателна Агенция в размер на 59 950,00 лв. (петдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор № РД50-206/31.10.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.607 и проект „INNRETE Полюси на иновации в селските общности“   за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 2014 – 2020 г.;

 

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-58/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на окончателен Одитен доклад № 0400210522 на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Поморие за 2022 г. и приложения към него заверен финансов отчет.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

28/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.31, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие приема Приложение №2 към Отчета за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на община Поморие към 31.12.2022г. и допълва решение  №1244/07.09.2023г.

 

По т.16. от дневния ред:„ОС-59/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно План-сметка за дейностите по чистотата за 2024г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

29/15.12.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси одобрява План-сметката за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2024 г., съгласно Приложение План-сметка, което е неразделна част от решението.

 

По т.17. от дневния ред:„ОС-72/30.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението – Бургас“, за 1 бр. моторно превозно средство, собственост на Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

30/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.4, т.3, във връзка с чл.65, ал.4 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, Общински съвет – Поморие:

 

 1. Дава съгласие Община Поморие да учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Поморие към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението – Бургас“ на 1 /един/ брой моторно превозно средство, вид – лек автомобил, марка/модел NISSAN QASHQAI PLUS 2, цвят – бял, с рег.№ А 3574 РВ, рама SJNJCAJ10U6018672, двигател № D008478.
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване на описаното в т.1 МПС по реда на чл.65, ал.6 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие.
 3. Допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.18. от дневния ред:„ОС-81/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – УПИ VІІІ-280, кв.30 в с.Гълъбец.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

31/15.12.2023г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., като:

– Към глава VІІІ се добавя следния имот, който общината предлага за продажба на собственика на законно построената върху имота сграда на основание чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ
1464/23.11.2000г. с.Гълъбец

кв.30 УПИ VІІІ-280

480/960 кв.м. в идеални части от 960кв.м.

 

По т.19. от дневния ред:„ОС-82/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне размера на възнаграждението на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 1 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

32/15.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Поморие

 1. Определя месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ – ПОМОРИЕ” ЕООД, гр. Поморие в размер равен на отчетната средна месечна брутна работна заплата в медицинското заведение.
 2. Задължава Кмета на Община Поморие, в изпълнение на т.1 от настоящото решение, да сключи допълнително споразумение /анекс/ към Договор изх. рег. №Д-323 от 21.09.2021г. за възлагане управлението на публично предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност „МБАЛ – ПОМОРИЕ” ЕООД, гр. Поморие.

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-83/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, за продажба на придобиваното право на собственост на общински имот в идеални части от УПИ VІІІ-280 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

33/15.12.2023г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 10560,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Петър Стоянов Гечев на общински имот, съставляващ 480/960 кв.м. в идеални части от УПИ VІІІ-280 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец, целия на площ от 960кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 1464/23.11.2000г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.21. от дневния ред:„ОС-87/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Поморие за периода 2023г. – 2027г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

34/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.4, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Поморие за периода 2023г. – 2027г.

 

По т.22. от дневния ред:„ОС-84/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2024г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

35/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие приема Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2024г.

 

По т.23. от дневния ред:„ОС-85/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община  Поморие и стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие през 2024г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

36/15.12.2023г.

I. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 7, ал. 1 и ал. 4 и чл. 71, ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Поморие приема обемът на годишното ползване на дървесина през 2024 г. в горските територии собственост на Община Поморие да е в размер на 5074 м3 ст. маса дървесина или 4470 м3 леж. маса дървесина и одобрява годишен план за 2024 г. ( приложение №1).

 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 66, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Поморие, разрешава добив и продажба на дървесина по ценоразпис от горските територии – общинска собственост по отдели и подотдели, заложени в Годишният план за ползване на дървесина за 2024 година, както следва:

– Чрез добив и продажба на добитата широколистна дървесина, асортимент –дърва на структурни звена на Община Поморие и за местното население към Общината, по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие – 3710 м3 леж. маса дървесина.

Чрез добив и продажба на добита широколистна дървесина, асортимент – строителна дървесина на физически и юридически лица, по цени утвърдени от Общински съвет гр. Поморие – 17 м3 леж. маса дървесина.

– Чрез добив и продажба на добитата иглолистна дървесина на физически и юридически лица по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие – 743 м3 леж. маса дървесина.

 

По т.24. от дневния ред:„ОС-86/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2023г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

37/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие,

 1. Общински съвет – Поморие приема актуализацията на плана за собствените приходи по Приложение № 1.
 2. Общински съвет – Поморие приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № 2.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на МБАЛ Поморие в размер до 200 000 лв., със срок за възстановяване до една година
 4. Общински съвет – Поморие одобрява актуализацията на разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи съгласно Приложение № 3.
 5. Общински съвет – Поморие дава съгласие да се закупи климатик за физкултурен салон на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково на стойност 5 300 (пет хиляди и триста) лева, като средствата се осигурят от дейност 998, параграф 9700.
 6. С цел своевременното изпълнение, предвид кратките срокове, Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложенията са неразделна част от решението.

 

По т.25. от дневния ред:„ОС-90/05.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

38/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение  на чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и в изпълнение на стратегията за 2023-2027 г., Общински съвет – Поморие приема списък на земеделските имоти-общинска собственост, предложени за предоставяне под наем през 2024 г. към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024 г.

 

По т.26. от дневния ред:„ОС-91/05.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

39/15.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 от ЗОС, във връзка с чл. 37”в”, ал. 16 от ЗСПЗЗ,  чл. 79, ал. 7, т. 5 от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие, Общинския съвет дава съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, на цена в размер на 45 лв./дка за година.

На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид  кратките срокове указани в ЗСПЗЗ и необходимостта ползвателите да успеят своевременно да сключат договори за полските пътища, попадащи в масивите за ползване, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.27. от дневния ред:„ОС-92/05.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно бракуване на овощни насаждения в землището на с.Гълъбец, община Поморие чрез изкореняване.“ с 19 гласа „за”, 1 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

40/15.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 

Общински съвет – Поморие възлага на Директора на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” Поморие да предприеме всички необходими действия по бракуване на трайно насаждение от орехи от поземлен имот с идентификатор 18229.1.82 с площ 59,919 дка в землището на с. Гълъбец и поземлен имот с идентификатор 18229.1.81 с площ 58.291 дка в землището на с. Гълъбец, община Поморие, чрез изкореняване.

 

По т.28. от дневния ред:„ОС-95/06.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение №1201/30.06.2023г. на Общински съвет – Поморие.“ с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 6 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

41/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.1, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1, чл.32, ал.2, т.1 и ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл.5, чл.6, ал.1 , чл.8, чл.9 и чл.16, ал.2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет –  Поморие

 

 1. Изменя точка XI от свое решение №1201/30.06.2023г. в частта „Общински съвет – Поморие определя следния състав на комисията за провеждане на търга с явно наддаване, както следва:

Председател: Янчо Илиев –заместник кмет „Бюджет, финанси и счетоводни дейности“ на Община Поморие;

 

Членове:

1.Хрисанта Чухлева – началник отдел „ОСТУП“ при Община Поморие, правоспособен юрист;

2.Росица Стоева –Директор Дирекция „ПНИАО“, правоспособен юрист;

3.Веселин Анестиев – общински съветник;

4.Иван Дачев – общински съветник ;

5.Бейхан Мустафа – общински съветник;

6.Христо Широков – общински съветник;

7.Петя Арнаудова – общински съветник;

8.Сезгин Кадил – общински съветник.

 

Резервни членове:

1.Инж. Кунчо Гайдов – заместник кмет „Строителство, инфраструкура, транспорт и управление на проекти“ – за председател на комисията;

2.Мария Агорастева – старши експерт в отдел „ОСТУП“;

3.Илиян Щерев – общински съветник;

4.Адам Адамов – общински съветник.“

 

 1. Приема изготвената приватизационна оценка с всички изменение и приложения към нея.
 2. В останалата си част решението остава непроменено.
 3. Настоящото решение е неразделна част от Решение №1201/30.06.2023г. на Общински съвет – Поморие.

 

По т.29. от дневния ред:„ОС-96/06.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД и обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

42/15.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 46-55 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие

 

I. Обявява провеждането на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, които да се проведат при следните етапи:

 

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 2. Оценяване на изготвена и представена от кандидатите бизнес програма за развитие на предприятието за целия срок на договора за управление;
 3. Провеждане на събеседване с кандидатите.

 

II. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

 

 1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с призната специалност;
 3. Да имат най-малко пет години професионален опит в областта на изискуемото висше образование;
 4. Да не са поставени под запрещение;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
 7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 9. Да не заемат публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-35, т.38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

Забраните по т. 10 и т. 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството

 1. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 2. Да имат добра репутация.

Кандидат се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидата се взема предвид информацията, която е на разположение на органа, упражняващ правата на държавата, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

 

III. Определя следните документи, необходими за участие в конкурсите:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура, адресирано до Общински съвет – Поморие по образец;
 2. Автобиография в европейски формат;
 3. Собственоръчно заверени копия на документи за придобито образование, квалификация и специалност;
 4. Собственоръчно заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
 5. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 6. Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец;
 7. Писмена бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество за период от 3 години, изготвена в три екземпляра;
 8. Други документи, посочени по преценка на Общински съвет в решението.

 

ІV. За участие в конкурсната процедура се подава заявление в деловодството на Община Поморие в срок от 30 календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на интернет страницата на Община Поморие, към което се прилагат два отделни плика с документи, както следва:

 1. Плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;
 2. Плик № 2 съдържа бизнес програмата по чл. 48, т. 2. от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства, наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявлението се завежда в специален регистър по реда на подаване на документите в деловодството на Община Поморие, като на всеки кандидат се предоставя входящ номер.

 

V. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в зала №2 на Община Поморие на следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 10 часа, като може да продължи на следващия работен ден.“

 

VІ. Председателят на комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура предоставя на кандидатите за участие в конкурсната процедура следните документи: годишен финансов отчет за предходните две години; информация за предходните тримесечия, за които има изготвени междинни финансови отчети; справка за дълготрайните материални активи по групи; структура на лечебното заведение; длъжностно щатно разписание на персонала; обобщена справка за изпълнение на договора с РЗОК за предходната година; утвърден образец на договор за възлагане на управлението или за възлагане на контрол.

 

VІІ. До участие в конкурсната процедура за избор на членове на органи за управление/контрол на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и на чл. 16, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

         В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверка на документите от плик № 1, по реда на тяхното постъпване, за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати.

Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа обстоятелствата по чл. 53, ал. 1 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на конкурсната процедура се публикува на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“.

След подписване на протокола по чл. 53, ал. 2 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ бизнес програмата, като оценяването се извършва в 7-дневен срок.

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената бизнес-програма не по-ниска от мн. добър 4,50.

Оценката на бизнес програмата се формира въз основа на следните критерии:

 1. съответствие с нормативната уредба;
 2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие и с предмета на дейност;
 3. съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие;
 4. логическа структура на разработката.

Комисията приключва втория етап от конкурсната процедура със съставяне на протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до третия етап, подписан от председателя и членовете на комисията.

В третия етап на конкурсната процедура-събеседване, комисията предварително формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване, определени в решението на Общински съвет – Поморие за конкурса. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. степен на познаване на нормативната уредба;
 2. способност да се планират и взимат управленски решения;
 3. административни умения, професионални и делови качества;
 4. комуникативни способности и организационни способности;
 5. способност за обективна преценка и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Оценките, поставени от всеки един член на комисията се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията на концепцията и проведеното събеседване, за всеки от критериите по чл. 53, ал. 6 и ал. 8 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

В 3-дневен срок след провеждането на събеседването с всички допуснати кандидати, комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Поморие, /раздел „Обяви и съобщения“/. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4, 50. За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. Окончателният протокол в срок до 10 дни от провеждане на последното заседание на комисията се входира в деловодството на Общински съвет – Поморие за утвърждаване.

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“/.

Общински съвет – Поморие може да не утвърди протокола с предложеното класиране, като в решението посочва мотивите за това.

Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Поморие, чрез председателя на комисията по номиниране – в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на Община Поморие. Когато възражението е основателно, Общински съвет – Поморие отменя предложеното класиране и възлага на комисията по номиниране да проведе отново конкурсната процедура от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.

В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и Закона за лечебните заведения преди сключване на договора за възлагане на управлението, се обявява нова конкурсна процедура.

В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по-ниска от мн. добър 4, 50 или няма подадени заявления, Общински съвет – Поморие прекратява процедурата и обявява нова конкурсна процедура.

        

         VІІІ. Процедурата за номиниране и провеждане на конкурсната процедура се извършва от Комисия, в състав от пет члена, от които  поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика и един магистър по медицина. 

Общински съвет – Поморие определя състава на комисията, както следва:

 

Председател: Д-р Христо Христов – магистър по медицина;

 

Членове:

 1. Веселин Анестиев – правоспособен юрист;
 2. Петя Арнаудова – правоспособен юрист;
 3. Д-р Донка Атанасова – Вранчева – магистър по медицина;
 4. Антон Лалев – директор на Дирекция „ХД“, магистър по икономика.

 

Резервни членове:

 1. Ива Кусева – общински съветник;
 2. Илиан Щерев- общински съветник;
 3. Фатме Хюсеин- общински съветник.

 

IX. Общински съвет – Поморие избира за временно изпълняващ длъжността Управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, за срок не по – дълъг от 6 месеца до провеждането на изборна конкурсна процедура за възлагане на управлението на дружеството д-р Ирина Янчева и възлага на кмета на Община Поморие да сключи договор за възлагане управлението на дружество с ограничена отговорност „Медицински център 1 – Поморие“ ООД с временно изпълняващия длъжността д-р Ирина Янчева.

                                                                                    

Х. Общински съвет – Поморие отменя т. 4 от свое решение № 1222/01.08.2023 г., с което до провеждането на изборна конкурсна процедура за възлагане на управлението на дружеството „Медицински център 1 – Поморие” ООД, същото да се управлява и представлява от избрания с решение № 1013/20.12.2022г. прокурист на „Медицински център 1 – Поморие” ООД, д-р Кирил Асенов Хинов.

 

XI. Общински съвет – Поморие одобрява приложения проект за договор за възлагане управлението на публично предприятие – дружество с ограничена отговорност „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, като чл. 8 от Договора да се чете: „УПРАВИТЕЛЯТ може да работи по служебно или трудово правоотношение за времето, за което е избран за такъв в предвидените от закона случаи.“.

 

XII. Общински съвет – Поморие дава съгласие на основание чл.60, ал.1 от АПК за предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.30. от дневния ред:„ОС-99/07.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – във връзка с приета Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г. за ОУ „Христо Ботев“ с.Бата, общ.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

43/15.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА:

 

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие, при необходимост и след заявление на директора на ОУ „Христо Ботев“, с. Бата, да преотстъпи права на ОУ „Христо Ботев“, с. Бата, за изготвяне на инвестиционен проект и възможност за кандидатстване в качеството си на партньор или самостоятелно, за обект: „Спортна площадка в УПИ I, кв. 22 по плана на с. Бата“, в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

 

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По т.31. от дневния ред:„ОС-100/07.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – във връзка с приета Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г. за ОУ „Христо Ботев“ гр.Ахелой, общ.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

44/15.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА:

 

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие, при необходимост и след заявление на директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой, да преотстъпи права на ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой за изготвяне на инвестиционен проект, и възможност за кандидатстване в качеството си на партньор или самостоятелно, за обект: „Физкултурен салон в УПИ II, кв. 11 по плана на гр. Ахелой“, в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

 

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По т.32. от дневния ред:„ОС-101/07.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – във връзка с приета Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г. за ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Каблешково, общ.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

45/15.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА:

 

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие, при необходимост и след заявление на директора на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково, да преотстъпи права на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково за изготвяне на инвестиционен проект, и възможност за кандидатстване в качеството си на партньор или самостоятелно, за обект „Физкултурен салон в УПИ I, кв. 36 по плана на гр. Каблешково“, в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

 

 1. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

По т.33. от дневния ред:„ОС-688/03.10.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ VII-260 (ПИ 57491.16.260 по КК), масив 16, местност Кротиря, гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

46/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ VII-260 (ПИ 57491.16.260 по КК), масив 16, местност Кротиря, гр.Поморие, и сервитут, преминащи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.561 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,874 дка, дължина – 195 м; ПИ 57491.16.698 – за второстепенна улица, с площ с ограничение на ползването – 0,029 дка; ПИ 57491.16.624 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,011 дка.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

        На основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ VII-260 (ПИ 57491.16.260 по КК), масив 16, местност Кротиря, гр.Поморие, и сервитут, преминащи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.561 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,874 дка, дължина – 195 м; ПИ 57491.16.209 – изоставено трайно насаждение, собственост на Щеляна Г. Карамфилова и други, с площ с ограничение на ползването – 0,029 дка; ПИ 57491.16.698 – за второстепенна улица, с площ с ограничение на ползването – 0,029 дка; ПИ 57491.16.285 – урбанизирана територия, собственост на Никола Асеников и други, с площ с ограничение на ползването – 0,028 дка; ПИ 57491.16.211 – изоставено трайно насаждение, собственост на „Майорка Уно Инвест“ ЕООД, с площ с ограничение на ползването – 0,040 дка; ПИ 57491.16.638 – урбанизирана територия, собственост на Димитър Карталов и други, с площ с ограничение на ползването – 0,014 дка; ПИ 57491.16.689 – за второстепенна улица, собственост на Владимир Налбантов и други, с площ с ограничение на ползването – 0,053 дка; ПИ 57491.16.224- урбанизирана територия, собственост на „Юниън Пропърти“ ЕАД, с площ с ограничение на ползването – 0,083 дка; ПИ 57491.16.349 – урбанизирана територия, собственост на Коста Стаматов и други, с площ с ограничение на ползването – 0,009 дка; ПИ 57491.16.624 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,011 дка.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ VII-260 (ПИ 57491.16.260 по КК), масив 16, местност Кротиря, гр.Поморие, и сервитут, преминащи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.561 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,874 дка, дължина – 195 м; ПИ 57491.16.209 – изоставено трайно насаждение, собственост на Щеляна Г. Карамфилова и други, с площ с ограничение на ползването – 0,029 дка; ПИ 57491.16.698 – за второстепенна улица, с площ с ограничение на ползването – 0,029 дка; ПИ 57491.16.285 – урбанизирана територия, собственост на Никола Асеников и други, с площ с ограничение на ползването – 0,028 дка; ПИ 57491.16.211 – изоставено трайно насаждение, собственост на „Майорка Уно Инвест“ ЕООД, с площ с ограничение на ползването – 0,040 дка; ПИ 57491.16.638 – урбанизирана територия, собственост на Димитър Карталов и други, с площ с ограничение на ползването – 0,014 дка; ПИ 57491.16.689 – за второстепенна улица, собственост на Владимир Налбантов и други, с площ с ограничение на ползването – 0,053 дка; ПИ 57491.16.224- урбанизирана територия, собственост на „Юниън Пропърти“ ЕАД, с площ с ограничение на ползването – 0,083 дка; ПИ 57491.16.349 – урбанизирана територия, собственост на Коста Стаматов и други, с площ с ограничение на ползването – 0,009 дка; ПИ 57491.16.624 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,011 дка.

Разрешава на „Тонозлиеви“ ООД да възложат изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ VII-260 (ПИ 57491.16.260 по КК), масив 16, местност Кротиря, гр.Поморие, и сервитут, преминащи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.561 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,874 дка, дължина – 195 м; ПИ 57491.16.209 – изоставено трайно насаждение, собственост на Щеляна Г. Карамфилова и други, с площ с ограничение на ползването – 0,029 дка; ПИ 57491.16.698 – за второстепенна улица, с площ с ограничение на ползването – 0,029 дка; ПИ 57491.16.285 – урбанизирана територия, собственост на Никола Асеников и други, с площ с ограничение на ползването – 0,028 дка; ПИ 57491.16.211 – изоставено трайно насаждение, собственост на „Майорка Уно Инвест“ ЕООД, с площ с ограничение на ползването – 0,040 дка; ПИ 57491.16.638 – урбанизирана територия, собственост на Димитър Карталов и други, с площ с ограничение на ползването – 0,014 дка; ПИ 57491.16.689 – за второстепенна улица, собственост на Владимир Налбантов и други, с площ с ограничение на ползването – 0,053 дка; ПИ 57491.16.224- урбанизирана територия, собственост на „Юниън Пропърти“ ЕАД, с площ с ограничение на ползването – 0,083 дка; ПИ 57491.16.349 – урбанизирана територия, собственост на Коста Стаматов и други, с площ с ограничение на ползването – 0,009 дка; ПИ 57491.16.624 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,011 дка.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.34. от дневния ред:„ОС-707/26.10.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проверка и потвърждение на маршрутни разписания от общинската транспортна схема.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

47/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16, ал.6 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. – дв, бр. 44 от 2011 г.) Общински съвет – Поморие потвърждава  Маршрутни разписания от общинската транспортна схема на гр. Поморие, както следва:

 

Маршрутни разписания от общинската транспортна схема (градска линия):

– Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие – градско – линия №1;

– Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие – градско – линия №2;

– Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие – гробищен парк;

– Маршрутно разписание /допълнение/ на автобусна линия гр.Поморие – градско – линия №1;

– Маршрутно разписание /допълнение/ на автобусна линия гр.Поморие – градско – линия №2;

– Маршрутно разписание – проект – на автобусна линия гр.Поморие – кв.Каменар – градско – линия №4;

 

Маршрутни разписания от общинската транспортна схема от квотата на Община Поморие:

         – Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Поморие – гр.Каблешково;

– Маршрутно разписание на автобусна линия гр. Поморие – с.Горица;

– Маршрутно разписание на автобусна линия гр. Поморие – с.Страцин.

 

По т.35. от дневния ред:„ОС-28/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I (ПИ 35033.501.1107 по КК), в кв.84 по плана на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

48/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I – „за битов комбинат, озеленяване и автогара“ (ПИ 35033.501.1107 по КККР на гр.Каблешково), в кв.84 по плана на гр.Каблешково, като се обособяват два нови имота:  УПИ I – с отреждане „за битов комбинат, озеленяване и автогара“, с площ 3370 кв.м. и УПИ II – с отреждане „за трафопост“, с площ 70 кв.м. Застрояването в новообразуваните УПИ е свободно и се допуска при спазване на градоустройствени показатели за зона „Ц“ (смесена централна зона), както следва: в УПИ I: плътност –  до 60 %; етажност/ височина – до 3 ет.(10 м); Кинт – 2; озеленяване – мин. 30%; и в УПИ II: плътност –  до 60 %; етажност/ височина – до 1 ет.(3 м); Кинт – 2; озеленяване – мин. 30%.

 

По т.36. от дневния ред:„ОС-29/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2024г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

49/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – Поморие определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията па Община Поморие, считано от 01.01.2024г. както следва:

 

Минимални цени на километър Максимални цени на километър
Дневна 1,95 лв./км 3,00 лв./км
Нощна 2,45 лв./км 3,60 лв./км

 

По т.37. от дневния ред:„ОС-30/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на  вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

50/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, и сервитут, които засягат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.573 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 163,31 кв.м., дължина – 133,05 м; ПИ 57491.19.574 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 312,46 кв.м., дължина 260,38 м.

 

По т.38. от дневния ред:„ОС-31/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на  осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, в м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

51/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“, и сервитут, които засягат поземлен имот (ПИ) 57491.18.689 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 171,93 кв.м., дължина – 140,1 м.

 

По т.39. от дневния ред:„ОС-32/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 57491.18.739, 57491.18.740, 57491.18.371, 57491.18.340 и 57491.18.341, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

52/15.12.2023г.

                    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 57491.18.739, 57491.18.740, 57491.18.371, 57491.18.340 и 57491.18.341, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.18.687 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в имота – 51,07 кв.м. и дължина – 25,54 м; ПИ 57491.18.688 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в имота – 549,25 кв.м. и дължина – 274,62 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

                  На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 57491.18.739, 57491.18.740, 57491.18.371, 57491.18.340 и 57491.18.341, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.18.687 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в имота – 51,07 кв.м. и дължина – 25,54 м; ПИ 57491.18.688 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в имота – 549,25 кв.м. и дължина – 274,62м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 57491.18.739, 57491.18.740, 57491.18.371, 57491.18.340 и 57491.18.341, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.18.687 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в имота – 51,07 кв.м. и дължина – 25,54 м; ПИ 57491.18.688 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в имота – 549,25 кв.м. и дължина – 274,62 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 57491.18.739, 57491.18.740, 57491.18.371, 57491.18.340 и 57491.18.341, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.18.687 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в имота – 51,07 кв.м. и дължина – 25,54 м; ПИ 57491.18.688 – селскостопански път, общинска публична собственост, с площ на ограничение в имота – 549,25 кв.м. и дължина – 274,62 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.40. от дневния ред:„ОС-33/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел с 1kV от главно разпределително табло на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по кадастралната карта на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

53/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел с 1kV от главно разпределително табло на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по кадастралната карта на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 18229.1.203 – територия на транспорта, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,307 дка; ПИ 18229.56.30 – селскостопански път, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,531 дка; с приблизителна дължина на трасето – 431,20 м, от които извън регулация – 382,50 м и в регулация 48,70 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

                  На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел с 1kV от главно разпределително табло на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по кадастралната карта на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 18229.1.203 – територия на транспорта, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,307 дка; ПИ 18229.56.30 – селскостопански път, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,531 дка; с приблизителна дължина на трасето – 431,20 м, от които извън регулация – 382,50 м и в регулация 48,70 м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел с 1kV от главно разпределително табло на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по кадастралната карта на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 18229.1.203 – територия на транспорта, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,307 дка; ПИ 18229.56.30 – селскостопански път, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,531 дка; с приблизителна дължина на трасето – 431,20 м, от които извън регулация – 382,50 м и в регулация 48,70 м.

Разрешава на „Вип Инвест 2020“ ООД да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел с 1kV от главно разпределително табло на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по кадастралната карта на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 18229.1.203 – територия на транспорта, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,307 дка; ПИ 18229.56.30 – селскостопански път, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,531 дка; с приблизителна дължина на трасето – 431,20 м, от които извън регулация – 382,50 м и в регулация 48,70 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.41. от дневния ред:„ОС-34/17.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХI (ПИ 57491.501.707 по КК) и УПИ Х (ПИ 57491.501.706 по КК), кв.229 по плана на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

54/15.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XI (ПИ 57491.501.707 по КК), с отреждане „за озеленяване и паркинг“ и УПИ X (ПИ 57491.501.706 по КК), с отреждане „за озеленяване и паркинг“, в кв.229 по плана на гр.Поморие, състоящо се в обединяване на двата имота в общ УПИ XI (проектен идентификатор 57491.501.758 по КК), с площ 5629 кв.м., с отреждане „за паркинг, КОО и озеленяване“, за изграждане на вертикален паркинг с търговска зона в партерния етаж. Застрояването в новообразувания УПИ XI е свободно, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона „Ц“ (смесена централна зона), както следва: плътност –  до 60 %; етажност/ височина – до 15 м; Кинт – 2; озеленяване – мин. 30%.

 

По т.42. от дневния ред:„ОС-44/24.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, разрешение за проектиране и възлагане изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от кв. 14, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр. Поморие, Община Поморие за урегулиране на част от имотите, които са неурегулирани и част от имотите, които представляват земеделска територия и ПУП-ПУР за предвиждане на трасета на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до урегулираните имоти в кв. 14, кв. 15 и кв.16, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр. Поморие, Община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

55/15.12.2023г.

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Поморие дава предварително съгласие за изработване на ПУП за: ПИ 57491.601.544-второстепенна улица, ПИ 57491.620.27-селскостопански път, ПИ 57491.601.285-за второстепенна улица, ПИ 57491.664.21-за селскостопански път; ПИ 57491.664.19-пасище и ПИ 57491.66.255-пасище, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 5 години от настоящото решение.
 2. На основание чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Поморие дава предварително съгласие за изработване на ПУП за: ПИ 57491.664.19-пасище и ПИ 57491.66.255-пасище, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 5 години от настоящото решение.
 3. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие одобрява задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от кв. 14, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр.Поморие, Община Поморие за урегулиране на част от имотите, които са неурегулирани и част от имотите, които представляват земеделска територия и ПУП-ПУР за предвиждане на трасета на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до урегулираните имоти в кв. 14, кв.15 и кв. 16, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр. Поморие, Община Поморие.
 4. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от кв.14, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр.Поморие, Община Поморие за урегулиране на част от имотите, които са неурегулирани и част от имотите, които представляват земеделска територия и ПУП-ПУР за предвиждане на трасета на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до урегулираните имоти в кв.14, кв.15 и кв.16, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр. Поморие, Община Поморие.

Кметът на Община Поморие да възложи изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.14, по застроителен и регулационен план на кв.Каменар, гр.Поморие, Община Поморие за урегулиране на част от имотите, които са неурегулирани и част от имотите, които представляват земеделска територия и ПУП-ПУР за предвиждане на трасета на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до урегулираните имоти в кв.14, кв.15 и кв.16, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр.Поморие, Община Поморие.

Решението да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител на област Бургас.     

     

По т.43. от дневния ред:„ОС-60/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, разрешение за проектиране и възлагане изработване на проект за ПУП-ПРЗ на кв. 21а, кв. 27, кв. 29 и част от кв. 31 и кв. 35, по кадастралния план на кв. Каменар – м.Разширението, с цел разширение на строителните граници на кв. Каменар и провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделските земи за част от имотите, които представляват земеделска територия.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

56/15.12.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Поморие дава предварително съгласие за изработване на ПУП за имоти, земеделска територия, общинска собственост: ПИ 57491.601.542-за второстепенна улица, ПИ 57491.601.704-за второстепенна улица, ПИ 57491.601.700- за второстепенна улица; ПИ 57491.601.694-за второстепенна улица; ПИ 57491.601.545-за второстепенна улица; ПИ 57491.601.714-за електроенергийно производство; ПИ 57491.601.559-за електроенергийно производство; ПИ 57491.601.1198-за ниско застрояване; ПИ 57491.601.558-за ниско застрояване; ПИ 57491.601.1195- за ниско застрояване; ПИ 57491.601.1193 – за ниско застрояване, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 5 години от настоящото решение.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие одобрява задание за изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ на кв.21а, кв.27, кв.29 и част от кв.31 и кв.35, по кадастралния план на кв.Каменар – м.Разширението, с цел разширение на строителните граници на кв.Каменар и провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделските земи за част от имотите, които представляват земеделска територия.
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие разрешава да се изготви проект за ПУП-ПРЗ на кв.21а, кв.27, кв.29 и част от кв.31 и кв.35, по кадастралния план на кв. Каменар – м.Разширението, с цел разширение на строителните граници на кв.Каменар и провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделските земи за част от имотите, които представляват земеделска територия.

Кметът на Община Поморие да възложи изработване на проект за ПУП-ПРЗ на кв.21а, кв.27, кв.29 и част от кв.31 и кв.35, по кадастралния план на кв.Каменар – м.Разширението, с цел разширение на строителните граници на кв.Каменар и провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделските земи за част от имотите, които представляват земеделска територия.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл. 45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител на област Бургас.

 

По т.44. от дневния ред:„ОС-61/28.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І, отреден – „за административно-делово, обществено обслужване и озеленяване“, кв. 231, по плана на гр. Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.501.230 по КК на гр. Поморие) и УПИ І, отреден – „За МВР, районен съд, магазини и обществено и жилищно строителство“, кв. 73а, по плана на гр.Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.502.481 по КК на гр. Поморие), с цел промяна на регулационните им граници и отреждане и изменение на уличната регулация с о. т. 495 – о. т. 1004 – о. т. 1005 – о. т. 1006 – о. т. 1007 – о. т. 1008 – о. т. 1017 – о. т. 1018 – о. т. 1019.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

57/15.12.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие одобрява задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І, отреден – „за административно-делово, обществено обслужване и озеленяване“, кв. 231, по плана на гр. Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.501.230 по КК на гр. Поморие) и УПИ І, отреден – „За МВР, районен съд, магазини и обществено и жилищно строителство“, кв. 73а, по плана на гр. Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.502.481 по КК на гр. Поморие).
 2. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 и чл. чл. 62, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І, отреден – „за административно-делово, обществено обслужване и озеленяване“, кв. 231, по плана на гр. Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.501.230 по КК на гр. Поморие) и УПИ І, отреден – „За МВР, районен съд, магазини и обществено и жилищно строителство“, кв. 73а, по плана на гр. Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.502.481 по КК на гр. Поморие).

Кметът на Община Поморие да възложи изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І, отреден – „за административно-делово, обществено обслужване и озеленяване“, кв. 231, по плана на гр. Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.501.230 по КК на гр. Поморие) и УПИ І, отреден – „За МВР, районен съд, магазини и обществено и жилищно строителство“, кв.73а, по плана на гр. Поморие, (ПИ с идентификатор 57491.502.481 по КК на гр. Поморие).

За изготвения проект да се проведе обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.

Решението да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител на област Бургас.

 

По т.45. от дневния ред:„ОС-63/28.11.2023г. – Докладна записка от Никодим Стоянов, Ива Кусева, Веселин Анестиев, Д-р Христо Христов, Радостин Колев, Милен Манолов и Найден Пулакев – общински съветници в Общински съвет – Поморие, относно предложение за създаване на Публичен регистър на паметниците и възпоменателните знаци на територията на община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

58/15.12.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА възлага на Кмета на община Поморие в срок до 30.12.2024г. да организира разработването на Публичен регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Поморие.

 

По т.46. от дневния ред:„ОС-73/30.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на общински съветници, които ще вземат участие в комисията за картотекиране на граждани с установени жилищни нужди и в комисията за провеждане на търг или конкурс по реда на ЗОС.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

59/15.12.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 от Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие Общински съвет – Поморие определя следните общински съветници за участие в комисия за картотекиране на граждани с установени жилищни нужди, а именно: Катя Христофорова, Фатме Осман, Веселин Анестиев.

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.88, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие определя следните общински съветници за участие в комисията за провеждане на търг или конкурс, а именно: Христо Широков, Найден Пулакев, Георги Вражев, като останалите 18 общински съветници да бъдат резерви.

 

По т.47. от дневния ред:„ОС-89/04.12.2023г. – Докладна записка от Ива Кусева, Веселин Анестиев, Д-р Христо Христов, Радостин Колев, Милен Манолов и Найден Пулакев – общински съветници в Общински съвет – Поморие, относно провеждане на процедура за избор на Обществен посредник.“ със 6 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 14 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

60/15.12.2023г.

Общински съвет – Поморие не приема докладна записка от Ива Кусева, Веселин Анестиев, Д-р Христо Христов, Радостин Колев, Милен Манолов и Найден Пулакев – общински съветници в Общински съвет – Поморие, относно провеждане на процедура за избор на Обществен посредник.

 

По т.48.1. от дневния ред:„ОС-113/15.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 35033.20.173 по КККР на гр.Каблешково, м.Показателя, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

61/15.12.2023г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а , ал.1 от ЗУТ:

     Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване на ПИ 35033.20.173 по КККР на гр.Каблешково, м.Показателя, с който имотът се урегулира в УПИ III-173, с площ от 4002 кв.м, в зона „Пп“ – предимно производствена зона, с осигурен достъп до имота от пътя, с който имотът граничи от североизток, с отреждане „за открит обект за спортна дейност /картинг писта“/, като се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона „Пп“: плътност – до 80 %, Кинт – 2,5, Височина – до 10м/3 ет., озеленяване – мин. 20% и паркиране в имота.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за  регулация и застрояване за ПИ 35033.20.173 по КККР на гр.Каблешково, м.Показателя, с който имотът се урегулира в УПИ III-173, с площ от 4002 кв.м, в зона „Пп“ – предимно производствена зона, с осигурен достъп до имота от пътя, с който имотът граничи от североизток, с отреждане „за открит обект за спортна дейност /картинг писта“/, като се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона „Пп“: плътност – до 80 %, Кинт – 2,5, Височина – до 10м/3 ет., озеленяване – мин. 20% и паркиране в имота.

Разрешава на Александър Петров Камчалиев, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 35033.20.173 по КККР на гр.Каблешково, м.Показателя, с който имотът се урегулира в УПИ III-173, с площ от 4002 кв.м, в зона „Пп“ – предимно производствена зона, с осигурен достъп до имота от пътя, с който имотът граничи от североизток, с отреждане „за открит обект за спортна дейност /картинг писта“/, като се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели за зона „Пп“: плътност – до 80 %, Кинт – 2,5, Височина – до 10м/3 ет., озеленяване – мин. 20% и паркиране в имота.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 3-то заседание –15.12.2023г 556 KB 34
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors