Дневен ред на 12-то заседание – 27.06.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие, свиквам дванадесето заседание на Общински съвет – Поморие на  27.06.2024г. /четвъртък/ от 09.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.

2.ОС-629/06.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, а именно: апартамент №6, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.6 по КККР на гр.Поморие.

3.ОС-642/11.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно заявление за издаване на разрешение за извършване на редовно теренно археологическо проучване на обект, находящ се в общински поземлен имот с идентификатор 35033.3.256 по КККР на гр. Каблешково, м. Праматаря.

4.ОС-664/14.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2024г. – имот, находящ се в гр.Поморие ПИ 57491.507.456, кв.151, УПИ ХІ.

5.ОС-665/14.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 57491.507.456, съответстващ на УПИ ХІ кв.151 по регулационния план на гр.Поморие.

6.ОС-666/17.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно утвърждаване на Протокол от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД гр. Поморие, проведено на 31.05.2024г.

7.ОС-667/17.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно утвърждаване на Протокол от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД гр. Поморие, проведено на 31.05.2024г.

8.ОС-618/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57491.601.1167, местност Разширението, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“.

9.ОС-619/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330, местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие“.

10.ОС-620/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II-1471 (ПИ 57491.505.13 по КК), кв.115 по плана на гр.Поморие.

11.ОС-621/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV (ПИ 57491.508.113 по КК) и УПИ ХХII (ПИ 57491.508.249 по КК), кв.217 по плана на гр.Поморие.

12.ОС-622/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III1611 и УПИ IV1670, кв.121 /поземлени имоти с идентификатори 57491.506.369 и 57491.506.370 по кадастрална карта/, по плана на гр.Поморие.

13.ОС-623/03.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия с кабел САВТ+50 кв.мм., изтеглен в HDPE75 тръба ф63 мм с присъединяване в съществуващо табло НН на БКТП за захранване на „Производствена база за аквакултури“ в ПИ с ид.35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково,  община Поморие“.

14.ОС-639/11.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане Общински план за действие на Община Поморие за периода 2024-2027 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас (2021-2030 г.), съгласно Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г.

15.ОС-640/11.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Канал за отпадни води за „Производствена база за аквакултури“ в ПИ 35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“.

16.ОС-658/14.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно определяне представител в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

17.ОС-680/18.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие и член на временната комисия по избор на съдебни заседатели, определена с Решение № 8/04.12.2023г., относно предложения за избор на съдебни заседатели и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.

18.ОС-682/19.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди.

19.ОС-683/19.06.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица при раждане, осиновяване и отглеждане на деца на територията на Община Поморие.

20.ОС-693/21.06.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на технически проект по част: „Организация на движението“ за обект: „Въвеждане на забрана за движение на автобуси по ул.„Мусала“ гр.Поморие“.

21.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                  

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 12-то заседание 314 KB 10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors