Решения от 4-то /извънредно/ заседание , проведено на 22.12.2023г.

Р Е Ш Е Н И Я
ОТ 4-ТО/извънредно/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА  22.12.2023г.
/мандат 2023-2027г./

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 05.01.2024г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-125/20.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на туризма като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проекти: „Поморие – Непознатата туристическа дестинация в България“ на туристически пазар Полша в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора РЕЙНБОУ ТУРС АД/REINBOWTURS SPOLSKA AKCYJNA и „Поморие-соленият път на щастието“ на туристически пазар Германия в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора ХОЛИДЕЙС.ЦХ ООД/HOLIDAYS.CHGMBH, финансирани по Процедурата „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното
Р Е Ш Е Н И Е
№ 62/22.12.2023г.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 10 и чл. 27, ал. 4, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие:

1. Делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на туризма, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект с вх. рег. № BG-176789478-2023-01-0016 „Поморие – Непознатата туристическа дестинация в България“ на туристически пазар Полша в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора РЕЙНБОУ ТУРС АД/REINBOWTURS SPOLSKA AKCYJNA, и сключен договор №Т-РД-29-164/18.12.2023 г. в размер от 120 000 лв., (сто и двадесет хиляди лева), представляващи 50 (петдесет) % от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ.
2. Делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на туризма, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект с вх. рег. № BG-176789478-2023-01-0017 „Поморие-соленият път на щастието“ на туристически пазар Германия в партньорство с: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и туроператора ХОЛИДЕЙС.ЦХ ООД/HOLIDAYS.CHGMBH, и сключен договор №Т-РД-29-161/18.12.2023 г. е необходимо издаването на запис на заповед в полза на Министерство на туризма в размер от 120 000 лв., (сто и двадесет хиляди лева), представляващи 50 (петдесет) % от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид кратките срокове за усвояване на средствата до края на годината се допуска предварително изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2.

По т.2. от дневния ред:„ ОС-126/21.12.2023г.- Докладна записка от Адам Адамов –Председател на Общински съвет – Поморие, относно освобождаване на д-р Кирил Асенов Хинов като прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното
Р Е Ш Е Н И Е
№ 63/22.12.2023г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1, чл. 137 и чл. 147 от Търговския закон и чл.22, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност Общински съвет – Поморие:

1. Освобождава и оттегля упълномощаването на д-р Кирил Асенов Хинов като прокурист на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД, ЕИК: 102618548.

2. Възлага на временно изпълняващия длъжността Управител на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД да прекрати сключения договор за прокура.

3. Дава съгласие и възлага на временно изпълняващия длъжността Управител на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД да заяви за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията подлежащите на вписване обстоятелства във връзка с взетите по–горе решения лично или чрез упълномощено лице.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 4-то извънредно заседание- 22.12.2023г. 171 KB 64
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors