Дневен ред на 10-то заседание – 25.04.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие, свиквам десето заседание на Общински съвет – Поморие на 25.04.2024г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-390/21.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на имот общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 57491.1.345 по КК и КР на гр. Поморие.

2.ОС-414/29.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в ТЗ „Солна”позиция № 309А и позиция № 309Б.

3.ОС-423/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с. Порой /стар номер 000119/.

4.ОС-424/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Порой.

5.ОС-425/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Бата.

6.ОС-426/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – частна общинска собственост (училищен автобус) на ОУ „Христо Ботев“ гр.Ахелой.

7.ОС-427/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Белодол.

8.ОС-428/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в кв. Каменар.

9.ОС-429/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на предварително съгласие от Общински съвет – Поморие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 35033.24.20 и 35033.24.241 и на част от ПИ с идентификатори 35033.24.19 и 35033.24.22 по КК на гр. Каблешково, Община Поморие, общинска собственост, включени в обхвата на ПУП – ПРЗ за разширение на гробищен парк „Каблешково“.

10.ОС-439/04.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

11.ОС-445/05.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие в Редовно заседание на общото събрание на асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

12.ОС-448/09.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2024 г.

13.ОС-449/09.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проект Кандидатстване с проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС 2021-2027г.).

14.ОС-453/10.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

15.ОС-467/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс.

16.ОС-473/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на пристройка – лятна кухня към жилищна сграда с идентификатор 57491.506.115.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57491.506.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІ в кв.171 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.

17.ОС-474/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на надстройка над покрив на жилищна сграда с идентификатор 57491.507.464.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв.106 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.

18.ОС-475/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на пристройка – тераса към апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.507.464.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв.106 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.

19.ОС-493/16.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 28.05.2024 г.

20.ОС-496/17.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за обособяване и изграждане от Инвеститора – „Здраве 2022“ ООД-гр. Поморие, с ЕИК 206840020 в полза на Община Поморие на 15 /петнадесет/ броя паркоместа в уширението на улица „Солна“, при граници от север: ПИ с идентификатори 57491.504.28 и 57491.504.29, ситуирани срещу входа на новострояща се Сграда на „АПМП Здраве 2000“ гр. Поморие /собственост на посочения Инвеститор/, в ПИ с идентификатор 57491.504.134 /УПИ IV-134 в кв.189 по ПУП-ПРЗ на гр. Поморие/ по одобрената КККР на гр. Поморие и даване на разрешение за временно и възмездно  ползване на 10 /десет/ броя от съответните паркоместа с режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.

21.ОС-387/21.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя ел.кабели СрН и водопровод за захранване на 11 броя новообразувани урегулирани поземлени имоти в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57491.63.13, по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“.

22.ОС-389/21.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обекти: „1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Атлантик“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие; 2. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Перун“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие; 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Адмирал“ в ПИ 57491.508.22.1, по КК на гр.Поморие; 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Мусала“ в ПИ 57491.507.3.1, по КК на гр.Поморие; 5. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Малцинство“ в ПИ 57491.506.271.1, по КК на гр.Поморие; 6. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел към ТП „Проходна 2“ в ПИ 57491.509.22, по КК на гр.Поморие.

23.ОС-388/21.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обекти: 7.Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 по КК на гр.Поморие; 8. Кабели 20kV от ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 до МБКТП „Поморие“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие; 9. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващо ЖР1 на ВЛ „Пречиствателна“ в ПИ 57491.518.39 по КК на гр.Поморие; 10. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващ кабел  към ТП „Кръстовище“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие.

24.ОС-392/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори 57491.19.473, 57491.19.626 и 57491.19.806, в м-ст Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“.

25.ОС-393/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за УПИ VII-260, /поземлен имот с идентификатор 57491.16.260 по КК/, масив 16, местност Кротиря, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие.

26.ОС-394/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк „Каблешково“, обхващащ поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35033.24.19, 35033.24.20, 35033.24.22, 35033.24.241. и 35033.24.305 по КК на гр.Каблешково, община Поморие.

27.ОС-395/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 57491.664.6 и ПИ 57491.664.7 по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие.

28.ОС-396/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на Еднофамилни жилищни сгради  – 4 броя в поземлен имот с идентификатор 57491.16.260, местност Кротиря, по КК на гр.Поморие, община Поморие.

29.ОС-434/02.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на меморандум за сътрудничество в областта на предаване и приемане на разделно събрани битови отпадъци от дървесина, които представляват отпадъци, образувани на територията на община Поморие.

30.ОС-451/10.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.

31.ОС-452/10.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.

32.ОС-455/10.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2023г. на читалищата в Община Поморие.

33.ОС-456/10.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на „МЦ-1 Поморие” ООД, гр.Поморие от д-р Нина Кирова Апостолова – Управител на Дружеството.

34.ОС-457/10.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на „МБАЛ – Поморие” ЕООД, гр.Поморие от Илко Тодоров Илчев – Управител на Дружеството.

35.ОС-461/11.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне състава на Одитен комитет при Община Поморие за 3 (три) години след проведена процедура за подбор по реда на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

36.ОС-466/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел 1kV от ГРТ на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по КК на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1 в ПИ 18229.501.553“.

37.ОС-468/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.

38.ОС-476/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно  производство за изработване на ПУП-ПЗ на част от ПИ 57491.63.26 в  м. „Преводната”, по КК на гр.Поморие.

39.ОС-477/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно  производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.63.298 в  м. „Преводната”, по КК на гр.Поморие.

40.ОС-478/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност 99 kW, разположена върху покривна конструкция на съществуваща сграда с ид.69746.10.65.1 в ПИ 69746.10.65 по КК на с.Страцин, община Поморие, област Бургас; Подобект: Нови кабели 1 kV от ГРТ в ПИ 69746.10.65 до електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Стопански двор“ в ПИ 69746.18.12 по КК на с.Страцин.

41.ОС-479/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект:„Кабел НН от ГРТ фец до ново ТЕ на фасадата на ТП „Училище Гълъбец“ за захранване на фотоволтаична централа“ в ПИ 18229.141.2, землище на с.Гълъбец, община Поморие.

42.ОС-480/15.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на Дружество „Чистота Поморие” ЕООД за 2023г. от Ивайло Димитров – Управител на Дружеството.

43.ОС-494/17.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ.

44.ОС-495/17.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за стимулиране раждането и отглеждането на деца.

45.ОС-497/18.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Благоустройство, комунални и строително – ремонтни дейности” – Поморие.

46.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/  

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 10-то заседание - 25.04.2024г 334 KB 24
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors