Решения от 5-то заседание, проведено на 25.01.2024г.

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 5-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2024г.

/мандат 2023-2027г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 12.02.2024г.

 

По т.1. от дневния ред:„ОС-108/13.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64/25.01.2024г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г., като:

– Към глава VIII се добавят следните имоти за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

АОС Описание на имота
1. АЧОС №6231/20.10.2017г. Самостоятелен обект в сграда – гараж №5 с идентификатор 57491.501.134.1.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 23,04 кв. м., на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие.
2. АПОС № 56/10.10.1997г. Помещение за бръснарски салон с площ 23 кв. м, в сграда, находяща се в УПИ I, кв.17 по регулационния план на с. Порой.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-151/10.01.2024г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект на територията на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65/25.01.2024г.

I. Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема схема за стациониране на преместваем обект на територията на Община Поморие, както следва:

 1. Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Белодол“ – ул. „Дунав“ в с.Белодол

             1.1. позиция № 1 – кафе машина – 2бр. – 2кв.м;

II. Приложената схема е неразделна част от настоящото решение.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-155/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024г. – имоти находящи се в УПИ ХІІІ-243, кв.21 в с.Страцин и в УПИ І, кв.6 в с.Лъка.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66/25.01.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г., като:

– Към глава ІV се добавят следните имоти, които общината предлага за прекратяване на съсобственост чрез продажба:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ
7436/20.07.2023г. с.Страцин

кв.21 УПИ ХІІІ-243

65/1220 кв.м. в идеални части от 1220кв.м.
7555/11.12.2023г. с.Лъка

кв.6 УПИ І

ПИ 44425.501.220

32/982 кв.м. в идеални части от 982кв.м.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-156/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024г. – имот находящ се в УПИ VІІІ-280, кв.30 в с.Гълъбец.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67/25.01.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г., като:

– Към глава ІІІ се добавя следния имот, който общината предлага за продажба на собственика на законно построената върху имота сграда на основание чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ
1464/23.11.2000г. с.Гълъбец

кв.30 УПИ VІІІ-280

480/960 кв.м. в идеални части от 960кв.м.

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-157/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ІІ кв.10 по регулационния план на с.Медово.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 68/25.01.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 47651.501.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, съответстващ на УПИ ІІ кв.10 по регулационния план на с.Медово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 8/375 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 47651.501.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, съответстващ на УПИ ІІ кв.10 по регулационния план на с.Медово, целият на площ от 375кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7553/20.11.2023г. на съсобствениците Димитринка Тодорова Карабашева, Тодор Атанасов Карабашев и Петя Атанасова Карабашева, при цена 320,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-158/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на общински имот, съставляващ 480/960 кв.м. в идеални части от УПИ VІІІ-280 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 69/25.01.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и съгласно чл.50 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба и приема оценката в размер на 13440,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Юсеин Ибрям Мехмед на общински имот, съставляващ 480/960 кв.м. в идеални части от УПИ VІІІ-280 кв.30 по регулационния план на с.Гълъбец, целия на площ от 960кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 1464/23.11.2000г.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-159/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ І кв.6 по регулационния план на с.Лъка.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70/25.01.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 44425.501.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, съответстващ на УПИ І кв.6 по регулационния план на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 32/982 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 44425.501.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, съответстващ на УПИ І кв.6 по регулационния план на с.Лъка, целият на площ от 982кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7555/11.12.2023г. на съсобственика Никола Тодоров Деликостов, при цена 1540,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-160/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІІ-243 кв.21 по регулационния план на с.Страцин.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 71/25.01.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХІІІ-243 кв.21 по регулационния план на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 65/1220 кв.м. в идеални части от УПИ ХІІІ-243 кв.21 по регулационния план на с.Страцин, целият на площ от 1220кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7436/20.07.2023г. на съсобствениците Анка Петкова Станчева и Атанаска Петкова Василева, при цена 2270,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-161/10.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 72/25.01.2024г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19 и чл.23, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2024г. Общински съвет – Поморие

I. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена и депозит в размер на 10 процента от годишната наемна цена, без включен ДДС, а именно:

 1. Самостоятелен обект в сграда – гараж №5 с идентификатор 57491.501.134.1.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК с площ 23,04 кв. м., актуван с АЧОС №6231/20.10.2017г., находящ се на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие., с начална тръжна цена 115,20 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 2. Помещение за бръснарски салон с площ 23 кв. м, находящо се в сграда, построена в УПИ I, кв.17 по регулационния план на с. Порой, актувана с АПОС №56/10.10.1997г. , с начална тръжна цена 64,40 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 3. Помещение – лекарски кабинет с площ 15 кв. м, находящо се в сграда, построена в УПИ II, кв. 21, с. Страцин, актувана с АЧОС №4929/10.08.2010г., с начална тръжна цена 39,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-173/12.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2024г. – ПИ 57491.507.411 в гр.Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73/25.01.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Поморие за 2024г., като:

– Към Глава V.Oписание на имотите, които общината има намерение да предложи за учредяване ограничени вещни права

3.Oписание на имотите, които общината има намерение да предложи за учредяване на право на строеж без търг/конкурс по реда на чл.37, ал.4 се добавя следния имот:

 

АОС Описание на имота Площ
    1. №5299/22.08.2012г. гр.Поморие

ПИ 57491.507.411

448кв.м.

 

По т.11. от дневния ред:„ОС-172/12.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на плътна ограда в имот – частна общинска собственост.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 74/25.01.2024г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за срок от 5 (пет) години на Балас Адамов Турнов за изграждане на плътна ограда с РЗП 5кв.м., съгласно одобрен инвестиционен проект от Главен архитект на Община Поморие от 26.10.2023г., в поземлен имот с идентификатор 57491.507.411, с площ 448 кв. м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, предишен идентификатор: 57491.507.253, номер по предходен план: 253, квартал 149, парцел XI, с адрес: гр. Поморие, ул. „…“ №…, по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г., при съседи: 57491.507.428, 57491.507.258, 57491.507.410, 57491.507.395, 57491.507.252, актуван с Акт за частна общинска собственост №5299/22.08.2012г.

Данъчната оценка на правото на строеж за изграждане на плътна ограда е в размер на 113,60лв., съгласно удостоверение с изх. №5207002584/11.01.2024г., издадено от Дирекция ПМДТ при Община Поморие.

Пазарната цена за правото на строеж е определена в размер на 390лв. (триста и деветдесет лева), съгласно експертна оценка за определяне пазарната цена, изготвена от независим лицензиран оценител.

 1. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-176/12.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75/25.01.2024г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с Критерии за допустимост на кандидатите съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие, представлявана от Кмета – Иван Алексиев, в качеството си на член на СНЦ МИРГ Поморие да гласува „ЗА“ в Общото Събрание на СНЦ МИРГ Поморие при вземане на решение Сдружението да кандидатства като водещ партньор за финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, както и да реализира проекта със следните партньори:

 

– СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ“, ЕИК: 177226792, Седалище: гр.Поморие; ул. Кубрат 8, помещение № 2;

– Община Руен, Булстат: 000057211, Седалище: Община Руен, с. Руен, ул. Първи май № 18

– Община Несебър, Булстат: 000057122, Седалище: гр. Несебър, ул. Еделвайс № 10

– „Вижън – 2008“ ЕООД, ЕИК 200304140, адрес: гр. Несебър, ж.к. Черно море 2, № 100, ет. 5, ап. 7, представлявано от Здравка Красимирова Кръстева – управител /стопански сектор/.

– „Народно читалище „Пробуда 1952 г.“ НЧ, ЕИК 000045344, адрес: с. Добра поляна, п.к. 8580, Област Бургас, Община: Руен представлявано от Джемиле Салим Мухарем /нестопански сектор/.

 

 1. Дава съгласие за кандидатстване и реализиране на проект по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ чрез новосформираното местно партньорство, като за водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта се определя СНЦ МИРГ Поморие и възлага на Кмета – Иван Алексиев като представител на Община Поморие в ОС на Сдружението и Председател на СНЦ МИРГ Поморие в партньорството по проекта, да подпише споразумението за партньорство.

 

 1. Определя в територията на партньорството да се включат всички населени места от Община Поморие.

 

 1. Определя и предоставя помещение за офис за изпълнение на дейностите

по  проекта на адрес гр. Поморие, ул. Кубрат 8, пом. 2.

 

Предвид краткия срок за изготвяне и подаване на проектното предложение Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.13. от дневния ред:„ОС-177/12.01.2024г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и имоти на територията на Община Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76/25.01.2024г.

I. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.3 и чл.84 ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за отдаване под наем, на следните общински обекти и имоти съгласно приложените схеми, както следва:

 

 1. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес гр.Поморие, кв.»Свобода»,бл.А, ет.1, обект № 7/за продажба на закуски/ на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 6143/25.05.2017г. с идентификатор 57491.504.104.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена  145,20лв. на месец без вкл.ДДС или 174,24лв. на месец  с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС, за срок от  7/седем/ години.
 2. Терен публична общинска собственост с площ 35 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона кв.8 между о.т.12 и о.т.13 по ЗП на с.Гълъбец при начална тръжна наемна цена 105,00лв. на месец без вкл.ДДС или 126,00лв. на месец с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС, за срок от  3/три/ години.
 3. Терен публична общинска собственост с площ 15 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона кв.8 УПИ І по плана на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 90,00лв. на месец без вкл.ДДС или 108,00 лв. с вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните/начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно значение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС, за срок от 3 /три/ години.

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.
 2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;                                  

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

IV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец, както и всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия обект или имот.

V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VІ. Схемите са неразделна част от настоящото решение.

 

По т.14. от дневния ред:„ОС-178/12.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на оператор на язовирна стена на язовир – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27440.6.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белодол.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 77/25.01.2024г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.138в, ал.1 от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с § 12 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗВ, във връзка с  чл.14 ал.7  и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.19, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2024г., Общински съвет – Поморие

 1. Открива процедура за отдаване под наем при цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, на оператор на язовирна стена на язовир – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27440.6.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белодол, одобрени със Заповед РД-18-1308/17.07.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 29 973 кв. м. Номер по предходен план: 000091. Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Язовир, актуван с АПОС №7480/10.08.2023г., при съседи: 49477.104.11, 27440.6.99, 27440.16.6, 27440.6.96, 27440.6.101, 49477.70.25, 49477.70.24.
 2. Определя начална тръжна цена в размер на 3596,76 лв. /три хиляди петстотин деветдесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки/ за една година, без вкл. ДДС.
 3. Определя стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена в размер на 359,68лв. /триста петдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/, без ДДС.
 4. Определя депозит за участие в процедурата – 10% от годишната наемна цена, без вкл. ДДС в размер на 359,68лв. /триста петдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/.
 5. Обектът да се отдаде под наем за срок от 10 години, след провеждане на публичен търг с явно наддаване на оператор на язовирна стена.
 6. Утвърждава проект на договор за наем.
 7. Възлага на кмета на Община Поморие да извърши всички последващи действия по процедурата за отдаване под наем на язовир, представляващ ПИ с идентификатор 27440.6.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белодол и сключи договор за наем със спечелилия търга участник, след влизане в сила на настоящото решение.

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-183/15.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на социални услуги за ползване на обществен транспорт от социално слаби лица.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78/25.01.2024г.

На основание  чл.21, ал.1, т.6 ,т.23 и т.25  от ЗМСМА

 1. Общински съвет – Поморие одобрява социална помощ във вид на осигуряване на безплатен транспорт на нуждаещите се и социално слаби лица чрез издаване на карти от съответния превозвач, разпределени както следва:
 • 5 бр.( пет ) карти на стойност 150.00 лева месечно, по маршрут с. Дъбник – гр. Поморие – с. Дъбник;
 • 5 бр. ( пет ) карти на стойност 150.00 лева месечно, по маршрут с. Габерово – гр. Поморие – с. Габерово;
 • 5 бр. ( пет ) карти на стойност 00 лева месечно, по маршрут гр. Каблешково – гр. Поморие – гр. Каблешково;
 • 15 бр. ( петнадесет ) карти на стойност 290.00 лева месечно, по маршрут с. Козичино – гр. Поморие – с. Козичино.
 1. Общински съвет – Поморие одобрява стойността на месечната помощ в размер на 6 325.00 лева, считано от 01.02.2024г., до 31.12.2024г. Общата стойност за периода е 69 575.00 лева. Средствата следва да се планират в Бюджета на община Поморие.
 2. Общински съвет – Поморие възлага на кмета на община Поморие да организира редът за ползване и отчитане на издаваните карти по населени места.
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението, във връзка с подпомагане на засегнатите уязвими лица своеверменно.

 

По т.16. от дневния ред:„ОС-135/28.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане превози по маршрутни разписания от общинска, областна и републиканска транспортна схема.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79/25.01.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да подготви и проведе процедура/и по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по републиканска, областна и общинска транспортна схема от квотата на Община Поморие, съгласно утвърдени маршрутни разписания.

 

По т.17. от дневния ред:„ОС-168/11.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80/25.01.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.2, от Закона за устройство на черноморското крайбрежие Общински съвет – гр.Поморие определя следните периоди на забрана за извършване на строително – монтажни работи:

 1. За гр. Поморие и гр. Ахелой, включително курортни комплекси, ваканционни селища / вилни и туристически / намиращи се извън границите на населеното място – от 01.06.2024 г . до 15.09.2024 г . включително.
 2. Периодът на забрана да не се отнася за следните обекти:

– Изграждане на физкултурен салон и благоустрояване на прилежащи дворни пространства на ОУ „Христо Ботев“ в гр. Ахелой

– Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев“ в гр. Ахелой

– Пристройка към основната сграда на образователната инфраструктура на територията на СУ „Иван Вазов“ в гр. Поморие

– Реконструкция и преустройство на образователната инфраструктура на ОУ „Христо Ботев“ в гр. Поморие

– Изграждане на физкултурен салон на територията на ОУ „Христо Ботев“ в гр. Поморие

– Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“ в гр. Поморие / в участък от ул. „Професор Стоянов“ /

– Ремонт на ул. „Професор Стоянов“ гр. Поморие

– Кръгово кръстовище- ул. „Княз Борис I“ и ул. „Европа“ в гр. Поморие

– Светофарна уредба в кръстовище на ул. „Княз Борис I“ и ул. „Мусала“ по плана на  гр. Поморие

– Изграждане на площи за обществено ползване – пространства разположени на изток от улица „Георги Кондолов“ и на юг от улица „Морска“ гр. Поморие

– Строителство, реконструкция и рехабилитация на ул.“Морска“ в участъка от ул. „Георги Кондолов“ в посока изток гр.Поморие

– Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS 1142 в границите на гр. Поморие / ул. „Манастирска“

– Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес: кв.Свобода бл.25 гр.Поморие

– Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв. Каменар, гр. Поморие

 

По т.18. от дневния ред:„ОС-169/11.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35033.18.168, в местност Бадемите, по КК на гр.Каблешково, община Поморие, по реда на Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 81/25.01.2024г.

                Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

     Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35033.18.168, в м. „Бадемите”, по КК на гр.Каблешково.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35033.18.168, в м. „Бадемите”, по КК на гр.Каблешково, с устройствени показатели: Плътност на застрояване – до 20%, Коефициент на интензивност – до 0,4, етажност – 1(Н=10м), начин на застрояване – свободно; с допустима площ за застрояване – 1330,5 кв.м, от която допустимо застрояване 266,1 кв.м – до 20 % плътност на застрояване, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

                Разрешава на Соня Христова Кондурова, в качеството й на собственик на ПИ  35033.18.168, в м. „Бадемите”, по КК на гр.Каблешково, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ).

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.19. от дневния ред:„ ОС-170/11.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по Спорт към Община Поморие за 2024 г.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 82/25.01.2024г.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.6 и чл.7 от Правилника за дейността на Обществения съвет по спорт към Община Поморие, Общински съвет – Поморие утвърждава новия състав на Обществен съвет по спорт за 2024 г., както следва:

Обществен съвет по спорт към Община Поморие за 2024 г.

 

1.Иван Алексиев                  Кмет на Община Поморие

2.Аделина Чолева                 Гл. експерт „Младежки дейности и спорт“

3.Христо Широков               Председател на Комисията по ТТСМДОП – Общински съвет – Поморие

4.Диана Благоева                  Учител по физическо възпитание и спорт – СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие

5.Олга Абрашева                   Треньор в  КСТ „Поморие“

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-189/16.01.2024г. – Докладна записка от Ива Кусева, Веселин Анестиев, Д-р Христо Христов, Радостин Колев, Милен Манолов и Найден Пулакев – общински съветници в Общински съвет – Поморие, относно отмяна на Решение № 14/15.12.2023г. на Общински съвет – Поморие.“ с 4 гласа „за”, 14 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83/25.01.2024г.

Общински съвет – Поморие не приема Докладна записка от Ива Кусева, Веселин Анестиев, Д-р Христо Христов, Радостин Колев, Милен Манолов и Найден Пулакев – общински съветници в Общински съвет – Поморие, относно отмяна на Решение № 14/15.12.2023г. на Общински съвет – Поморие.

 

По т.21. от дневния ред:„ОС-180/15.01.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявление от Д-р Кирил Асенов Хинов за освобождаването му като управител и представляващ „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД.“ с 14 гласа „за”, 4 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 84/25.01.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие, Общински съвет – Поморие:

 

1. Възлага на Кмета на Община Поморие в едноседмичен срок от влизане в сила на настоящото решение да сезира компетентните органи за извършване на одит на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, както следва: АДФИ, Сметна палата, „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването и звено „Вътрешен одит“ към община Поморие.

 

2. Създава Временна комисия, състояща се от пет члена, общински съветници, със задача: проучване на възможностите за избор и отправяне на предложение за временно изпълняващ длъжността управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД до провеждането на конкурс, избирането и назначаването на нов управител на дружеството.

 

3. Утвърждава следния състав на Временната комисия:

 

1.Адам Адамов – Председател на Общинския съвет – Поморие;

2.Бейхан Мустафа – Председател на на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика към Общинския съвет – Поморие;

3.Петя Арнаудава – Председател на постоянната комисия по законност и обществен ред към Общинския съвет – Поморие;

4.Георги Вражев – Председател на постоянната комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост към Общинския съвет – Поморие;

5.Илиан Щерев – Председател на постоянната комисия по финанси и европейска интеграция към Общинския съвет – Поморие.

 

4. Общински съвет – Поморие, задължава управителите на МЦ – 1 ООД и МБАЛ – Поморие ЕООД да представят финансов отчет за състоянието на лечебните заведения (приходи, разходи, неразплатени задължения към доставчици, заплати, осигуровки и др.). Отчетът се представя до 20-то число на месеца, следващ отчетния и включва резултата от предходния месец с натрупване от началото на годината. Отчетът се представя на председателя на Общински съвет – Поморие с копие до кмета на общината. При непредставяне на отчета или непредставяне в срок, управителя на съответното лечебно заведение не получава заплата за съответния месец.

 

5. Допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси, свързани със здравето на населението на Община Поморие.

 

По т.22.1. от дневния ред:„ОС-216/24.01.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 85/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Поморие :

 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Адам Георгиев АдамовПредседател на Общински съвет – Поморие, като представител на общинския съвет.
 2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от един от общинските съветници, упълномощен от Председателя на Общински съвет – Поморие.

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 5-то заседание – 25.01.2024г 429 KB 32
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors