Дневен ред – Комисии

ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, съобразно обявения график при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ОС-258/06.02.2024г – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр. Поморие.
2.ОС-327/29.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна предназначението на общинско жилище, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково.
3.ОС-300/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2024г. – Апартамент: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково.
4.ОС-289/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – съгласие за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.195.1.7 по КК и КР на гр.Каблешково, представляващ общински апартамент.
5.ОС-291/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – ПИ 57491.501.697, УПИ Х, кв.253 гр.Поморие.
6.ОС-292/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – Земеделска земя с начин на трайно ползване: „за животновъден комплекс“, осма категория, ПИ 16064.100.77 с.Горица.
7.ОС-293/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой.
8.ОС-294/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – ПИ 16064.601.922, УПИ І, кв.18 в с.Горица.
9.ОС-295/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково.
10.ОС-296/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.
11.ОС-297/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.
12.ОС-299/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване на поземлен имот с идентификатор 47651.10.26 по КККР на с. Медово за частна общинска собственост.
13.ОС-318/27.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – идеални части от поземлен имот с идентификатор 18229.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гълъбец.
14.ОС-324/28.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 35033.501.480, съответстващ на УПИ VІ-480 кв.23 по регулационния план на гр.Каблешково.
15.ОС-325/29.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот, съответстващ на УПИ VI в квартал 25 по сега действащия подробен устройствен план на гр. Ахелой.
16.ОС-336/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.Гълъбец.
17.ОС-337/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Габерово.
18.ОС-338/01.03.2024г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие.
19.ОС-342/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на идеални части от поземлени имоти с идентификатор 57491.507.455, 57491.507.456, 57491.507.457, 57491.507.458 и 57491.507.459 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие.
20. ОС-347/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Поморие“.
21.ОС-348/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Поморие“.
22.ОС-356/06.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр.Поморие.
23.ОС-363/08.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Регионална дирекция „Гранична полиция”- Бургас към Главна дирекция „Гранична полиция” при Министерството на вътрешните работи.
24.ОС-212/23.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Програма за управление на община Поморие за мандат 2023-2027 г.
25.ОС-226/29.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика“, с период 2024г. – 2028г.
26.ОС-284/20.02.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие и член на временната комисия по избор на съдебни заседатели, определена с Решение № 8/04.12.2023г., относно предложения за избор на съдебни заседатели и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.
27.ОС-290/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 944, 945 и 952 по регулационния план /поземлен имот с идентификатор 57491.501.507 по кадастрална карта/ на гр.Поморие.
28.ОС-301/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие“.
29.ОС-302/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие“.
30.ОС-303/22.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Подземно трасе на водопровод с начало от проектен водопровод минаващ в ПИ 57491.19.571 до ПИ 57491.19.794, в м.Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие.
31.ОС-307/23.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на проект на Рамково споразумение за сътрудничество между Община Поморие и Българска Академия на Науките.
32.ОС-326/29.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 57491.511.2 по КККР на гр.Поморие, община Поморие.
33.ОС-328/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на „Отчет за изпълнението на Общинска план-програма за развитие на туризма в Община Поморие през 2023 г.“.
34.ОС-329/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на „План-програма за развитието на туризма в Община Поморие за 2024 г.“.
35.ОС-334/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Поморие .
36.ОС-335/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на Годишен отчет на Кмета на Община Поморие за осъществяване на концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2022г.
37.ОС-339/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „МБАЛ – Поморие“ ЕООД.
38.ОС-340/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.
39.ОС-341/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обезпечаване на командировани служители на областни дирекции на МВР в РУ Поморие.
40.ОС-343/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.555, в местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие“.
41.ОС-344/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 35033.13.122 по КККР на гр.Каблешково, м.Козарева могила, община Поморие .
42.ОС-345/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие, за 2023г.
43.ОС-346/05.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия НН за свързване на ФЕЦ (фотоволтаична централа) с мощност до 200 kW от ново ГРТ в поземлен имот с идентификатор 35033.13.122, до ТД на ТКЗС в землището на гр.Каблешково, община Поморие“
44.ОС-362/07.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II1471, в кв. 115 по регулационния план на гр. Поморие, ПИ с идентификатор 57491.505.13 по КК на гр. Поморие, с цел предвиждане на изцяло ново основно застрояване за изграждане на обект на социалната инфраструктура, публична общинска собственост- съвременен градски спортен комплекс и УПИ да се преотреди от „за винзавод“ за „спортен комплекс“ в територия за рекреационни дейности като устройствена зона в границите на населеното място съгласно разновидност за курорт – Ок.
45.ОС-375/14.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с предложение за изпълнение на инвестиции по процедура за подбор на проекти BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление- Покана 2“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

АДАМ АДАМОВ        /П/                    

Председател на Общински съвет – Поморие

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors