Наредба № 7

НАРЕДБА № 7
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на община Поморие, както и правата и задълженията на общинските органи и правомощия на Кмета на общината, произтичащи от разпоредбите на Закона за пътищата, Правилника за прилагане на закона за пътищата, Наредбата на Министерския съвет по чл.18, ал.5 от Закона за пътищата, Закона за регионалното развитие и Закона за устройство на територията.

            (2) Наредбата не се прилага за:

 1. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища

            2.селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;

            3.горските пътища;

            4.частните пътища, неотворени за обществено ползване.

            Чл.2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.

            (2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

            (3) Общинските пътища са отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците.

            Чл.3. (1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища, отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени със Закона за пътищата, Правилника за прилагане на закона за пътищата и Закона за движението по пътищата.

            (2) Частните пътища са местни пътища, които са собственост на отделни физически и юридически лица и могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществени интереси, по инициатива на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.

            (3) Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републикански и общински пътища.

            (4) Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кмета на общината.

            Чл.4.  (1) Пътищата (общинска пътната инфраструктура) имат следните основни елементи:

 1. обхват на пътя;
 1. пътни съоръжения;
 1. пътни принадлежности.

            (2)  Обхватът на пътя е площта, върху която са разположени земното платно и ограничителните ивици от двете му страни, заедно с въздушното пространство над него на височина, определена с нормите за проектиране на пътищата.

            (3) Обхватът на пътя по дължината на пътните съоръжения за преместване на препятствия и над тунелите включва хоризонталната проекция на съоръжението върху терена и ограничителните ивици от двете страни на тази проекция.

            Чл.5. (1) Ограничителната ивица от двете страни на общинските пътища е с ширина до два метра.

           (2) Ограничителната строителна линия при общинските пътища е 10 м., измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.

            (3) Когато ограничителната строителна линия попада в обхвата на пътя, тя се измества и се разполага по външния край на ограничителната линия.

            (4) В границите на урбанизираните територии ограничителната строителна линия се определя с градоустройствените и застроителните планове.

            Чл.6. (1) Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените места и селищните образувания, трябва да съответстват на нормативните изисквания за общинските пътища или за съответния клас републикански път, определени в нормите за проектиране на пътища.

            (2) Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговите функции и значение в транспортната система.

            (3) Участъците от съществуващите пътища, чиито технически параметри не отговарят на нормите за проектиране на пътищата се сигнализират с пътни знаци, указващи безопасен режим на движението.

 

ГЛАВА ВТОРА

СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

Раздел I

Собственост

            Чл.7.(1) Местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес са публична общинска собственост.

            (2) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:

 1. свързват населените места в общината помежду им или с общинския или с областния център;
 1. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
 1. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, ж.п. гари, пристанища, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;
 1. свързват населени места с обходни пътища от републиканската пътна мрежа.

            Чл.8. Дължината на местната пътна мрежа се променя с решение на Министерския съвет  в следните случаи:

            1.при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища – публична собственост на държавата или на общината – по предложение на кмета на общината или на Агенция „Пътна инфраструктура“;

 1. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища – по силата на съществуващата нормативна уредба и взаимна договореност между общината и съответните физически или юридически лица;
 1. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;

      4.при изграждане на нови общински или частни пътища, отворени за обществено ползване.

            Чл.9. (1) Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на пътищата – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.

            (2) Общинските пътища са публична общинска собственост.

            Чл.10. Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:

 1. при промяна на функциите и значението на пътя по условията на чл. 3 и 4 от Правилника за прилагане на закона за пътищата, чрез обявяването им за публична държавна собственост, съответно за публична общинска собственост, по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост;
 1. при отчуждаване на частни пътища и обезщетяване на техните собственици от общините при условията и по реда на Закона за общинската собственост;
 1. въз основа на подадено писмено заявление от физически и юридически лица за прехвърляне собствеността на общински път и решение на Общински съвет за промяна на публичната собственост на пътя в частна собственост;
 1. въз основа на подадено писмено заявление от физически и юридически лица за прехвърляне собствеността на частен път и решение на Общински съвет за промяна на частната собственост на пътя в публична общинска собственост.

            Чл.11. (1) Публичната собственост на пътищата се променя от държавна в общинска и обратно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

            (2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и се представят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията от:

 1. председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ след решение на Управителния съвет съгласувано със съответните общини – за промяната в публична държавна собственост.
 1. кмета на общината съгласувано с Агенция „Пътна инфраструктура“ – за промяна в публична общинска собственост.

            (3) Преписката на предложението за промяна на собствеността на пътищата съдържа:

 1.  решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост на пътя;
 1. решение на Общински съвет за промяна на собствеността на съответния частен път;
 1. обяснителна записка с мотиви и обосновка за необходимостта от промяната на собствеността на пътя;
 1. писмено съгласие на заинтересувани от промяната страни;
 1. съгласувателни писма;
 1. доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията до Министерски съвет.

Раздел II

Ползване на пътищата. Концесии

            Чл.12. (1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движение по пътищата.

            (2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията. В договора задължително се включват клаузи, определящи вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

            (3) Договора по ал.2 се сключва от кмета на общината.

            Чл.13. (1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението, при провеждане на масови спортни мероприятия и др.подобни.

            (2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане на трети лица се издават от кмета на общината, за което се уведомява служба „Пътна полиция” при Районно управление на Министерство на вътрешните работи (РУ на МВР) – Поморие, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РС „ПБЗН”) – Поморие, „Център за спешна медицинска помощ” и фирми обслужващи обществен превоз на пътници по съответния маршрут.

            (3) Когато с разрешенията по ал.2 се въвеждат забрани за обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут с временна организация на движението. Същата се съгласува със служба „Пътна полиция“ при РУ на МВР – Поморие и Общинска комисия по безопастност на движението (ОКБД).

            Чл.14. (1) Специалното ползване на пътищата се извършва при спазване на наредбата на Министерския съвет по чл. 18, ал. 5 от Закона за пътищата.

            (2) При изграждането и експлоатацията на пътна връзка към търговски крайпътен обект или крайпътен обслужващ комплекс се спазват техническите изисквания за проектиране на пътища при условия и по ред, осигуряващи безопасността на движението.

            Чл.15. Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.

Раздел III

Отчуждаване. Ограничения на собствеността

            Чл.16. (1) Недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

            (2) Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и правилника за неговото приложение, респективно на Закона за горите (ЗГ) и неговия правилник за прилагане.

            Чл.17. (1) Земи извън границите на урбанизираните територии – собственост на физически или на юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на общински пътища при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.

            (2) Временното ползване на земеделските земи или на горите и земите от горския фонд, както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно — на ЗГ и ППЗГ.

            (3) В случаите по ал.1 договорите се сключват от кмета на общината.

            (4) В договора по ал.3 се определят условията и срока за ползване на земята, размера на наема или на правото на ползване и дължимото обезщетение, ако такова е предвидено.

            (5) Временното ползване на земи по ал.1 се допуска за срок до пет години, след което земите възстановени съобразно тяхното предназначение се връщат на собственика.

            Чл.18. (1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди да се извършат процедурите по чл.17.

            (2) Временното завземане на земите в случаите по ал.1 се извършва със заповед на кмета, като на собственика се дължи обезщетение.

            Чл.19. В земи по реда на чл.17, ал.1 съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през зимния период, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения.

            Чл.20. Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

            Чл.21. (1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните пътища – от собствениците им.

            (2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Агенция „Пътна инфраструктура“ проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.

            Чл.22. Кметът на общината:

 1. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт, поддържане и управление на общинските пътища;
 1. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
 1. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол на автомобилното движение, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване;
 1. упражнява контрол над превозните средства с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване;
 1. съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в администрацията и кметове на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

            Чл.23. (1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия по чл.5 се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението и са разрешени по реда на чл.24 от настоящата Наредба.

            (2) В обхвата на пътя без разрешение се забранява:

 1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
 1. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
 1. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване и аварийни ситуации;
 1. превоз на мокри товари, които овлажняват пътното платно;
 1. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
 1. влаченето на дървета, слама и други подобни по пътното платно;
 1.  използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма.

            Чл.24. (1) За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забранява:

 1. в обхвата на пътя:

            а) засаждане или изсичане и изкореняването на дървета или храсти;

            б) косенето на трева, пашата на селскостопански животни и брането на плодове;

            в) поставяне на пътни знаци;

            г) прекъсването, отклоняването или спирането на движението;

            д) изграждането на рекламни съоръжения;

            е) поставяне на възпоменателни плочи и знаци;

 1. в обхвата на пътя и в обслужващите зони:

            а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията и промяната на тяхното предназначение;

            б) прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура;

            в) добиването на кариерни и други строителни материали;

            г) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и гори и горски територии.

            д) прокопаване на пътни и тротоарни настилки, площади, зелени площи и други.

            (2) Разрешенията по ал.1 се издават от кмета на общината, след съгласуване с общинската администрация и заплащане на такса, определена от Общинския съвет.

            (3) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно възникнали повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността.

            (4) При възникване на обстоятелства по ал.3, собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се в обхвата на пътя и обслужващите зони е длъжен след завършване на ремонтните дейности, в срок до три дни да възстанови нарушената настилка.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

Раздел I

Общи положения

            Чл.25.Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.

            Чл.26. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.

            Чл.27. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда, определени в Закона за пътищата и правилника за неговото приложение.

            (2) Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от кмета на общината.

            Чл.28. (1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

            (2) Въвеждането на временната организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците се съгласува със служба „Пътна полиция” при РУ на МВР – Поморие и ОКБД към кмета на общината и се извършва при условия и ред, определени с Наредба №3 от 16.08.2010 година за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

            Чл.29. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

            (2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на кмета на общината.

Раздел ІІ

Съгласуване на проекти

            Чл.30. (1) На задължително съгласуване подлежат:

 1. проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища;
 1. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:

            а) общински и републикански пътища;

            б) частни пътища с общински;

            в) прилежащи територии с общинските пътища.

 1. инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища.
 1. проекти за временна и постоянна организация на движението.

            (2) Съгласуването на проектите по т.1 и т.2 буква „а“ се извършва от Директора на Областно пътно управление – Бургас.

            (3) Съгласуването на проектите по т.2 букви „б“ и „в“, т.3 и т.4 се извършва от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

            Чл.31. (1) При съгласуването кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да постави допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.

            (2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да откаже съгласуване на проектите по ал.1 в следните случаи:

            1.ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използуване за дейности от обществен характер;

            2.при промяна предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;

            3.когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;

           4.когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.

            (3) При не съгласуване на проекта, кметът на общината или упъномощено от него длъжностно лице представя писмена обосновка с мотивите на това свое решение.

Раздел ІІІ

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата

            Чл.32. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общинската администрация.

            Чл.33. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

 1. списък на пътните отсечки и дължината им;
 1. вид, основа;
 1. широчина на пътните платна;
 1. вид на покритието (конструкцията);
 1. банкети, канавки;
 1. водоотводни съоръжения;
 1. участъци с концентрация на ПТП;
 1. други данни.

           Чл.34. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:

 1. категория „А“ – неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;
 1. категория „Б“ – необходимост от ремонтно-възстановителни работи;
 1. категория „В“ – не е необходим ремонт;
 1. категория „Г“ – не е възможно да се поддържа, за основен ремонт.

            Чл.35. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:

 1. връзка с други селища;
 1. население на селищата, които обслужва;
 1. среднодневна интензивност на движението;
 1. осигурено допълнително финансиране; период от време от последен ремонт;
 1. период от време от последното преасфалтиране;
 1. квадратура на участъците за ремонт.

            (2) След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма (капиталова програма) към бюджета на общината.

Раздел ІV

Зимно поддържане на общинските пътища

            Чл.36. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към превантивна подготовка и поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

            Чл37. При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:

 1. Превантивна подготовка
 1. Снегозащита на пътищата;
 1. Събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
 1. Снегопочистване;
 1. Разпръскване на инертни материали за борба със зимната хлъзгавост на пътищата;
 1. Организиране на работа при влошени метеорологични условия.

            Чл.38. (1) За превантивно подготвяне и зимното поддържане на пътищата общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на обществената поръчка е превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа.

            (2) Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със Закона за обществените поръчки.

Раздел V

Програма за развитие на пътната мрежа

            Чл.39. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието на общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.

            Чл.40. (1) Програмата се изготвят на база анализираната информация от раздел трети.

            (2) Критериите по чл.35 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума. Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.

            Чл.41. (1) Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.

            (2) Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.

            Чл.42. Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално ниво за експлоатация на всички участъци, а следващия 10 годишен период – за реконструкция (рехабилитация) на всички общински пътища.

            Чл.43. (1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

            (2) В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната перспективна готовност, както и източниците за финансиране.

            (3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.

            Чл.44. Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и МРРБ съобразно определените срокове.

            Чл.45. След приемането на Програмата, кмета на общината организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно със Закона за обществените поръчки.

Раздел VІ

Финансиране

            Чл.46. (1) Дейностите свързани с изграждането, реконструкцията, ремонта и поддържането на общинските пътища, пътните възли и кръстовища, както и частите от тях които са част от общинската пътна мрежа се финансират със средства от предоставени целеви трансфери от държавния бюджет, от бюджетните и от 9 извънбюджетните фондове и сметки на общината и с безвъзмездно предоставени средства и заеми.

            (2) Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят със Закона за държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година.

            Чл.47. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се предоставя от кмета на общината за разглеждане и се одобрява от общинския съвет.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл.48. Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

 1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на общинската администрация;
 1. паша на селскостопански животни и опожаряване на растителността;
 1. движение с непочистени от кал машини;
 1. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;
 1. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;
 1. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;
 1. влачене на дървета и други предмети;
 1. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

            (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.

            Чл.49. (1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл.23, чл.24, ал.1, т.1, букви „в” и „е”, т.2, ал.2 и ал.4 и чл.20 от тази Наредба или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
 1. движение на извън габаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или общинската администрация;
 1. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, извършващи в обхвата на пътя;
 1. извършване в обхвата на пътя на:

            а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, или използването на пътищата извън тяхното предназначение;

            б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението.

 1. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на общинската администрация на:

            а) строителни и ремонтни работи по пътищата;

            б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и други канали;

 1. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м. от оста на пътя и на по-малко от 1000 м. от мостовете, без разрешение на общинската администрация.

            (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.

            (3) При нарушение по ал. 1, т. 4 и 5 кметът на общината уведомява писмено Районна Дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи.

            Чл.50. (1) При нарушения по чл.48 от тази Наредба на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл.49 – в размер от 3000 до 8000лв.

            (2) При повторно нарушение по чл.48 имуществената санкция за юридически лица и еднолични търговци е в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл.49 – в размер от 4000 до 12 000лв.

            (3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.

            Чл.51. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

            (2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени със заповед от кмета на общината, за нарушения по общинските пътища и по заявление на собственика – за частните пътища.

            (3) Наказателни постановления се издават за общински и частни пътища от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

            (4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора.

            Чл.52. (1) За нарушенията по чл.48, ал.1 и чл.49, освен наложените санкции, нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното постановление.

            (2) При неизпълнение на изискванията по ал.1 и на чл.24, ал.5 последиците се отстраняват от общината, за сметка на нарушителя. За вземането си от нарушителя общинската администрация може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводни документи.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за пътищата с Решение № 1024/05.02.2019г.  на Общински съвет – Поморие и отменя Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Поморие, приета с Решение №390/20.12.2008г. на Общински съвет – Поморие; изм. с Решение №619/29.08.2017г. на Общински съвет – Поморие; изм. с Решение №1581/13.10.2017г. на Административен съд – Бургас.
 • 3. Специално ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 139 от Закона за движение по пътищата.
 • 4. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на §1, т.8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до кмета на общината, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.
 • 5. Контрола по изпълнение на наредбата се възлага на Кмета на община Поморие или упълномощено от него лице.
 • 6. Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf НАРЕДБА № 7 276 KB 22
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors